2 Mayıs 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27216

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/2)

             Korunma önlemi

             MADDE 1 – (1) 23/6/2006 tarihli ve 26207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına  İlişkin 2006/10559 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 70.04 Gümrük Tarife Pozisyonlu (G.T.P.) “çekme veya üfleme cam” ile 70.05 G.T.P.’li “float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam”ın Rusya Federasyonu (Rusya), Ukrayna ve İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli olanlarının ithalatına 3 (üç) yıl süre ile ek mali mükellefiyet şeklinde korunma önlemi getirilmiştir.

             Başvuru konusu madde

             MADDE 2 – (1) Başvuru konusu madde, 70.04 G.T.P.’li “çekme veya üfleme cam” ile 70.05 G.T.P.’li “float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam” dır.

             Başvuru

             MADDE 3 – (1) Yerli üretici, Rusya ve İran menşeli olan başvuru konusu ürünler için uygulanmakta olan korunma önleminin gözden geçirilmesi talebiyle Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü’ne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine Müsteşarlığın internet sitesi (http://www.dtm.gov.tr) “İthalat Ana Sayfası”nda yer alan “Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Bilgiler” bağlantısından ulaşılabilmektedir.

             Ön inceleme

             MADDE 4 – (1) Başvuru konusu eşyanın ithalatı ek mali mükellefiyet uygulanan dönemde de artış göstermiştir.

             (2) Başvuru konusu ürünlerin Rusya ve İran menşeli olanlarının ithalatında yürürlüğe konulan ek mali mükellefiyet uygulaması ile yerli üreticinin ekonomik göstergelerinde olumlu gelişmeler olmuş ancak başvuru konusu menşeli ülkelerden yapılan ithalattaki birim fiyatlar genel ithalatın birim fiyatlarının altında kalmış ve yerli üreticinin üzerinde fiyat baskısı oluşturmaya devam etmiştir.

             Karar

             MADDE 5 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu yapılan başvuruyla ilgili olarak başvuru konusu eşya için 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde 70.04 ve 70.05 GTP’de yer alan ürünlerin Rusya ve İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan ek mali mükellefiyetin etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla gözden geçirme soruşturması açılmasına karar vermiştir.

             Soruşturmanın yürütülmesi 

             MADDE 6 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır.

             Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

             İthalat Genel Müdürlüğü

             Korunma Önlemleri Dairesi

             İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA

             Tel: +90 312 204 75 31   Faks: +90 312 212 87 65

             İnternet sitesi: http://www.dtm.gov.tr

             İlgili taraflar

             MADDE 7 – (1) Ekte yer alan “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilirler.

             Görüşlerin sunulması ve bilgi verilmesi

             MADDE 8 – (1) “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu doldurarak 7 nci maddede belirtilen süre içerisinde gönderenlere, 3 üncü maddede belirtilen bağlantıdan ve http://www.dtm.gov.tr/dtmithgozetim/index.cfm adresinden ulaşılabilen “İlgili Taraf Soru Formu”na giriş yapabilecekleri kullanıcı adı ve şifre Genel Müdürlükçe bildirilir. Kullanıcı adı, “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda beyan edilen e-posta adresi olarak belirlenir. İlgili tarafların, bildirilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak “İlgili Taraf Soru Formu”nu elektronik ortamda bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde doldurmaları gerekmektedir. “İlgili Taraf Soru Formu”nun doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

             (2) Müsteşarlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

             İlgili tarafların dinlenmesi

             MADDE 9 – (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular Müsteşarlığın internet sitesinde (3 üncü maddede belirtilen bağlantıda) ilan edilecektir.

             Gizlilik

             MADDE 10 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

             Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

             MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

             Soruşturmanın süresi

             MADDE 12 – (1) Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre 2 (iki) ay uzatılabilir.

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK

 

İLGİLİ TARAF BAŞVURU FORMU / APPLICATION FORM FOR THE INTERESTED PARTY

 

Tarih / Date: ..../.../....

                                   T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA

 

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/2 sayılı Tebliğ ile başlatılmış olan korunma önlemi soruşturmasına ilgili taraf olarak kabul edilmek istiyoruz. Taraf olma gerekçemiz ve diğer gerekli bilgiler aşağıda verilmektedir. Bilgilerini ve gereğini arz ederiz. / We request to be  accepted as an interested party to the safeguard investigation initiated with the Communiqué No 2009/2. Reason for being an interested party and other essential  information are provided below.

 

 

 

                                                                                                                        İmza - Kaşe / Signature - Cachet

                                                                     İsim - Unvan / Name - Title

 

İLGİLİ TARAF İLE İLGİLİ BİLGİLER / INFORMATION ABOUT THE  INTERESTED PARTY

Ünvan / Title:

Adres / Address:

e-posta / e-mail*:

Telefon / Telephone:

Faks / Fax:

İrtibat Kurulacak Kişinin İsmi veÜnvanı / Contact Person’s Name andTitle:

* E-POSTA ADRESİ, “İLGİLİ TARAF SORU FORMU”NA GİRİŞTE KULLANICI ADI OLARAK KULLANILACAKTIR. / E-MAIL ADDRESS SHALL BE THE USER NAME WHEN LOGGING IN TO “QUESTIONNAIRE FOR THE INTERESTED PARTIES”

İştigal sahası /

Field of activity

(İşaretleyiniz/Please mark)

[ ]

Yerli Düzcam  Üreticisi /Domestic Float GlassProducer

[ ]

Düzcam İthalatçısı / Importerof Float Glass

[ ]

Düzcam İhracatçısı / Exporterof Float Glass

[ ]

Diğer / Other (Açıklayınız / Please explain)

 

Soruşturmaya ilgili taraf olma gerekçesini açıklayınız. / Please explain the reason for being an interested party to the investigation.

Yapılacağı yer ve tarih Müsteşarlığın internet sitesinde (www.dtm.gov.tr) ilan edilecek olan tarafları dinleme toplantısı için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz. / Please mark for the hearing which will be held on the date and at the venue that will be announced on the web site of the Undersecretariat. (www.dtm.gov.tr)   

[ ]

Sadece dinleyici olarak iştirak edeceğiz. / We will attend the hearing in the observer status.

[ ]

Toplantıda görüşlerimizi sunacağız. / We will present our views at the hearing.

[ ]

Toplantıya katılmayacağız. / We will not attend  the hearing.

Toplantıya iştirak edecek kişilerin isim ve ünvanları aşağıda belirtilmektedir. / Names and titles of the participants are provided below.

 

 

 

 

 

Bu form aşağıda verilen internet adresinden temin edilebilir. / This questionnaire can be downloaded from the internet address below.

http://www.dtm.gov.tr