29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27214

TÜZÜK

             Karar Sayısı : 2009/14848

             Ekli “Soyadı Nizamnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 7/7/2008 tarihli ve 1452 sayılı yazısı üzerine, 2525 sayılı Soyadı Kanununun 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                       H. YAZICI                                   N. EKREN                                   M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

    M. BAŞESGİOĞLU                              K. TÜZMEN                               N. ÇUBUKÇU                                M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

 

   M. S. YAZICIOĞLU                        M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. A. ŞAHİN                              M. V. GÖNÜL

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı V.                            Adalet Bakanı                        Millî Savunma Bakanı

 

         B. ATALAY                             M. S. YAZICIOĞLU                        K. UNAKITAN                                H. ÇELİK

        İçişleri Bakanı                              Dışişleri Bakanı V.                           Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı

 

          F. N. ÖZAK                                     R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                               M. M. EKER

Bayındırlık ve İskân Bakanı                     Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

                                           F. ÇELİK                         M. Z. ÇAĞLAYAN                          M. H. GÜLER

                            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                 E. GÜNAY                              V. EROĞLU

                                                       Kültür ve Turizm Bakanı          Çevre ve Orman Bakanı

 

SOYADI NİZAMNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TÜZÜK

             MADDE 1 – 24/12/1934 tarihli ve 2/1759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Soyadı Nizamnamesinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 1 – Her Türk vatandaşı, öz adından başka soyadı da taşımak zorundadır. Soyadı olmayanlara kendilerince belirlenen bir soyadı mülki idare amirleri tarafından aile kütüklerine ve doğum tutanaklarına yazdırılır."

             MADDE 2 – Aynı Nizamnamenin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 2 – Söyleyişte, yazışta, öz ad önde, soyadı sonda olmak üzere bütün harfleri söylenerek veya yazılarak kullanılabileceği gibi söyleyişte ve yazışta öz adsız yalnız soyadı kullanılabilir ve imzada öz adın ilk harfi, öz ad iki tane ise her ikisinin ilk harfleri veya birinin ilk harfi ile öteki ad ve soyadının tümü yazılabilir. İki soyadı olan kadın her iki soyadını birlikte kullanır."

             MADDE 3 – Aynı Nizamnamenin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 12 – 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddelere aykırı olarak verilmiş adlar aile kütüklerine ve doğum tutanaklarına yazılamaz. Söz konusu maddelere aykırı olarak verilmiş olan adların değiştirilmesi için ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde dava açılır."

             MADDE 4 – Aynı Nizamnamenin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 15 – Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün içinde doğan çocuklar babalarının soyadını taşırlar. Evlilik dışında doğan çocuklar, analarının soyadını alırlar. Ancak, ana önceki evliliğinden dolayı çift soyadı taşıyorsa, çocuk onun bekarlık soyadını taşır. Evlilik dışında doğmuş çocuklar, ana ve babanın birbirleri ile evlenmesi veya babalarının tanıması ya da hakimin babalığa karar vermesi ile babanın soyadını alır."

             MADDE 5 – Aynı Nizamnamenin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 16 – Evlatlık küçük ise evlat edinenin soyadını alır. Ergin olan evlatlık, evlat edinilme sırasında dilerse evlat edinenin soyadını alabilir. Evlatlık ilişkisinin kaldırılması durumunda evlatlık, evlat edinilmeden önceki soyadını alır."

             MADDE 6 – Aynı Nizamnamenin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 17 – Kadın evlenmekle kocasının soyadını alır. Ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir."

             MADDE 7 – Aynı Nizamnamenin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 19 – Boşanma halinde kadın, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Ancak hakim boşandığı kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise boşandığı kocasının soyadını taşımaya devam eder."

             MADDE 8 – Aynı Nizamnamenin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 26 – Bulunmuş zihinsel özürlüler ile yaşının küçüklüğü nedeniyle kendini ifade edemeyen bulunmuş çocuklar hakkında düzenlenen tutanaklarda belirtilmemiş ise soyadı, nüfus müdürlüğünce verilir."

             MADDE 9 – Aynı Nizamnamenin 3, 4, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ve 52 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 10 – Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 11 – Bu Tüzük hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.