29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27214

ANA STATÜ

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

             MADDE 1 – 6/10/2006 tarihli ve 26311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ana Statüsünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “ğ) Tahkim Kurulu: Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, direktör, gözcü, gözetmen, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, direktör, gözcü, gözetmen, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlayan Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan kurulu,”

             MADDE 2 –  Aynı Ana Statünün 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

             “(2) Federasyonun teşkilatı aşağıdaki kurul ve birimlerden teşekkül eder.

             a) Genel Kurul,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Denetleme Kurulu,

             ç) Disiplin Kurulu,

             d) Spor Kurulu,

             e) Genel Sekreterlik,

             f) Yan Kurullar,

             g) İdari birimler.”

             “(4) Spor Kurulu, FIA’nın spor talimat ve eklerine göre hazırlanmış ulusal spor talimatlarını uygular.”

             MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ve yapılması için gereken tüm işlemler yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

             (2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur;

             a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak on beş üye,

             b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

             c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu  üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri arasından  belirlenecek iki üye,

             d) FIA’nın yönetim kurulu üyeleri ile direktör, gözcü ve gözetmenleri görevlendirmekle yetkili  kurul üyeleri,

             e) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla asaleten Federasyon başkanlığı yapanlar,

             f) Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             g) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede direktörlük yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

             ğ) Otomobil sporlarına hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfların yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             h) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış ferdi veya takım halinde;

             1) Büyükler Dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

             2) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş sporcular,

             3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa en fazla milli olmuş sporculardan beş üye.

             ı) Kulüp temsilcileri.

             (3) Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az %60’ı kulüp temsilcilerinden oluşur. Kulüp temsilcilerinin seçiminde, seçim tarihinden önce iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler esas alınır. Genel kurula katılacak kulüplerden, organizatör lisansı alarak Federasyon faaliyetlerine katılmış ve halen faaliyetlerine devam eden, ulusal şampiyona yarışması düzenleyenlerin başkanları ve yönetim kurullarının belirleyeceği beş üye, mahalli yarışmalar düzenleyenlerin başkanları ve yönetim kurullarının belirleyeceği üç üye ile organizatör lisansına sahip diğer kulüplerin başkanları ve yönetim kurullarının belirleyeceği bir üye genel kurulda oy kullanabilir.

             (4) İl müdürlerinin tespitinde;

             a) En fazla  nüfusu olan üç il müdürü,

             b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen iller hariç, coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü,

             (5) Vakıfların belirlenmesinde;

             a) Vakfın Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsünde olması,

             b) İsminde Türkiye veya Türk kelimesini kullanılıyor olması,

             c) Yıllık gelirinin en az %50’sini Otomobil Federasyonuna bağlı spor dallarına harcaması

             şartları aranır.

             (6) Sporcuların seçiminde sırasıyla Dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları ve diğer uluslararası müsabakalar esas alınır. Aynı kategoride eşit sayıda sporcu varsa, oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir. Oy kullanacak sporcu sayısı beşi geçemez.

             (7) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir.

             (8) Genel kurulda vekâleten oy kullanılmaz.”

             MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (g) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “ç) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,”

             “g) Profesyonel şube kurmak,”

             “(2) Birinci fıkranın (ç) ve (ğ) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.”            

             MADDE 5 – Aynı Ana Statünün 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 11 – (1) Genel kurul toplantısının yeri, tarihi ve gündemi yönetim kurulu tarafından belirlenir.

              (2) Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur. Bu ilanda, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılacağı yer ve  tarih de belirtilir.

             (3) Federasyon faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.”

             MADDE 6 – Aynı Ana Statünün 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Federasyon başkan adayının, genel kurul üyesi olması zorunludur. Yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üye adaylarının 1/3 ünün genel kurul üyesi, 2/3 ünün ise konusunda deneyimli kişilerden olması zorunludur.”

             MADDE 7 – Aynı Ana Statünün 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(3) Her üye, divan başkanının görevlendireceği divan üyesinden mühürlü zarfı imza karşılığı alır, oy verme kabinine girer. Üye, kabinde bulunan oy pusulalarından tercih ettiği listeyi mühürleyip zarfa koyar ve daha sonra zarfı seçim sandığına atar. Oy pusulalarına isim veya herhangi bir işaret konulmaz.”

             MADDE 8 – Aynı Ana Statünün 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.         

              “(4) Seçimde en yüksek oyu alan başkan ve listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kur’a ile belirlenir.”

             MADDE 9 – Aynı Ana Statünün 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 26 –  (1) Federasyon Başkanı olabilmek için;

             a) T.C. vatandaşı olmak,

             b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

             c) Kesinleşmiş vergi veya sigorta borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

             ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

             d) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

             e) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi  olarak görev yaparken  uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak,

             f) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak,

             g) 35 yaşını doldurmuş olmak,

             ğ) Genel kurul üyesi olmak.

             (2) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir;

             a) T.C. kimlik numarası beyanı,

             b) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

             c) Disiplin kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair yazılı beyan,

             ç) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

             d) Diploma veya kurumca onaylı sureti.                 

             (3) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az 15 gün önce aday olduklarına dair başvurularını yaparlar ve 10.000,00 TL’lik adaylık ücretini Federasyon hesabına yatırırlar.

             (4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının seçimi ile aynı zamanda yapılır.

             (5) Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi başkan vekili yürütür. Ancak, genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.”

             MADDE 10 – Aynı Ana Statünün 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü, istifası veya yönetim kurulundan düşürülmesi halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır. Ölüm, istifa ve düşürülme gibi nedenlerle, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının  toplam beşe inmesi halinde, genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.”

             MADDE 11 – Aynı Ana Statünün 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 30 –  (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

             a) FIA’nın Federasyona vermiş olduğu yetkileri kullanmak,

             b) Kulüpleri kayıt ve tescil etmek, bunları şampiyonalara  göre ayırmak, şampiyonaları düzenlemek ve düzenletmek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek,

             c) Kulüplerin otomobil sporları dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek,

             ç) Kulüpleri, sporcuları, marka ve takımları ile çalıştırıcılarını ödüllendirmek,

             d) Yarışma ve eğitim ile ilgili tesisleri yapmak veya yaptırmak,

             e) Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak, tesis kiralamak, işletmek ve işlettirmek,

             f) Federasyonun yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarını kurmak,

             g) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve otomobil sporları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,

             ğ) Otomobil sporları ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek,         

             h) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

             ı) Genel kurul toplantılarını hazırlamak,

             i) Bütçeyi hazırlamak, bütçe kalemleri arasında değişiklik yapmak ve yeni bütçe kalemleri açmak,

             j) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

             k) Kanun, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.”

             MADDE 12 – Aynı Ana Statünün 31 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Yönetim kurulu, en az yılda altı defa başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere üyelerin çoğunluğu ile toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.”

             “(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.”

             MADDE 13 – Aynı Ana Statünün 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Denetleme kurulu, Genel Müdürlük tarafından atanacak iki tabii üyenin yanında genel kurulca dört yıl için seçilen üç asıl üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye seçilir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.”

             MADDE 14 – Aynı Ana Statünün 34 üncü maddesinin beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(5) Disiplin kurulu toplantısı, başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Disiplin kurulu dosya ulaştıktan sonra on beş gün içinde kararını verir.”

             “(8) Disiplin kuruluna sevk, yönetim kurulu veya spor kurulu tarafından yapılabilir.”

             MADDE 15 – Aynı Ana Statünün 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıda şekilde değiştirilmiş, (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             “a) Satın Alma Kurulu,” 

             MADDE 16 – Aynı Ana Statünün 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 36 – (1) Yan kurullar, kendi çalışma ve ihtisas alanlarına giren konularda, gerek Federasyonca verilen, gerek çalışma esaslarında belirlenen görevler hakkındaki görüş, öneri ve raporlarını Federasyon Başkanına veya yönetim kuruluna verirler.”

             MADDE 17 – Aynı Ana Statünün 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, direktör, gözcü, gözetmen, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, direktör, gözcü, gözetmen idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.”

             MADDE 18 – Aynı Ana Statünün 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(3) Federasyon Başkanı harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya tam yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile  başkan vekiline devredebilir. Harcama belgeleri başkan ve genel sekreter, başkan ve başkan vekili veya başkan vekili ve genel sekreter tarafından imzalanır.”

             MADDE 19 – Aynı Ana Statünün 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 43 – (1) Kulüplerin otomobil sporları ile ilgili şubeleri Federasyon tarafından tescil edilir.

             (2) Otomobil sporları ile ilgili faaliyetlerinde bulunan kulüplerin tescil işlemleri, 4/11/2004  tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununda belirlenen tescil şart ve esaslarını yerine getirdikten sonra yapılır.

             (3) Kulüpler her yıl Federasyondan organizasyon aidatını ödeyerek, Organizatör Lisansı alır. Bu lisansların geçerlilik süresi lisans alınan yılın son günü sona erer.

             (4) Kulüpler, her yarışma için ayrı ayrı olmak üzere yarışma bedeli öder ve yarışma yapma izni alırlar. Her yıl için, Organizatör Lisansını almayan veya her yarışma için yarışma aidatı ödemeyen kulüp yarışma yapamaz.”

             MADDE 20 – Aynı Ana Statünün 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(3) Federasyonca yayınlanmasına izin verilmeyen otomobil sporları yarışmaları televizyon ve radyodan yayınlanamaz.”

             MADDE 21 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 22 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı yürütür.

 

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/10/2006

26311