29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27214

YÖNETMELİK

Devlet Bakanlığından:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 25/8/2004 tarihli ve 25564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “f) Yeterlik sınavı; İlçe müftüsü, vaiz, stajyer vaiz, murakıp, stajyer Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak ilk defa görev alacaklar için, Başkanlıkça belirlenecek yer ve zamanlarda yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve/veya sözlü ve uygulamalı sınavı,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “f) Sınav sonuçları müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir. Ancak, ilçe müftülüğü ve vaizlik hariç, stajyer vaizlik, murakıplık, stajyer Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık için Başkanlıkça yapılan sınavı kazananlara verilen yeterlik belgeleri üç yıl süre ile geçerlidir. Sınav sonucu atama yapıldığı sırada askerde bulunanlar için bu sınavlar, terhis belgelerinin alınmasını takip eden otuz gün sonuna kadar geçerlidir.”

             MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Başkanlıkta ilk defa stajyer vaizlik, stajyer Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık kadrolarına yerleştirilecek olanlar ile ilk defa ilçe müftülüğü, vaizlik ve murakıplık kadrolarına atanacakların, Başkanlıkça belirlenecek yer ve zamanlarda, Başkanlıkça yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve/veya sözlü ve uygulamalı sınav sonucu verilecek yeterlik belgesini almış olmaları şarttır.”

             “İlçe müftülüğü, vaizlik, stajyer vaizlik ve murakıplık ile stajyer Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık kadrolarına atanacaklar için yapılacak yeterlik belgesi sözlü ve uygulamalı sınavından önce Başkanlıkça yazılı sınav da yapılabilir. İlçe müftülüğü yeterlik belgesi sınavına girebilmek için en az iki yıl vaizlik veya dengi görevlerde çalışmış olmak şarttır.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “İlk defa ilçe müftülüğü, vaizlik, stajyer vaizlik, murakıplık, stajyer Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık kadrolarına atanacaklar için yeterlik belgesi verilmesi ile ilgili sınavlar, Başkanlıkça belirlenecek yer ve zamanlarda açılır.”

             “Cami görevliliği için yapılacak yarışma sınavları, sınav tarihinden önce on beş gün süre ile ilgili müftülükçe Başkanlık web sayfasında yayınlanır ve yazılı duyuru yapılmak suretiyle ilan edilir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

             “Cami görevliliği için yapılan yarışma sınavlarının değerlendirilmesi bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formuna göre yapılır. Başarı listesinin hazırlanmasında, 25/8/2004 tarihli ve 25564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formunda belirlenen puan ile sözlü sınavda alınan puanların ortalaması esas alınır ve başarı sıralaması buna göre belirlenir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

             MADDE 23 – Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla, en az iki yılda bir Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS)  yapılır. Bu sınav Başkanlıkça yapılabileceği gibi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına üniversitelere veya Milli Eğitim Bakanlığına da yaptırılabilir. Sınavın yeri ve zamanı ile sınavda sorulacak sorular Başkanlıkça belirlenir ve sınavı yapacak kuruma bildirilir. Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde sınav soruları ÖSYM’ye veya üniversitelere de hazırlatılabilir.

             Görev veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri ile yurt dışı, hac ve umre hizmetlerine yönelik Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılacakların, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (MBSTS) girmeleri ve Başkanlıkça tespit edilecek belirli bir puanı almaları şarttır.

             Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (MBSTS) yeri, tarihi, konuları ile diğer hususlar sınav tarihinden en az onbeş gün önce Başkanlık web sayfasında yayınlanır ve ayrıca müftülüklerde ilan edilir.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe ekteki EK-1 Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formu eklenmiştir.

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

EK-1

 

CAMİ GÖREVLİLERİ SÖZLÜ SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

Adı Soyadı                   :

Görev Yeri ve Unvanı :

T.C. Kimlik No           :                                                          Sicil No :

 

DEĞERLENDİRME KISTASLARI

Adayın Puanı

   

Sözlü sınav puanı

Kıraat ve ezber durumu ile dini ve mesleki bilgilerden bilgilerinden olmak üzere Sözlü puan dağılımı:

 

-  Kur'an-ı Kerim kıraat puanı                         40 üzerinden

 

 

-  Kur'an-ı Kerim ezber puanı                         30 üzerinden

 

 

-  Dini ve mesleki bilgiler puanı   30 üzerinden

 

 

 

TOPLAM PUAN

 

YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞU TASDİK OLUNUR.

…. /.... /…..

İmza ve Mühür

 

 

 

…………….. Müftüsü

 

 

 

 

 

 

 

Not: Bu form sınavın yapıldığı müftülükçe tasdik edilecektir.