29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27214

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2009/14929

             Ekli “Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 12/3/2009 tarihli ve 1024 sayılı yazısı üzerine, 2499 sayılı  Piyasası Kanununun 10/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/4/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                           H. YAZICI                                   N. EKREN                               M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

 

    M. BAŞESGİOĞLU                                  K. TÜZMEN                               N. ÇUBUKÇU                            M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                     Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                          Devlet  Bakanı

 

   M. S. YAZICIOĞLU                                    E. BAĞIŞ                                     C. ÇİÇEK                             M. V. GÖNÜL

        Devlet Bakanı                                     Devlet Bakanı                            Adalet Bakanı V.                  Millî Savunma Bakanı

 

         B. ATALAY                                      A. BABACAN                            K. UNAKITAN                            H. ÇELİK

        İçişleri Bakanı                                    Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı                      Millî Eğitim Bakanı

 

          F. N. ÖZAK                                         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                           M. M. EKER

Bayındırlık ve İskân Bakanı                         Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı             Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

                                           F. ÇELİK                             M. Z. ÇAĞLAYAN                      M. H. GÜLER

                            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                     E. GÜNAY                          V. EROĞLU

                                                           Kültür ve Turizm Bakanı      Çevre ve Orman Bakanı

 

MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNUN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE

DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 14/5/2001 tarihli ve 2001/2475 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, talebi üzerine özel üyelik statüsü verilir. Yönetmeliğin üyelerin yükümlülüklerine, disiplin cezalarına, üyeliğin geçici durdurulması ve iptaline, gözetim ve denetime ilişkin hükümleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hakkında uygulanmaz.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

                                         Tarihi                                                                            Sayısı

21/6/2001

       24439

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi                                                                            Sayısı

10/9/2004

     25579