14 Mart 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27169

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2009/14678

             Ekli “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 27/1/2009 tarihli ve 243 sayılı yazısı üzerine, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                              CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                               H. YAZICI                                                   N. EKREN                                                               M. AYDIN

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                  Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                              Devlet Bakanı

 

         M. BAŞESGİOĞLU                                            M. BAŞESGİOĞLU                                       N. ÇUBUKÇU                                                          M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                                                     Devlet Bakanı V.                                          Devlet Bakanı                                                        Devlet  Bakanı

 

         M. S. YAZICIOĞLU                                                     E. BAĞIŞ                                                  M. A. ŞAHİN                                                          M. V. GÖNÜL

               Devlet Bakanı                                                       Devlet Bakanı                                             Adalet Bakanı                                                 Millî Savunma Bakanı

 

                 B. ATALAY                                                             H. ÇELİK                                                    N. EKREN                                                                H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                                                   Dışişleri Bakanı V.                                     Maliye Bakanı V.                                                 Millî Eğitim Bakanı

 

                  F. N. ÖZAK                                                            R. AKDAĞ                                                B. YILDIRIM                                                           M. M. EKER

  Bayındırlık ve İskân Bakanı                                          Sağlık Bakanı                                          Ulaştırma Bakanı                                           Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

                                                                  F. ÇELİK                                                     C. ÇİÇEK                                                 M. H. GÜLER

                                                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                   Sanayi ve Ticaret Bakanı V.              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                                                          E. GÜNAY                                           V. EROĞLU

                                                                                              Kültür ve Turizm Bakanı                     Çevre ve Orman Bakanı

 

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (14) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “14) Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı bölge müdürleri, işletme müdürleri, tank çiftlikleri başteknisyenleri, pompa istasyonları başteknisyenleri ve depo müdürlerine

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.