4 Mayıs 2009 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27218 (Mükerrer)

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu   : Görev Dağılımı

 

GENELGE

2009/6

 

             Başbakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlar ile görevlerin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları ile Devlet Bakanları arasındaki dağılımı ekli listede belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             Bu konularda daha önce yayımlanmış bulunan 2007/22, 2008/14, 2009/2 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

             Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                      Başbakan

 

GÖREV DAĞILIM LİSTESİ

 

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN

 

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

2. Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı

3. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

 

İlgili Kurum ve Kuruluşlar

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı

 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK

 

Görevler

1. Parlâmento ile ilişkiler.

2. Kıbrıs ile ilgili koordinasyon işleri.

3. Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı.

4. Millî Güvenlik Kurulunun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulması ve Bakanlar Kurulunda kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi.

5. Kamu Yönetimi Reformu çalışmalarının koordinasyonu.

6. İnsan hakları ile ilgili kurullar ve insan hakları ile ilgili konularda koordinasyon.

 

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

Yüksek Denetleme Kurulu

 

İlgili Kurum ve Kuruluşlar

Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü

 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ

 

Görevler

Danıştay ile ilişkiler.

 

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1. Vakıflar Genel Müdürlüğü

2. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

 

İlgili Kurum ve Kuruluşlar

1. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü

2. Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü

 

İlişkili Kuruluşlar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN

 

Görevler

Ekonomik konularda genel koordinasyon.

 

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

Hazine Müsteşarlığı

 

İlgili Kurum ve Kuruluşlar

 

1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

2. T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü

3. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

4. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

5. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

6. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü

7. Sermaye Piyasası Kurulu

 

İlişkili Kuruluşlar

 

1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

2. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

3. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

 

DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN

 

Görevler

1. Ülkemizin teknoloji ve bilgi üretme kapasitesinin gelişmesi için gerekli politikaların tespit edilmesi, bilim ve teknoloji alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelerin izlenmesi ve ülke düzeyinde ilgili sektörlere yansıtılması konusunda koordinasyonun sağlanması.

2. Medeniyetler İttifakı Projesinin yürütülmesi.

 

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

2. Türkiye Bilimler Akademisi

 

İlgili Kurum ve Kuruluşlar

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

 

DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI

 

Görevler

1. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Koordinasyon Kurulu Başkanlığı.

2. Kamu toplu iş sözleşmelerinin koordinasyonu.

3. Kamu hizmeti görevlileri toplu görüşmelerinin koordinasyonu.

 

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1. Gümrük Müsteşarlığı

2. Devlet Personel Başkanlığı

3. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

4. Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği

 

DEVLET BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK

 

Görevler

Gençliğin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenmesine yönelik politikaların tespiti ve uygulanması ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

 

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

2. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

 

İlgili Kurum ve Kuruluşlar

Futbol Federasyonu Başkanlığı

 

DEVLET BAKANI MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN

 

Görevler

Yurtdışı müteahhitlik, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin koordinasyonu.

 

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK

 

Görevler

1. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları ile ilgili konular.

2. Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları ile Kardeş Topluluklarla ilişkiler ve bunlarla ilgili araştırma, planlama ve koordinasyonun sağlanması.

 

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1. Diyanet İşleri Başkanlığı

2. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

 

DEVLET BAKANI EGEMEN BAĞIŞ

 

Görevler

Avrupa Birliği makamları ile yapılacak tam üyelik müzakerelerinde “Başmüzakereci” görevini yürütmek.

 

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

 

DEVLET BAKANI SELMA ALİYE KAVAF

 

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

2. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

3. Özürlüler İdaresi Başkanlığı

4. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

5. Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü

 

DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ

 

Görevler

1. Doğu Anadolu Projesi (DAP) koordinasyonu.

2. Konya Ovası Projesi (KOP) koordinasyonu.

 

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1. Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı

2. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

3. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı