15 Mart 2009 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27170

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14736

             Ekli “Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 17/2/2009 tarihli ve 1710 sayılı yazısı üzerine, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/2/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                               H. YAZICI                                                   N. EKREN                                                           N. ÇUBUKÇU

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                  Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                            Devlet Bakanı V.

 

         M. BAŞESGİOĞLU                                                   K. TÜZMEN                                              N. ÇUBUKÇU                                                          M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                                                       Devlet Bakanı                                             Devlet Bakanı                                                        Devlet  Bakanı

 

         M. S. YAZICIOĞLU                                                     E. BAĞIŞ                                                  M. A. ŞAHİN                                                          M. V. GÖNÜL

               Devlet Bakanı                                                       Devlet Bakanı                                             Adalet Bakanı                                                 Millî Savunma Bakanı

 

                 B. ATALAY                                                        A. BABACAN                                               N. EKREN                                                                H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                                                     Dışişleri Bakanı                                        Maliye Bakanı V.                                                 Millî Eğitim Bakanı

 

                  F. N. ÖZAK                                                            R. AKDAĞ                                                B. YILDIRIM                                                            R. AKDAĞ

  Bayındırlık ve İskân Bakanı                                          Sağlık Bakanı                                          Ulaştırma Bakanı                                        Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

 

                                                                  F. ÇELİK                                            M. Z. ÇAĞLAYAN                                              M. H. GÜLER

                                                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                     Sanayi ve Ticaret Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                                                    E. GÜNAY                                                 V. EROĞLU

                                                                                        Kültür ve Turizm Bakanı                           Çevre ve Orman Bakanı

 

GELİŞTİRME ÖDENEĞİ ÖDENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

             MADDE 1 – 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı Kararın ekinde yer alan Geliştirme Ödeneği Cetvelinin bazı illere ilişkin kısımları ekli cetvelde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

             “d) 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen yurtiçi öğrenci değişim programlarına bir yarıyıldan az olmamak üzere katılan öğretim üyelerine,”

             MADDE 2 – Bu Karar hükümleri, yayımını izleyen ayın 15’inden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

                                               Tarihi                                                                                 Sayısı

19/4/2005

                                25791

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararnamelerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

                                               Tarihi                                                                                         Sayısı

14/7/2006

26228

 

Eki için tıklayınız.