29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27214

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

             Karar Sayısı : 2009/14857

             12 Ekim 2008 tarihinde Urumiye'de imzalanan ekli “Türkiye-İran Sınır Ticareti Ortak Komitesi V. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 26/2/2009 tarihli ve HUMŞ-188 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                   H. YAZICI                                   N. EKREN                                       M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

    M. BAŞESGİOĞLU                          K. TÜZMEN                               N. ÇUBUKÇU                                    M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                                  Devlet  Bakanı

 

   M. S. YAZICIOĞLU                    M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. A. ŞAHİN                                  M. V. GÖNÜL

        Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı V.                            Adalet Bakanı                            Millî Savunma Bakanı

 

         B. ATALAY                         M. S. YAZICIOĞLU                        K. UNAKITAN                                    H. ÇELİK

        İçişleri Bakanı                          Dışişleri Bakanı V.                           Maliye Bakanı                              Millî Eğitim Bakanı

 

          F. N. ÖZAK                                 R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                                   M. M. EKER

Bayındırlık ve İskân Bakanı                 Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı                     Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

                                       F. ÇELİK                         M. Z. ÇAĞLAYAN                          M. H. GÜLER

                        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                             E. GÜNAY                              V. EROĞLU

                                                   Kültür ve Turizm Bakanı          Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE-İRAN SINIR TİCARETİ ORTAK KOMİTESİ V. DÖNEM

TOPLANTISI MUTABAKAT ZAPTI

             Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında, 25 Nisan 2003 tarihinde imzalanan 17. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Mutabakat Zaptı’nın I.A.4 maddesi çerçevesinde oluşturulan Türkiye-İran Sınır Ticareti Ortak Komitesi’nin Beşinci Dönem Toplantısı, 11-12 Ekim 2008 tarihlerinde İran’ın Urumiye şehrinde gerçekleştirilmiştir.

             Türk Heyetine Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşar Vekili Sayın Ülker GÜZEL ve İran Heyetine Batı Azerbaycan Eyalet Valisi Sayın Rahim GHORBANI başkanlık etmişlerdir.

             İki heyetin üyeleri sırasıyla Ek I ve Ek II’de yer almaktadır.

             Müzakereler, tarafların sınır ticareti işlemlerinin daha da geliştirilmesine yönelik isteklerini yansıtan karşılıklı anlayış ve işbirliği ortamı içerisinde gerçekleştirilmiştir.

             Müzakerelerin sonuçları aşağıda özetlenmiştir:

             1. Taraflar, 31 Mayıs 2008 tarihli Sınır Ticareti Ortak Komitesi Dördüncü Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı hükümlerinin uygulanmasına ilişkin gelişmeleri gözden geçirmişler ve söz konusu hükümlerin önemli bir bölümünün çok kısa bir süre içerisinde yürürlüğe konulduğunu belirlemişlerdir.

             2. Bu bağlamda, Taraflar, Kapıköy-Razi Sınır Kapısı bağlantı yolunun Khoy-Razi bölümünde yürütülen yapım çalışmalarının son aşamasına gelmesinden duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir.

             İran Tarafı, söz konusu yolun yapımının 2008 yılı sonundan önce tamamlanacağını vurgulamış ve Türk Tarafından gerekli gümrük kolaylıklarının mümkün olan en kısa süre içerisinde hayata geçirilmesini talep etmiştir.

             Türk Tarafı, Kapıköy-Razi Sınır Kapısının işleyişi ile ilgili gerekli prosedürü belirtilen tarihe kadar tamamlamayı taahhüt etmiştir.

             3. Taraflar, Van Gölü geçişi için iki yeni feribotun yapımına ilişkin kontratın sonuçlanmasından duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Taraflar, bu projenin iki ülke arasındaki sınır ticaretinin daha da geliştirilmesine yönelik önemli bir araç olduğunu kaydetmişlerdir.

             4. Türk Tarafı İran Tarafına, sınır ticareti düzenlemelerinin geliştirilmesine yönelik, mevcut Sınır Ticareti Merkezleri’nin (STM) kapasitelerinin daha etkin kullanılmasının sağlanması amacıyla yürütmekte olduğu hazırlıklar konusunda bilgi vermiştir.

             Bu çerçevede, Türk Tarafı, mevcut sistemin yeniden yapılandırılması amacıyla gerçekleştirilmesi muhtemel değişiklik ve iyileştirmeler konusunda ana hatları ile bilgi vermiştir.

             Muhtemel değişiklikler, sınır ticaretinde mevcut kota sisteminin kaldırılmasını, sanayi ve tarım ürünleri ithalatında basitleştirilmiş prosedürlerin, aynı zamanda sınır ticaretinden faydalananların sayısının artırılmasına yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesini öngörmektedir.

             5. İran Tarafı, Türkiye-İran Sınır Ticareti Ortak Komitesi Dördüncü Dönem Toplantısı’nda belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla, eş zamanlı olarak uygun tedbirleri almayı kararlaştırmıştır.

             6. Taraflar, yukarıda belirtilen yeniden yapılandırma faaliyetlerinde kaydedilecek gelişmelere paralel olarak, Ağrı-Sarısu ve Esendere-Sero STM’lerinin altyapı ve üstyapılarının modernizasyonu çalışmalarının tamamlanması hususunda mutabakata varmışlardır.

             7. Taraflar, Boralan-Iğdır bölgesinde yeni bir STM oluşturulmasını kararlaştırmışlardır. Anılan STM’nin kurulmasına ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla, iki ülkenin ilgili yetkilileri arasında 2008 yılı Aralık ayından geç olmamak kaydıyla Iğdır’da bir toplantı gerçekleştirilecektir.

             İran Tarafı, Kozerash-Gelincik ve Çilli-Çaldıran’da yeni STM’lerin kurulmasını önermiştir.

             Türk Tarafı, bu öneriyi olumlu bir yaklaşımla değerlendirme konusunda mutabakata varmıştır.

             8. Taraflar, mevcut STM’lerde gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılmasına yönelik alınabilecek tedbirler konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Bu çerçevede, Taraflar, her iki ülkenin gümrük idareleri arasında yakın bir tarihte Türkiye’de düzenlenecek toplantı sırasında, mevcut sorunlara her iki tarafı da tatmin edecek çözüm yolları bulunması  amacıyla mümkün olan her türlü çabayı göstermeyi kararlaştırmışlardır.

             9. Taraflar, 2008 yılında Tahran’da yapılacak olan Türkiye-İran 20. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı sırasında, iki ülkenin standardizasyon kuruluşları arasında teknik düzeyde bir toplantı yapılmasını kararlaştırmışlardır.

             10. Taraflar, 11-12 Ekim 2008 tarihlerinde Urumiye’de düzenlenen Batı Azerbaycan Yatırım Konferansı’na, Türkiye’nin sınır illerinde yerleşik işadamları ile tüccar ve esnaflardan oluşan geniş çaplı bir Türk işadamları heyetinin iştirakinden duydukları memnuniyeti kaydetmişlerdir.

             Taraflar, birbirini tamamlayıcı nitelikteki ortak yatırımların, her iki ülkenin komşu şehirlerinin ekonomik kalkınması yönündeki önemine atıfla, Sınır Ticareti Ortak Komitesinin   gelecek toplantısı sırasında benzer faaliyetlerin düzenlenmesini kararlaştırmışlardır.

             11. İran Tarafı, Türk şirketleri ile kuruluşlarına, Batı Azerbaycan bölgesinde özellikle madencilik, şeker, gübre ve inşaat malzemeleri sanayilerinde yatırım imkanlarını değerlendirme hususunda çağrıda bulunmuştur.

             12. Taraflar, Sınır Ticareti Ortak Komitesinin gelecek toplantısının, 2009 yılı Mayıs ayında Ağrı ve Iğdır’da gerçekleştirilmesini kararlaştırmışlardır. Taraflar, bu toplantı sırasında Batı Azerbaycan bölgesinden Türkiye’ye bir işadamları heyeti ziyaretinin düzenlenmesi hususunda mutabakata varmışlardır.

             12 Ekim 2008 tarihinde Urumiye’de, İngilizce dilinde, eşit derecede geçerli olmak üzere iki orijinal nüsha olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır.

 

           TÜRK TARAFI ADINA                                                      İRAN TARAFI ADINA

 

                    Ülker GÜZEL                                                             Dr. Rahim GHARBANI

       Dış Ticaret Müsteşar Vekili                                          Batı Azerbaycan Eyalet Valisi

 

 

EK – 1

TÜRK HEYETİ LİSTESİ

 

             Ülker GÜZEL                                       : Dış Ticaret Müsteşar Vekili

             Kayhan TÜRKMENOĞLU                 : Van Milletvekili

             Hasan ÖZDEMİR                                 : Gaziantep Milletvekili

             Akif EKİCİ                                            : Gaziantep Milletvekili

             Mehmet ÇETİN                                    : Ağrı Valisi

             Saim Saffet KARAHİSARLI                : Iğdır Valisi

             Özdemir ÇAKACAK                           : Van Valisi

             Şevket ILGAÇ                                       : Genel Müdür Vekili, DTM

             Muhittin GÜREL                                  : Ağrı Vali Yardımcısı

             Koray AKGÜLOĞLU                          : Daire Başkanı, DTM

EK- 2

 

İRAN HEYETİ LİSTESİ

 

             Rahim GHORBANI                    :  Batı Azerbaycan Eyalet Valisi

             Parviz REZAEE                           :  Asya ve Avustralya Ticaret Genel Müdürü

             Hamid SAFDEL                           :  İthalat ve İhracat Yönetmeliği Genel Müdürü

             Said ABBASPOUR                     :  Yönetmelik Düzenleme Daire Başkanı

             Mina RAHIMI                            :  Türkiye Masası Uzmanı

             Azam GHANBARIMANESH    :  İthalat ve İhracat Yönetmeliği Uzmanı

             Jafer Sadegh ASKANDARI         :  Batı Azerbaycan Eyaleti Ticaret Kurumu Başkanı

             Fariborz ANVAIFAR                  :  Batı Azerbaycan Eyaleti Ticareti Geliştirme

                                                                     Müdür Yardımcısı

             Mostafa Naji AHMADI              : Batı Azerbaycan Eyaleti Ticaret Kurumu Dış 

                                                                     Ticaret ve Ticari Hizmetleri Daire Başkanı

             Babak TALEBI                            :  Batı Azerbaycan Eyaleti Ulaştırma ve Terminaller

                                                                     Genel Müdürü

             Hasan ENTEZAR                        :  Urumiye Ticaret Sanayi ve Madenler Odası

                                                                     Başkanı

             Golamreza AMINI                      :  Batı Azerbaycan Eyaleti Standard ve Sanayi

                                                                     Araştırma Genel Müdürü

             Mohammad Haji ZAMANI        :  Batı Azerbaycan Eyaleti Sanayi ve Madenler

                                                                     Kurumu Başkanı

             Nosratollah MOLLAZADEH     : Batı Azerbaycan Eyaleti Tıp Üniversitesi Rektörü

             Tughali ABDOLLAHZADEH    :  Batı Azerbaycan Eyaleti Ziraat Kurumu Başkanı

             Mostafa HOUDUDIAZAR        :  Urumiye Yaş Sebze ve Meyva İthalatçılar Birliği

                                                                     Başkanı

             Shahram ADAMNEJAD             :  Batı Azerbaycan Eyaleti Ulaştırma Genel Müdürü

             Shahram DELMAGANI              :  Batı Azerbaycan Eyaleti Veterinerlik Genel

                                                                     Müdürü

             Safar ASERI                                 :  Maku Valisi

             Ebrahim MOHAMMADLU       :  Khoy Valisi

             Gholamhosein AMMARI           :  Salmas Valisi

             Hasan GHAFFARIAZAR          :  Urumiye Valisi

             Mahdi JAHANGIRZADEH       :  Urumiye Milletvekili

             Tohid AZARBOD                       :  Gümrük Genel Müdürü

             Alireza SAFARI                          :  Batı Azerbaycan Eyaleti Valiliği Koordinasyon

                                                                     Bürosu Müdürü

             Hosein KHAYROLLAHNIYA   :  Batı Azerbaycan Eyaleti Gümrük Denetçisi

             Moayed Hoseini SADR               : Khoy Milletvekili

             Aliakbar AGAEE                         : Salmas Milletvekili