29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27214

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14898

             Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası ile Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi İşletmesi ve bağlı işyerleri arasında akdedilen toplu iş sözleşmesinin, ilişik Kararın eki listede belirtilen aynı işkolunda faaliyette bulunan işyerlerine bu Karar çerçevesinde teşmili; Yüksek Hakem Kurulunun 13/2/2009 tarihli ve Esas: 2009/10, Karar: 2009/17 sayılı görüşü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 27/2/2009 tarihli ve 11140 sayılı yazısı üzerine, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 11 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                       H. YAZICI                                   N. EKREN                                   M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

    M. BAŞESGİOĞLU                              K. TÜZMEN                               N. ÇUBUKÇU                                M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

 

   M. S. YAZICIOĞLU                                E. BAĞIŞ                                  M. A. ŞAHİN                              M. V. GÖNÜL

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı                        Millî Savunma Bakanı

 

         B. ATALAY                                  A. BABACAN                            K. UNAKITAN                                H. ÇELİK

        İçişleri Bakanı                                Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı

 

          F. N. ÖZAK                                     R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                               M. M. EKER

Bayındırlık ve İskân Bakanı                     Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

                                           F. ÇELİK                         M. Z. ÇAĞLAYAN                          M. H. GÜLER

                            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                 E. GÜNAY                          V. EROĞLU

                                                       Kültür ve Turizm Bakanı      Çevre ve Orman Bakanı

 

19/3/2009 TARİHLİ VE 2009/14898 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

             MADDE 1 – TEŞMİL KARARININ AMACI :

             Bu teşmil kararının amacı, işyerlerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, üretimi artırmak, işverenlerin hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamaktır.

             MADDE 2 – TEŞMİL KARARININ KAPSAMI :

             Bu teşmil kararı ekli listede belirtilen işyerleri ile işyerlerine bağlı sair ve eklentilerini kapsar.

             MADDE 3 – AYLIK ÜCRETLERİN ÖDENME ŞEKLİ VE GÜVENCESİ :

             Bu konuda teşmil kapsamındaki banka işyerlerindeki mevcut uygulamaya devam olunur.

             MADDE 4 – DENEME SÜRESİ :

             Bu konuda kanun hükümleri uygulanır.

             Teşmil kapsamındaki bankalarda deneme süresi dört aydır.

             MADDE 5 – ÇALIŞMA SÜRELERİ :

             Mevzuata aykırı olmamak üzere teşmil kapsamındaki banka işyerlerindeki mevcut uygulamaya devam olunur.

             MADDE 6 – ATAMA VE NAKİL :

             Çalışanlar, kendi istekleri doğrultusunda belirtmiş oldukları bölge veya şehirlerdeki işyerlerinden, unvanlarına, görevlerine uygun açık kadrolara banka ihtiyaçları doğrultusunda yükseltilmek veya nakil suretiyle atanırlar.

             Ancak, işveren banka işletme gereklerine göre çalışanlar arasında gerekli gördüğü hallerde nakil ve atamaları yapmakta serbesttir.

             İşveren banka, çalışanların şehir dışı nakil ve atamaları sırasında;

             Elektronik ortamda sistem aracılığıyla belirtmiş oldukları bölge ve şehirleri,

             Eşinin çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa, bu atama nedeniyle ayrı kalıp kalmayacakları,

             Çocuğu öğrenci ise, gidilecek yerde öğrenim olanaklarının bulunup bulunmadığı,

             Kendisinin, eşinin veya velayeti altında bulunan çocuklarının atandığı şehir iklimi ile sağlıklarının bağdaşıp bağdaşmayacağını (tam teşekküllü resmi hastane raporu ile belgelemesi koşuluyla),

             Bankada ilk olarak işe başladıkları tarihten itibaren iki yıl geçip geçmediğini (bu sürenin hesaplanmasında ücretsiz izinde geçen süreler dikkate alınmaz.),

             Servis Yetkilisi Yardımcılığına yükselerek atandığı ilk yerde en az bir yıl görev yapıp yapmadığını,

             Çalışanların, işçilerin karşılıklı nakil isteklerini; kadro açıkları ve olanaklar ölçüsünde, gözönünde bulundurur.

             Bunlara rağmen kadro açıklarının kapatılmaması halinde, kadro fazlası bulunan şehir merkezleri ile ilçelerdeki işyerlerinde görevli çalışanların kadro açığı bulunan işyerlerine nakil ve atamalarında öncelikle il sınırları, daha sonra komşu il sınırları, işyerinin bulunduğu coğrafi bölge, komşu coğrafi bölge ve daha sonra diğer coğrafi bölgeler sıralaması dikkate alınır.

             Kadro açığı bulunan şubelere tayin edilecek çalışanların belirlenmesi;

             1- Evli olup olmadığı,

             2- Eşinin çalışıp çalışmadığı,

             3- Çocuklu-çocuksuz olup olmadığı,

             kriterleri esas alınarak yapılır.

             Koşullarının eşit olması halinde ise, önce son yılın performans değerlendirmesi, sonra bir üst unvan için yapılan sınavlarda alınan en son sınav puanı (son üç dönemde sınava girme hakkı olmasına rağmen sınavlara girmeyenlerin sınav puanı sıfır olarak kabul edilir) gözönünde bulundurulur ve açık bulunan yerlere nakil ve atamaları gerçekleştirilir. Müktesep puan kullananlar sınava girmiş sayılır.

             Atamalardan sonra çalışanların veya eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının ölümü, ağır bir hastalık geçirerek özel bakıma gerek duyulması hallerinde çalışanların durumu itibariyle bulunduğu yerde görev yapma olanağı kalmadığı anlaşılanlar uygun bir yere nakledilebilirler.

             Bu esaslara uyulmadan atama yapıldığı kanısında bulunanlar, atama emrinin kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren bir hafta içinde, bu atamaya bulunduğu işyerleri kanalıyla itiraz edebilirler.

             İtiraz üzerine işveren bankaca durum yeniden incelenir. Alınacak karar ilgiliye bildirilir. Bu karar kesindir.

             Bulundukları işyerlerinde en az iki yıl çalışmış çalışanların nakil istekleri; kadro olanakları ölçüsünde boş kadro yoksa ilk kadro olanağında yerine getirilir. Kadro fazlası olmaları nedeniyle başka yerlere ataması yapılan çalışanların, ilk kadro boşalmasında, istekleri halinde eski yerlerine atanırlar.

             MADDE 7 – YILLIK ÜCRETLİ İZİN :

             Yıllık ücretli izinler konusunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             Ancak; teşmil kapsamında yer alan işyerlerinde çalışanların izin süreleri aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

             a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 16 işgünü,

             b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 22 işgünü,

             c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 28 işgünü.

             MADDE 8 – DOĞUM İZNİ :

             Bu konuda kanun hükümleri uygulanır.

             MADDE 9 – ÜCRETSİZ İZİNLER :

             Bu konuda teşmil kapsamındaki bankalardaki mevcut uygulamaya devam olunur.

             MADDE 10 – TUTUKLULUK HALİ :

             Kanun hükümleri uygulanır.

             MADDE 11 – ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER  :

             Eşinin doğum yapması halinde                                     3   işgünü,

             Evlenmesi halinde                                                         5        ”

             Eş ve  çocuğunun ölümünde                                          6        ”

             Ana, baba veya kardeşinin ölümünde                           5        ”

             Kayınpeder veya kayınvalidesinin ölümünde               2        ”

             Tabii afetten zarar görmesi halinde                              10   işgününe kadar

             Ücretli sosyal izin verilir.

             MADDE 12 – FAZLA ÇALIŞMANIN İLKELERİ VE ÜCRETİ :

             Bu konuda kanun hükümleri uygulanır.

             MADDE 13 – TATİL GÜNLERİNDEKİ ÇALIŞMALAR :

             Bu konuda kanun hükümleri uygulanır.

             MADDE 14 – YÜKSELME KOŞULLARI :

             Bu konuda teşmil kapsamındaki bankalardaki mevcut uygulamaya devam olunur.

             MADDE 15 – MALİ TAHLİL MESLEK TAZMİNATI :

             Bu konuda teşmil kapsamındaki bankalardaki mevcut uygulamaya devam olunur.

             MADDE 16 – ÜCRET ZAMMI :

             Teşmil kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten geçerli olmak üzere; 31/3/2010 tarihine kadar olan dönem için teşmil kapsamında çalışanların Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihteki aylık ücretlerine seyyanen 250.-(İkiyüzelli) TL zam yapılmıştır.

             MADDE 17 – İKRAMİYE :

             Teşmil kapsamındaki işyerlerinde çalışanlara teşmil kararının her hizmet yılı için 30’ar günlük brüt çıplak ücretleri tutarında iki ikramiye verilir.

             Bu ikramiyeler, çalışanlara aylık ücretleriyle birlikte 5’er günlük yevmiye olarak ödenir.

             MADDE 18 – KASA TAZMİNATI :

             Bu konuda teşmil kapsamındaki bankalardaki mevcut uygulamaya devam olunur.

             MADDE 19 – YABANCI DİL ÖDENEĞİ :

             Bu konuda teşmil kapsamındaki bankalardaki mevcut uygulamaya devam olunur.

             MADDE 20 – GÖÇ ÖDENEĞİ :

             Çalışanların bir şehirden diğer bir şehre atanmaları halinde, 1.000.-(Bin) TL tutarında “Göç Ödeneği” verilir. Aynı işyerinde veya şehirde görevli iken başka şehre atanan karı, koca ve birlikte oturulan çocuklarla, ana, babanın işveren banka mensubu olmaları halinde “Göç Ödeneği” bunlardan sadece birine ve aylık ücreti yüksek olana ödenir.

             Bankadan emekli olmak suretiyle ayrılanlardan veya çalışmakta iken ölenlerin ailelerinden, halihazır ikametgahlarını başka bir şehre nakletmek durumunda olanlara ev eşyalarını bu yeni ikametgahlarına 6 ay içinde taşımaları halinde “Göç Ödeneği” ödenir. 

             Ancak;

             A) Bankadaki hizmet süresi, deneme süresi dışında, üç yıldan az olanlardan, kendi istekleri üzerine başka bir yere atananlara,

             B) İstekleri üzerine başka bir yere atanmış olanlardan, iki yıl içinde yeniden atanma isteğinde bulunup bu istekleri yerine getirilenlere,

             C) Ev eşyalarını yeni atandığı görev yerine taşıyamayanlara, “Göç Ödeneği” verilmez.

Elektronik ortamda sistem üzerinden belirttikleri tercihlerine dayanılarak başka bir ile naklen veya yükseltilerek atananlardan, söz konusu ekrandaki bilgilere dayanılarak kadrosu değiştirilmek veya nakledilmek veya yükseltilmek suretiyle yeniden başka bir yere atananlara süre sınırlamasına bakılmaksızın “Göç Ödeneği” ödenir.

             Çalışanların veya bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin sağlık durumları veya çocuklarının öğrenim olanaksızlıkları nedeniyle nakil isteğinde bulunup da bu istekleri yerine getirilenler için “Göç Ödeneği” ödenmesi yönünde süre sınırlaması uygulanmaz.                                                                                

             MADDE 21 – ÖLÜM VE YARALANMA TAZMİNATI :

             Görev yapılışı sırasında veya grup nakillerinde meydana gelecek silahlı soygunlarda veya silahlı saldırılarda veya münhasıran işveren bankaya ait ve yetkililerin banka mevzuatı çerçevesinde verdikleri talimat gereğince yürütülen bir görevin yapılışı sırasında uğradıkları her türlü kaza sonucu çalışamayacak derecede malul kaldıkları tam teşekküllü devlet hastaneleri sağlık kurulu raporu ile belgelenen çalışanlara veya bunlardan ölenlerin mirasçılarına ölüm yardımına ilaveten işveren bankaca 4.000.-(Dörtbin) TL tazminat ödenir.

             MADDE 22 – GÜNDELİKLER VE YOLCULUK ÜCRETLERİ :

             Çalışanlar yurt içi yer değiştirme, görev, eğitim, tedavi ve grup nakli nedeniyle yapacakları yolculuklarda ödenecek gündelik, otel, yolculuk ücretleri ile aile yolculuğu gündeliklerine ilişkin esaslar işveren bankaca saptanır.       

             MADDE 23 – EŞYA NAKİL ÜCRETİ VE SİGORTASI :

             Çalışanların başka şehre nakli halinde, eşya nakil ücreti ve sigortası işveren bankaca sağlanır.

             MADDE 24 – SAĞLIK YARDIMI :

             Bu konuda teşmil kapsamındaki bankalardaki mevcut uygulamaya devam olunur.

             MADDE 25 – DOĞUM GİDERLERİ :

             Doğum yapan çalışanın veya banka sağlık yardımlarından yararlanabilen eşinin doğum giderleri, müdahaleli, normal ve sezaryenli doğum olmak üzere günün koşulları gözönüne alınmak suretiyle ve her yıl işveren bankaca saptanan limitler dahilinde karşılanır.

             MADDE 26 – YURT DIŞINA ÇIKANLARIN TEDAVİ VE İLAÇ GİDERLERİ :

             Herhangi bir nedenle yurt dışına çıkan çalışanın yurt dışında rahatsızlanması nedeniyle yaptırmış oldukları tedavileri için yabancı paralarla ödemiş oldukları doktor vizite ücretleri ile tahlil ve reçete bedellerinin yurda dönüşlerinde ibraz edecekleri belgelerde belirtilen yabancı paraların resmi kurdan karşılıkları tutarı kendilerine ödenir.

             MADDE 27 – YEMEK YARDIMI :

             Çalışanlara, işveren bankaca yemek verilmesi mümkün görülen hallerde ve yerlerde yemek verilmesi esastır. Bu uygulamadan yararlanamayan yerlerde çalışanlara, fiilen çalışılan günler için 7,5.-(Yedi TL Elli Kr)/Gün yemek yardımı yapılır.

             MADDE 28 – GİYİM YARDIMI :

             Bu konuda teşmil kapsamındaki işyerlerinde varsa mevcut uygulamaya devam olunur.

             MADDE 29 – EVLENME YARDIMI :

             Çalışanların evlenmesi halinde nikah belgesini ibraz etmesi koşulu ile 1000.-(Bin) TL evlenme yardımı yapılır.

             MADDE 30 – DOĞUM YARDIMI :

             Çocuğu yeni doğmuş olan çalışana belgelemek şartıyla (iki çocuğa kadar) 500.-(Beşyüz) TL doğum yardımı yapılır. Çocuğun doğduktan sonra ölmesi halinde doğum ve ölüm yardımından her ikisi ayrı ayrı ödenir. 

             MADDE 31 – ÇOCUK YARDIMI :

             Teşmil kapsamındaki banka işyerlerinde çalışanlara, her çocuk için ayda 15.-(Onbeş) TL çocuk yardımı yapılır. Çocuk yardımı iki çocukla sınırlıdır.

             MADDE 32 – ERZAK UYGULAMASI :

             Bu konuda teşmil kapsamındaki işyerlerinde varsa mevcut uygulamaya devam olunur.

             MADDE 33 – SERVİS ARACI SAĞLANMASI :

             Bu konuda teşmil kapsamındaki işyerlerinde varsa mevcut uygulamaya devam olunur.

             MADDE 34 – DOĞAL AFET YARDIMI :

             Devamlı oturduğu evindeki taşınır malları ve/veya çalışanın sahibi olduğu ve oturduğu meskeni deprem, yangın, sel ve benzeri doğal afete uğrayan çalışanlara, maddi zararını aşmamak koşuluyla 4.000.-(Dörtbin) TL’ye kadar “Doğal Afet Yardımı” yapılır. Karı koca her ikisi de bankada çalışıyorsa bu yardım, aylık ücreti yüksek olana yapılır.

             Çalışanın sahibi olduğu ve devamlı oturduğu evinde oluşan hasar deprem nedeniyle meydana gelmişse, doğal afet yardımından yararlanabilmek için hasara uğrayan taşınmazın Zorunlu Deprem Sigortasının önceden yaptırılmış olması gerekir. Bu poliçe nedeniyle yapılacak ödeme miktarının üzerinde bir hasar gerçekleşmiş ise hasar bedeli ile sigorta şirketince yapılacak ödeme arasındaki fark, yukarıda belirtilen esas ve limit dahilinde bankaca ödenir.

             MADDE 35 – ÖLÜM YARDIMI :

             Bankaca, çalışanların ölümü halinde mirasçılarına 1.000.-(Bin) TL tutarında ölüm yardımı yapılır.

             MADDE 36 – İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ :

             Kanun hükümleri uygulanır.

             MADDE 37 – İHBAR SÜRESİ :

             Kanun hükümleri uygulanır.

             MADDE 38 – KIDEM TAZMİNATI :

             Kıdem tazminatı hakkında kanun hükümleri uygulanır.

             MADDE 39 – MÜKTESEP HAKLAR :

             İşbu teşmil kararının kapsamında bulunan işyerlerinde, bu teşmil kararı ile tespit edilmiş olan hak ve menfaatlerin dışında ve üstünde bir uygulama var ise mükerrer olmamak kaydıyla aynen devam eder.

             MADDE 40 – SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ VE SÜRESİ :

             Bu teşmil kararı Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girip 31/3/2010 tarihinde sona ermek üzere yürürlükte kalacaktır.

            

LİSTE

 

İŞYERİ UNVAN VE ADRESLERİ

 

 

             1- DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI TÜM İŞYERLERİ

                 Büyükdere Caddesi No: 106

                 34394 Esentepe / İSTANBUL

 

             2- FORTİSBANK A.Ş. VE BAĞLI TÜM İŞYERLERİ

                 Yıldız Posta Caddesi No: 54

                 34353 Gayrettepe / İSTANBUL

 

             3- FİNANSBANK A.Ş. VE BAĞLI TÜM İŞYERLERİ

                 Büyükdere Caddesi No:129

                 80300 Gayrettepe / İSTANBUL