24 Mart 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27179

TEBLİĞ

             Kamu İhale Kurumundan:

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM

İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK

İLAVE FİYAT FARKI ESASLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 4/2/2009 tarihli ve 27131 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esaslarının Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendindeki “hasır çelik boru” ibaresi “hasır çelik” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki Örnek-2 ve Örnek-3 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Örnek-2) 2008 yılının Ocak ayında ihalesi yapılan bir yapım işinin imalatında fiilen kullanılan, “profil demiri ve ray” için, Mayıs 2008 uygulama ayında beklenmeyen fiyat artışı olduğu Tablo-II’de görülmektedir.

             Mayıs ayında gerçekleştirilen bir imalatta kullanılan 10 Ton profil demiri için ilave fiyat farkı;

             F = (M x P0) x [[(Pn-P0) / P0]-[0,90 x(Tn-T0) / T0]]

             F = (10 x 1011) x [[(1521-1011)/1011] – [0,90 x (15744,67-10415,76)/ 10415,76]]

             F = (10110) x [[0, 504] – [0,460]]

             F = (10110) x [0,044]

             F = 444,84 TL’ olarak hesaplanmaktadır.

             Örnek-3) 2008 yılının Mart ayında ihalesi yapılan bir yapım işinin imalatında fiilen kullanılan, “köşebent, lama, sac ve çelik boru” için, Temmuz 2008 uygulama ayında beklenmeyen fiyat artışı olduğu Tablo-III’de görülmektedir.

             Temmuz ayında gerçekleştirilen bir imalatta kullanılan 10 Ton çelik boru için ilave fiyat farkı;

             F = (M x P0) x [[(Pn-P0) / P0]-[0,90 x(Tn-T0) / T0 ]]

             F = (10 x 1384) x [[(1719-1384)/ 1384] – [0,90 x (16962,16-11554,76)/ 11554,76]]

             F = (13840) x [[0, 242] – [0,421]]

             F = (13840) x [-0,179]

             F = -2477,36. TL’ olarak hesaplanmaktadır.

             Beklenmeyen fiyat artışı tanımına göre 2008 yılının Mart ayında gerçekleştirilen bir yapım işinin imalatında Temmuz 2008 uygulama ayında kullanılan “çelik boru”nun fiyatında beklenmeyen fiyat artışı olmakla birlikte, ilave fiyat farkı formülüne göre yapılan hesaplama sonucunda elde edilen değerin eksi (-) çıkması nedeniyle bu ayda kullanılan çelik boru için ilave fiyat farkı ödemesi yapılmayacaktır.”

             MADDE 3 – Bu Tebliğ, 4/2/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.