29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27214

ANA STATÜ

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

             MADDE 1 – 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (o) bendi ile maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             “o) Binicilik sporuna hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş, Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan, isminde Türkiye ve Türk kelimesini kullanan, yıllık gelirinin en az %50 sini binicilik sporuna harcayan  vakıfların  yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,”

             “(5) Genel kurul üyesi olabilmek için on sekiz yaşını bitirmiş olmak şarttır. Faal sporcular kulüp temsilcisi olarak genel kurulda oy kullanamazlar.”

             “(6) Genel kurul üye sayısı 120 üyeden az, 250 üyeden fazla olamaz.’’

             “(7) Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az %60'ı kulüp temsilcilerinden oluşur.”

             MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             “ç)  Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı  ile uluslar arası federasyonlara karşı taahhütte bulunma yetkisi vermek,”

             MADDE 3 –  Aynı Ana Statünün 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Olağan genel kurul dört  yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır.”

              “(2) Mali genel kurul, genel kurulu takiben iki yılda bir Eylül, Ekim veya Kasım ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali genel kurulda bir önceki döneme ilişkin yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporları ile denetleme kurulu raporu görüşülerek karara bağlanır. Federasyonun ve genel kurulun iş ve işleyişiyle ilgili kararlar alınır. İçinde bulunulan dönemin bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin  bütçesi onaylanır.”

             MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 10 – (1) Federasyon başkanında aşağıdaki şartlar aranır;

             a) T. C. vatandaşı olmak,

             b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

             c) Seçim tarihi itibariyle otuz yaşını doldurmuş olmak,

             ç) Kesinleşmiş sigorta ve vergi borcu nedeni ile takibata uğramamış olmak,

             d) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya Özerk Federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıllık hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

             e) Federasyon Başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında ceza almamış olmak,

             f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

             g) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak.

             (2) Olimpiyat, parolimpik ve büyükler kategorisinde Dünya şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında birinci olanlar hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükmü uygulanmaz.

             (3) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on beş gün önce aday olduğuna dair başvuruyu yaparak, 10.000,00 (on bin) TL. adaylık ücretini Federasyon hesabına yatıracaklardır. Genel kurul tarihinden dört gün öncesine kadar da başvuru yapılabilir, bu tür başvurularda adaylık ücreti iki katı olarak alınır. Adaylık ücreti Federasyon gelirleri arasında gösterilmiş olup seçimden çekilme, seçimi kazanamama veya benzeri nedenlerle iade edilmez.

             (4) Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden altı ay önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık ücretini, enflasyon oranını göz önüne alarak yeniden belirler.

             (5) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçim tarihine bakılmaksızın olağan genel kurul tarihinde başkanlık görevi sona erer. Başkanın seçimi, genel kurulda yönetim kurulunun on üyesinin seçimiyle aynı zamanda yapılır.

             (6) Federasyon faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda başkana yardımcı olmak üzere Başkan tarafından yönetim kurulu üyeleri arasından üç adet As başkan seçilir, As başkanlardan birisi Başkan tarafından başkan vekili olarak atanır. Başkanın yokluğunda görevlerini başkan vekili yürütür. Başkan vekilinin görev süresi Başkanın görev süresi kadardır. Başkanın görevleri arasında olan hususlarda, Başkanın önereceği ve yönetim kurulunun onaylayacağı yetkiler başkan vekili tarafından kullanılabilir.

             (7) Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi Başkan vekili yürütür. Ancak genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.’’

             MADDE 5 – Aynı Ana Statünün 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 12 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon Başkanı ve genel kurulun seçeceği on üye olmak üzere toplam on bir üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye de genel kurulda seçilir.

             (2) Yönetim kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (d), (e) ve (f) bentlerindeki şartlar aranır.

             (3) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının toplamı beşe inmesi halinde, genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.’’

             MADDE 6 – Aynı Ana Statünün 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 15 – (1) Denetleme kurulu, Genel Müdürlük tarafından atanacak iki tabii üyenin yanında genel kurulca dört yıl için seçilen üç asıl üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye seçilir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

             (2) Denetleme kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (d), (e) ve (f) bentlerindeki şartları taşımasının yanı sıra mali konularda bilgi sahibi olmak gerekir.

             (3) Mazeretsiz olarak üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

             (4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez.

             (5) Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler.

             (6) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye, karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu genel kurula sunmakla yükümlüdür.”

             MADDE 7 – Aynı Ana Statünün 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Disiplin kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün  10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen şartları taşımasının yanı sıra üyelerden en az ikisinin hukukçu olması gerekir.”

             MADDE 8 – Aynı Ana Statünün 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(3) Federasyon Başkanı ile yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelerinin; spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde, Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu kararlarına karşı ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar verir. Ancak bu kararlara karşı Binicilik Federasyonunun üyesi olduğu uluslar arası federasyonun mevzuatında yer alması halinde, tarafların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’a başvurma hakkı saklıdır.”

             MADDE 9 – Aynı Ana Statünün 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 25 – (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı ertesi gün katılan üyelerle salt çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

             (2) Başkan ile yönetim, denetleme  ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi, genel kurula katılan üyelerin kullandıkları oyların fazlasını alanın kazanması ile gerçekleşir. Eşit oy çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından az olamaz. Eşitlik ikinci tur oylamada da bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen kurullar divan başkanlığı tarafından kur'a ile belirlenir.”

             MADDE 10 – Aynı Ana Statünün 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 33 – (1) Seçimlerde gizli oy açık tasnif ilkesi uygulanır.

             (2) Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur.

             (3) Her üye divan başkanının görevlendireceği divan üyesinden mühürlü zarfı imza karşılığı alır, oy verme kabinine girer, hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki "evet" mührünü basmak ve oy pusulasını zarfa koyup seçim sandığına atmak suretiyle oyunu  kullanmış olur.

             (4) Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalarlar.

             (5) Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulmaz.

             (6) Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye yeni zarf verilmez ve delege oy kullanma hakkını kaybeder.

             (7) Başkan adayları tarafından belirlenmiş olan yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerinde değişiklik yapılarak oy kullanılmaz. Bu tür oylar geçersiz sayılır.”

             MADDE 11 – Aynı Ana Statünün 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

             “ı) Her türlü yayın gelirleri ,”

             “i) Diğer gelirler.”

             MADDE 12 – Aynı Ana Statünün 38 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(5) Federasyon, lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ait istatistiki bilgileri içeren formları hazırlayarak iki ayda bir Genel Müdürlüğe gönderir.”

             MADDE 13 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 14 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı yürütür.

 

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/3/2007

26454