18 Nisan 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27204

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/10)

             Başvuru

             MADDE 1 – (1) 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üreticiler Sardoğan Endüstri ve Ticaret ve RSA Tesisat Malz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan ve Çedisan Ltd Şti., Uysallar Çelik Dirsek San. Ltd. Şti. ve Nalcı Sınai Mamüller İmalat Pazarlama Ltd. Şti. tarafından da desteklenen başvuruda; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “belirli bağlantı parçaları”nın Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretim dalına zarar verdiği iddiasıyla anılan ülke menşeli söz konusu madde ithalatına karşı önlem alınması talep edilmektedir.

             Başvuru konusu madde

             MADDE 2 – (1) Şikayet konusu eşya, 7307.91.00.00.00 (Flanşlar) ve 7307.93.11.00.11, 7307.93.11.00.12, 7307.93.19.00.00 (En büyük dış çapı 609,6 mm.’yi geçmeyen uç uca kaynak yapılacak bağlantı parçaları) gümrük tarife istatistik pozisyonlarında (GTİP) yer alan “demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları”dır. Bahse konu gümrük tarife istatistik pozisyonları, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

             (2) Şikayet konusu ürün  “demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları” olarak adlandırılmaktadır. Bu ürün flanş, dirsek, te, redüksiyon ve kep gibi tiplere sahiptir. Şikayetçi firmaların sunduğu bilgilere göre, bu ürünler basınç altında çalışan ekipmanların tesisatında, doğalgaz iletim hatlarında, gemi inşaatında, makine imalatında, kimya, gıda ve inşaat sektörlerinde basınçlı veya basınçsız boru hatlarında, sıvı ve doğalgaz tesisatlarında, makine imalatı ve gemi endüstrisinde vs. kullanılmaktadır.

             (3) Uç uca kaynak yapılacak bağlantı parçaları üretimi için dikişli veya dikişsiz boru seçilerek uygun uzunluklarda kesilir. Kesilen borular endüksiyon fırınlarında ısıtılarak hidrolik presler aracılığıyla ya da soğuk şekillendirme yoluyla biçimlendirilir. Sıcak form verilen parçalar yine hidrolik preslerde kalibre edilir. Daha sonra uç uca birleştirilen malzemenin kaynak temas yüzeyi olan kaynak ağzı açılır. Bu işlemden sonra ürün kumlanarak yüzey temizliği yapılır. Ürün markalama ve ambalajlamadan sonra satışa hazır hale gelir.

             (4) Dikişli borudan yapılanlar genellikle düşük basınçlı tesisatlarda kullanılırken,  dikişsiz borudan yapılanlar yüksek basınçlı tesisatlarda (doğalgaz, kalorifer ve buhar kazanlarında) kullanılmaktadır.

             (5) Flanş üretimi için, kullanılacak hammadde karekütük veya yuvarlak olmak üzere seçilir. Hammadde malzemesi üretilecek flanşın ölçüsü göz önünde bulundurularak testere ya da giyotinde kesilir. Kesilen hammadde endüksiyon fırınında tavlandıktan sonra dövme çekicinde dövülerek istenilen ölçülere getirilir. Dövülen malzemenin iç göbeği ve dış fazlalığı eksantrik preslerle kesilir. Burada çıkan mamul talaşlı imalata gönderilerek yüzey işlemleri sonrası ilgili standardın tamamlandığı miktarda delik delinir. Delinen cıvata deliklerine havşa basılır.  Mamul, markalama işleminden sonra paketlenir.

             (6) Soruşturma kapsamında ürün tanımı, sınıflandırmaya esas GTİP’ler ve belirtilen GTİP’lerin kapsamı ve içeriği de incelemeye alındığından bu hususlara ilişkin her türlü görüşün süresi içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

             Başvurunun temsil niteliği

             MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, şikâyetçi ve destekçi firmaların Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

             Damping iddiası

             MADDE 4 – (1) Bu aşamada, ÇHC’nin piyasa ekonomisi uygulamayan bir ülke olarak değerlendirilmesi nedeniyle, Yönetmelik’in 7 nci maddesi uyarınca şikâyet konusu malın Türkiye’deki üretim maliyetine makul bir kâr oranı eklenmek suretiyle hesaplanan oluşturulmuş değer normal değer olarak alınmıştır. Normal değer fabrika çıkış aşamasında tespit edilmiştir.

             (2) Şikâyet konusu ülkeden Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların ihraç fiyatının belirlenmesinde, şikayet konusu ürünün normal değerinin hesaplamasında kullanılan döneme ilişkin Türkiye İstatistik  Kurumu ithalat istatistiklerinden elde edilen değerler kullanılmıştır.

             (3) Normal değer ile ihraç fiyatının aynı ticari aşamada karşılaştırılmasını teminen FOB ihraç fiyatı ihracatçıların lehine olmak üzere fabrika çıkış aşaması fiyat olarak kabul edilmiştir.

             (4) Normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatının mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada (fabrika çıkış aşaması) karşılaştırılması yoluyla hesaplanan damping marjının şikayete konu ÇHC için önemli oranda olduğu görülmüştür.

             Zarar ve nedensellik iddiası

             MADDE 5 – (1) Eldeki verilerle hesaplanan damping marjının önemli oranlarda olduğu anlaşılmıştır.

             (2) ÇHC menşeli ithalatın, ithalatın toplam ithalat içerisindeki payı 2005 yılı ile 2008 yılı Ocak-Eylül dönemi arasında yüksek oranlı artış göstermiştir. Aynı dönemde, pazardaki büyümeye rağmen yerli üretim dalının iç piyasa satışlarının nispi olarak gerilediği ve pazar payının önemli oranda azaldığı, buna mukabil söz konusu büyüyen pazarın tamamen ÇHC menşeli şikayet konusu eşya tarafından doldurulduğu tespit edilmiştir.

             (3) Yerli üretim dalının satış fiyatları şikayete konu ülkeler menşeli ithalat sonucu oluşan fiyat baskısı nedeniyle ticari maliyetlerinin altında kalmıştır. Hesaplamalarda fiyat baskısının önemli oranlarda olduğu görülmüştür.

             (4) Yerli üretim dalının sınai maliyetlerindeki reel gerilemeye rağmen, şikayete konu dampingli ithalata paralel olarak yurtiçi satış, pazar payı, stoklar, stok çevrim hızı, istihdam, nakit akışı, kapasite kullanım oranı, yatırımların geri dönüşü ve yatırım hasılatı gibi ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu tespit edilmiştir.

             (5) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmi istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, şikâyete konu ÇHC menşeli, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde olumsuzluklara yol açtığı değerlendirilmiştir.

             Karar ve işlemler

             MADDE 6 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca 2/4/2009 tarihinde ÇHC menşeli söz konusu madde için, Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde dampinge karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

             (2) Soruşturma, DTM İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

             Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi            

             MADDE 7 – (1) Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, bu aşamada ÇHC için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi düşünülmektedir.

             (2) Ancak, ÇHC’de yerleşik soruşturmaya konu üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1’deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmeleri halinde, bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmelik’in 5 inci maddesi uygulanır.

             Soru formları ve bilgilerin toplanması

             MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru formunu DTM web sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

             (2) Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla ÇHC’nin Türkiye’deki resmi temsilciliğine bildirim yapılacaktır.

             Süreler

             MADDE 9 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

             (2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, emsal ülke seçimi ve karşı zarar savunması da dahil olmak üzere soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

             (3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğ’in 8 inci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.

             İşbirliğine gelinmemesi

             MADDE 10 – (1) Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, -olumlu veya olumsuz- mevcut verilere göre alınacaktır.

             Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

             MADDE 11 – (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

             (2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

             Yetkili merci ve adresi

             MADDE 12 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

             Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı 

             İthalat Genel Müdürlüğü

             Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

             İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek/ANKARA

             Tel:  +90-312-204 77 22 / 212 87 52 

             Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

             E-posta: ozturkha@dtm.gov.tr

             Soruşturmanın başlangıç tarihi

             MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.