29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27214

YÖNETMELİK

Devlet Bakanlığından:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 25/8/2004 tarihli ve 25564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “g) Yeterlik belgesi; Başkanlıktaki ilçe müftülüğü, vaizlik, murakıplık, stajyer vaizlik, stajyer Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık kadrolarına ilk defa atanacaklara, Başkanlıkça yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve/veya sözlü ve uygulamalı sınav sonucu verilen ve (A) düzeyi için 90-100, (B) düzeyi için 80-89, (C) düzeyi için 70-79 puan olarak belirlenen belgeyi,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiş, ikinci fıkrasının (i) bendinin 2 numaralı alt bendi ile (h), (m) ve (s) bentlerinin 1 numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (i) bendinin 3 numaralı alt bendi madde metninden çıkarılmıştır.

             “ Bu maddede belirtilen kadro unvanlarından yeterlik belgesi şartı aranan kadrolara yapılacak atamalarda (A), (B) ve (C) düzeyinde yeterlik belgelerinden biri idarece atama kriteri olarak belirlenebilir.”

             “2) Başkanlık teşkilatında APK uzmanı, eğitim uzmanı, vakit hesaplama uzmanı ve din hizmetleri uzmanı görevlerinde veya üstü görevlerde en az beş yıl fiilen görev yapmış olmak.”

             “1) İlgili mevzuatında belirtilen şartları taşımak.”

             “1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,”

             “1) Cezaevi vaizliğinde veya ilçede vaiz olarak toplam en az iki yıl çalışmış olmak.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 11– Bütün grup ve sınıflarda hizmet süresi en az üç yıl ve en fazla dokuz yıldır.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte aşağıdaki madde eklenmiştir.

             “Camilerin gruplandırılması

             MADDE 11/A – Camiler hizmetin özelliğine göre aşağıdaki şekilde gruplandırılır:

             (A) Grubu camiler : Ülke düzeyinde tanınan sembol camilerdir.

             (B) Grubu camiler : Bulunduğu bölge, il veya ilçede hizmet açısından önem arzeden özellikli camilerdir.

             (C) Grubu camiler : İl, ilçe ve belde merkezlerinde olup günün her saatinde ibadete açık oluşu veya cemaat sayısı bakımından, birer adet imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrosuna ihtiyaç duyulan camilerdir.

             (D) Grubu camiler : (A), (B) ve (C) grubu camilerin özelliklerini taşımayan ve bir imam-hatip kadrosuna ihtiyaç duyulan camilerdir.

             (E) Grubu camiler: Kadro verilmesi gerekmeyen ancak dönemsel olarak din hizmeti verilen camilerdir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafı ile (b) bendinin ikinci paragrafı ve (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (g) bendi eklenmiştir.

             “Altıncı veya beşinci grupta hizmetini tamamlayan il müftüleri birinci grup iller hariç diğer gruplarda yer alan illere atanırlar. İl müftülerinin birinci grup illere atanabilmesi için diğer grup illerde altı yıl çalışması şarttır. Birinci grup illerde azami hizmet süresini tamamlayan il müftüleri görev yapmadıkları diğer grup illere atanırlar. ”

             “Altıncı veya beşinci sınıf hizmetini tamamlayan ilçe müftüleri ikinci ve birinci sınıf ilçeler hariç diğer sınıfta yer alan ilçelere atanırlar. İlçe müftülerinin ikinci ve birinci sınıf ilçelere atanabilmeleri için daha alt sınıflardaki ilçelerde altı yıl ilçe müftülüğü yapmış olmaları şarttır.”

             “f) Atandığı yerde asgari hizmet süresini tamamlayan il müftüleri, il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri idarece hizmetine ihtiyaç duyulması veya lüzum görülmesi halinde durumları her yıl Atama ve Yer Değiştirme Kurulunca bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4 İl ve İlçe Müftüleri ile İl Müftü Yardımcıları Değerlendirme Formu ile Ek-4/A İl ve İlçe Müftüleri ile İl Müftü Yardımcıları Performans Değerlendirme Formundaki performans kriterleri dikkate alınarak değerlendirilmek suretiyle görev süresi aynı yerde yıllık olmak üzere en fazla altı yıl daha uzatılabilir. Eğitim merkezi müdürlerinin bulundukları yerde görev süresi üç yıl olup, gerektiğinde bu süre, üç yıl daha uzatılabilir. İl müftülüklerindeki şube müdürleri ile Kur’an kursu müdürlerinin ve taşra teşkilatındaki şeflerin bulundukları yerdeki asgari görev süresi altı yıldır, bu süre üç yıl daha uzatılabilir.”

             “(g) İmam-hatipler ilk defa (D) grubu camilere atanırlar ve bu gruptaki görev süresi asgari üç yıldır. (B) grubu camilere atanabilmek için; (D) ve (C) grubu camilerde toplam en az beş yıl görev yapmış olmak şarttır. (A) grubu camilere atanabilmek için ise, diğer grup camilerde en az sekiz yıl görev yapmış olmak ve aşere takrib ve tayyibe kursunu veya ihtisas kursunu veya hafız olup tashihi huruf kursunu bitirmiş olmak gerekir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye sırasıyla aşağıdaki dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiştir.

             “13 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde sayılan kadrolardaki personelin, bu maddede belirtilen sebeplerle görevlerinin veya görev yerlerinin değiştirilmesi gereken hallerde, Valiliklerce yapılacak görev veya yer değiştirme işleminden önce, ilgili müftülüklerce, dördüncü fıkrada belirtilen Değerlendirme ve Yer Değiştirme Komisyonunun görüşü alınır ve yapılacak işlemin gerekçesi bu görüşte belirtilir.”

             “Cami görevlilerinin yer değiştirmelerine esas olmak üzere illerde il müftüsünün başkanlığında biri durumu görüşülecek görevlinin müftüsü olmak üzere dört ilçe müftüsü, ilçe müftüsü bulunmadığı takdirde il müftü yardımcısı veya vaizlerden oluşan bir Değerlendirme ve Yer Değiştirme Komisyonu kurulur. Bu Komisyon; her yıl Haziran ayında toplanarak cami görevlilerinden bulunduğu görev yerinde beş yılını tamamlamış olanların durumlarını bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formu ile 25/8/2004 tarihli ve 25564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1 Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formunda yer alan başarı puanlarıyla birlikte özlük ve sicil dosyalarına göre inceler. Bu Yönetmeliğin 11/A maddesinde belirtilen gruplardaki camilere Komisyonca nakli gerekli görülenlerin il içi nakilleri, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen esaslar göz önüne alınarak valiliklerce yapılır, il dışı nakil teklifleri ise Başkanlığa gönderilir. Nakli gerekli görülmeyenlerin, durumları her üç yılın sonunda aynı usulle yeniden değerlendirilir.”

             “Teftiş veya soruşturma sonucunda veya mahallen gösterilecek idari lüzum ve zaruretler sebebiyle nakli gerekli görülenlerin il içi ve il dışına nakilleri ise, beş yıllık süre aranmaksızın Başkanlıkça yapılır.”

             “Teftiş veya soruşturma sonucunda, idari lüzum ve zarurete binaen veya personelin talebi halinde imam-hatipler müezzin-kayyım; murakıp ve Kur’an kursu öğreticileri imam-hatip veya müezzin-kayyım; vaizler Kur’an kursu öğreticisi veya imam-hatip; müftüler ise vaiz, Kur’an kursu öğreticisi veya imam-hatip kadrolarına bu Yönetmelikte belirtilen diğer şart ve nitelikler aranmaksızın atanabilirler.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “Cami görevlilerinin isteğe bağlı atanmalarında Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1 Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formundaki değerlendirmeye göre yapılacak sözlü sınavdan en az yetmiş puan almak gerekir. Başarı listesinin hazırlanmasında, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formunda belirlenen puan ile sözlü sınavda alınan puanların ortalaması esas alınır ve buna göre başarı sıralaması belirlenir.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ile ikinci fıkrasına aşağıdaki (e) ve (f) bentleri eklenmiştir.

             “Sağlık mazereti sebebiyle görev veya görev yeri değiştirilmesi gerekenlerin durumlarının görüşülmesinde üye olarak Kurula bir tabibin de katılımı sağlanır.”

             “e) Ortak niteliği kaybetmeleri sebebiyle görevlerine son verilmesi teklif edilenlerin,”

             “f) Başkanlık personelinden kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağına veya kronik rahatsızlıklarına dair sağlık raporuna istinaden görev veya görev yerini değiştirmek isteyenlerin,”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Ancak, aynı kademedeki kadrolardan da geçse, Mushafları İnceleme Kurulu üyesi, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı, eğitim merkezi öğretmeni, vaiz, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım, prodüktör, film yapımcısı, spiker, grafiker, kameraman, programcı, çözümleyici, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve şoför kadrolarına atanabilmek için yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmak şarttır.”

             MADDE 10 – Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 İş Talep Formu ile Ek-4 İl ve İlçe Müftüleri ile İl Müftü Yardımcıları Değerlendirme Formu ekteki şekilde değiştirilmiş ve Ek-4/A İl ve İlçe Müftüleri ile İl Müftü Yardımcıları Performans Değerlendirme Formu ile Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formu eklenmiştir.

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

Ekler için tıklayınız.