14 Nisan 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27200

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14851

             Ekli “Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 12/3/2009 tarihli ve 131 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                   Başbakan

                  C. ÇİÇEK                                  H. YAZICI                              N. EKREN                         M. AYDIN

      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bakanı

          M. BAŞESGİOĞLU                        K. TÜZMEN                        N. ÇUBUKÇU                     M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                     Devlet Bakanı

         M. S. YAZICIOĞLU                  M. Z. ÇAĞLAYAN                    M. A. ŞAHİN                    M. V. GÖNÜL

               Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı V.                       Adalet Bakanı               Millî Savunma Bakanı

                B. ATALAY                        M. S. YAZICIOĞLU                 K. UNAKITAN                      H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                          Dışişleri Bakanı V.                     Maliye Bakanı                Millî Eğitim Bakanı

                F. N. ÖZAK                                R. AKDAĞ                          B. YILDIRIM                     M. M. EKER

    Bayındırlık ve İskân Bakanı                   Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı        Tarım ve Köyişleri Bakanı

                              F. ÇELİK                               M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. H. GÜLER

               Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                     E. GÜNAY                                                V. EROĞLU

                                          Kültür ve Turizm Bakanı                             Çevre ve Orman Bakanı

 

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT,

KİMYEVİ GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME

ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR KARAR

             Kapsam

             MADDE 1 – (1) 2009 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır.

             (2) Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenecek büyüklükteki, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı, her bir tarım arazisinin kimyevi gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırılması zorunludur, belirlenecek büyüklüğün altındaki tarım arazileri için toprak analizi şartı aranmaz.

             Ödeme miktarı

             MADDE 2 – (1) Mazot ve kimyevi gübre destekleme ödemesi için birim ödeme miktarı Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

             (2) Toprak analizi yaptıran çiftçilere dekar başına 2,5 TL destek ödemesi yapılır.

             Uygulama esasları

             MADDE 3 – (1) 2010 yılı ödemeleri için 2009 yılında alınacak olan çiftçi müracaatlarına yönelik usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak uygulama tebliğleri ile belirlenir.

             Yürürlük

             MADDE 4 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 5 – (1) Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.