28 Nisan 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27213

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14863

             Ekli “Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Malî Mesuliyet Devlet Garantisi Hesabının Tasfiyesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 10/2/2009 tarihli ve 5780 sayılı yazısı üzerine, 26/6/2003 tarihli ve 4911 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                       H. YAZICI                                   N. EKREN                                   M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

    M. BAŞESGİOĞLU                              K. TÜZMEN                               N. ÇUBUKÇU                                M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

 

   M. S. YAZICIOĞLU                                E. BAĞIŞ                                  M. A. ŞAHİN                              M. V. GÖNÜL

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı                        Millî Savunma Bakanı

 

         B. ATALAY                                  A. BABACAN                            K. UNAKITAN                                H. ÇELİK

        İçişleri Bakanı                                Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı

 

          F. N. ÖZAK                                     R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                               M. M. EKER

Bayındırlık ve İskân Bakanı                     Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

                                           F. ÇELİK                             M. Z. ÇAĞLAYAN                      M. H. GÜLER

                            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                     E. GÜNAY                          V. EROĞLU

                                                           Kültür ve Turizm Bakanı      Çevre ve Orman Bakanı

 

SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALÎ MESULİYET

DEVLET GARANTİSİ HESABININ TASFİYESİ

HAKKINDA KARAR

             MADDE 1 – (1) 4911 sayılı Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi ile Karşılanması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde oluşturulan Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Malî Mesuliyet Devlet Garantisi Hesabının 11 Mayıs 2009 tarihi itibarıyla tasfiye edilmesine, hesapta biriken tutar ile daha sonra tahsil edilecek tutarların “05.09.01.99 - Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler” gelir ekonomik koduna alınarak Genel Bütçeye gelir kaydedilmesine karar verilmiştir.

             MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.