6 Mayıs 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27220

YÖNETMELİK

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

ULUSAL SÜT KONSEYİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 23/9/2008 tarihli ve 27006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununda belirtilen ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere; süt üreticilerinin oluşturdukları birlikler, dernekler, kooperatifler ve sanayicilerin oluşturdukları birlik, dernek, kooperatif temsilcileri ile bunlara üye olan gerçek ve tüzel kişiler, süt ile ilgili çalışmalar yapan araştırma ve eğitim kurumları, meslek odaları, tüketici örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının bir araya gelerek tüzel kişiliği haiz bir Ulusal Süt Konseyi kurmalarını sağlamak ve konseyin kuruluş, işleyiş, yönetim ile görev, yetki, denetim ve gelirleri kapsamında yer alan çalışma usul ve esasları düzenlemektir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(ğ) Sanayici: Çiğ sütün işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması için Bakanlıktan üretim izni almış gerçek veya tüzel kişilerin oluşturdukları birlik, dernek veya kooperatif temsilcileri ile bunlara üye olan gerçek ve tüzel kişileri,”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Sanayici Alt Grubu Üyeleri: Sütten elde edilen her türlü asıl ve yan ürünleri işleyerek yarı mamul ve mamul ürünlere dönüştüren ve bunları pazarlayan, gerçek veya tüzel kişilerin oluşturdukları ulusal çiğ süt üretiminin en az  %10 unu işleme kapasitesine haiz birlik, dernek veya kooperatif temsilcileri ve bunlara üye olan gerçek veya tüzel kişiler ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcisi.

             c) Kamu ve Kamuya Ait Araştırma Merkezleri ve Meslek Kuruluşları Alt Grubu Üyeleri: Bakanlık ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu, konuyla ilgili üniversiteler, enstitüler ve araştırma merkezleri, Tüketici Dernekleri Federasyonu, Türk Veteriner Hekimleri Merkez Konseyi,  Ziraat Mühendisleri Odası ve Gıda Mühendisleri Odası.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 8 – (1) Kuruluşu takiben, üyelik şartlarına haiz 6 ncı maddede belirtilen alt gruplarda yer alan kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler konseye üye olabilir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(4) Genel Kurul Divanı, başkan ve iki kâtip üyeden teşekkül eder. Divan başkanı gizli oyla, diğer üyeler işaret oyu ile seçilir. Divan başkanı ve üyelerinin seçiminden sonra Genel Kurul toplantısına geçilerek gündem gereği yerine getirilir.”

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.