22 Mart 2009 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27177

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14804

             Ekli “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 20/3/2009 tarihli ve 12422 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                   Başbakan

                  C. ÇİÇEK                              H. YAZICI                                  N. EKREN                         M. AYDIN

      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bakanı

          M. BAŞESGİOĞLU                    K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                     M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet Bakanı

         M. S. YAZICIOĞLU                      E. BAĞIŞ                                M. A. ŞAHİN                    M. V. GÖNÜL

               Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                             Adalet Bakanı               Millî Savunma Bakanı

                B. ATALAY                         A. BABACAN                          K. UNAKITAN                      H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                        Dışişleri Bakanı                            Maliye Bakanı                Millî Eğitim Bakanı

                F. N. ÖZAK                            R. AKDAĞ                              B. YILDIRIM                     M. M. EKER

    Bayındırlık ve İskân Bakanı               Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı        Tarım ve Köyişleri Bakanı

                                  F. ÇELİK                           M. Z. ÇAĞLAYAN                               M. H. GÜLER

                   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                         E. GÜNAY                                            V. EROĞLU

                                              Kültür ve Turizm Bakanı                         Çevre ve Orman Bakanı

 

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE

TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME

KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

             MADDE 1 – 29/12/2008 tarihli ve 2008/14489 sayılı Kararnamenin eki T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararın 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 4 – (1) Tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya bu hesaplarda kayıtlı olan borçları ertelenmiş veya taksitlendirilmiş veya yeniden yapılandırılmış olup, geri ödeme süreci devam eden üreticilere Banka ve/veya TKK tarafından bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmaz.”

             MADDE 2 – Aynı Karara aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

             “EK MADDE 1- (1) Banka tarafından 5/1/2005 tarihli ve 2005/8378 sayılı, 27/12/2005 tarihli ve 2005/9839 sayılı, 30/1/2006 tarihli ve 2006/9994 sayılı, 20/11/2006 tarihli ve 2006/11199 sayılı, 20/11/2006 tarihli ve 2006/11201 sayılı, 11/6/2007 tarihli ve 2007/12339 sayılı, 26/12/2007 tarihli ve 2007/13045 sayılı ve 14/7/2008 tarihli ve 2008/13881 sayılı kararnameler ile bu Karar kapsamında kullandırılan ve/veya ertelenen düşük faizli kredilerin vadesi işletme kredilerinde 24 ayı, yatırım kredilerinde ise 7 yılı aşmayacak şekilde yeniden belirlenebilir.

             (2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bankaca belirlenir.

             (3) Banka tarafından birinci fıkra kapsamında işlem yapılan kredilere tabi oldukları kararnamelerde belirtilen indirim oranları uygulanır.”

             MADDE 3 – Bu Karar 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2008

27097