28 Nisan 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27213

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2009/14815

             Ekli “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/3/2009 tarihli ve 2394 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 212 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                       H. YAZICI                            M. S. YAZICIOĞLU                               M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.                       Devlet Bakanı

 

    M. BAŞESGİOĞLU                              K. TÜZMEN                               N. ÇUBUKÇU                                    M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                                  Devlet  Bakanı

 

   M. S. YAZICIOĞLU                                E. BAĞIŞ                                  M. A. ŞAHİN                                      F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı V.

 

         B. ATALAY                                  A. BABACAN                            K. UNAKITAN                                    H. ÇELİK

        İçişleri Bakanı                                Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı                              Millî Eğitim Bakanı

 

          F. N. ÖZAK                                     R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                                   M. M. EKER

Bayındırlık ve İskân Bakanı                     Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

                                       F. ÇELİK                             M. Z. ÇAĞLAYAN                          M. H. GÜLER

                        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                 E. GÜNAY                              V. EROĞLU

                                                      Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

 

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine aşağıdaki madde eklenmiştir.

             "EK MADDE 1 – Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden yataklı tedavi kurumlarında (üniversitelerin yataklı tedavi kurumları dahil) görev yapanlar, hasta için oluşturulmuş yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır."

             MADDE 2 – Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.