15 Mart 2009 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27170

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14754

             Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketine 4733 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi gereğince yapılacak ödemelerde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 23/2/2009 tarihli ve 7937 sayılı yazısı üzerine, 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (E) cetvelinin (7) numaralı fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                                     H. YAZICI                                                   N. EKREN                                                         M. AYDIN

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                         Devlet Bakanı

 

         M. BAŞESGİOĞLU                                                         K. TÜZMEN                                              N. ÇUBUKÇU                                                     M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                                                             Devlet Bakanı                                            Devlet Bakanı                                                   Devlet  Bakanı

 

         M. S. YAZICIOĞLU                                                           E. BAĞIŞ                                                 M. A. ŞAHİN                                                    M. V. GÖNÜL

               Devlet Bakanı                                                             Devlet Bakanı                                            Adalet Bakanı                                            Millî Savunma Bakanı

 

                 B. ATALAY                                                         M. S. YAZICIOĞLU                                         N. EKREN                                                          H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                                                         Dışişleri Bakanı V.                                     Maliye Bakanı V.                                           Millî Eğitim Bakanı

 

                  F. N. ÖZAK                                                                  R. AKDAĞ                                               B. YILDIRIM                                                     M. M. EKER

  Bayındırlık ve İskân Bakanı                                                Sağlık Bakanı                                          Ulaştırma Bakanı                                     Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

                                                                  F. ÇELİK                                                  M. Z. ÇAĞLAYAN                                        M. H. GÜLER

                                                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                           Sanayi ve Ticaret Bakanı                 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                                                          E. GÜNAY                                                 V. EROĞLU

                                                                                              Kültür ve Turizm Bakanı                           Çevre ve Orman Bakanı

 

2/3/2009 TARİHLİ VE 2009/14754 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

             Ödeme yapılması

             MADDE 1 – (1) Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketine (Şirket) 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 6 ncı maddesi gereğince, Şirketin Tütün Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesi imzaladığı tütünlerin satın alımı ile satın alınan tütünlerin işleme, nakliye, ilaçlama, bakım ve depolama gibi giderleri Hazine Müsteşarlığının 2009 yılı bütçesine bu amaçla konulan 07.82.31.00-04.2.1.00-1-05.1 tertibindeki ödenekten avans olarak karşılanır.

             (2) Tütün Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesi, 2007 ürün yılı için sözleşme imzalanan üreticiler ile anılan yılda sözleşme yapılan miktarları aşmamak koşuluyla 2008 ürün yılı için imzalanır. Satın alınacak tütün miktarı, her bir üretici ile imzalanan sözleşme miktarının % 10 fazlasını aşamaz. Bu kapsamda satın alınan ve satılan tütünlere ilişkin Şirket üçer aylık dönemler itibarıyla Hazine Müsteşarlığına bilgi verir.

             (3) Bu kapsamda satın alınan tütünlerin 2009 yılı sonuna kadar kullanılamaması veya satılamaması durumunda, bu tütünlerin işleme, nakliye, ilaçlama, bakım ve depolama hizmetleri için ihtiyaç duyacağı kaynak, müteakip yıllarda Hazine Müsteşarlığı bütçesine bu amaçla tefrik edilen ödenekten avans olarak karşılanır.

             (4) 2008 ürünü olarak satın alınacak tütünler, 4/4/2003 tarihli ve 2003/5446 sayılı Kararnamenin eki Destekleme Alımı Tütün Stoklarında Bulunan Tütünlere İlişkin Kararda yer alan destekleme stoku tütünlerin satışında uygulanan usul ve esaslar dâhilinde satılabilir.

             (5) Bu tütünlerin satışı halinde elde edilecek hâsılat, Şirket tarafından tahsilatı takip eden ayın on beşine kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine Müsteşarlığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara Merkez Şubesinde bulunan 330 104 000 – 6 sayılı hesabına aktarılır ve Hazine Müsteşarlığına bilgi verilir.

             Denetim

             MADDE 2 – (1) Şirketin, 1 inci madde kapsamında usul ve esasları belirlenen tütünlerin satın alınması işlemleri ile bu tütünlerin işleme, nakliye, ilaçlama, bakım ve depolama gibi giderlerine ilişkin denetim her yıl Yüksek Denetleme Kurulunca yapılır ve düzenlenen rapor müteakip yılın Haziran ayı sonu itibarıyla Hazine Müsteşarlığına gönderilir. Şirketin, bu kapsamda satın almış olduğu tütünlerin 2009 yılı sonuna kadar kullanılamaması veya satılamaması durumunda, müteakip yıllarda bu tütünlerin işleme, nakliye, ilaçlama, bakım ve depolama gibi giderlerine ilişkin denetim Yüksek Denetleme Kurulunca yapılır.

             Fark oluşumu

             MADDE 3 – (1) Avans olarak yapılan ya da yapılacak olan ödemeler ile Yüksek Denetleme Kurulunca yapılacak inceleme sonucuna göre ödenmesi gereken tutarlar arasında bir fark ortaya çıkarsa, taraflar ödeme yükümlülüklerini faizsiz olarak yerine getirirler.

             Yürürlük

             MADDE 4 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.