13 Mayıs 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27227

TEBLİĞ

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ RENKLENDİRİCİLER VE TATLANDIRICILAR

DIŞINDAKİ GIDA KATKI MADDELERİNİN SAFLIK KRİTERLERİ

 TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/39)

             MADDE 1 – 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliği’nin EK-1’inde yer alan E 339 (ii) Disodyum fosfat’a ait saflık tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Saflık: 40°C’de 3 saat ve ardından 105°C’de 5 saat kurutuktan sonra Na2HPO4, %98’den az olmamalıdır.”

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.