29 Nisan 2009 Tarihli ve 27214 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2009/14856     Türkiye-Güney Afrika Karma Ekonomik Komisyonu 1. Dönem Toplantısı Ortak Bildirisi’nin Onaylanması Hakkında Karar

2009/14857     Türkiye-İran Sınır Ticareti Ortak Komitesi V. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

TÜZÜK

2009/14848     Soyadı Nizamnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2009/14898     Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası ile Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi İşletmesi ve Bağlı İşyerleri Arasında Akdedilen Toplu İş Sözleşmesinin, Aynı İşkolunda Faaliyette Bulunan İşyerlerine Teşmili Hakkında Karar

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’ya, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—   İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

2009/14929     Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Aile ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcılığı Giriş, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama ve Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Ticari Amaçlı Patateslerin İzlenebilirliği Hakkında Yönetmelik

—  Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik

—  Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

ANA STATÜLER

—  Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

—  Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

 

TEBLİĞLER

—  Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

—  Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2009/4)

—  Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri IV, No: 42)