14 Nisan 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27200

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14850

             Ekli “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 13/3/2009 tarihli ve 139 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                   Başbakan

                  C. ÇİÇEK                              H. YAZICI                              N. EKREN                             M. AYDIN

      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bakanı

          M. BAŞESGİOĞLU                    K. TÜZMEN                        N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı

         M. S. YAZICIOĞLU              M.Z. ÇAĞLAYAN                    M. A. ŞAHİN                        M. V. GÖNÜL

               Devlet Bakanı                       Devlet Bakanı V.                       Adalet Bakanı                   Millî Savunma Bakanı

                B. ATALAY                    M.S. YAZICIOĞLU                  K. UNAKITAN                          H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                      Dışişleri Bakanı V.                     Maliye Bakanı                    Millî Eğitim Bakanı

                F. N. ÖZAK                            R. AKDAĞ                          B. YILDIRIM                         M. M. EKER

    Bayındırlık ve İskân Bakanı               Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı            Tarım ve Köyişleri Bakanı

                                  F. ÇELİK                           M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. H. GÜLER

                   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                         E. GÜNAY                                            V. EROĞLU

                                              Kültür ve Turizm Bakanı                         Çevre ve Orman Bakanı

 

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR 

             Kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu karar 2009 yılında uygulanacak olan hayvancılığın desteklenmesi ile ilgili hususları kapsar.

             Destekleme konuları

             MADDE 2 – (1) Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet) ve Soykütüğü - Önsoykütüğü Sistemi veri tabanına (e-Islah) kayıtlı, kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az beş baş anaç sığıra sahip, bu Kararın 3 üncü maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiriciler ile Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı dişi mandaya sahip olan yetiştiricilere, anaç sığır için soykütüğüne kayıtlı olanlara farklı olmak üzere hayvan başına ödeme yapılır. Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, 200 başa kadar tam olarak, 200 baş ile 500 baş arası için %50’si, 500 baş ve üzeri için ise %25’ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatifler tek işletme kabul edilir.

             (2) Soykütüğü - Önsoykütüğü Sistemi veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama sonucu doğan tüm buzağılar için dişilerine  Brucellosis S- 19 aşısı yaptırmak şartıyla yetiştiricilere buzağı başına ödeme yapılır.              

             (3) Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliklerine üye ve hayvanları kayıt altına alınmış yetiştiricilere damızlık anaç hayvan başına ödeme yapılır.           

             (4) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik)'ne ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere tiftiğin kalitesine göre beher kilogram için ödeme yapılır.

             (5) Üretmiş olduğu çiğ sütü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından süt teşvik kod numarası almış, gıda sicili ve çalışma izni olan süt işleme tesislerine satan yetiştiricilere koyun ve keçi sütü için farklı olmak üzere beher litre süt için ödeme yapılır.

             (6) İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)'ne tohum bedeli için kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik'e ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere ise kilogram başına ödeme yapılır.             

             (7) Arı yetiştiriciliği yapan ve bu Kararın 3 üncü maddesinde belirtilen merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye olan üreticilere, Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartı ile kovan başına ödeme yapılır.

             (8) Su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve bulunduğu yerde kurulmuş ise, bu Kararın 3 üncü maddesinde belirtilen merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş birliklere ya da su ürünleri yetiştiriciliği kooperatiflerine üye olan üreticilere, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla ürün için kilogram başına, yavru için ise adet başına ödeme yapılır.

             (9) Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, üretim yaptıkları, yapay çayır-mera ve çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına ödeme yapılır.

             (10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu kapsamında belirtilen tazminatlı hastalıklardan birine yakalandığı ilgili mevzuat çerçevesinde tespit edilerek kestirilen, öldürülen ya da ölen hayvanların sahipleri ile ihbarı zorunlu hastalıklardan birine karşı koruma amacıyla hükümet veteriner hekimi ya da Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca görevlendirilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı, serum ve ilaç uygulamaları nedeniyle öldükleri otopsi ve laboratuar muayeneleri ile tespit edilen hayvan sahiplerine, miktarı il veya ilçelerde oluşturulacak komisyon tarafından belirlenmek üzere ödeme yapılır.  

             (11) Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova illerinde faaliyette bulunan Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası’na sahip süt işletmelerinde bulunan tüm sığırlara aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Bu desteklemeden yararlanan işletmelerdeki sığırlar için bu Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ödemeler yapılmaz.

 

1

Hastalıktan ari işletmedeki sığır

300 TL/baş

            

             (12) Hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında, Brucellosis S19 genç aşısı ve şap aşısı yapılmış dişi sığırlar ve Brucellosis Rev 1 Genç aşısı yapılmış dişi kuzu ve oğlaklar için yetiştiricilere hayvan başına ödeme yapılır.            

             (13) Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenen programlı aşılamalar için uygulayıcılara aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır.

 

1

Şap Aşısı (Büyükbaş)

0,75 TL/baş

2

Şap Aşısı (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

3

Brucellosis S19 Genç (Büyükbaş)

1,50 TL/baş

4

Brucellosis Rev 1 Genç (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

 

             (14) Hayvansal orijinli gıda kontrolünde etkinliğin sağlanması, hayvan hastalıklarıyla mücadele, mezbaha ve denetim hizmetlerinin iyileştirilmesi amacı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının belirlediği işletmelerde veteriner hekim çalıştırılması için, kesilen hayvan başına, aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır. Ancak kesim miktarı ne olursa olsun aylık destekleme miktarı 1.000 TL'den az, 3.000 TL'den fazla olamaz.

 

1

Büyükbaş

l,32 TL/baş

2

Küçükbaş

0,32 TL/baş

3

Devekuşu

1,05 TL/baş

4

Tavşan

0,16 TL/baş

5

Tavuk

2,10 TL/1000 baş

6

Hindi

13,20 TL/1000 baş

7

Çıkma tavuk - Ördek

2,10 TL/500 baş

 

             (15) Tarım Kredi Kooperatifi ile sözleşmeli besicilik yapan ve hayvanlarını Et ve Balık Kurumu kombinalarında veya Et ve Balık Kurumunun anlaşma yaptığı özel kombinalarda kestiren Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerindeki yetiştiricilere 190 kilogram ve üzeri karkas ağırlığına ulaşmış erkek sığır karkas ağırlığının beher kilogramı için aşağıdaki miktarda ödeme yapılır. Ödenecek toplam kırmızı et destekleme primi tutarı yıllık 13.000.000 TL'yi aşamaz.

 

1

Erkek Sığır Karkası

1,50 TL/Kg

 

             (16) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca uygulanan proje kapsamına alınan yetiştiricilere koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta ise kovan başına ödeme yapılır.

             (17) Çiğ sütün değerlendirilmesi amacıyla; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın belirleyeceği dönemlerde Bakanlıkça belirlenecek uygulama ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgililere ödeme yapılır ve yapılacak ödemenin 2009 yılı toplam tutarı 30.000.000 TL’yi aşamaz.

             Kesinti oranı

             MADDE 3 – (1) Yetiştiricilere örgütleri üzerinden yapılacak destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan; 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa göre kurulmuş yetiştirici birliği ve/veya 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birliği ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinden, aldıkları desteğin % 0,1'i oranında merkez birliklerine, % 0,1'i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, "Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme" adı altında toplam % 0,2 oranında kesinti yapılır.

             Finansman ve ödemeler

             MADDE 4 – (1) Bu Kararın 2 nci maddesinin altıncı, onuncu, onbirinci, onüçüncü, ondördüncü, onbeşinci, onaltıncı ve onyedinci fıkraları uyarınca yapılacak yılı ödemeleri için gerekli kaynak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının cari yıl bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan kaynaktan sağlanır. Diğer desteklemeler için birim destek miktarı 2010 yılı bütçesine ilişkin Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Planın yayımlanmasını takiben alınacak Tarımsal Destekleme Yönlendirme Kurulu kararı sonrası ilan edilir ve gerekli kaynak 2010 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanır.

             (2) Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye destekleme tutarının % 0,2'si oranında hizmet komisyonu ödenir.

             Desteklerden yararlanamayacak olanlar

             MADDE 5 – (1) Bu Karar kapsamındaki desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamaz.

             Denetim ve cezai hükümler

             MADDE 6 – (1) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı alır.

             (2) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

             (3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilen yetiştiricilere 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesine göre işlem yapılır.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 7 – (1) Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin 31/3/2008 tarihli ve 2008/13489 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

             Diğer hükümler

             MADDE 8 – (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca bu Kararın yayımlandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

             Yürürlük

             MADDE 9 – (1) Bu Karar, 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 10 – (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.