29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27214

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN

İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ

İHRACAT : (2009/4)

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişiklikleri ve 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişiklikleri ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişiklikleri çerçevesinde EK I,II,III,IV ve V’de gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyaların ihracına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             MADDE 2 – (1) Montreal Protokolü'nün Kopenhag değişiklikleri uyarınca, Kopenhag Değişikliklerine taraf olmayan (EK A’da yer almayan) ülkelere, EK I ve EK II’de GTİP’ları ile isimleri belirtilen eşyaların; Montreal Protokolü’nün Pekin değişiklikleri uyarınca, Pekin değişikliklerine taraf olmayan (EK B’de yer almayan) ülkelere, EK III ve EK IV’de GTİP’ları ile isimleri belirtilen eşyaların, ihracatı yapılamaz.

             MADDE 3 – (1) Aşağıdaki tabloda GTİP ve isimleri verilen maddelerden herhangi birini içeren Ek V-a’da GTİP ve isimleri belirtilen eşyalar ile aynı tabloda belirtilen maddelerden herhangi biri ile çalışan Ek V-b’de GTİP ve isimleri belirtilen eşyaların ihracatı yasaktır.

 

GTİP

MADDE İSMİ

2903.14.00.00.00

Karbon tetraklorür

2903.19.10.00.00

1,1,1,-Trikloretan

(metilkloroform)

2903.41.00.00.00

Triklorflormetan (freon 11)

2903.42.00.00.00

Diklordiflormetan (freon 12)

2903.43.00.00.00

Triklortrifloretanlar

2903.44.10.00.00

Diklortetrafloretanlar

2903.44.90.00.00

Klorpentafloretan

2903.46.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

2903.46.20.00.00

Bromotriflorometan

2903.46.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

3824.71.00.00.11

R-502 [ R-115 (Kloropentafloroetan),

R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı

 

             MADDE 4 – (1) 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde (Ek:1) olarak yer alan İhracı Yasak Mallar Listesi’nin 7 sıra numarasında yer alan madde anılan listeden çıkarılmıştır.

             MADDE 5 – (1) 30/12/2004 tarihli ve 25686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihracat: (2004/13) sayılı “Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK I

G.T.İ.P.                                   Eşyanın Tanımı                                                                           

2903.41.00.00.00                    Trikloorflorometan

2903.42.00.00.00                    Diklorodiflorometan

2903.43.00.00.00                    Triklorotrifloretanlar

2903.44.10.00.00                    Diklortetrafloretanlar

2903.44.90.00.00                    Klorpentafloretan

2903.46.10.00.00                    Bromoklorodiflorometan

2903.46.20.00.00                    Bromotriflorometan

2903.46.90.00.00                    Dibromotetrafloroetanlar

3824.71.00.00.11                    R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı

 

EK II

G.T.İ.P.                                   Eşyanın Tanımı                                                                           

2903.14.00.00.00                    Karbon tetraklorür

2903.19.10.00.00                    1,1,1,-Trikloroetan (metilkloroform)

2903.45.10.00.00                    Klortriflorometan

2903.45.15.00.00                    Pentaklorofloroetan

2903.45.20.00.00                    Tetraklorodifloroetanlar

2903.45.25.00.00                    Heptaklorofloropropanlar

2903.45.30.00.00                    Hekzaklorodifloropropanlar

2903.45.35.00.00                    Pentaklorotrifloropropanlar

2903.45.40.00.00                    Tetraklorotetrafloropropanlar

2903.45.45.00.00                    Trikloropentafloropropanlar

2903.45.50.00.00                    Diklorohekzafloropropanlar

2903.45.55.00.00                    Kloroheptafloropropanlar

 

EK III

G.T.İ.P.                                   Eşyanın Tanımı                                                                           

2903.39.11.00.00                    Bromometan (metil bromür)

2903.49.30.00.00                    Flordibrom metan

                                                Bromdiflor metan

                                                Florbrom metan

                                                Flortetrabrom metan

                                                Diflortribrom metan (tüm izomerleri)

                                                Dibromtriflor etan (tüm izomerleri)

                                                Bromtetraflor etan (tüm izomerleri)

                                                Flortribrom etan (tüm izomerleri)

 

G.T.İ.P.                                   Eşyanın Tanımı                                                                            

                                                Diflordibrom etan (tüm izomerleri)

                                                Bromtriflor etan (tüm izomerleri)

                                                Flordibrom etan (tüm izomerleri)

                                                Bromdiflor etan (tüm izomerleri)

                                                Florbrom etan (tüm izomerleri)

                                                Florhekzabrom propan (tüm izomerleri)

                                                Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri)

                                                Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri)

                                                Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri)

                                                Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri)

                                                Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri)

                                                Florpentabrom propan (tüm izomerleri)

                                                Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri)

                                                Triflortribrom propan (tüm izomerleri)

                                                Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri)

                                                Brompentaflor propan (tüm izomerleri)

                                                Flortetrabrom propan (tüm izomerleri)

                                                Diflortribrom propan (tüm izomerleri)

                                                Dibromtriflor propan (tüm izomerleri)

                                                Bromtetraflor propan (tüm izomerleri)

                                                Flortribrom propan (tüm izomerleri)

                                                Diflordibrom propan (tüm izomerleri)

                                                Bromtriflor propan (tüm izomerleri)

                                                Flordibrom propan (tüm izomerleri)

                                                Bromdiflor propan (tüm izomerleri)

                                                Florbrom propan (tüm izomerleri)

3808.91.90.00.11                    Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.92.20.00.11                    Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.92.90.00.11                    Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.93.27.00.11                    Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.93.30.00.11                    Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.93.90.00.11                    Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.94.90.00.11                    Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.99.10.00.11                    Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.99.90.00.11                    Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

 

EK IV

G.T.İ.P.                                   Eşyanın Tanımı                                                                            

2903.49.11.00.00                    Klorodifloro metan (HCFC-22)

2903.49.15.00.00                    1,1-Dikloro-1-floroetan (HCFC-141b)

2903.49.19.00.11                    Flordiklor metan

2903.49.19.00.13                    Klorflor metan

2903.49.19.00.14                    Flortetraklor etan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.15                    Diflortriklor etan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.16                    Diklortriflor etan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.17                    Klortetraflor etan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.18                    Flortriklor etan (tüm izomerleri)

 

G.T.İ.P.                                   Eşyanın Tanımı                                                                           

2903.49.19.00.21                    Diklordiflor etan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.22                    Klortriflor etan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.23                    Flordiklor etan (tüm izomerleri) (2903.49.15.00.00 GTİP hariç)

2903.49.19.00.24                    Klordiflor etan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.25                    Klorflor etan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.26                    Florhekzaklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.27                    Diflorpentaklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.28                    Triflortetraklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.31                    Triklortetraflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.32                    Diklorpentaflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.33                    Klorhekzaflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.34                    Florpentaklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.35                    Diflortetraklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.36                    Triklortriflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.37                    Diklortetraflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.38                    Klorpentaflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.41                    Flortetraklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.42                    Diflortriklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.43                    Diklortriflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.44                    Klortetraflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.45                    Flortriklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.46                    Diflordiklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.47                    Klortriflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.48                    Flordiklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.51                    Klordiflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.52                    Klorflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.59                    Diğerleri

2903.49.20.00.00                    Diğerleri

2903.49.30.00.00                    Flordibrom metan

                                                Bromdiflor metan

                                                Florbrom metan

                                                Flortetrabrom metan

                                                Diflortribrom metan (tüm izomerleri)

                                                Dibromtriflor etan (tüm izomerleri)

                                                Bromtetraflor etan (tüm izomerleri)

                                                Flortribrom etan (tüm izomerleri)

                                                Diflordibrom etan (tüm izomerleri)

                                                Bromtriflor etan (tüm izomerleri)

                                                Flordibrom etan (tüm izomerleri)

                                                Bromdiflor etan (tüm izomerleri)

                                                Florbrom etan (tüm izomerleri)

                                                Florhekzabrom propan (tüm izomerleri)

                                                Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri)

                                                Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri)

                                                Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri)

                                                Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri)

                                                Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri)

 

G.T.İ.P.                                   Eşyanın Tanımı                                                                           

                                                Florpentabrom propan (tüm izomerleri)

                                                Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri)

                                                Triflortribrom propan (tüm izomerleri)

                                                Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri)

                                                Brompentaflor propan (tüm izomerleri)

                                                Flortetrabrom propan (tüm izomerleri)

                                                Diflortribrom propan (tüm izomerleri)

                                                Dibromtriflor propan (tüm izomerleri)

                                                Bromtetraflor propan (tüm izomerleri)

                                                Flortribrom propan (tüm izomerleri)

                                                Diflordibrom propan (tüm izomerleri)

                                                Bromtriflor propan (tüm izomerleri)

                                                Flordibrom propan (tüm izomerleri)

                                                Bromdiflor propan (tüm izomerleri)

                                                Florbrom propan (tüm izomerleri)

2903.49.40.00.00                    Diğerleri

2903.49.80.00.00                    Diğerleri

3824.74.00.00.12                    142 B [(Klorodifloroetan), R-22 (klorodiflorometan)] karışımı

3824.79.00.00.00                    Diğerleri

 

EK V

EK V-a

G.T.İ.P.                                   Eşyanın Tanımı                                                                            

3305.30.00.00.00                    Saç spreyleri

3307.10.00.90.11                    Yalnız traş jelleri

3307.10.00.90.19                    Yalnız traş köpükleri

3307.20.00.00.00                    Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar

3307.49.00.00.00                    Yalnız sprey şeklinde olanlar

34.05                                       Yalnız sprey boya ve cilalar

38.08                                       Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar)

3910.00                                   Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar)

8424.10                                   Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)

 

EK V-b

G.T.İ.P.                                   Eşyanın Tanımı                                                                           

8414.30                                   Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler

84.15                                       Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) (87.01-87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç)

84.18                                       Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)

                                                (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç)

EK A

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü

Kopenhag Değişikliklerine Taraf Ülkeler Listesi

 

AFGANİSTAN                                       HIRVATİSTAN                                               NİJER

ALMANYA                                           HİNDİSTAN                                                    NİJERYA

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ   HOLLANDA                                                   NİKARAGUA

ANDORRA                                            HONDURAS                                                    NİUE

ANTİGUA VE BARBUDA                     IRAK                                                               NORVEÇ

ARJANTİN                                            İNGİLTERE                                                    ORTA AFRİKA CUM.

ARNAVUTLUK                                    İRAN İSLAM CUMHURİYETİ                       ÖZBEKİSTAN

AVRUPA BİRLİĞİ                                 İRLANDA                                                       PAKİSTAN

AVUSTURALYA                                   İSPANYA                                                        PALAU

AVUSTURYA                                        İSRAİL                                                            PANAMA

AZARBEYCAN                                     İSVEÇ                                                              PAPUA YENİ GİNE

BAHAMA ADALARI                            İSVİÇRE                                                          PARAGUAY

BAHREYN                                            İTALYA                                                          PERU

BANGLADEŞ                                        İZLANDA                                                       POLONYA

BARBADOS                                           JAMAİKA                                                       PORTEKİZ

BELARUS                                              JAPONYA                                                       ROMANYA

BELÇİKA                                              KAMBOÇYA                                                   RUANDA

BELİZE                                                 KAMERUN                                                     RUSYA FEDERASYONU

BENİN                                                   KANADA                                                        SAMOA

BHUTAN                                              KARADAĞ                                                      SAO TOME AND PRINCIPE

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ          KATAR                                                           SENEGAL

BOLİVYA                                              KENYA                                                           SEYŞELLER

BOSNA HERSEK                                   KIRGIZİSTAN                                                 SIRBİSTAN

BOTSVANA                                          KİRİBATİ                                                       SİERRA LEONE

BREZİLYA                                            KOLOMBİYA                                                 SİNGAPUR

BRUNEI DARUSSELAM                       KOMOR                                                          SLOVAKYA

BULGARİSTAN                                    KONGO                                                           SLOVENYA

BURKİNA FASO                                   KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ     SOLOMON ADALARI

BURUNDİ                                             KORE CUMHURİYETİ                                   SOMALİ

CAPE VERDE                                       KORE DEMOKRATİK

                                                              HALK CUMHURİYETİ                                  SRİ LANKA

CEZAYİR                                              KOSTA RİKA                                                  ST. KİTTS VE NEVİS

CİBUTİ                                                 KUVEYT                                                         ST. LUCİA

COOK ADALARI                                  KÜBA                                                              ST. VİCENT VE THE GRENADINES

ÇAD                                                      LAO DEMOKRATİK HALK CUM.                SUDAN

ÇEK CUMHURİYETİ                           LETONYA                                                      SURİNAM

ÇİN                                                        LİBERYA                                                        SURİYE

DANİMARKA                                       LİBYA                                                             SUUDİ ARABİSTAN

DOMİNİK                                             LİHTENŞTAYN                                              SVAZİLAND

DOMİNİK CUMHURİYETİ                  LİTVANYA                                                     ŞİLİ

EKVATOR                                            LÜBNAN                                                         TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ

EKVATOR GİNESİ                                LÜKSEMBURG                                               TAYLAND

EL SALVADOR                                     MACARİSTAN                                                TOGO

ENDONEZYA                                       MADAGASKAR                                              TONGA

ERİTRE                                                 MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAVYA CUM.)       TRİNİDAD VE TOBAGO

ESTONYA                                             MALAVİ                                                         TUNUS

FAS                                                        MALDİVLER                                                  TUVALU

FİJİ                                                        MALEZYA                                                      TÜRKMENİSTAN

FİLDİŞİ SAHİLLERİ                             MALİ                                                              UGANDA

FİLİPİNLER                                          MALTA                                                          UKRAYNA

FİNLANDİYA                                       MARSHALL ADALARI                                  UMMAN

FRANSA                                                MAURİTİUS                                                   URUGUAY

GABON                                                 MEKSİKA                                                       ÜRDÜN

GAMBİYA                                             MISIR                                                              VANUATU

GANA                                                    MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ        VATİKAN

GRENADA                                            MOĞOLİSTAN                                                VENEZUELLA

GUATEMALA                                      MOLDOVA CUM.                                           VİETNAM

GUINEA BISSAU                                   MONAKO                                                       YEMEN

GUYANA                                              MORİTANYA                                                 YENİ ZELLANDA

GÜNEY AFRİKA                                   MOZAMBİK                                                   YUNANİSTAN

GÜRCİSTAN                                         NAMİBYA                                                      ZAMBİA

HAİTİ                                                   NAURU                                                           ZIMBABVE

 

 

EK B

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü

Pekin Değişikliklerine Taraf Ülkeler Listesi

 

AFGANİSTAN                                       İRLANDA                                                       NORVEÇ

ALMANYA                                           İSPANYA                                                        ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ   İSRAİL                                                            ÖZBEKİSTAN

ANDORRA                                            İSVEÇ                                                              PAKİSTAN

ARJANTİN                                            İSVİÇRE                                                          PALAU

ARNAVUTLUK                                    İTALYA                                                          PANAMA

AVRUPA BİRLİĞİ                                 İZLANDA                                                       PARAGUAY

AVUSTURALYA                                   JAMEİKA                                                        POLONYA

AVUSTURYA                                        JAPONYA                                                       PORTEKİZ

BAHAMALAR                                      KAMBOÇYA                                                   ROMANYA

BARBADOS                                           KANADA                                                        RUANDA

BELARUS                                              KARADAĞ                                                      RUSYA FEDERASYONU

BELÇİKA                                              KIRGIZİSTAN                                                 SAİNT LUCİA

BELİZE                                                                                                                         KİRİBATİ      SAMOA

BENİN                                                   KOLOMBİYA                                                 SAO TOME AND PRINCIPE

BHUTAN                                              KOMOR                                                          SENEGAL

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ          KONGO                                                           SEYŞELLER

BREZİLYA                                            KONGO DEMOKRATİK CUM.                      SIRBİSTAN

BRUNEI DARUSSELAM                       KORE CUMHURİYETİ                                   SİERRA LEONE

BULGARİSTAN                                    KORE DEMOKRATİK HALK CUM.              SİNGAPUR

BURKİNA FASO                                   KOSTA RİKA                                                  SLOVAKYA

BURUNDİ                                             KUVEYT                                                         SLOVENYA

CEZAYİR                                              KÜBA                                                              SOMALİ

COOK ADALARI                                  LAO DEMOKRATİK HALK CUM.                SRİ LANKA

ÇEK CUMHURİYETİ                           LETONYA                                                      ST. KİTTS VE NEVİS

DANİMARKA                                       LİBERYA                                                        SUDAN

DOMİNİK                                             LİHTENŞTAYN                                              SURİNAM

EKVATOR GİNESİ                                LİTVANYA                                                     SVAZİLAND

ELSAVADOR                                        LÜKSEMBURG                                               ŞİLİ

ENDONEZYA                                       MACARİSTAN                                                TANZANYA BİRLEŞİK CUM.

ERİTRE                                                 MADAGASKAR                                              TAYLAND

ESTONYA                                             MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAVYA CUM) TOGO

FİJİ       MALAWİ                                 TONGA

FİLİPİNLER                                          MALDİVLER                                                  TRİNİDAD VE TOBAGO

FİNLANDİYA                                       MALEZYA                                                      TUNUS

FRANSA                                                MALİ                                                              TUVALU

GABON                                                 MALTA                                                          TÜRKMENİSTAN

GAMBİYA                                             MARSHALL ADALARI                                  UGANDA

GANA  MAURİTİUS                             UKRAYNA

GRENADA                                            MEKSİKA                                                       UMMAN

GUATEMALA                                      MISIR                                                              URUGUAY

GUİNEA BİSSAU                                   MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ        ÜRDÜN

GUYANA                                              MOĞOLİSTAN                                                VATİKAN

GÜNEY AFRİKA                                   MOLDOVA                                                     VENEZUELLA

HIRVATİSTAN                                     MONAKO                                                       VİETNAM

HİNDİSTAN                                          NAMİBYA                                                      YENİ ZELANDA

HOLLANDA                                         NAURU                                                           YUNANİSTAN

HONDURAS                                          NİJER                                                              ZAMBİA

IRAK    NİJERYA

İNGİLTERE                                          NİUE