29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27214

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

             Karar Sayısı: 2009/14856

             1 Nisan 2008 tarihinde Pretorya’da imzalanan ekli “Türkiye-Güney Afrika Karma Ekonomik Komisyonu 1. Dönem Toplantısı Ortak Bildirisi”nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 5/3/2009 tarihli ve HUMŞ/279 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                       H. YAZICI                                   N. EKREN                                   M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

    M. BAŞESGİOĞLU                              K. TÜZMEN                               N. ÇUBUKÇU                                M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

 

   M. S. YAZICIOĞLU                        M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. A. ŞAHİN                              M. V. GÖNÜL

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı V.                            Adalet Bakanı                        Millî Savunma Bakanı

 

         B. ATALAY                             M. S. YAZICIOĞLU                        K. UNAKITAN                                H. ÇELİK

        İçişleri Bakanı                              Dışişleri Bakanı V.                           Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı

 

          F. N. ÖZAK                                     R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                               M. M. EKER

Bayındırlık ve İskân Bakanı                     Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

                                       F. ÇELİK                             M. Z. ÇAĞLAYAN                      M. H. GÜLER

                        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                 E. GÜNAY                              V. EROĞLU

                                                       Kültür ve Turizm Bakanı          Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE – GÜNEY AFRİKA

KARMA EKONOMİK KOMİSYONU

1. DÖNEM TOPLANTISI ORTAK BİLDİRİSİ

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti arasında 3 Mart 2005 tarihinde Pretorya’da imzalanmış olan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının 11. Maddesi uyarınca, ticari ve ekonomik işbirliğinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi için kurulmuş olan Türkiye-Güney Afrika Karma Ekonomik Komisyonu (KEK), 1. Dönem Toplantısını 31 Mart – 2 Nisan 2008 tarihleri arasında Pretorya’da gerçekleştirmiştir.

             Türk Heyetine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Mehmet Hilmi Güler, Güney Afrika Heyetine ise, Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Mandisi Mpahlwa başkanlık etmiştir.

             Ziyareti sırasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Mehmet Hilmi Güler, Kamu Teşebbüsleri Bakanı Sayın Alexander Erwin ile görüşmelerde bulunmuştur.

             Her iki heyet üyelerinin listesi sırasıyla Ek I ve Ek II’de yer almaktadır.

             Mevcut ticari ve ekonomik ilişkileri ve çeşitli alanlardaki işbirliğini daha da geliştirmek üzere yapılan ayrıntılı müzakereler ve görüş alışverişini müteakiben, Taraflar, aşağıda yer alan hususlar üzerinde anlaşmışlardır:

             TİCARET VE YATIRIM

             Taraflar tekstil, maden işleme, altyapı, otomobil parçaları ve enerji dâhil olmak üzere, ilgi duydukları sektörler hakkında bilgi değişiminde bulunmuşlardır. Taraflar, bu alanlarda özel projeler geliştirmek üzere işbirliğini artırmayı kararlaştırmışlardır. Bu işbirliği, eğitim ve teknoloji transferi ile ilgili projeleri de kapsayacaktır.

             Taraflar sergi, fuar, ticaret heyetleri ve seminerler gibi ticareti geliştirme faaliyetlerine katılımı desteklemek ve bilgi değişimi yapmak hususlarında anlaşmışlardır. Türk Tarafı, Güney Afrika Tarafına 2008 yılı fuar ve sergi katalogunu sunmuştur.

             Türk Tarafı, Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Mandisi Mpahlwa’yı ve Maden ve Enerji Bakanı Sayın Buyelwa Patience Sonjika’yı, beraberlerinde bir işadamları heyeti ile birlikte, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile işbirliği halinde Türkiye Sanayici ve İşadamları Konfederasyonu tarafından İstanbul’da gerçekleştirilecek “Türkiye-Afrika Dış Ticaret Köprüsü” Programına katılmaya davet etmiştir.

             Taraflar, Karma Ekonomik Komisyonunun gelecek toplantılarına paralel olarak, işadamları toplantıları da düzenlemeyi kararlaştırmışlardır.

             Tekstil

             Taraflar, tekstil sektörünün ekonomilerindeki stratejik önemine istinaden, tekstil sektöründeki işbirliği imkânlarını araştırmak ve yün üretimi ve yün işleme gibi sektörlerde teknik yardım yoluyla tecrübe değişimi ve kapasite geliştirme programları alanlarında işbirliği yapmak hususlarında anlaşmışlardır.

             Kuyum İşleme

             Taraflar, kuyumculuk sektörünün ekonomilerindeki önemine atıfla, ticaret ve yatırımlar alanında işbirliğini geliştirmeyi ve bu çerçevede, 2008 yılı Haziran ayında Türkiye’ye teknik heyet ziyaretinin bir parçası olarak, mücevher işleme alanında bir Güney Afrika heyeti düzenlemeyi kararlaştırmışlardır.

             Altın

             Türk Tarafı, Güney Afrika’dan doğrudan altın ithal etmek yönündeki arzusunu ifade etmiştir. Bu itibarla, Türk Tarafı, altın ticareti imkânlarını tekrar görüşmek ve araştırmak üzere her iki ülkenin ilgili altın endüstrisi yetkilileri arasında görüşmelerin başlatılmasını önermiştir. Güney Afrika Tarafı bu öneriyi not etmiş ve ilgili kurumlara iletmeyi kararlaştırmıştır. 

             Otomotiv Parçaları

             Taraflar, otomotiv parçaları sanayiinin her iki ülkenin imalat ve ihracatında öncü sektörlerden biri olarak önemini vurgulamışlar ve bilgi ve tecrübe değişimi imkânlarını görüşmüşlerdir. Taraflar, sektör bazlı ticaret heyetleri düzenlemek ve birbirlerinin ülkelerinde düzenlenecek sergi ve fuarlara katılmak hususunda anlaşmışlardır.

             Enerji

             Taraflar, 15 Mayıs 2007 tarihli Enerji Çalışma Grubu Mutabakat Zaptı’nda belirtilen alanlara ilaveten, aşağıdaki alanlarda işbirliğini daha da geliştirmeyi kararlaştırmışlardır:

             •  Hidrojen ekonomisi

             •  Temiz kömür teknolojileri araştırmaları

             •  Jeotermal enerji

             •  Kömür yatağından metan gazı sağlanması

             •  Kömür atıklarından yararlanılması

             •  Kömür sıvılaştırma üretimi

             •  Yeraltı kömür gazlaştırma

             •  Gaz sıvılaştırma teknolojileri

             •  Hidro enerji

             •  Yenilenebilir enerjiler, güneş, rüzgâr enerjisi ve bio yakıtlar

             •  Enerji verimliliği

             Türk Tarafı, Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ve Türkiye ile Güney Afrika’nın ilgili kurumları, MINTEK, Yerbilimleri Konseyi ve Güney Afrika Enerji Araştırma Enstitüsü (SAWERI) ve diğer ilgili kamu kuruluşları arasında kurumsal araştırma işbirliğine ilişkin talebini yinelemiştir. Bu itibarla, Güney Afrika Tarafı işbirliği kurmak amacıyla MINTEK’ten alınacak cevabı çabuklaştırmayı kabul etmiştir.

             Taraflar, Türkiye ve Güney Afrika arasındaki Enerji Çalışma Grubunun Üçüncü Toplantısının 2008 yılı Eylül ayında Türkiye’de yapılmasını kararlaştırmışlardır.

             İş Çevrelerinin Etkileşimi

             Taraflar, ulusal seviyede bir iş konseyi kurulması yoluyla mevcut iş bağlarını somutlaştırmayı kararlaştırmışlardır.

             Taraflar, daha dengeli bir ikili ticarete ulaşmak için ticari mübadelelerin kolaylaştırılması amacıyla her iki ülkenin bankaları ve mali kuruluşları arasında yakın ilişkileri teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

             Turizm

             Taraflar, ekonomilerinde turizm sektörünün öneminin altını çizerek, karşılıklı turist akımını artırmak ve kolaylaştırmak amacıyla turizm sektörü ile ilgili kamu ve özel kuruluşlarını desteklemeyi kararlaştırmışlar ve Türkiye’de EMITT ve Güney Afrika’da INDABA adlı sergi ve fuarlara katılmaları için ilgili yetkililer ve firmalarını bilgilendirmeye karar vermişlerdir. 

             Müteahhitlik Hizmetleri ve Altyapı

             Taraflar, şehircilik altyapısı ve fiziki kalkınma projeleri alanlarındaki işbirliği imkânlarını araştırmak amacıyla, 2008 yılının ikinci yarısında Türk müteahhitlik ve müşavirlik firmalarının Güney Afrika’ya bir ziyaret düzenlemesini kararlaştırmışlardır.

             Taraflar, kendi ülkelerinde ve bölgelerindeki iş fırsatlarını araştırmak amacıyla, özel sektör firmalarını, ortaklıklar oluşturmaya teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

             Taraflar, Afrika’nın Kalkınması için Yeni Ekonomik Ortaklık Programı (NEPAD) bağlamında Afrika Kalkınma Gündemi’ni geliştirme konusunda işbirliği yapmayı kararlaştırmışlardır. Bu itibarla, Güney Afrika Tarafı, Türk Tarafına mevcut altyapı yatırım fırsatları listesini sunmuştur.

             SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

             Türk Tarafı, Güney Afrika Gümrük Birliği (SACU) ile bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalama niyetini ifade etmiştir. Bu itibarla, Taraflar, STA fizibilitesini araştırmak için ortak bir çalışma başlatmayı kabul etmişlerdir. Taraflar, ayrıca, 2008 yılı Haziran ayında Türkiye’ye yapılması planlanan teknik ziyaret süresince, görev ve iş tanım ve kapsamlarını görüşmeyi kararlaştırmışlardır.

             YATIRIM ANLAŞMASI

             Türk Tarafı, 2000 yılında iki ülke arasında imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının onay sürecinin Türk Tarafınca tamamlandığını Güney Afrika tarafına bildirmiş ve Güney Afrika tarafının onay prosedürlerini tamamlamasını talep etmiştir.

*****

             Taraflar, Karma Ekonomik Komisyon 2. Dönem Toplantısının diplomatik kanallar yoluyla karşılıklı belirlenecek bir tarihte Ankara’da yapılmasını kararlaştırmıştır.

             1 Nisan 2008 tarihinde Pretorya’da İngilizce dilinde iki asıl kopya olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

 

                   TÜRKİYE CUMHURİYETİ                             GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

                         HÜKÜMETİ ADINA                                               HÜKÜMETİ ADINA

 

                 Dr. MEHMET HİLMİ GÜLER                                     MANDISI MPAHLWA

     ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI                 TİCARET VE SANAYİ BAKANI

 

 

EK I

 

TÜRK HEYETİ LİSTESİ

 

             Dr. Mehmet Hilmi GÜLER           :  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı,

                                                                         Heyet Başkanı

 

             Yüksel AKÇA                                 :  Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı,

                                                                         Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM),

                                                                         Teknik Heyet Başkanı

 

             Tulu GÜRAKAN                            :  Genel Müdür Yardımcısı,

                                                                         AB Genel Müdürlüğü, DTM

 

             Muammer BULUT                         :  Türkiye Kömür İşletmeleri

                                                                         Genel Müdür Yardımcısı,

                                                                         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

             Abdülkerim YÖRÜKOĞLU          :  Maden Tetkik ve Arama

                                                                         Genel Müdür Yardımcısı,

                                                                         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

             Attila G. KIZILARSLAN               :  Daire Başkanı,

                                                                         Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, DTM

 

             Çiğdem HATUNOĞLU                 :  Dış İlişkiler Dairesi Başkanı,

                                                                         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

EK II

 

GÜNEY AFRİKA HEYETİ LİSTESİ

 

             Mandisi Mpahlwa             :  Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanı

 

             Victor Mashabela               :  İkili İlişkiler Genel Müdür Vekili,

                                                           Ticaret ve Sanayi Bakanlığı      

 

             Tebogo Seokolo                 :  Güney Afrika’nın Türkiye Büyükelçisi

 

             Sadiq Jaffer                        :  Yatırımların Teşviki ve Kolaylaştırılması Genel Müdürü

                                                           Ticaret ve Sanayi Bakanlığı

 

             Mzolisi Bona                     :  Doğu Avrupa Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı

 

             Pumla Ncapayi                  :  Avrupa İkili Programlar Müdürü

                                                           Ticaret ve Sanayi Bakanlığı

 

             Sisanda Mtwazi                 :  Metaller Müdürü, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı

 

             Noncedo Mviko                 :  Avrupa İkili Programlar Müdür Yardımcısı

                                                           Ticaret ve Sanayi Bakanlığı

 

             Neville Goodchild              :  İş Geliştirme Birimi Müdür Yardımcısı,

                                                           Ticaret ve Sanayi Bakanlığı

 

             Dr. Lesole Kgobane           :  Kömür Politikası Müdür Yardımcısı,

                                                           Mineraller ve Enerji Bakanlığı

 

             Meshaik Malie                   :  Müdür Yardımcısı, Zenginleştirme Stratejisi

 

             Elize Koekemoer                :  Müdür Yardımcısı, Tarımsal İşleme,

                                                           Ticaret ve Sanayi Bakanlığı

 

             Mzwake Mbatha               :  Ticaret ve Sanayi Bakanlığı

 

             Simon Mello                      :  Ticaret ve Sanayi Bakanlığı

 

             Robert Putheli                    :  Enerji Memuru, Müdür Yardımcısı

                                                           Ticaret ve Sanayi Bakanlığı

 

             Sibongile Ntaopane            :  Uluslararası Enerji Memuru,

                                                           Mineraller ve Enerji Bakanlığı  

 

             Mmaphuthego Zitha          :  Asistan, Avrupa İkili İlişkiler,

                                                           Ticaret ve Sanayi Bakanlığı