15 Mart 2009 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27170

ANA STATÜ

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

             MADDE 1 – 9/3/2007 tarihli ve 26457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Hentbol Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurul üye sayısı 120 üyeden az, 250 üyeden fazla olamaz.

             (2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

             a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on il müdüründen oluşacak on beş üye,

             b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

             c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             d) Türkiye Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             e) Uluslararası federasyonun yönetim veya hakem kurulunda görev yapanlar,

             f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Federasyon başkanlığı yapanlar,

             g) Faal olmayan ve uluslararası kokart sahibi olan eski hentbol hakemlerinden kura ile belirlenecek beş üye,

             ğ) Faal olmamak kaydıyla büyükler kategorisinde en az üç yıl veya en az otuzdan fazla milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar arasından yabancı uyruklular hariç olmak üzere kurayla belirlenecek beş üye,

             h) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla ilgili branşlarda oy kullanmak üzere ferdi veya takım sporlarında;

             1) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

             2) Büyükler Dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

             3) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan sporcular,

             4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa en fazla milli olmuş sporculardan beş kişi.

             ı) Genel kurul tarihinden önce iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan ve Federasyonun süper liginde yer alan kulüplerini temsilen beşer temsilci,

             i) Genel kurul tarihinden önce iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan ve Federasyonun 1. liginde yer alan kulüplerini temsilen birer temsilci,

             j) Genel kurul tarihinden önce iki sezon üst üste, minik, küçük, yıldız ve genç kategorilerinde erkek ve bayanlarda en az üç kez Federasyonun düzenlediği grup, şenlik ve Türkiye Şampiyonalarına katılan kulüplerden (ı) ve (i) bentlerinde belirtilen oy hakkına sahip kulüpler hariç kura ile belirlenecek on beş kulübü temsilen birer temsilci,

             k) Bir önceki sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplere ilaveten birer temsilci,

             l) Oy kullanma hakkına sahip süper lig kulüplerinden bayan ve erkek takımları ile aynı anda liglerde oynayan kulüplere bayan ve erkek takımları için ilaveten birer temsilci,

             m) Hentbol spor dalının hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfların yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye.

             (3) İl müdürlerinin tespitinde;

             a) En fazla nüfusu olan üç il müdürü,

             b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen iller hariç coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü.

             (4) Vakıfların belirlenmesinde;

             a) Vakfın Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsünde olması,

             b) İsminde Türkiye veya Türk kelimesini kullanıyor olması,

             c) Yıllık gelirinin en az %50’sini ilgili spor dalına harcaması,

             şartları aranır.

             (5) Sporcuların seçiminde sırasıyla; Olimpiyat oyunları, Dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları ve diğer uluslararası müsabakalar esas alınır. Aynı kategoride eşit sayıda sporcu var ise oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir. Oy kullanacak sporcu sayısı beşi geçemez.

             (6) Genel kurul üyelerinin oy kullanma şartları şunlardır;

             a) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanır,

             b) Genel kurulda vekâleten oy kullanılmaz,

             c) Genel kurulda bayanlar ve erkekler liginde yer alan kulüpler ayrı ayrı oy hakkına sahiptir,

             ç) Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz yaşını bitirmiş olması şarttır,

             d) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.”

             MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.             

             “ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek,”

             MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 10 – (1) Federasyon başkanı, başkan vekilleri veya as başkanlar Federasyon başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler arasından seçilir.

             (2) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır;

             a) T.C. vatandaşı olmak,

             b) Genel kurul tarihinde otuz yaşını doldurmuş olmak,

             c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

             ç) Kesinleşmiş vergi veya sigorta borcundan takibata uğramamış olmak,

             d) Federasyon başkanı veya kurul üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak,

             e) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

             f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

             g) Genel kurul üyesi olmak,

             ğ) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak.

             (3) Olimpiyat, Parolimpik ve Büyükler Kategorisinde Dünya Şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile Büyükler Kategorisinde Avrupa Şampiyonalarında birinci olanlar hakkında ikinci fıkranın (c) bendi hükmü uygulanmaz.

             (4) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir;

             a) T.C.  kimlik numarası beyanı,

             b) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

             c) Disiplin kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair yazılı beyan,

             ç) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

             d) Kesinleşmiş vergi veya sigorta borcu olmadığına dair belge,

             e) Başkan adayı olduğuna dair genel kurulu oluşturan delege sayısının en az dörtte birinin imzasının yer aldığı teklif yazısı,

             f) Federasyon hesabına adaylık için yatırılacak 10.000,00 (on bin) TL. lik banka dekontu.

             (5) Dördüncü fıkrada belirtilen ve başkan adaylarından istenilen belgelerin tamamı seçim tarihinden on beş gün önce Federasyon genel sekreterliğine başkan adayının başvurusu ile birlikte teslim edilir. Federasyon söz konusu belgelerin uygunluğunu inceleyip, kesinleşen adaylıkları resmi internet sitesinde başvurudan itibaren iki gün içerisinde ilan eder.

             (6) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyeleri milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.”

             MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, maddeye (5) ve (6) ncı fıkralar eklenmiştir.

             “(2) Yönetim kurulu üyelerinde, bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartlar aranır.”

             “(3) Yönetim kurulu üyelerinden aşağıdaki belgeler istenir;

             a) T.C.  kimlik numarası beyanı,

             b) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

             c) Disiplin kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair yazılı beyan,

             ç) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

             d) Kesinleşmiş vergi veya sigorta borcu olmadığına dair belge,

             e) Mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği.”

             “(5) Başka federasyonların kurullarında görev yapanlar yönetim kurulu üyesi seçildikleri takdirde bu görevlerinden ayrılmak zorundadırlar.”

             “(6) Federasyon Başkanı, yönetim, denetim ve disiplin kurullarına seçilen veya hakem kuruluna atanan üyelerin, varsa kulüp yöneticiliği veya kulüp yönetim organlarındaki görevleri sona erer. Bu kişilerin kulüp üyeliği ve kulüple olan diğer ilişkileri devam edebilir.”

             MADDE 5 – Aynı Ana Statünün 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Denetleme kurulu, Genel Müdürlük tarafından atanacak iki tabii üye ile genel kurul tarafından seçilecek üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere toplam beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Kurulun görev süresi dört yıldır ve seçimle gelen üyelerinde mali konularda ihtisas sahibi olma şartı aranır.”

             “(2) Denetleme kurulu üyesi olabilmek için;

             a) Adayların bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

             b) Dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokulların siyasal, hukuk, iktisat, işletme, maliye, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi dallarından veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı eğitim kurumlarından mezun olmak,

             c) Mali konularda ihtisas sahibi olmak.”

             “(3) Denetleme kurul üyelerinden aşağıdaki belgeler istenir;

             a) T.C. kimlik numarası beyanı, 

             b) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

             c) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

             ç) Mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği.”

             MADDE 6 – Aynı Ana Statünün 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(3) Disiplin kurulu üyelerinden aşağıdaki belgeler istenir;

             a) T.C. kimlik numarası beyanı, 

             b) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

             c) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

             ç) Mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği.”

             MADDE 7 – Aynı Ana Statünün 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(3) Federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyelerinin; spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde, bu kişiler Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu kararlarına karşı, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar verir. Ancak; bu kararlara karşı Hentbol Federasyonunun üyesi olduğu uluslararası federasyonun mevzuatında yer alması halinde, tarafların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’a başvurma hakkı saklıdır.”

             MADDE 8 – Aynı Ana Statünün 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(5) Mali genel kurulda, Ana Statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülebilir ve karara bağlanabilir.”

             MADDE 9 – Aynı Ana Statüye aşağıdaki Ek madde eklenmiştir.

             “Kulüpler Birliği

             EK MADDE 1 – Federasyon Yönetim Kurulu kulüpler birliğinin kurulması için önderlik yapar. Kulüpler birliği hentbol sporunun gelişmesi için tavsiye kararları alabilir. Federasyon kulüpler birliğinin aldığı kararlara uyup uymamakta serbesttir.”

             MADDE 10 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 11 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı yürütür.