29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27214

YÖNETMELİK

Devlet Bakanlığından:

AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE

SOSYAL ARAŞTIRMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ, AİLE VE

SOSYAL ARAŞTIRMA UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI

İLE ATAMA VE YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 11/8/2005 tarihli ve 25903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Aile ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcılığı Giriş, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama ve Yetiştirilmelerine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Giriş sınavı” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Giriş sınavı: Aile ve sosyal araştırma uzman yardımcılığına giriş amacıyla yapılacak yazılı ve sözlü sınavını,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 13 – Giriş sınavı, Giriş Sınav Kurulu tarafından alınacak karara göre, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılır. Yazılı sınav, klasik ve/veya test şeklinde uygulanabilir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) bendinde yer alan bölümlerden mezun olan adaylar için alan bilgisi ile genel kültür ve genel yetenek konularında yazılı sınav yapılır.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             “Sözlü Sınav Kurulu üyeleri, sözlü sınavda, adayların alanlarındaki bilgi düzeyleri, zekâ ve kavrayış, anlatım yetenekleri, davranışları ile temsil yetenekleri gibi hususları göz önüne alarak her bir aday için ayrı ayrı olacak şekilde sorulacak sorular ve puan değerlerini belirler ve tutanak altına alarak değerlendirme yapar. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için aritmetik ortalama olarak 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.”

             “Sınav Kurulu; yazılı ve sözlü sınavı sonucunda alınan notların aritmetik ortalamasına göre en yüksek adaydan başlayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre sıralar ve takip eden aynı sayıda adayı yedek liste olarak tespit ederek listeleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim eder. Giriş sınavı sonucu, sözlü sınavın bitimini takip eden beş iş günü içinde ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.”

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.