28 Nisan 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27213

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden :

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki tüm enstitü ana bilim dallarında yürütülen yüksek lisans ile yüksek lisansa dayalı doktora programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Anabilim Dalı: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün ilgili anabilim dalını,

             b) Anasanat Dalı: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün ilgili anasanat dalını,

             c) Akademik Kurul: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün ilgili anabilim/ anasanat dalında bulunan tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

             ç) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

             d) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

             e) DYK: Doktora Yeterlik Komitesini,

             f) Enstitü: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünü,

             g) Enstitü Kurulu: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulunu,

             ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

             h) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test Sınavını,

             ı) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations Sınavını,

             i) IELTS: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan International English Language Testing System Sınavını,

             j) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

             k) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü,

             l) Senato: Atılım Üniversitesi Senatosunu,

             m) TİK: Tez İzleme Komitesini,

             n) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language Sınavını,

             o) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

             ö) Üniversite: Atılım Üniversitesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü, Kayıtlar ve Kayıt Yenileme İşlemleri

             Öğrenci kabulü

             MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Yüksek lisans programlarına; lisans başarı düzeyi, ALES ve programların özelliklerine göre aranılan ve duyuruda belirtilen diğer niteliklere uygun olan adaylar değerlendirilerek öğrenci alınır.

             b) Başvuracak adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’den en az 55 standart puan almış olmaları gerekir. Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır. ALES puan türü ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla tespit ve ilan edilir.

             c) Başvuracak adayların; lisans mezuniyet belgesi ve ALES sonuç belgesini, yabancı dilde eğitim yapan programlarda KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen sınavlardan alınan yabancı dil puanlarını gösterir belgeleri de getirmeleri gerekir. Diğer koşullar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir. Öğrenci kabulü için mülakat da yapılır.

             ç) Açılacak her program için azami öğrenci sayısı; programın özelliği ve imkanlar dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             d) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet notuna %20, ALES puanına %50, mülakat sonucuna %30 ağırlık verilir. Yabancı dilde eğitim yapan programlarda; lisans mezuniyet notuna %20, ALES puanına %50, yabancı dil puanına %15, mülakat sonucuna %15 ağırlık verilir. Mülakat puanı tam puanın % 50’sinin altında olan adaylar başarısız sayılır.

             e) Kontenjanlar, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Giriş sınavı başarı notlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet notu, mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

             f) Sanatta yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

             1) Başvuracak adaylarda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

             2) Açılacak her program için azami öğrenci sayısı; programın özelliği ve imkanlar dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             3) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet notuna % 70, mülakat sonucuna % 30 ağırlık verilir. Mülakat puanı tam puanın % 50’sinin altında olan adaylar başarısız sayılır.

             (2) Doktora programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Doktora programlarına; doktora yapılacak programa uygun bir yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler başvurabilirler. Başvurulacak anabilim dalına yakın bir yüksek lisans programından mezun olanların kabulü, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşüne göre yapılır. Yüksek lisans derecesinin yurt dışından alınmış olması halinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş denklik belgesi aranır.

             b) Doktora programlarına; yüksek lisans başarı düzeyi, ALES, yabancı dil bilgi düzeyi ve programların özelliklerine göre aranılan ve duyuruda belirtilen diğer niteliklere uygun olan adaylar değerlendirilerek öğrenci alınır. ALES puan türü ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla tespit ve ilan edilir.

             c) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların; bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans mezuniyet notunun tezli yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 70, 4 tam puan üzerinden en az 2, harfli sistemde en az CC olması, tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 75, 4 tam puan üzerinden en az 2.5, harfli sistemde en az CB olması gerekir. ALES’den en az 60 standart puan, KPDS veya ÜDS’den en az 55 puan veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puanlara karşılık gelen puanları almış olmak gerekir.

             ç) Adayların, lisans mezuniyet belgesi ve ALES sonuç belgesinin yanısıra, KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen sınavlardan alınan yabancı dil puanlarını gösterir belgeleri de getirmeleri gerekir. Diğer koşullar ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından önerilir, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve ilan edilir. Öğrenci kabulü için mülakat da yapılır.

             d) Açılacak her program için azami öğrenci sayısı; programın özelliği ve imkanlar dikkate alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından önerilir, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve ilan edilir.

             e) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; yüksek lisans mezuniyet notuna %20, ALES puanına %50, yabancı dil puanına %15, mülakat sonucuna %15 ağırlık verilir. Mülakat puanı tam puanın % 50’sinin altında olan adaylar başarısız sayılır.

             f) Kontenjanlar, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Giriş sınavı başarı notlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, yüksek lisans mezuniyet notu, mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

             (3) Sanatta yeterlik çalışmasına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların; sanatta yeterlik çalışması yapılmak istenen ana sanat dalından alınmış yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır.

             b) Yüksek lisans mezuniyet notunun; 100 tam puan üzerinden en az 70, 4 tam puan üzerinden yapılan değerlendirmelerde en az 2, harfli sistemde en az CC olması gerekir.

             c) Adayların, lisans ya da yüksek lisans mezuniyet belgesi ile birlikte, KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen sınavlardan alınan yabancı dil puanlarını gösterir belgeleri de getirmeleri gerekir. Diğer koşullar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir. Öğrenci kabulü için ayrıca mülakat, yetenek sınavı ve/veya portfolyö incelemesi yapılır.

             ç) Sanatta yeterlik çalışmasına; yüksek lisans başarı düzeyi, yabancı dil bilgi düzeyi ve programların özelliklerine göre aranılan ve duyuruda belirtilen diğer niteliklere uygun olan adaylar değerlendirilerek öğrenci alınır.

             d) Açılacak her program için azami öğrenci sayısı; programın özelliği ve imkanlar dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             e) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; yüksek lisans mezuniyet notuna % 70, yabancı dil puanına %15, mülakat sonucuna % 15 ağırlık verilir. Mülakat puanı tam puanın % 50’sinin altında olan adaylar başarısız sayılır.

             f) Kontenjanlar; giriş sınavı başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Giriş sınavı başarı notlarının eşit olması halinde; sırasıyla yüksek lisans mezuniyet notu, mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

             (4) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirecek jüri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerileri de dikkate alınarak, üç asıl ve iki yedek üye olmak üzere, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Mülakat sonuçları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı adına jüri başkanı tarafından Enstitüye aynı gün içinde bildirilir. Mülakat sonuçlarına göre Enstitü tarafından giriş sınavı başarı notları belirlenen adaylar, başarı sırasına göre ilan edilir.

             (5) Açılacak lisansüstü programlara kabul ile kontenjanlara ve giriş koşullarının ilanına Enstitü Yönetim Kurulu karar verir, giriş sınavları ve sonuçların ilanı Enstitünün gözetim ve denetiminde yapılır.

             (6) Lisansüstü programlarına başvuracak ve öğrenimini 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre sürdürecek olan öğrencilerin de giriş koşullarının tamamını yerine getirmeleri zorunludur.

             Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

             MADDE 6 – (1) Yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilen, ancak lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programından farklı programlarda almış olan bilimsel hazırlık öğrencilerine, eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanır.

             (2) Yüksek lisans programlarına kabul edilen bilimsel hazırlık öğrencilerine; bilimsel hazırlık programlarındaki dersleri lisans programlarından, doktora programlarına kabul edilen bilimsel hazırlık öğrencileri ise bilimsel hazırlık programlarındaki dersleri yüksek lisans programlarından alırlar. Lisans programlarında alınmış olan dersler, doktora programları için alınacak bilimsel hazırlık dersleri için muafiyet oluşturmaz.

             (3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu derslerin sayısı, her yarıyıl için toplam dördü geçmemek koşuluyla ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından belirlenerek Enstitü Kurulu tarafından onaylanır. Bu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine sayılmaz.

             (4) Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en çok bir takvim yılıdır. Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen mazeret ve sağlık raporları için verilen süreler dışında bu süre uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmeliğin 25 inci, 38 inci ve 45 inci maddelerinde belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine ilave edilmez.

             (5) Yüksek lisans bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer konularda; 13/8/2000 tarihli ve 24139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt - Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             (6) Doktora bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer konularda bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

             (7) Bilimsel hazırlık programı sırasında bilimsel hazırlık öğrencileri kabul edildiği yüksek lisans ya da doktora programlarından ders alamaz.

             (8) Bilimsel hazırlık programına devam eden bilimsel hazırlık öğrencileri askerlik nedeniyle öğrenime ara verme talebinde bulunamazlar.

             (9) Yüksek lisans ve doktora bilimsel hazırlık programlarında başarısız duruma düşen bilimsel hazırlık öğrencileri, yüksek lisans ve doktora programlarına devam edemez ve Enstitü ile ilişikleri kesilir.

             Özel öğrenci kabulü

             MADDE 7 – (1) Bir lisans veya lisansüstü programından mezun olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci olarak kabul edilenler kredili derslerin %50’sinden fazla ders alamazlar.

             (2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ancak Üniversite ve Enstitüye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmemekle birlikte izledikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik durumu belirtilir.

             (3) Özel öğrencinin sonraki yarıyıllarda bu Yönetmelik hükümlerine göre, bir lisansüstü programa kabul edilmesi halinde; özel öğrenci olarak almış olduğu derslerden başarı tam puanının en az %70'ini alması ve yazılı başvurusu üzerine, alınan notlar Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programında yer alan dersler yerine sayılabilir. Alınan zorunlu dersler, lisansüstü programda yer alan zorunlu dersler yerine; alınan seçmeli dersler, lisansüstü programda yer alan seçmeli dersler yerine sayılır.

             (4) Özel öğrencilik statüsü dört yarıyıl devam eder. Bu süre içinde bir yüksek lisans programına kabul için gerekli koşulları yerine getirmeyen öğrencilerin kaydı silinir.

             Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

             MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu adaylar; lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen kontenjan dahilinde ve bu Yönetmelik hükümlerine göre lisansüstü programlara kabul edilirler.

             (2) Lisansüstü eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar, ALES veya Enstitünün belirleyeceği uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören GRE, GMAT ve benzeri bir sınava girmek zorundadır. Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde GRE veya GMAT puanlarının geçerlilik süresi ALES puanlarının geçerlilik süresi kadardır.

             (3) Yabancı uyruklu adayların;

             a) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmeleri için; bir lisans diplomasına sahip olmaları lisans mezuniyet notunun 100 tam puan üzerinden en az 70, 4 tam puan üzerinden en az 2, harfli sistemde en az CC olması, tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 75, 4 tam puan üzerinden en az 2.5, harfli sistemde en az CB olması ve ALES’e veya eşdeğer bir sınava girmiş olmaları gerekir.

             b) Doktora programlarına başvurabilmeleri için; yüksek lisans mezuniyet notunun tezli yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 70, 4 tam puan üzerinden en az 2, harfli sistemde en az CC olması, tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 75, 4 tam puan üzerinden en az 2.5, harfli sistemde en az CB olması ve ALES’e veya eşdeğer bir sınava girmiş olmaları gerekir.

             (4) Yabancı uyruklu adayların başvurularında;

             a) Lisans veya yüksek lisans mezuniyet belgesi ile not dökümlerinin aslı ve noterden onaylı Türkçe tercümesini,

             b) ALES sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısını,

             c) KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen sınavlardan alınan yabancı dil puanlarını gösterir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısını,

             ç) Lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısını,

             d) Yabancı ülkelerden alınan diplomalarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı suretini

             Enstitüye ibraz etmeleri gerekir.

             (5) Öğrenci kabulü için ayrıca mülakat da yapılır. Diğer koşullar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir.

             Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

             MADDE 9 – (1) Enstitünün lisansüstü programları arasında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından Enstitü lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmez.

             Kesin kayıt ve kayıt yenileme

             MADDE 10 – (1) Lisansüstü giriş sınavı sonuçları Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Öğrenci kayıt işlemleri, lisansüstü programların özellikleri ve Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt - Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak, Enstitü Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve denetlenir.

             (2) Kesin kayıt hakkını kazanmış adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; özel öğrenci olanlar hariç, herhangi bir üniversitede/yüksek teknoloji enstitüsünde açılmış bir lisansüstü programda kayıtlı öğrenci olmadıklarını belirten yazılı beyanlarını Enstitüye vermeleri gerekir. Yanlış beyanda bulunulduğunun ortaya çıkması halinde lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (3) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programdan mezun oluncaya kadar, her dönem başında kayıt yenilemek zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Program Açma Teklifi ve Program Açma Ölçütleri

             Mevcut programları açma

             MADDE 11 – (1) Lisansüstü program açma teklifleri; Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenen, Üniversitedeki anabilim/anasanat dalları ile uyumlu olmak kaydıyla daha önce açılmış olan bir programın bir sonraki öğrenim yılı için yeniden açılması yönündeki teklif, ilgili anabilim dalı kurulunun kararı üzerine, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca Enstitü tarafından belirlenen tarihlerde Enstitüye yazılı şekilde bildirilir.

             (2) Program açma tekliflerinde;

             a) Lisansüstü programlara başvuracak adayların kabulünde dikkate alınacak ALES puan türü ve kontenjanları,

             b) Açılacak program süresince her yarıyıl itibariyle okutulacak zorunlu ve seçimlik dersler,

             c) Okutulacak zorunlu ve seçimlik derslerin AKTS formları,

             ç) Dersleri yürütmesi teklif edilen öğretim üyelerinin isimleri ve unvanları

             belirtilir.

             (3) Devam etmekte olan bir programın yeniden açılması, ilgili programın ikinci yarıyıl ders dönemi tamamlanmadan teklif edilemez.

             (4) Programlarda yer alan zorunlu dersler, ders dönemleri tamamlanmadan değiştirilemez.

             (5) Yeni program açma tekliflerinde, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan program açmaya ilişkin esaslara uyulur.

             (6) Lisansüstü programın açılmayacak olması halinde, bu durum ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca Enstitü tarafından belirlenen tarihlerde Enstitüye yazılı şekilde bildirilir.

             (7) Yapılan program açma ya da açmama teklifleri ve programlara kaç öğrenci alınacağı ile bir programın en az kaç öğrenci ile açılacağı Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

             (8) Bir yarıyılda aynı programda bir öğretim üyesi için birden fazla ders teklif edilmez. Ancak, sanatta yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında, bir yarıyılda aynı programda bir öğretim üyesi bir kuramsal ve bir uygulamalı olmak üzere en çok iki ders verebilir.

             (9) Devam eden bir programın bir sonraki öğretim yılı için açılmamasının teklif edilmesi veya programa Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sayıda öğrencinin kayıt yaptırmaması nedeniyle açılamadığı durumlarda; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından önceki yıldan seçimlik ders tekrarı bulunan öğrencilere, açılmış benzer bir programda bulunan, aynı kredili ve aynı veya yoksa benzer içerikte bir başka ders verilir. Önceki yıldan zorunlu ders tekrarı bulunan öğrencilere ise açılmış benzer bir programda bulunan, aynı kredili ve aynı içerikli bir başka ders verilir. Böyle bir dersin bulunmaması halinde ise bu durumdaki öğrenciler için sadece o ders açılır.

             (10) Açılması teklif edilen programa Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sayıda öğrencinin kayıt yaptırmaması halinde, programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu hakları saklı tutularak program açılmaz. Kayıt hakları saklı tutulan öğrenciler, sonraki yıllarda programın açılması halinde kontenjan gözetilmeden programa kaydedilir.

             Yeni program açma ölçütleri

             MADDE 12 – (1) İlk defa açılması teklif edilen lisansüstü programlar, aşağıdaki esaslar dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir:

             a) Açılması teklif edilen lisansüstü programların, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programı açma ölçütlerine uygun olması gerekir.

             b) Açılması teklif edilen programın, Üniversitedeki anabilim/anasanat dalları ile uyumlu olması, mevcut bir programla aynı isim ve içerikte olmaması gerekir.

             c) Farklı anabilim/anasanat dalları tarafından aynı nitelikte teklif edilen programlar, ortaklaşa tek bir program olarak açılır. Bu şekilde açılacak programlarda dersler, ilgili anabilim/anasanat dalları başkanları tarafından birlikte belirlenir ve Enstitüye sunulur. Ders programları farklı seçeneklere imkan tanıyacak şekilde düzenlenir.

             (2) Program açmayla ilgili teklif usulü ve diğer hususlarda, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan mevcut programları açmaya ilişkin esaslar uygulanır.

             (3) Yeni program açılmasına ve açılacak programa alınacak öğrenci sayısına; Enstitünün araç, gereç ve fiziki durumunu ve mevcut öğretim üyelerinin ders ve danışmanlık yüklerini göz önünde bulundurarak Enstitü Kurulu tarafından karar verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derslerin Yürütülmesi, Ders Sınavları ve Değerlendirme, Disiplin

             Anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının sorumluluğu

             MADDE 13 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanları, kendi anabilim/anasanat dallarıyla ilgili lisansüstü öğretimin uygulanmasından ve yürütülmesinden Enstitüye karşı sorumludurlar.

             Öğretim elemanı görevlendirme

             MADDE 14 – (1) Lisansüstü programların yürütülmesi için öğretim elemanları; ilgili anabilim/anasanat dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler arasından veya Üniversite bünyesinde aynı nitelikte eğitim-öğretim yapan anabilim/anasanat dallarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler arasından ya da gerekli görüldüğü takdirde başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan Enstitü Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. İhtiyaca göre yükseköğretim kurumları dışından, konusunda uzman ya da üst düzeyde görev yapmış kişiler arasından da görevlendirme yapılabilir.

             Danışmanlık yükleri, danışmanın görevleri ve mazeret durumu

             MADDE 15 – (1) Bir öğretim üyesinin, yüksek lisans ve doktora programlarına ilişkin tez çalışmalarında aynı anda yürütebileceği danışmanlık sayısı; toplam olarak altıdan fazla olmamak koşuluyla, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             (2) Danışman, danışman olarak atandığı tarihten itibaren öğrencinin; ders seçme, tez konusu belirleme, tez projesi önerisi, dönem projesi, tez çalışması ara raporu, tez önerisi savunması, tez izleme komitesi, yeterlik, tez savunma sınavı, sergi, proje ve benzeri konularda görev yapar.

             (3) Danışmanının izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazereti olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler ile danışmanın mazereti, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanınca Enstitü tarafından hazırlanan forma göre onaylanır ve söz konusu belgeler süresi içinde Enstitüye öğrenci tarafından teslim edilir.

             Ders kaydı ve muafiyet

             MADDE 16 – (1) Lisanüstü programlara kayıtlı öğrenciler, her yarıyıl dersler başlamadan önce, Enstitüce belirlenen takvim ve esaslara göre ders ve tez kayıtlarını yaptırır.

             (2) Öğrencilerin tekrar edecekleri ders veya derslere kayıt yaptırmaları zorunludur. Ders tekrarı için kayıt yaptırmayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (3) Enstitü tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti, sağlık raporu ya da izni olmadan ders ve tez kayıtlarını, süresi içinde yaptırmayan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir. Mazeretin kayıt süresinin bitim tarihinden itibaren on gün içinde Enstitüye yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

             (4) Lisansüstü programlardaki derslerden muafiyet talebinde bulunulamaz. Ancak daha önce Enstitü lisansüstü programlarından ders almış, bu derslerden tam notun % 70’ini alarak başarılı olmuş, fakat herhangi bir nedenle Enstitü ile ilişiği kesilmiş ve yeniden kayıt hakkı kazanmış öğrencilere, bu durumlarını belgelemeleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu derslerden muafiyet tanınabilir.

             Derslerin açılması

             MADDE 17 – (1) Bir seçmeli derse, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen asgari sayının altında öğrencinin kayıt olması halinde bu ders açılmaz ve derse kayıt yaptıran öğrencilerin açılan bir seçmeli derse kayıt yaptırabilmeleri için, yarıyılın başladığı günden itibaren beş gün süre verilir.

             Derslere devam durumu

             MADDE 18 – (1) Bir yarıyıl en az yetmiş iş günüdür. Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları ders, dönem projesi ve seminerlerin, en az %70’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez. Devam şartını yerine getirmediği halde sınava giren öğrencinin sınav sonucu iptal edilir.

             Ders tekrarı

             MADDE 19 – (1) Öğrenciler, başarısız olduğu bir dersi bir kez daha tekrar alabilir. İkinci kez aldığı derste de başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Ders sınavları ve değerlendirme

             MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlarda; en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavı yapılmak suretiyle alınan notların aritmetik ortalaması hesaplanarak her derse ait yarıyıl başarı notu belirlenir. Yüksek lisans programlarında değerlendirme; bu Yönetmeliğin 28 inci ve 39 uncu maddelerine, doktora programlarında değerlendirme ise 48 inci maddesine göre yapılır.

             (2) Lisansüstü programlarda yapılan sınavların sonuçları ve belgeleri Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt - Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğine göre en geç on gün içinde Enstitüye teslim edilir.

             (3) Öğrenciler lisansüstü derslerde aldıkları notlara ilişkin maddi hata itirazlarını, notların ilanından itibaren onbeş gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak yaparlar. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonucunda yapılacak inceleme; bütün cevapların değerlendirilmeye tabi tutulup tutulmadığı, not toplamının doğruluğu ve sınav sonuç listesine doğru yazılıp yazılmadığı konularından oluşur. Maddi hata belirlenmesi halinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından düzeltilir.

             (4) Lisansüstü ders sınavlarında, ödev veya proje çalışmalarında kopya çektiği veya kopya çekme girişiminde bulunduğu tespit edilen öğrenciler, o sınavdan sıfır (0) almış sayılır.

             Başarı notu

             MADDE 21 – (1) Başarı notuna ilişkin esaslar şunlardır;

             a) Kredili bir dersin dönem sonu başarı notu; ara sınavlar ve/veya dönem içi çalışmalar, dönem sonu sınavı ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirilerek öğretim elemanı tarafından belirlenir.

             b) Öğrencilere aldıkları kredili dersler için aşağıdaki çizelgede belirtilen harf notlarından biri başarı notu olarak verilir:

             Puan                        Harf Notu              Katsayı

             90-100                        AA                       4,0

             85-89                          BA                        3,5

             80-84                          BB                        3,0

             75-79                          CB                        2,5

             70-74                          CC                        2,0

             65-69                          DC                        1,5

             60-64                          DD                       1,0

             50-59                          FD                        0,5

             0 - 49                          FF                         0,0

             c) Yukarıdaki (b) bendinde belirtilen çizelgede yer alan harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler kullanılır:

             1) S:           Başarılı,

             2) U:          Başarısız, Kalır,

             3) NA:       Devamsız,

             4) G:          Girmedi.

             (2) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yüksek lisansta en az CC, doktorada ise en az CB notu almak gerekir.

             (3) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler, devamsız (NA) sayılır ve bu durumdaki öğrencilerin harf notu (FF) olarak işlem görür. Tez çalışması, seminer ve dönem projesi gibi kredisiz dersler başarılı (S) ya da başarısız (U) olarak değerlendirilir. (S) ve (U) notları genel not ortalamasına katılmaz. Sınavlara katılmayan öğrencilere girmedi (G) notu verilir ve (FF) olarak işlem görür.

             Mazeret ve izin

             MADDE 22 – (1) Öğrencilerin mazeretli sayılabilmesi için; resmi veya özel bir sağlık kurumundan aldıkları sağlık raporlarının Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Ayrıca doğal afet, anne, baba, kardeş, eş ve çocuğunun ölümü veya bunların ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması hallerinin belgelendirilmesi halinde, Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin mazeretli sayılmasına karar verebilir. Öğrenciler mazeretlerini, raporlu olunması halinde raporun bitiş tarihinden itibaren en geç üç gün içerisinde Enstitüye bildirirler. Bu sürede beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez. %30 devamsızlık süresini aşan mazeretlerde de devam zorunluluğu şartına uyulması gerekir.

             (2) Öğrencilere; belgeye dayalı ve haklı mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından geçerli bulunmak koşuluyla iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Öğrenciler izinli bulundukları dönemde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

             (3) Mazeret ya da raporları Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olan veya öğrenimine ara verilen öğrenciler, raporlu ya da mazeretli veya öğrenimine ara verilen süre içinde derslere veya ders sınavlarına ya da tez savunma sınavlarına giremez. Bu süre içinde girilen dersler ve ders sınavları ile yapılan tez savunma sınavları geçersiz sayılır.

             (4) Verilen izin süresi içinde, öğrencilerden gelecek geçerli taleplere uygun olarak, verilen iznin kalan kısmı iptal edilebilir. Ancak, izin nedeninin geçerli olmadığının belirlenmesi halinde, Enstitü Müdürlüğü verilen izni iptal eder ve o tarihe kadar izinde geçen süre program süresinden sayılır.

             Disiplin

             MADDE 23 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

             Amaç ve kapsam

             MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

             (2) Bu program; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

             (3) Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

             (4) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş, anabilim/ anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır.

             Süre

             MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Öğrencinin, bu Yönetmelik hükümlerine göre, bu süreden önce de Enstitü ile ilişiği kesilebilir.

             (2) Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren, tez projesi önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye, tez teslim tarihinden önce öğrencinin danışmanının uygun görüşü ve anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

             (3) Danışman veya tez konusu değişikliği durumlarında geçen süre, öğrencinin öğrenim süresine ilave edilmez.

             Dersler

             MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğrencilerin alacağı derslerin belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

             a) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri; tez danışmanı atanana kadar Enstitü tarafından, tez danışmanı atandıktan sonra ise tez danışmanı tarafından yürütülür.

             b) Öğrenci tezli yüksek lisans programında, her birinin kredi değeri üç olan toplam yedi ders ve kredisiz bir seminer dersi alır. Kredili derslerin dördü programın birinci yarıyılında, kredili üç ders ile seminer dersi programın ikinci yarıyılında açılır.

             c) Yüksek lisans programının ikinci yarıyılında alınan seminer dersine devam zorunludur. Seminerlerin yazılmasında, Senato tarafından belirlenen tez yazım esaslarına uyulur. Seminer dersi dönem sonunda başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer çalışmasının bir kopyası, semineri değerlendiren öğretim üyesinin imzası ve değerlendirme sonucu ile birlikte Enstitüye teslim edilir.

             ç) Öğrenci, tez danışmanı atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

             Ders tekrarı

             MADDE 27 – (1) Öğrenci başarısız olduğu dersleri, üçüncü ve/veya dördüncü yarıyıllarda tekrar alır.

             (2) Öğrencinin başarısız olduğu kredili dersin açılmaması durumunda, o dersin yerine açılan kredili ders alınır.

             (3) Öğrencilerin, dördüncü yarıyılın sonuna kadar, ders tekrarları dahil derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlamaları zorunludur.

             Sınavlar ve değerlendirme

             MADDE 28 – (1) Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her dönem içinde en az bir defa ara sınavına girerler. Ara sınav, öğrenciler tarafından hazırlanmış ödev ya da ödevlerin değerlendirilmesi şeklinde de olabilir. Öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için, ara sınavdan tam notun %50'sini almak zorundadır. Birden fazla ara sınav yapılması halinde, sınavların aritmetik ortalaması esas alınır. Öğrenci, ara sınavda tam notun %50'sinin altında not aldığı dersin yarıyıl sonu sınavına giremez ve o dersi tekrarlar. Ara sınav tarihleri, akademik takvimde belirtilen sürelere uygun olarak, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve duyurulur.

             (2) Yarıyıl sonu sınavı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin değerlendirilmesi şeklinde de olabilir.

             (3) Yarıyıl sonu sınavından alınan notun, tam notun %50'sinden az olmaması gerekir.

             (4) Başarı notu, ara sınav notu ile dönem sonu sınav notunun aritmetik ortalaması alınmak suretiyle hesaplanır. Başarı notunun, tam notun %70'inden az olmaması gerekir. Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı açılmaz.

             Tez danışmanı atanması

             MADDE 29 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı; her öğrenci için tez danışmanını, danışmanlık yüklerini ve uzmanlık alanlarını dikkate alarak, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Enstitü Yönetim Kurulu, danışmanlık yüklerini ve öneriyi de dikkate alarak tez danışmanını belirler ve atamasını yapar. Yeterli sayıda öğretim üyesinin bulunmaması halinde, doktorasını tamamlamış öğretim görevlileri de danışman olarak önerilebilir.

             (2) Araştırma görevlisi öğrenciler için atanacak olan tez danışmanı; profesör unvanlı, bulunmaması halinde doçent unvanlı öğretim üyeleri arasından önerilir. Enstitü Yönetim Kurulu, danışmanlık yüklerini ve öneriyi de dikkate alarak tez danışmanını belirler ve atamasını yapar.

             (3) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da anabilim dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirmediğine veya getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü Enstitüye bildirmesi halinde, birinci fıkraya göre öğrenciye yeni danışman atanır.

             Tez konusu ve tez projesi önerisi

             MADDE 30 – (1) Öğrenci, danışman atanmasına ilişkin Enstitü Yönetim Kurulu karar tarihini izleyen en geç onbeş gün içinde, tez danışmanının denetiminde bir tez konusu belirler. Tez yazım esaslarına uygun olarak hazırladığı tez projesi önerisini danışmanının onayından sonra ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

             (2) Tez konusu ve tez projesi önerisi, ilgili anabilim dalı kurulunda değerlendirilip, kabul edildikten sonra anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitüye gönderilir. Tez konusu ile birlikte tez projesi önerileri Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

             Tez konusu değişikliği

             MADDE 31 – (1) Tez konusu değişikliklerinde, bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen işlemler tekrar edilir.

             Tez çalışması ara raporu

             MADDE 32 – (1) Tez öğrencisi; tez projesinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesine ilişkin karar tarihinden itibaren, tez çalışmaları ile ilgili olarak her üç ayda bir, Enstitü tarafından hazırlanmış formata uygun olarak tez çalışması ara raporunu hazırlar ve danışmanının onayına sunar. Tez danışmanı tarafından başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilen rapor, en geç on gün içinde Enstitüye öğrenci tarafından teslim edilir.

             (2) Tez çalışması ara raporlarının değerlendirilmesinde üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (3) Tez çalışması raporlarını üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez süresinde hazırlamayan ya da danışmanının onayına sunmayan veya Enstitüye teslim etmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (4) Danışmanının mazereti nedeniyle, tez çalışması ara raporunu onaylatamayacak durumda olan öğrenci, tez çalışması ara raporunu bu Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre onaylatarak süresi içinde Enstitüye teslim eder.

             Tezin niteliği, yazımı ve tez sınavı için teslimi

             MADDE 33 – (1) Yüksek lisans tezi; tez yazım esaslarına uygun olarak yazılır ve sınama, inceleme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama niteliğini taşır.

             (2) Tez, yüksek lisans programının tamamlanması için öngörülen süreden en az iki ay önce, altı kopya olarak çoğaltılarak, öğrencinin tez danışmanının Enstitü tarafından belirlenmiş formata uygun biçimde hazırladığı tez, teslim raporu ile birlikte bir dilekçe ekinde öğrenci tarafından Enstitüye teslim edilir.

             (3) Öğrencilerin tez savunma sınavına girebilecekleri en son tarih öğrencilere verilecek akademik takvimde belirtilir.

             (4) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen kabul edilmiş bir mazereti olmadan süresinde tezini teslim etmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

             MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             (2) Yüksek lisans tez jürisi oluşturmak amacıyla, ilgili anabilim dalı başkanlığı, öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak, her tez için beş öğretim üyesini Enstitü Yönetim Kuruluna önerir. Enstitü Yönetim Kurulu önerileri de dikkate alarak tez jürisini oluşturur ve atamasını yapar. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, birisi ilgili anabilim dalından, diğeri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalı ya da başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir.

             (3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak, öğrenciyi tez danışmanının koordinatörlüğünde tez savunma sınavına alır. Geçerli bir mazeret nedeniyle jürinin toplanamaması halinde, tez danışmanı tarafından toplanamama nedenleri, aynı gün yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Yeni tez savunma sınavı tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen onbeş günlük süreyi geçmemek üzere, Enstitü tarafından belirlenerek jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

             (4) Jüri üyeleri, tezle ilgili olarak Enstitü tarafından belirlenmiş formata uygun biçimde hazırladıkları tez değerlendirme raporlarını, tez savunma sınavı başlamadan önce öğrencinin dosyasına konulmak üzere Enstitüye teslim ederler.

             (5) Tez savunma sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşan, en az 45, en çok 90 dakikalık ve izleyicilere açık olarak Enstitüde yapılan sözlü bir sınavdır.

             (6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak, tez hakkında, oy birliği ya da oy çokluğuyla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığı adına, jüri başkanı tarafından tez savunma sınavının bitiminde tutanakla Enstitüye bildirilir.

             (7) Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, kendisine ayrıca yazılı bir tebligat yapılmadan, en geç üç ay içinde gerekli olan veya önerilen düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde ikinci kez savunmak üzere Enstitüye teslim eder. İkinci tez savunma sınavı sonunda da tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (8) Tez savunma sınavına, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan gelmeyen öğrenci, tez savunma sınavı hakkını kaybeder ve öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (9) Tez savunma sınavının üçüncü fıkrada belirlenen sürelerde yapılamaması durumunda, sınavın yapılamadığı anabilim dalı başkanlığına Enstitü tarafından bildirilir. Anabilim dalı başkanlığının değerlendirmesi de dikkate alınarak sınavın yapılması için gerekli önlemler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından alınır.

             Tezin veya dönem projesinin yayımlanması

             MADDE 35 – (1) Kabul edilmiş olan tez veya dönem projesi tamamen veya kısmen Enstitü tarafından yurt içinde veya yurt dışında yayımlanabilir. Tez veya dönem projesi, Enstitünün yazılı izni olmadan hiçbir kişi ve kuruluş tarafından tamamen ya da kısmen yayımlanamaz.

             Yüksek lisans diploması

             MADDE 36 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tezini Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden de uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere, öğrencinin yazılı talebiyle mezuniyet geçici belgesi verilir.

             (2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur.

             (3) Tezin şekil yönünden uygun olması için; tezlerin tez yazım esaslarına uygun olarak yazılması ve çoğaltılması, Enstitü ağ sayfasında yayınlanan tez teslimine ilişkin kılavuzda ve Yükseköğretim Kurulu ağ sayfasında yayınlanan tez teslim kılavuzunda belirtilen şartları taşıması gerekir. Belirtilen şartlara uygun olup olmadığı, Enstitü tarafından yapılacak inceleme sonucunda belirlenir. Öğrenciye yazılı ya da sözlü olarak bildirilen eksikliklerin on gün içinde tamamlanması gerekir.

             (4) Yukarıdaki şartları yerine getirmeyen öğrencilere, bunları yerine getirene kadar belge ve diploma verilmez.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

             Amaç ve kapsam

             MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

             (2) Bu program; toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile seminer-dönem projesi dersinden oluşur. Seminer-dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, seminer-dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda dönem projesi raporu vermek zorundadır.

             Süre

             MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi altı yarıyıldır. Öğrencinin, bu Yönetmelik hükümlerine göre, bu süreden önce de Enstitü ile ilişiği kesilebilir.

             Dersler ve seminer-dönem projesi

             MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında; birinci yarıyılda dört kredili ders, ikinci yarıyılda üç kredili ders ve kredisiz seminer-dönem projesi dersi, üçüncü yarıyılda ise üç kredili ders alınır.

             (2) Derslerin her yarıyıl en fazla iki tanesinin Enstitüde yürütülen diğer lisansüstü programlardan seçilebilmesi için, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı gerekir.

             (3) Seminer-dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci seminer-dönem projesi dersinin alındığı yarıyıl başında bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi raporu, tez yazım esaslarına uygun olarak yazılır ve danışman tarafından onaylanır. Seminer-dönem projesi dersinden ikinci kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Ders tekrarı

             MADDE 40 – (1) Öğrenci başarısız duruma düştüğü dersleri, programın üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı yarıyıllarında tekrar alır. Her tekrar döneminde en çok dört ders alınabilir.

             (2) Kredili derslerden başarısız olan öğrenciler, başarısız olduğu dersi tekrar almak zorundadır. Öğrencinin başarısız olduğu kredili dersin açılmaması durumunda, o dersin yerine açılan kredili ders alınır.

             Danışman atanması

             MADDE 41 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı; her öğrenci için akademik danışmanını, danışmanlık yüklerini ve uzmanlık alanlarını dikkate alarak, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Enstitü Yönetim Kurulu, danışmanlık yüklerini ve öneriyi de dikkate alarak akademik danışmanını belirler ve atamasını yapar. Yeterli sayıda öğretim üyesinin bulunmaması halinde, doktorasını tamamlamış öğretim görevlileri de danışman olarak önerilebilir.

             Yüksek lisans diploması

             MADDE 42 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine, diğer şartları da yerine getirmek kaydı ile yüksek lisans diploması verilir.

             (2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur.

             Diğer hususlar

             MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarının yürütülmesine ilişkin diğer hususlarda, bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programlarına ilişkin hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

             Amaç ve kapsam

             MADDE 44 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin, bu Yönetmeliğin 56 ncı maddesinde belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

             Süre

             MADDE 45 – (1) Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır.

             (2) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye; tez teslim tarihinden önce, öğrencinin danışmanının uygun görüşü ve anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

             (4) Danışman veya tez konusu değişikliği durumlarında geçen süre, öğrencinin öğrenim süresine ilave edilmez.

             Dersler

             MADDE 46 – (1) Doktora programı; toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi savunması ve tez çalışmasından oluşur.

             Ders tekrarı

             MADDE 47 – (1) Öğrenci başarısız duruma düştüğü dersleri, programın üçüncü veya dördüncü yarıyılında tekrar alır. Her tekrar döneminde en çok dört ders alınabilir.

             (2) Zorunlu derslerden başarısız olan öğrenciler, başarısız olduğu dersi açıldığı ilk dönemde tekrar almak zorundadır. Öğrencinin başarısız olduğu zorunlu dersin programdan kaldırılması durumunda, o dersin yerine açılan zorunlu ders alınır.

             (3) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar edebileceği gibi, başarısız olduğu dersin yerine başka bir seçmeli dersi de alabilir.

             Sınavlar ve değerlendirme

             MADDE 48 – (1) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her yarıyıl içinde en az bir defa ara sınavına girerler. Ara sınav, tez yazım esaslarına uygun olarak hazırlanmış ödev/ödevlerin değerlendirilmesi şeklinde de olabilir. Öğrenciler, yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için ara sınavdan tam notun % 60'ını almak zorundadır. Birden fazla ara sınav yapılması halinde sınavların ağırlıklı ortalaması esas alınır. Öğrenci, ara sınavda tam notun % 60'ının altında not aldığı dersin yarıyıl sonu sınavına giremez ve o dersi tekrarlar. Ara sınav tarihleri, akademik takvimde belirtilen sürelere uygun olarak, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve duyurulur.

             (2) Yarıyıl sonu sınavı, tez yazım esaslarına uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin değerlendirilmesi şeklinde de olabilir.

             (3) Yarıyıl sonu sınavından alınan notun, tam notun % 60'ından az olmaması gerekir.

             (4) Başarı notu ara sınav notu ile dönem sonu sınav notunun ağırlıklı ortalaması alınmak suretiyle hesaplanır. Başarı notunun tam notun % 75'inden az olmaması gerekir. Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı açılmaz.

             Tez danışmanı atanması

             MADDE 49 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı; her öğrenci için tez danışmanını, danışmanlık yüklerini ve uzmanlık alanlarını dikkate alarak, en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı öğretim üyeleri arasından Enstitüye önerir. Enstitü Yönetim Kurulu, danışmanlık yüklerini ve öneriyi de dikkate alarak tez danışmanını belirler ve atamasını yapar. Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre, Üniversite dışından da doktora derecesi olan öğretim üyeleri danışman olarak atanabilir. Belirlenecek tez danışmanının yanısıra Üniversitede, diğer üniversitelerde ve kurumlarda çalışan doktora derecesine sahip öğretim elemanları ve uzmanlar ortak (ikinci) tez danışmanı olarak atanabilir.

             (2) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da anabilim dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirmediğine veya getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü Enstitüye bildirmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasına göre öğrenciye yeni danışman atanır.

             Tez konusu

             MADDE 50 – (1) Öğrenci, danışman atanmasına ilişkin Enstitü Yönetim Kurulu karar tarihini izleyen doksan gün içinde, tez danışmanının denetiminde bir tez konusu belirleyerek tez konusuyla ilgili öneriyi danışmanının onayından sonra ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

             (2) Tez konusu ilgili anabilim dalı kurulunda değerlendirilip, kabul edildikten sonra anabilim dalı başkanlığı tarafından, Enstitüye gönderilir. Tez konusu önerileri Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

             Tez konusu değişikliği

             MADDE 51 – (1) Tez konusu değişikliklerinde, bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinde belirtilen işlemler tekrar edilir.

             Doktora yeterlik komitesi

             MADDE 52 – (1) DYK; ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı, beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur ve iki yıl süreyle görev yapar. Asıl üyeliklerin boşalması halinde yedek üyeler, ilk sıradaki yedek üyeden başlamak suretiyle, asıl üyelerin kalan süresini tamamlamak üzere görev yapar. Yedek üye kalmaması halinde yedek üyelik için aynı usulle kalan süre için seçim yapılır.

             (2) DYK; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla beş asıl, iki yedek üyeden oluşan sınav jürileri kurabilir. Kurulan sınav jürilerinde, öğrencinin danışmanının yanısıra, üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarının aynı anabilim dallarında veya yakın anabilim dallarında görevli profesör, doçent veya yardımcı doçent unvanlı en az bir öğretim üyesi yer alır.

             Yeterlik sınavı

             MADDE 53 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

             (2) Yeterlik sınavları, DYK veya bu komite tarafından kurulan yeterlik sınav jürisi tarafından yapılır.

             (3) Yeterlik sınavları Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki defa yapılır.

             (4) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için;

             a) ÜDS’den 100 üzerinden en az 50 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe'den sınava tabi tutulur. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

             b) Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan doktora öğrencileri, yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilir. Bu program süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişkileri kesilir. Bu programda geçirilen süre öğrenim süresine ilave edilmez.

             (5) Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, DYK tarafından yeterlik sınavına davet edilir. Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yer alan mazeretleri dışında yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, bir sınav hakkını kullanmış sayılır.

             (6) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrenci, yazılı sınavın yapıldığı tarihi izleyen en geç üç gün içinde sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınav birlikte değerlendirilir. Sözlü sınav en az 60, en fazla 90 dakika sürer. Sınavlar sonucunda aritmetik ortalama olarak tam puanın % 75’ini alamayan öğrenci başarısız kabul edilir. DYK ve/veya yeterlik sınav jürisinin kararı; oy birliği ya da oy çokluğuyla, başarılı veya başarısız olarak ilgili anabilim dalı başkanlığına bildirilir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından, sözlü sınavın yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde, öğrencilerin sınavlardan aldıkları notların da yer aldığı bir tutanakla ve sınav evrakıyla birlikte Enstitüye bildirilir ve sonuçlar Enstitü tarafından ilan edilir.

             (7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yeterlik sınavı döneminde tekrar yeterlik sınavına alınır. İkinci yeterlik sınavında da başarısız olan öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir. Mazereti nedeniyle yeterlik sınavına giremeyen ve mazeretini bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşullara uygun olarak sunan ve mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, bir sonraki yeterlik sınavı döneminde sınava girerler.

             (8) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen mazeretleri olmadan yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, sınav hakkını kullanmış sayılır.

             Tez izleme komitesi

             MADDE 54 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi (TİK) üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

             (2) TİK’de üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde birinci fıkraya göre yeni bir üye görevlendirilir.

             (3) TİK’nin kurulmasını izleyen dönemlerde, danışmanın görevden ayrılması halinde bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesine uygun olarak yeni danışman belirlenir.

             Tez önerisi savunması

             MADDE 55 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde danışmanı nezaretinde hazırladığı ve bu Yönetmeliğin 50 nci maddesi gereğince belirlediği tez konusuna göre; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

             (2) Anabilim dalı başkanlığı tarafından toplantıya çağrılan komite, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine oy birliği veya oy çokluğu ile karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığı tarafından üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

             (3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, kendisine bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesine göre yeni bir danışman atanmasını ve 50 nci maddesine göre yeni bir tez konusu belirlenmesini isteyebilir. Bu durumda, bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesi hükümlerine uygun olarak yeni bir komite atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Belirtilen nedenlerden dolayı geçen süreler öğrencinin öğrenim süresine ilave edilmez. Tez önerisi ikinci savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için komite, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine dağıtılmak üzere ilgili anabilim dalı başkanlığına, Enstitü tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırladığı yazılı bir tez çalışması raporu sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından oy birliği ya da oy çokluğu ile başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (5) Komite üyelerine iki kez üst üste veya aralıklı olarak üç kez rapor vermeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Tezin niteliği, yazımı ve tez sınavı için teslimi

             MADDE 56 – (1) Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama ve benzeri niteliklerden en az birini yerine getirmesi gerekir.

             (2) Doktora programının tamamlanması için öngörülen süreden en az iki ay önce, tez yazım esaslarına uygun olarak yazılan ve sekiz kopya olarak çoğaltılan tez, öğrencinin tez danışmanının Enstitü tarafından belirlenmiş formata uygun biçimde hazırladığı tez teslim raporuyla birlikte bir dilekçe ekinde öğrenci tarafından Enstitüye teslim edilir.

             (3) Öğrencilerin tez savunma sınavına girebilecekleri en son tarih öğrencilere verilecek akademik takvimde belirtilir.

             (4) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan süresinde tezini teslim etmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Doktora tezinin sonuçlanması

             MADDE 57 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             (2) Doktora tez jürisi oluşturmak amacıyla, ilgili anabilim dalı başkanlığı, öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak, en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim üyesi olmak üzere, profesör, doçent veya yardımcı doçent unvanlı yedi öğretim üyesini Enstitü Yönetim Kuruluna önerir. Enstitü Yönetim Kurulu önerileri de dikkate alarak tez jürisini oluşturur ve atamasını yapar. Jüri, üçü öğrencinin TİK’de yer alan öğretim üyeleri olmak üzere beş asıl öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, iki yedek üye belirlenir. Asıl ve yedek jüri üyelerinin en az birer üyesi başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim üyelerinden oluşur.

             (3) Jüri üyeleri; tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak, öğrenciyi tez danışmanının koordinatörlüğünde tez savunma sınavına alır. Geçerli bir mazereti nedeniyle, jürinin toplanamaması halinde, tez danışmanı tarafından toplanamama nedenleri, aynı gün yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Yeni tez savunma sınavı tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen onbeş günlük süreyi geçmemek üzere, Enstitü tarafından belirlenerek jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

             (4) Jüri üyeleri, tezle ilgili olarak Enstitü tarafından belirlenmiş formata uygun biçimde hazırladıkları tez değerlendirme raporlarını, tez savunma sınavı başlamadan önce öğrencinin dosyasına konulmak üzere, Enstitüye teslim ederler.

             (5) Tez savunma sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşan, en az 60, en çok 150 dakikalık ve izleyicilere açık olarak yapılır.

             (6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak, tez hakkında, oy birliği veya oy çokluğu ile kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığı adına, jüri başkanı tarafından tez savunma sınavının bitiminde tutanakla Enstitüye bildirilir.

             (7) Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, kendisine ayrıca yazılı bir tebligat yapılmadan, en geç altı ay içinde gerekli ve önerilen düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde ikinci kez savunmak üzere Enstitüye teslim eder. İkinci tez savunma sınavı sonunda da tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (8) Tez savunma sınavına, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan gelmeyen öğrenci, tez savunma sınavı hakkını kaybeder ve öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (9) Tez savunma sınavının üçüncü fıkrada belirlenen sürelerde yapılamaması durumunda, sınavın yapılamadığı anabilim dalı başkanlığına Enstitü tarafından bildirilir. Anabilim dalı başkanlığının değerlendirmesi de dikkate alınarak sınavın yapılması için gerekli önlemler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından alınır.

             Doktora diploması

             MADDE 58 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tezini Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden de uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir. Doktora diploması düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere, öğrencinin yazılı talebiyle mezuniyet geçici belgesi verilir.

             (2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur.

             (3) Tezin şekil yönünden uygun olması için; tezlerin tez yazım esaslarına uygun olarak yazılması ve çoğaltılması, Enstitü ağ sayfasında yayınlanan tez teslimine ilişkin kılavuzda ve Yükseköğretim Kurulu ağ sayfasında yayınlanan tez teslim kılavuzunda belirtilen şartları taşıması gerekir. Belirtilen şartlara uygun olup olmadığı, Enstitü tarafından yapılacak inceleme sonucunda belirlenir. Öğrenciye yazılı ya da sözlü olarak bildirilen eksikliklerin on gün içinde tamamlanması gerekir.

             (4) Yukarıdaki şartları yerine getirmeyen öğrencilere, bunları yerine getirene kadar belge ve diploma verilmez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

             Amaç ve kapsam

             MADDE 59 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

             (2) Sanatta yeterlik programı; toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

             Süre

             MADDE 60 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Öğrencinin, bu Yönetmelik hükümlerine göre bu süreden önce de Enstitü ile ilişiği kesilebilir.

             (2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını süresinde tamamlayamayan öğrencilere ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

             (4) Danışman veya tez veya sergi veya proje konusu değişikliği durumlarında, geçen süre öğrencinin öğrenim süresine ilave edilmez.

             Dersler

             MADDE 61 – (1) Dersler birinci ve ikinci yarıyılda eşit sayıda alınır. Her yarıyılda yer alan derslerin ikisi zorunludur. Seçmeli dersler, her yarıyıl için önerilen en az dört seçimlik ders arasından seçilir.

             (2) Lisansüstü dersler ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

             Ders tekrarı

             MADDE 62 – (1) Öğrenciler, başarısız duruma düştüğü dersleri, programın üçüncü veya dördüncü yarıyılında tekrar alır. Her tekrar döneminde en çok dört ders alınabilir.

             (2) Zorunlu derslerden başarısız olan öğrenciler, başarısız olduğu dersi tekrar almak zorundadır. Öğrencinin başarısız olduğu zorunlu dersin açılmaması durumunda, o dersin yerine açılan zorunlu ders alınır.

             (3) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar edebileceği gibi, başarısız olduğu dersin yerine seçmeli derslerden bir başkasını da alabilir.

             Sınavlar ve değerlendirme

             MADDE 63 – (1) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her yarıyıl içinde en az bir defa ara sınavına girerler. Ara sınav, tez yazım esaslarına uygun olarak hazırlanmış ödev/ödevlerin veya uygulamaların değerlendirilmesi biçiminde de olabilir. Öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için ara sınavdan tam notun % 60'ını almak zorundadır. Birden fazla ara sınav yapılması halinde sınavların aritmetik ortalaması esas alınır. Öğrenci, ara sınavda tam notun % 60'ının altında not aldığı dersin yarıyıl sonu sınavına giremez ve o dersi tekrarlar. Ara sınav tarihleri, akademik takvimde belirtilen sürelere uygun olarak, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve duyurulur.

             (2) Yarıyıl sonu sınavı, tez yazım esaslarına uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin veya uygulamaların değerlendirilmesi biçiminde de olabilir.

             (3) Yarıyıl sonu sınavından alınan notun, tam notun % 60'ından az olmaması gerekir.

             (4) Başarı notu, ara sınav notu ile dönem sonu sınav notunun aritmetik ortalaması alınmak suretiyle hesaplanır. Başarı notunun tam notun % 75'inden az olmaması gerekir. Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı açılmaz.

             (5) Öğrenciler, devam ettikleri programın her döneminde en az iki dersten başarılı olmak zorundadır. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Danışman atanması

             MADDE 64 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini danışmanlık yüklerini ve uzmanlık alanlarını dikkate alarak, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Enstitü Yönetim Kurulu, danışmanlık yüklerini ve öneriyi de dikkate alarak tez danışmanını belirler ve atamasını yapar.

             (2) Araştırma görevlisi öğrenciler için atanacak olan tez danışmanı; profesör unvanlı, bulunmaması halinde doçent unvanlı öğretim üyeleri arasından önerilir. Enstitü Yönetim Kurulu, danışmanlık yüklerini ve öneriyi de dikkate alarak tez danışmanını belirler ve atamasını yapar.

             (3) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da anasanat dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirmediğine veya getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü Enstitüye bildirmesi halinde, birinci fıkraya göre öğrenciye yeni danışman atanır.

             Tez veya sergi veya proje konusu önerisi

             MADDE 65 – (1) Öğrenci, danışman atanmasına ilişkin Enstitü Yönetim Kurulu karar tarihini izleyen otuz gün içinde, tez danışmanının denetiminde bir tez konusu ve tez konusuyla ilgili öneriyi danışmanının onayından sonra ilgili anasanat dalı başkanlığına teslim eder.

             (2) Tez konusu; ilgili anasanat dalı kurulunda değerlendirilip, kabul edildikten sonra anasanat dalı başkanlığı tarafından Enstitüye gönderilir. Tez veya sergi veya proje konusu önerileri Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

             Tez veya sergi veya proje konusu önerisi değişikliği

             MADDE 66 – (1) Tez veya sergi veya proje konusu değişikliklerinde, bu Yönetmeliğin 65 inci maddesinde belirtilen işlemler tekrar edilir.

             Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

             MADDE 67 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasını sonuçlandırabilmek için; ÜDS’den 100 üzerinden en az 50 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe'den sınava tabi tutulur. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

             (2) Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan sanatta yeterlik öğrencileri, esasları Senatoca belirlenmek üzere yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilir. Bu program süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişikleri kesilir. Bu programda geçirilen süre öğrenim süresine ilave edilmez.

             Sanatta yeterlik çalışması sınavı

             MADDE 68 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni tez yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisi veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             (2) Jüri oluşturmak amacıyla, ilgili anasanat dalı başkanlığı, öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak, her tez için beş öğretim üyesini Enstitü Yönetim Kuruluna önerir. Enstitü Yönetim Kurulu önerileri de dikkate alarak tez jürisini oluşturur ve atamasını yapar. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca, biri üniversite içinden, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir.

             (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında öğrenciyi danışmanın koordinatörlüğünde sınava alır. Geçerli bir mazeret nedeniyle Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında jürinin toplanamaması halinde, danışman tarafından toplanamama nedenleri, aynı gün yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Yeni sınav tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen onbeş günlük süreyi geçmemek üzere, Enstitü tarafından belirlenerek jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

             (4) Jüri üyeleri, tez veya metinle ilgili olarak, Enstitü tarafından belirlenmiş formata uygun biçimde hazırladıkları tez veya metin değerlendirme raporlarını, tez savunma sınavı başlamadan önce öğrencinin dosyasına konmak üzere Enstitüye teslim ederler.

             (5) Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşan, en az 45, en çok 150 dakikalık ve izleyicilere açık olarak Enstitüde yapılan sözlü bir sınavdır.

             (6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında oy birliği ya da oy çokluğuyla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili anasanat dalı başkanlığı adına, jüri başkanı tarafından tez savunma sınavının bitiminde tutanakla Enstitüye bildirilir.

             (7) Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli ve önerilen düzeltmeleri yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde ikinci kez savunmak üzere Enstitüye teslim eder. İkinci sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (8) Sınava, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan gelmeyen öğrenci, tez savunma sınavı hakkını kaybeder ve öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (9) Sınavın, üçüncü fıkrada belirlenen sürelerde yapılamaması durumunda, sınavın yapılamadığı anasanat dalı başkanlığına Enstitü tarafından bildirilir. Anasanat dalı başkanlığının değerlendirmesi de dikkate alınarak sınavın yapılması için gerekli önlemler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından alınır.

             Tez veya sergi veya projenin yayımlanması

             MADDE 69 – (1) Kabul edilmiş olan tez veya sergi veya proje, tamamen veya kısmen Enstitü tarafından yurt içinde veya yurt dışında yayımlanabilir. Tez, Enstitünün yazılı izni olmadan hiçbir kişi ve kuruluş tarafından tamamen ya da kısmen yayımlanamaz.

             Sanatta yeterlik diploması

             MADDE 70 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan ve sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tezini, sergi veya projesini Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden de uygun bulunan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre verilecek unvanı belirleyen bir diploma verilir. Diploma düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere, öğrencinin yazılı talebiyle mezuniyet geçici belgesi verilir.

             (2) Diploma üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü sanat dalının özelliğine göre verilecek unvan bulunur.

             (3) Tezin şekil yönünden uygun olması için; tezlerin tez yazım esaslarına uygun olarak yazılması ve çoğaltılması, Enstitü ağ sayfasında yayınlanan tez teslimine ilişkin kılavuzda ve Yükseköğretim Kurulu ağ sayfasında yayınlanan tez teslim kılavuzunda belirtilen şartları taşıması gerekir. Belirtilen şartlara uygun olup olmadığı, Enstitü tarafından yapılacak inceleme sonucunda belirlenir. Öğrenciye yazılı ya da sözlü olarak bildirilen eksikliklerin on gün içinde tamamlanması gerekir.

             (4) Yukarıdaki şartları yerine getirmeyen öğrencilere, bunları yerine getirene kadar belge ve diploma verilmez.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Eğitim ücreti

             MADDE 71 – (1) Enstitüde eğitim-öğretim ücretlidir. Programlara devam edebilmek için ödenecek eğitim-öğretim ücreti ve ödenme şekli Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Eğitim-öğretim ücretinin zamanında ve usulüne uygun ödenmemesi halinde mazeretin geçerliliğine ve gecikme faizi uygulamasına Mütevelli Heyet karar verir.

             (2) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler bir dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Kayıt sildirme isteğinde bulunan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretleri iade edilmez.

             (3) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca izinli sayılan öğrencilerin izinli sayıldıkları süreler için dönem başı eğitim-öğretim ücretinin yarısı ödenir.

             (4) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre muafiyet hakkı verilen öğrencilerden eğitim ve öğretim ücreti tam alınır.

             (5) Bu Yönetmeliğin 25 inci ve 45 inci maddesine göre tez yazımı ve 60 ıncı maddesine göre sanatta yeterlik çalışması için ek süre verilen her yarıyıl için eğitim-öğretim ücretinin tez dönemine isabet eden kısmı ödenir.

             (6) Bu Yönetmeliğin 27 nci ve 40 ıncı maddelerine göre tekrar edilen dersler için eğitim-öğretim ücretinin kredili ders başına düşen kısmı ödenir.

             (7) Bu Yönetmeliğin 53 üncü maddesine göre tekrar alınan yeterlik sınavı ve 68 inci maddesine göre tekrar edilen sanatta yeterlik çalışması sınavı için tez dönemine isabet eden ücretin yarısı ödenir.

             (8) Kayıt süresi içerisinde belirtilen öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları silinerek Enstitü ile ilişikleri kesilir.

             Anasanat dallarında yüksek lisans programı

             MADDE 72 – (1) Anasanat dallarında yüksek lisans programları, sanatta yeterlik çalışması yapılan dallarda açılır. Bu programların yürütülmesinde anabilim dallarındaki yüksek lisans programlarına ilişkin hükümler uygulanır.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 73 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Üniversitelerarası Kurulca çıkarılan ve 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 74 – (1) 12/9/1998 tarihli ve 23461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             İntibak

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, lisansüstü programlarda kayıtlı olan öğrencilerin başarılı oldukları derslere ilişkin notlarının harfli not sistemine intibakları, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde yapılır.

             (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Enstitüye kaydolmuş ve öğrenimlerine devam etmekte olan öğrenciler ile ilişiği kesilmiş veya kesilme durumuna gelmiş öğrencilere, bu Yönetmeliğin 74 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 75 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 76 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.