28 Nisan 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27213

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14930

             Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıklarına ilişkin 2/4/2004 tarihli ve 2004/7356 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı ile Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı ve 157 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/4/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                       H. YAZICI                                   N. EKREN                                   M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

    M. BAŞESGİOĞLU                              K. TÜZMEN                               N. ÇUBUKÇU                                M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

 

   M. S. YAZICIOĞLU                                E. BAĞIŞ                                     C. ÇİÇEK                                 M. V. GÖNÜL

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                            Adalet Bakanı V.                      Millî Savunma Bakanı

 

         B. ATALAY                                  A. BABACAN                            K. UNAKITAN                                H. ÇELİK

        İçişleri Bakanı                                Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı

 

          F. N. ÖZAK                                     R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                               M. M. EKER

Bayındırlık ve İskân Bakanı                     Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

                                           F. ÇELİK                             M. Z. ÇAĞLAYAN                      M. H. GÜLER

                            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                     E. GÜNAY                          V. EROĞLU

                                                           Kültür ve Turizm Bakanı      Çevre ve Orman Bakanı

 

10/4/2009 TARİHLİ VE 2009/14930 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

             MADDE 1 – 2/4/2004 tarihli ve 2004/7356 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıkları hakkındaki Kararın eki "Yurtdışı Aylıklarına Esas Olacak Ülke Grupları" cetvelinin 5. grubunda yer alan "İtalya" ibaresinden sonra gelmek üzere "Malta Cumhuriyeti" ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

                                      Tarihi

                                       Sayısı

                                    5/6/2004

                                       25483

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

                                      Tarihi

                                        Sayısı

1-

7/7/2005

                                         25868

2-

28/2/2009

                                         27155