28 Nisan 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27213

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14931

             Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2009 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 19/1/2009 tarihli ve 2230 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/4/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                       H. YAZICI                                   N. EKREN                                   M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

    M. BAŞESGİOĞLU                              K. TÜZMEN                               N. ÇUBUKÇU                                M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

 

   M. S. YAZICIOĞLU                                E. BAĞIŞ                                     C. ÇİÇEK                                 M. V. GÖNÜL

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                            Adalet Bakanı V.                      Millî Savunma Bakanı

 

         B. ATALAY                                  A. BABACAN                            K. UNAKITAN                                H. ÇELİK

        İçişleri Bakanı                                Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı

 

          F. N. ÖZAK                                     R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                               M. M. EKER

Bayındırlık ve İskân Bakanı                     Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

                                           F. ÇELİK                             M. Z. ÇAĞLAYAN                      M. H. GÜLER

                            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                     E. GÜNAY                              V. EROĞLU

                                                           Kültür ve Turizm Bakanı          Çevre ve Orman Bakanı

 

10/4/2009 TARİHLİ VE 2009/14931 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

             MADDE 1 – 13/10/2008 tarihli ve 2008/14201 sayılı Kararnamenin eki Kararın 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "(2) Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünde Stajyer Hava Trafik Kontrolörü, Asistan Hava Trafik Kontrolörü, Stajyer AIM Memuru ve AFTN Memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uygulanmaz. DHMİ Genel Müdürlüğü bu pozisyonlara atama yapmak için yürürlükteki mevzuata uygun olarak açıktan atama izni alınmış pozisyonların sayısı, unvanı ile genel ve kendi mevzuatındaki koşulları, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) taban puanını, Resmî Gazete ile Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az ikisinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurur. KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış pozisyon kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere DHMİ tarafından belirlenen sayıda aday yazılı sınava çağrılır. Çağrılan adaylar arasından seçme işlemi DHMİ Genel Müdürlüğünce 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesine göre gerçekleştirilir."

             MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

                                      Tarihi

                                       Sayısı

                                  18/10/2008

                                       27028