15 Mart 2009 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27170

KURUL KARARLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

             Karar Sayısı: 3069                                                                                                Karar Tarihi: 12/3/2009

             Kurul Başkanlığının 11/3/2009 tarihli yazısı ekinde gönderilen 16/2/2009 tarih ve BDDK.DZM.5/1/1/2658 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, faktoring ve finansman şirketlerinin uygulayacakları faiz oranları ile alacakları diğer masraf ve gelirlerinin azami oranlarının belirlenmesinde de, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 144 üncü maddesinin esas alınmasına ve bu meyanda, Bakanlar Kurulunca 16/10/2006 tarihinde kararlaştırılan “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerden Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Karar” uyarınca T.C. Merkez Bankasınca yayımlanan “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ”de bankalar için belirlenen kredilere uygulanacak faiz oranları ile faiz dışında sağlanacak diğer menfaat ve tahsil olunacak masraf oranlarına ilişkin usul ve esasların uygulanmasına ve Kanunun 87 nci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca işbu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

             karar verilmiştir.

—— • ——

             Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

             Karar Sayısı: 3074                                                                                            Karar Tarihi: 12/3/2009

             Kurul Başkanlığının 11/3/2009 tarihli yazısı ekinde gönderilen 9/3/2009 tarih ve BDDK.UYIII.20.01.4444 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ve Geçici 3 üncü maddesi hükümleri ile 3/8/2006 tarihli ve 1947 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, T.Halk Bankası A.Ş.’nin, kurucusu olduğu veya başkaları tarafından kurulmuş/kurulacak fonlar ile bağlı ortaklıklarına, risk yönetim sistemleri ile ilgili teknik destek ve danışmanlık hizmeti sağlanması faaliyetini gerçekleştirmesine izin verilmesine

             karar verilmiştir.