15 Mart 2009 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27170

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14742

             Ekli “Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 20/2/2009 tarihli ve 93 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/2/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                         H. YAZICI                                                         N. EKREN                                                           N. ÇUBUKÇU

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                            Devlet Bakanı V.

 

         M. BAŞESGİOĞLU                                             K. TÜZMEN                                                    N. ÇUBUKÇU                                                          M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                                                 Devlet Bakanı                                                   Devlet Bakanı                                                        Devlet  Bakanı

 

         M. S. YAZICIOĞLU                                               E. BAĞIŞ                                                        M. A. ŞAHİN                                                          M. V. GÖNÜL

               Devlet Bakanı                                                 Devlet Bakanı                                                   Adalet Bakanı                                                 Millî Savunma Bakanı

 

                 B. ATALAY                                                  A. BABACAN                                                     N. EKREN                                                                H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                                               Dışişleri Bakanı                                              Maliye Bakanı V.                                                 Millî Eğitim Bakanı

 

                  F. N. ÖZAK                                                      R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM                                                            R. AKDAĞ

  Bayındırlık ve İskân Bakanı                                    Sağlık Bakanı                                                Ulaştırma Bakanı                                        Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

 

                                                            F. ÇELİK                                            M. Z. ÇAĞLAYAN                                              M. H. GÜLER

                                          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                     Sanayi ve Ticaret Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                                              E. GÜNAY                                                 V. EROĞLU

                                                                                  Kültür ve Turizm Bakanı                           Çevre ve Orman Bakanı

 

 

PATATES SİĞİLİ GÖRÜLEN ALANLARDA VE GÜVENLİK KUŞAĞINDA

UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN KARAR

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Karar, bitkisel üretimi tehdit eden hastalık ve zararlı organizmalara karşı karantina önlemi olarak tavsiye edilen alternatif uygulamaların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

             Ödeme yapılacak alan ve çiftçiler

             MADDE 2 – (1) Patates siğili görülen alanlar ile patates siğili için oluşturulan güvenlik kuşağındaki alanlarda karantina önlemi olarak, alternatif ürün yetiştirilmesi veya nadasa bırakılması durumunda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından dekar başına 99 TL destek verilir.

             (2) Destekler çiftçi kayıt sistemine dahil çiftçilere yapılır.

             (3) Patates siğili ile bulaşık alanlarda, 2009 yılında alternatif ürün olarak patates ve Solanaceae familyasına ait bitkiler ile toprak parçası taşıyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki bitkisel ürünleri yetiştiren veya nadas uygulayan çiftçiler ile oluşturulan güvenlik kuşağında patates, tohumluk, fide, fidan dışında diğer tüketim amaçlı alternatif ürünleri yetiştiren ya da nadasa bırakan çiftçiler destekleme ödemelerinden yararlanır.

             Finansman

             MADDE 3 – (1) Ödemeler, bütçenin ilgili kaleminden kaynak aktarılmasını müteakiben T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılır. Çiftçiye yapılan nakdi ödeme tutarının % 0,2'si oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye hizmet komisyonu ödenir.

             Denetim

             MADDE 4 – (1) Uygulamaya yönelik işlemlere ilişkin olarak yapılacak denetim Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılır.

             Cezai hükümler ve sorumluluk

             MADDE 5 – (1) Uygulama tebliğlerinde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai ve diğer kanuni işlemler yapılır.

             (2) Haksız yere destekleme ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler geri alınacak tutarların ödenmesinde müştereken sorumlu tutulurlar. Destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

             Diğer hükümler

             MADDE 6 – (1) Bu Kararın yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanacak tebliğler ile belirlenir.

             Yürürlük

             MADDE 7 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 8 – (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.