15 Mayıs 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27229

YÖNETMELİK

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRME VE

DENETLEME YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tohumlukları yetiştiren, üreten, işleyen ve satışa hazırlayan, dağıtan ve satan gerçek veya tüzel kişilerin yetkilendirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirleyerek, ismine doğru, kaliteli ve standartlara uygun tohumlukların üretimi ve pazarlanmasını sağlamaktır.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tohum yetiştiricilerinin, tohum işleyicilerinin, tohum, fidan, fide ve süs bitkileri üreticileri ile tohumluk bayilerinin ve doku kültürü ile tohumluk üreticilerinin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerin denetimine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Alt birlik: Faaliyet konularına göre bitki ıslahçıları, tohum sanayicileri ve üreticileri, fide üreticileri, fidan üreticileri, tohum yetiştiricileri, tohum dağıtıcıları, süs bitkileri üreticileri ve tohumculukla ilgili konularda iştigal eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından oluşturulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşunu,

             b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

             c) Doku kültürü ile tohumluk üreticisi: Doku kültürü yöntemi kullanarak tohumluk üretimi yapan gerçek veya tüzel kişileri,

             ç) Fidan üreticisi: Meyve ve asma türlerinde üretim materyali ve fidan üreten, işleyen ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri,

             d) Fide üreticisi: Her türlü fide üreten, işleyen ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri,

             e) Genel Müdürlük: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

             f) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,

             g) Pazarlama: Tohumlukları, hangi şekilde olursa olsun kullanılmaya hazır olarak stokta bulundurma, satış için teşhir veya teklif etme, diğer kişiye satış veya teslimat işlemlerini,

             ğ) Süs bitkisi üreticisi: Süs bitkileri ve çoğaltım materyallerini üreten, işleyen ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri,

             h) Tohum işleyicisi: Tohum üreticilerine ait işlenmemiş veya yarı işlenmiş tohumları standartlar dâhilinde farklı işlemlerden geçirerek, tohum üreticisi için pazarlamaya uygun hale getiren gerçek veya tüzel kişileri,

             ı) Tohum üreticisi: Tohumları yetiştiren ve/veya tohum yetiştiricilerine sözleşmeli olarak yetiştirten, işleyen ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri,

             i) Tohum yetiştiricisi: Sözleşmeli olarak tohum üreticileri adına yetiştiricilik yapan gerçek veya tüzel kişileri,

             j) Tohumculuk sektörü: Bitki çeşitlerini ıslah eden, tohumlukları üreten, yetiştiren, işleyen, satan, dağıtan, satışa veya dağıtıma arz eden, ithal veya ihraç eden ya da tohumculuk ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlar ile bu kuruluşların oluşturduğu birlik veya derneklerden müteşekkil yapıyı,

             k) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan  tohum, yumru, fide, fidan, çelik gibi generatif ve vegetatif bitki kısımlarını,

             l) Tohumluk bayisi: Tohumlukları yurt içinde toptan veya perakende olarak pazarlamak amacıyla yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

             m) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu: Tohumluk üretici belgesine sahip, ilgili alt birliğe üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tohum Yetiştiricileri, Üreticileri ve İşleyicilerinin Yetkilendirilmesi

             Tohum yetiştirici belgesi verilmesi

             MADDE 5 – (1) Tohum yetiştirici belgesi il müdürlüğü tarafından düzenlenir ve verildiği il sınırları içinde geçerlidir.

             (2) Tohum yetiştirici belgesi başvurusu sırasında örtü altı sebze için en az bir dekar sera, açık alan sebze için en az beş dekar ve tarla bitkileri için en az on dekar araziye sahip olduğunu veya bu arazinin kiralandığını gösteren çiftçi kayıt sistemi kayıt belgesi istenir.

             Tohum üretici belgesi verilmesi

             MADDE 6 – (1) Tohum üretici belgesi üretim tesislerinin bulunduğu il müdürlüğü tarafından verilir ve bütün illerde geçerlidir.

             (2) Tohum üretici belgesi sahipleri, tohum üretimlerini sahip olduğu veya kiraladığı arazilerde veya tohum yetiştiricileri ile yapabilirler.

             (3) Tarımsal amaçlı birlik ve kooperatifler, yalnız bölge birlikleri veya merkez birliği adına tohum üretici belgesi başvurusunda bulunabilir.

             (4) Tohum üretici belgesi başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

             a) Başvuru sahibi ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni veya bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen tekniker ise diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği; değil ise çalıştırıldığı beyan edilen ziraat mühendisine ait diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği.

             b) Peyzaj amaçlı tohumluk üretimi yapan gerçek veya tüzel kişilerde ise kendisine veya çalışanına ait ziraat mühendisi ya da peyzaj mimarı diplomasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği.

             c) Vergi levhasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği.

             ç) Tohum ürettiği bitki grubuna ait gerekli bina ve depoya ait tapu veya kira sözleşmelerinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği.

             d) Teknik donanım listesi.

             e) Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı.

             Tohum üreticisinin sahip olması gereken donanımlar

             MADDE 7 – (1) Tarla bitkileri türlerine ait tohumları üretecek tohum üreticilerinin aşağıdaki donanımlara sahip olmaları gerekir:

             a) İşletme için yeterli bina.

             b) Üretim kapasitesine uygun depo.

             c) Tarla bitki türlerine uygun numune alma ile ilgili alet ve ekipman.

             ç) Tohum işleme tesisi veya tohum işleyicisi ile hizmet alım sözleşmesi.

             (2) Açık veya kapalı alanda sebze türlerinde sertifikalı veya standart tohumluk üretmek isteyen tohum üreticilerinin aşağıdaki donanımlara sahip olmaları gerekir:

             a) İşletme için yeterli bina.

             b) Üretim kapasitesine uygun depo.

             c) Sebze türlerine uygun numune alma ile ilgili sonda ve bölücü.

             ç) Tohum işleme tesisi veya tohum işleyicisi ile hizmet alım sözleşmesi.

             d) Çimlendirme dolabı, hassas terazi, etüv, mikroskop, ayaklı büyüteç, nem tayin cihazı, çimlendirme kabı, buzdolabı, şahit numune saklama deposu ve pipet, erlenmayer, petri kutuları ve beherglas gibi diğer laboratuvar malzemelerine sahip laboratuvar.

             Tohum üreticilerinin yükümlülükleri

             MADDE 8 – (1) Tohum üreticisi belgesi alanlar aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler:

             a) Üretim ve satışlarına ait kayıtları beş yıl süresince muhafaza etmek.

             b) Üretilen tohumlara ait şahit numuneleri bir yıl süre ile muhafaza etmek.

             c) Laboratuvar çalışmalarında Bakanlık tarafından belirlenmiş yöntemleri kullanmak.

             ç) Bakanlık tarafından davet edildikleri eğitim ve toplantılara katılmak.

             d) Bakanlık tarafından yetkilendirildiği bitki grubu ile ilgili düzenlenecek hakem testlere katılmak.

             Tohum işleyici belgesi verilmesi

             MADDE 9 – (1) Tohum işleyici belgesi, il müdürlüğü tarafından düzenlenir. Tohum üretici belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler, diğer tohum üreticilerinin tohumlarını kendi tohum işleme tesislerinde işlemek istediklerinde ayrıca tohum işleyici belgesi alırlar.

             (2) Tohum işleyici belgesi başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

             a) Tesisin yıllık kapasitesini içeren ve başvuru sahibi tarafından düzenlenen teknik rapor.

             b) Tohum işlemede kullanılan makine ve ekipmanlar listesi.

             c) Vergi levhasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fidan, Fide ve Süs Bitkisi Üreticilerinin Yetkilendirilmesi

             Fidan üretici belgesi verilmesi

             MADDE 10 – (1) Fidan üretici belgesi üretim tesislerinin bulunduğu il müdürlüğü tarafından verilir ve bütün illerde geçerlidir.

             (2) Fidan üretici belgesi başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

             a) Başvuru sahibi ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni veya bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen tekniker ise diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği; değil ise çalıştırıldığı beyan edilen ziraat mühendisine ait diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği.

             b) İşletme binası ve araziye ait tapu veya kira sözleşmesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği.

             c) Vergi levhasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği.

             ç) Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı.

             Fidan üreticilerinin yükümlülükleri

             MADDE 11 – (1) Fidan üretici belgesi alan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler:

             a) Üretim ve satışlarına ait kayıtları beş yıl süresince muhafaza etmek.

             b) Bakanlık tarafından davet edildikleri eğitim ve toplantılara katılmak.

             Fide üretici belgesi verilmesi

             MADDE 12 – (1) Fide üretici belgesi üretim tesislerinin bulunduğu il müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yalnızca başvuruya konu olan üretim tesisi için geçerlidir.

             (2) Fide üretici belgesi başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

             a) Başvuru sahibi ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni veya bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen tekniker ise diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği; değil ise çalıştırıldığı beyan edilen ziraat mühendisine ait diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği.

             b) Fide ürettiği bitki grubuna ait gerekli sera veya arazilerin tapusu veya kira sözleşmesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği ile donanımlara ait liste.

             c) Vergi levhasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği.

             ç) Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı.

             Fide üreticisinin sahip olması gereken donanımlar

             MADDE 13 – (1) Sebze fidesi üreticilerinin sahip olması gereken donanımlar:

             a) İşletme için yeterli bina ve depoya sahip olmak veya kiralamak.

             b) En az iki dekar fide yetiştirme serasına sahip olmak veya kiralamak.

             c) Kombine tohum atma makinesi.

             ç) Tohum çimlendirme ünitesi.

             d) Paketleme ve sevkiyat üniteleri.

             e) Sulama ve gübreleme üniteleri.

             f) Dezenfeksiyon ünitesi.

             (2) Çilek fidesi üreticilerinin sahip olması gereken donanımlar:

             a) İşletme için yeterli bina ve depoya sahip olmak veya kiralamak.

             b) En az iki dekar fide yetiştirme alanına sahip olmak veya kiralamak.

             c) Paketleme ve sevkiyat üniteleri.

             ç) Dezenfeksiyon ünitesi.

             Fide üreticilerinin yükümlülükleri

             MADDE 14 – (1) Fide üretici belgesi alan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler:

             a) Üretim ve satışlarına ait kayıtları beş yıl süresince muhafaza etmek.

             b) Bakanlık tarafından davet edildikleri eğitim ve toplantılara katılmak.

             Süs bitkisi üretici belgesi verilmesi

             MADDE 15 – (1) Süs bitkisi üretici belgesi üretim tesislerinin bulunduğu il müdürlüğü tarafından verilir ve bütün illerde geçerlidir.

             (2)  Süs bitkisi üretici belgesi başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

             a) Başvuru sahibi ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni veya bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen tekniker ise diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği; değil ise çalıştırıldığı beyan edilen ziraat mühendisine ait diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği.

             b) Vergi levhasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği.

             c) İl müdürlüğü tarafından düzenlenen süs bitkileri ve süs bitkileri çoğaltım materyali üretim işletmesi kapasite raporu.

             Süs bitkisi üreticilerinin yükümlülükleri

             MADDE 16 – (1) Süs bitkisi üretici belgesi alan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler:

             a) Üretim ve satışlarına ait kayıtları beş yıl süre ile muhafaza etmek.

             b) Bakanlık tarafından davet edildikleri eğitim ve toplantılara katılmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doku Kültürü ile Tohumluk Üreticilerinin Yetkilendirilmesi

             Doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi verilmesi

             MADDE 17 – (1) Doku kültürü yöntemi ile üretim yapan gerçek veya tüzel kişilere, doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi Genel Müdürlük tarafından verilir.

             (2) Doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

             a) Kendisi veya çalışanına ait ziraat mühendisi, biyolog veya bitki biyoteknolojisi konusunda eğitim aldığını belirten diplomanın aslı veya Genel Müdürlük tarafından onaylı örneği.

             b) Doku kültürü üretimi için laboratuvar, donanım, iklim ve alıştırma odası ve diğer tesislerin tapusu veya kira sözleşmesinin aslı veya Genel Müdürlük tarafından onaylı örneği.

             c) İşletme binasına ait tapu veya kira sözleşmesinin aslı veya Genel Müdürlük tarafından onaylı örneği.

             ç) Vergi levhasının aslı veya Genel Müdürlük tarafından onaylı örneği.

             Doku kültürü ile tohumluk üreticilerinin sahip olması gereken donanımlar

             MADDE 18 – (1) Doku kültürü ile üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, doku kültürü laboratuvarına, alıştırma ortamına ve gerekli donanımlara sahip olmalıdır. Doku kültürü laboratuvarında ve alıştırma ortamında bulunması gereken bölümler şunlardır:

             a) Ön hazırlık odası: Besi ortamlarının hazırlandığı, kültürde kullanılacak bitki parçalarının temizlenip, sterilize edildiği, kullanılacak malzemelerin bulundurulduğu bölümdür.

             b) Transfer odası: Steril edilmiş bitki veya bitki parçalarının steril kabin içinde besi ortamına aktarıldığı bölümdür.

             c) İklim (Kültür) odası: Besi ortamındaki bitkiciklerin optimum büyümeleri için gerekli olan sıcaklık ve ışık kontrollü kabin veya odalardır.

             ç) Alıştırma ortamı: Besi ortamından çıkarılıp yetiştirme harcına aktarılan bitkiciklerin dış ortama alıştırılmaları için kullanılan sıcaklık, nem ve ışığın kontrollü olarak ayarlandığı oda veya seralardır.

             (2) Doku kültürü laboratuvarında saf su cihazı, steril kabin, otoklav, buzdolabı, pH metre, manyetik karıştırıcılı ısıtıcı, stereo mikroskop, etüv, hassas terazi, alev lambası, pipet, yetiştirme kapları ve diğer laboratuvar malzemeleri bulunmalıdır.

             Doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi düzenlenmesi

             MADDE 19 – (1) Genel Müdürlüğe yapılan başvuruyu incelemek üzere, Genel Müdürlük, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve ilgili il müdürlüğünden birer uzmanın katılımı ile bir komisyon oluşturulur.

             (2) Komisyon aşağıdaki esaslar dahilinde çalışır;

             a) Genel Müdürlükten katılan uzmanın başkanlığında üye tam sayısı ile toplanır ve yerinde inceleme yapar.

             b) Yerinde yapılan inceleme sonucunda sahip olunması gereken donanımları tespit eder.

             c) Kararlar oy birliği ile alınır.

             ç) Karar hakkında gerekçeli bir rapor hazırlar.

             (3) Genel Müdürlük komisyon raporuna göre doku kültürü ile tohumluk üretici belgesini düzenler.

             (4) Komisyon, 18 inci maddede belirtilen donanımlara ilişkin eksiklikler tespit etmişse, bunu raporunda belirtir. Genel Müdürlük, eksiklikleri başvuru sahibine bildirir. Başvuru sahibi eksiklikleri giderdikten sonra, Genel Müdürlüğe yeniden başvurabilir.

             Doku kültürü ile tohumluk üreticilerinin yükümlülükleri

             MADDE 20 – (1) Doku kültürü yöntemi ile üretim yapan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler:

             a) Ürettiği materyal ile ilgili üretim, sertifikasyon, analiz ve pazarlama kayıtlarını beş yıl süresince muhafaza etmek.

             b) Bakanlık tarafından davet edilecekleri eğitim ve toplantılara katılmak.

             Doku kültürü ile tohumluk üreticilerinin denetlenmesi

             MADDE 21 – (1) Doku kültürü ile tohumluk üreticileri, sahip olunması gereken donanımlara sahip olup olmadığının ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin tespit edilmesi amacıyla; Genel Müdürlük, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünden ve il müdürlüğü temsilcisinden oluşan komisyon tarafından denetlenir.

             (2) Denetimler üç yılda bir yapılır. Genel Müdürlük gerekli gördüğü durumlarda denetim yapabilir. Yıllık denetim programları Genel Müdürlük tarafından hazırlanır. Yıllık denetim programının gerçekleştirilmesine ilişkin tedbirler ve gerekli iş ve işlemler Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Denetim sonucunda bir rapor hazırlanır. Hazırlanan raporda denetime tabi tutulan kuruluşun eksiklikleri tespit edilmişse, bu eksiklikler Genel Müdürlük tarafından kuruluşa bildirilir. Kuruluş üç ay içerisinde eksikliklerini tamamladıktan sonra denetimin tekrarlanması için müracaat eder. Komisyonca yeniden denetime tabi tutulan kuruluş için hazırlanan ikinci raporda da, sahip olunması gereken donanımlara sahip olmadığı ve yükümlülükleri yerine getirmediği belirlenirse, verilen yetki Genel Müdürlük tarafından iptal edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tohumluk Bayilerinin Yetkilendirilmesi

             Tohumluk bayi belgesi verilmesi

             MADDE 22 – (1) Tohumluk bayi belgesi il müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yalnızca tespit edilen adreste geçerlidir. Birden fazla yer için başvuran tüzel kişiler için başvuru yapılan bütün yerlerde ayrı ayrı tespit yapılır.

             (2) Tohumluk bayi belgesi fide, fidan ile tarla bitkileri ve sebze tohumu gruplarına göre düzenlenir.

             (3) Tohumluk satışı yapılan, süpermarket ve benzeri yerler, sadece bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişilere ait tohumlukları pazarlayabilir.

             (4) Tohumluk bayi belgesi başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

             a) Başvuru sahibi ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni veya bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen tekniker ise diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği; değil ise çalıştırıldığı beyan edilen ziraat mühendisine ait diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği.

             b) Bayilik yerinin ve/veya deponun açık adresi.

             c) Vergi levhasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği.

             ç) Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı.

             Tohumluk bayisinin sahip olması gereken donanımlar

             MADDE 23 – (1) Tohumluk bayisinin sahip olması gereken donanımlar:

             a) Satış için yeterli büyüklükte dükkân.

             b) Satış kapasitesine uygun depo.

             c) Sebze tohumları için uygun soğutma ünitesi.

             ç) Fide ve fidan için satış kapasitesine uygun bekletme alanı.

             Tohumluk bayisinin yükümlülükleri

             MADDE 24 – (1) Tohumluk bayileri aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler:

             a) Kayıt altına alınmış çeşitlere ait sertifikalandırılmış ve etiketlenmiş veya standart tohumlukları satmak.

             b) Tohumlukların perakende satışlarını sorumlu kişi nezaretinde yapmak.

             c) Bakanlık tarafından davet edilecekleri eğitim ve toplantılara katılmak.

             ç) Türkçe bilgileri içermeyen ithal tohumlukları satmamak.

             d) Bayilik bünyesinde özel bölme olmadan, gıda maddeleri ve yem satışı yapmamak.

             e) Satışını yaptığı tohumluklara ait sertifikasyon belgelerinin suretini bulundurmak.

             f) Tohumlukların orijinal ambalajlarını bozmamak ve açık olarak satmamak.

             g) Denetim amacıyla gelen resmi kontrolörlere gerekli bilgi, belge ve istendiğinde tohumluk numunelerini tutanak karşılığında vermek.

ALTINCI BÖLÜM

Belge Düzenlenmesi, Denetim ve İdari Yaptırımlar

             Tespit ve belge düzenleme

             MADDE 25 – (1) İl müdürlüğü, tohum yetiştirici ve süs bitkisi üreticisi belgesi için yapılan başvuruyu belgeler üzerinden inceler ve uygun görülenler için iki nüsha belge düzenler. İl müdürlüğü belgelerin bir nüshasını muhafaza ederek diğer nüshasını başvuru sahibine verir.

             (2) Tohum, fidan, fide üretici belgesi ve tohum işleyici belgesi ile tohumluk bayi belgesi aşağıdaki esaslar dahilinde düzenlenir:

             a) İl müdürlüğü tarafından, başvuru sahibinin bildirdiği donanımlar yerinde tespit edilir.

             b) Yapılan tespitte eksiklikleri bulunan başvuru sahiplerine tamamlaması için en fazla bir ay süre verilir. İkinci tespitte de eksiklikler bulunması halinde başvuru reddedilir.

             c) Yapılan tespitlerde herhangi bir eksikliğe rastlanmayan başvuru sahipleri yetkilendirilir. Belgeler iki nüsha halinde düzenlenir. Bu nüshalardan bir tanesi il müdürlüğünde muhafaza edilirken ikinci nüshası üreticiye verilir.

             (3) Tohum, fidan, fide, süs bitkisi üreticisi ve doku kültürü ile tohumluk üreticisi gerçek veya tüzel kişilere, üretici belgeleri ve ilgili alt birliğe üyelik belgeleriyle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri halinde yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi verilir.

             Belge örnekleri ve geçerlilik süreleri

             MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecek olan belgelerin örnekleri Genel Müdürlük tarafından yayımlanır. İl müdürlükleri bu örneklere uygun olarak belgeleri düzenler.

             (2) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen belgeler, veriliş tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Süresi bitiminde belgelerini yenilemeyen gerçek veya tüzel kişilerin yetkileri iptal edilir.

             Denetim ve idari yaptırımlar

             MADDE 27 – (1) Tohum yetiştiricileri, tohum, fidan, fide ve süs bitkisi üreticileri ve tohumluk bayileri ile tohum işleyicileri yılda en az bir defa il müdürlüğü tarafından denetlenir. Denetlemelerde bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulup uyulmadığı ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğine bakılır. Denetimler sonucunda, bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uyduğu ve yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilenlere denetim raporu düzenlenerek verilir.

             (2) İl müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde eksikliklerin tespit edilmesi halinde; eksiklikler belge sahibine bildirilerek giderilmesi amacıyla süre verilir. Belge sahibi belirlenen süre içerisinde, eksiklikleri tamamladıktan sonra denetimin tekrarlanması için il müdürlüğüne müracaat eder. Eksikliklerin tamamlandığının bildirilmemesi veya devam ettiğinin tespit edilmesi durumunda belge iptal edilir. Eksiklikleri tamamlayanlara denetim raporu düzenlenerek verilir.

             Alt birliklere üyelik

             MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yetkilendirilerek belgelendirilen gerçek veya tüzel kişiler, faaliyet alanı ile ilgili alt birliğe üye olmak zorundadır.

             (2) Denetimlerde, ilgili alt birliğe üyeliğini gösteren belgeyi ibraz etmeyen gerçek veya tüzel kişilere, 27 nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır. Alt birliğe üyeliğini belgelendirmeyen gerçek veya tüzel kişilerin belgeleri iptal edilir.

             Bakanlık kuruluşlarının yetkilendirilmesi

             MADDE 29 – (1) Bakanlık ana hizmet birimlerinin görev alanına giren faaliyetleri yürüten bakanlık birimlerinin, bu Yönetmelik hükümlerine göre belge alması zorunlu değildir.

             Sorumluluk

             MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen belgeler için yapılan başvurularda diploması beyan edilen teknik eleman, üretim ve satışlardan, belge sahibi ile birlikte müteselsilen sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Ücretler

             MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik esasları dahilinde verilecek olan belgeler ücrete tabidir. Bakanlık tarafından bu ücretler her yıl Ocak ayında belirlenir. Ücretler, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre, hizmeti veren kuruluşun döner sermaye işletmesi hesabına peşin olarak yatırılır.

             Düzenleme yetkisi

             MADDE 32 – (1) Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulamasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 33 – (1) 13/1/2008 tarihli ve 26755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Piyasasında Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuat hükümleri doğrultusunda belge almış olanların belgeleri, belgelerin geçerlilik tarihinin sonuna kadar geçerlidir.

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri doğrultusunda il merkezinde istihdam ettikleri bir mesul kişi ile tohumluk bayi belgesi alan kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri, tarım kredi ve tarım satış kooperatifleri gibi kurumlarla çiftçi birlikleri ve ziraat odaları gibi kurumların belgeleri 13/1/2011 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra adı geçen kuruluşlar, tohumluk bayisi olarak yetki almak istediklerinde bu Yönetmelik hükümlerine göre başvuruda bulunurlar.

             Yürürlük

             MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.