14 Mart 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27169

YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞINIR SATIŞ

İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taşınır satış işlemlerinde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, merkez ve taşra birimlerince yapılacak taşınır satış işlemlerini kapsar.

             (2) Kurum 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Başkanlık: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

             b) Başkan: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

             c) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve esaslarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan işlemleri,

             ç) İhale yetkilisi: Kurumun ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

             d) İstekli: İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişi veya kişileri,

             e) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

             f) Satış: Taşınır satışını,

             g) Sözleşme: Kurum ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

             ğ) Şartname: Yapılacak satışın genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri,

             h) Tahmin edilen bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini,

             ı) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin Kuruma sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

             i) Uygun bedel: Bedeli tahmin edilen ihalelerde tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğini,  bedel tahmini yapılamayan ihalelerde de, teklif edilen bedellerin en yükseğini,

             j) Uzman üye: Satışı yapılacak malzeme ile ilgili teknik bilgiye sahip kişi veya kişileri,

             k) Yönetim Kurulu: Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunu,

             l) Yüklenici: Üzerine ihale kalan ve sözleşme imzalanan istekliyi

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler ve İhaleye Katılım Kuralları

             İlkeler

             MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, satış işleminin en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında yapılması ile ihalelerde açıklığın ve rekabetin sağlanması esastır.

             İhaleye katılabilme şartları

             MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için isteklilerin;

             a) Şartnamede belirtilen gerekli nitelik ve yeterliliği haiz bulunmaları,

             b) İstenilen teminat ve belgeleri eksiksiz vermeleri,

             c) Türkiye'de tebligat için adres göstermeleri

             zorunludur.

             İhaleye katılamayacak olanlar

             MADDE 7 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamaz.

             a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar,

             b) Kurumun ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

             c) Kurumun ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek ve sonuçlandırmakla görevli olanlar,

             ç) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

             (2) Kurum bünyesinde bulunan veya Kurum ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler

             ihalelere katılamaz.

             (3) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

             Şartnameler

             MADDE 8 – (1) İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve ekleri ilgili merkez veya taşra birimlerince hazırlanır. Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka aşağıdaki hususların gösterilmesi zorunludur:

             a) İşin niteliği, nevi ve miktarı,

             b) Geçici ve kesin teminat oranları ile bunların iade şartları,

             c) Taşınırı teslim alma şekil ve şartları,

             ç) Taşınırın teslim alma süresi ve gecikme halinde uygulanacak cezalar,

             d) İsteklilerde aranacak şartlar ve belgeler,

             e) Kurumun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu,

             f) İhale kararının, karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde onay makamınca onaylanacağı veya iptal edilebileceği,

             g) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

             ğ) Satış bedelinin tahsil şekil ve şartları,

             h) İhtilafların çözüm şekli,

             ı) Tebligatın yükleniciye ne şekilde ve ne zaman yapılmış sayılacağı,

             i) Yüklenicinin 42 nci maddede yazılı yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, geçici teminatın Kuruma gelir kaydedileceği,

             j) Kurumun izni olmadan ihalenin bir başkasına devredilemeyeceği.

             (2) Yukarıda belirtilen genel şartların dışında işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartları ihale yetkilisi belirler.

             (3) Şartname ve eklerinin onaylı suretleri Kurumca takdir edilecek bir bedel karşılığında isteklilere verilir. Şartname ve ekleri Kurumda bedelsiz olarak incelenebilir.

             (4) Resmi kuruluşlardan şartname ücreti alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhaleye Hazırlık ve İhale Komisyonunun Kuruluşu

             Tahmin edilen bedelin tespiti

             MADDE 9 – (1) Tahmin edilen bedel, ihale yetkilisinin onayı ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi ile işin uzmanının da katıldığı en az üç kişilik komisyon tarafından belirlenir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa, meslek odası gibi kuruluşlar ile kurumsallaşmış özel sektör kuruluşlarından veya bilirkişilerden araştırılabilir.

             (2) Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır.

             Bedelin tahmin edilememesi

             MADDE 10 – (1) Bedel tahmininin mümkün olmadığı durumlarda, ihale yetkilisi onayı ile bedel tahmini yapılmadan ihale yapılabilir.

             Onay belgesi

             MADDE 11 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Bu belgede, ihale konusu işin nevi, niteliği, miktarı varsa tahmin edilen bedeli, ihalede uygulanacak usul, ilanın şekli ve adedi belirtilir.

             (2) Onay belgesinde ayrıca şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığında verilecekse bedelin ne kadar olacağı belirtilir.

             İhale komisyonlarının kuruluşu

             MADDE 12 – (1) İhale komisyonları; biri başkan olmak üzere en az üç ve tek sayıda üyeden oluşur.

             (2) Kurulacak ihale komisyonlarında görevlendirilecek başkan ve üyeler yedek üyelerde dahil olmak üzere ihale yetkilisinin onayı ile tespit edilir. Lüzumu halinde ihale komisyonlarına konu ile ilgili yeteri kadar uzman üye iştirak ettirilebilir.

             (3) Uzman üyelerin Kurum dışından temin edilmesine lüzum görüldüğü takdirde, ihale yetkilisinden gerekli müsaadenin alınmasını müteakip, ilgili kamu kurumları nezdinde girişimde bulunulur.

             İhale komisyonlarının çalışması

             MADDE 13 – (1) İhale komisyonu başkan ve üyelerinin bağımsız olarak alacakları kararları etkileyecek yönde görevlerine müdahale edilemez ve herhangi bir telkinde bulunulamaz.

             (2) İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye, muhalefet gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

             (3) Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

             (4) İhale komisyonu başkan ve üyelerinin hastalık ve izin gibi sebeplerle toplantıya katılamamaları halinde belirlenen yedek üyelerin katılması zorunludur.

             İhale işlem dosyasının düzenlenmesi

             MADDE 14 – (1) İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada, ihale yetkilisi tarafından imzalanan onay belgesi, tahmin edilen bedele ilişkin tutanak, şartname, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ve saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulundurulur.

             İsteklilerde aranacak nitelikler ve istenecek belgeler

             MADDE 15 – (1) İhalenin en uygun şartlarda sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla isteklilerde belirli nitelikler aranabilir. Bunları tespite yarayan belgelerin neler olduğu şartnamelerde gösterilir.

             (2) İstekliler, şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye’de tebligat yapılacak adreslerini göstermek zorundadır.

             İhalenin ilanı

             MADDE 16 – (1) İhale konusu işler;

             a) Kurum ilan tahtasına asılarak,

             b) İlgili meslek kuruluşlarına veya bulunmadığı takdirde mahalli ticaret odasına tebligat yapılarak,

             c) Kurumun web sayfasında yayınlanarak,

             ç) Ayrıca, tahmin edilen bedeli, 5502 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının  (d) bendinde belirtilen miktarın üzerindeki ihaleler Resmî Gazete’de veya Basın İlan Kurumu kanalıyla ihale gününden en az 15 gün önce ilanen duyurulur.

             İlanlarda bulunması zorunlu hususlar

             MADDE 17 – (1) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

             a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,

             b) Şartname ve eklerinin nerede ve hangi şartlarla alınacağı,

             c) Geçici teminat oranı,

             ç) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte, hangi usulle yapılacağı,

             d) İsteklilerde aranılan belgelerin neler olduğu,

             e) Kurumun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı.

             İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

             MADDE 18 – (1) Kurumun gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

             (2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz ve geçici teminatlar iade edilir.

             (3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

             İlanın uygun olmaması

             MADDE 19 – (1) 16 ve 17 nci maddelerde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

             (2) İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir.

             İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

             MADDE 20 – (1) İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bu durumu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

             İhalenin tatil gününe rastlaması

             MADDE 21 – (1) İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde, aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

             İhalenin yapılma zamanı ve şekli

             MADDE 22 – (1) İhalenin yapılma zamanı, Kurumun çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir ve Türkiye Radyo Televizyon (TRT) Kurumunun saat ayarı esas alınır. İhaleye başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalınmaksızın bu işleme devam olunur.

             Geçici teminat

             MADDE 23 – (1) İsteklilerden ihale konusu olan işin teklif edilen bedelinin % 3 ünden az olmamak üzere, belirlenecek tutarda geçici teminat alınır.

             (2) Pazarlık Usulü ile yapılacak ihalelerde, geçici teminat alıp almamaya ihale yetkilisi karar verir.

             (3) Resmi kuruluşlara yapılacak satışlarda geçici teminat alınmaz.

             Teminat olarak kabul edilecek değerler ve iadesi

             MADDE 24 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

             a) Tedavüldeki Türk Parası.

             b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

             c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir).

             (2) İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

             (3) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. İhale komisyonlarınca teslim alınamayacak olan teminatların Kurum veznesine yatırılması zorunludur.

             (4) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

             (5) Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

             (6) İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

             (7) İhale, komisyonca karara bağlandıktan ve onaylandıktan sonra, üzerinde ihale kalmayan istekli veya isteklilere geçici teminatları iade edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları

             Uygun bedelin tespiti

             MADDE 25 – (1) Artırmalarda uygun bedel, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

             Komisyonların ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması

             MADDE 26 – (1) İhale komisyonları gerekçesini belirtmek suretiyle satışı yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

             Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar

             MADDE 27 – (1) İhale komisyonunca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.

             (2) Komisyon kararlarında isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamışsa sebepleri belirtilir.

             İhale kararlarının onayı ve iptal edilmesi

             MADDE 28 – (1) İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararları ihale yetkilisince karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde onaylanır veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal edilir.

             Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

             MADDE 29 – (1) İhale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 15 gün içinde üzerine ihale yapılana veya vekiline imzası alınmak suretiyle tebliğ edilir. Tebliğ yazısının iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderilmesi halinde, mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

             (2) İhale kararlarının onay makamınca iptali halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

             İhalede hazır bulunmayan istekliler

             MADDE 30 – (1) İstekliler huzurunda yapılması gereken ihaleler sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış şekline ve sonucuna itiraz edemezler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhale Usulleri ve Uygulanması

             İhalelerde uygulanacak usuller

             MADDE 31 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak satış işlerinde aşağıdaki usuller uygulanır.

             a) Açık teklif usulü,

             b) Pazarlık usulü.

             (2) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde 10/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her yıl artırılmak üzere tahmini bedeli 5.000 TL üzerinde olan satışlar için açık teklif usulü uygulanır. Ancak bu usule göre satış yapılamaması halinde ihale pazarlık usulüne göre yaptırılabilir.

             Açık teklif usulünün uygulanması

             MADDE 32 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

             (2) Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla düzenleyecekleri tekliflerini iadeli-taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Bu durumda teklif mektubu kapalı zarfa konulur, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan her hangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde, posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

             Açık teklif usulünde ihale

             MADDE 33 – (1) İlanda belirtilen ihale saati gelince komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir.

             (2) Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale mahallinden çıkartılır. Diğer istekliler önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağırılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

             (3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir.

             (4) İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.

             (5) Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

             Açık teklif usulünde ihale sonucunun karara bağlanması

             MADDE 34 – (1) Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra;

             a) İhalenin yapılmasına, ancak ihale yetkilisinin onayına bağlı kalınmasına,

             b) İhalenin yapılmamasına

             ilişkin karar verilir.

             (2) Bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak komisyon başkanı ile üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.  

             Açık teklif usulünde ihalenin yapılamaması

             MADDE 35 – (1) Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılabilir veya Kurum yararı görüldüğü takdirde pazarlık usulüne göre ihale yaptırılabilir.

             Pazarlık usulüyle yapılacak işler

             MADDE 36 – (1) Aşağıda yazılı işlerin ihalesi pazarlık usulüyle yapılabilir.

             a) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan ve saklama giderleri değerine veya beklemeden doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımına ait işler,

             b) Tahmini bedeli 31 inci maddenin ikinci fıkrasında belirlenen miktar ve altında olan taşınırların satımına ait işler,

             c) Açık ihale usulüyle satışı yapılamayan taşınırlar.

             Pazarlık usulünün uygulanması

             MADDE 37 – (1) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinden anlaşmak suretiyle yapılır.

             (2) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde şartname düzenlenmesi, tahmini bedel tespiti, teminat alınması ve ilan mecburi değildir.

             (3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların tercih edilme sebebi pazarlık kararında gösterilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sözleşme

             İhalenin sözleşmeye bağlanması

             MADDE 38 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler Kurum adına Başkan veya yetkili kıldığı kimseler tarafından yüklenici ile birlikte müştereken imzalanır.

             (2) İhalelere ait sözleşmeler için Kurumca lüzum görüldüğünde noter tasdiki istenebilir.

             (3) Ancak satışı yapılan taşınır bedelinin peşin olarak ödenmesi ve taşınırın hemen teslim alınması halinde sözleşme yapıp yapmamaya kurum yetkilidir.

             Kesin teminat

             MADDE 39 – (1) İhale konusu taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sözleşme yapılmadan önce yükleniciden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak kaydıyla %10 nispetinde kesin teminat alınır.

             (2) Yüklenicinin ihalenin üzerinde kaldığına ilişkin olarak yapılan tebligatı müteakip 10 gün içinde kesin teminat vermemesi ve sözleşme yapmaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya lüzum kalmaksızın ihale iptal edilir ve geçici teminat Kuruma irat kaydedilir.

             (3) Sözleşmenin yapılmasından sonra yüklenicinin geçici teminatı iade edilir.

             Kesin teminatın alınmaması

             MADDE 40 – (1) Satışı yapılan taşınır bedelinin peşin olarak ödenmesi ve taşınırın hemen teslim alınması halinde kesin teminat alınmaz.

             Kesin teminatın geri verilmesi

             MADDE 41 – (1) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra kesin teminat yükleniciye geri verilir.

             Sözleşme yapılmasında yüklenicinin sorumluluğu

             MADDE 42 – (1) Yüklenici ihalenin üzerinde kaldığına ilişkin yapılan tebligatı izleyen günden itibaren 10 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirmek ve sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

             (2) Sözleşmenin noter tasdikinden geçmesi gerektiği hallerde, tasdik işlemi yüklenici tarafından yerine getirilir.

             (3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale iptal edilir ve geçici teminat Kuruma irat kaydedilir.

             Sözleşmenin devri

             MADDE 43 – (1) Sözleşme ihaleye izin veren makamın yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacak olanlarda ilk ihaledeki şartlar aranır.

             (2) İzinsiz devir yapılamaz.

             (3) Yüklenicinin unvanının değişmesi halinde sözleşme yenilenir.

             Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti

             MADDE 44 – (1) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir.

             (2) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek hakkında 47 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre işlem yapılır.             

             (3) Yüklenicinin ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve Kurumun kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek haklarında 47 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre işlem yapılır.

             Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm, iflas, ağır hastalık, tutukluluk veya mahkumiyet

             MADDE 45 – (1) Birden fazla gerçek veya tüzelkişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde, yüklenicilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutuklu veya mahkum olması veya dağılması gibi haller sözleşmenin devamına engel olmaz.

             (2) Bu durumların oluşunu izleyen otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve Kurumun uygun görmesi halinde, teminat dahil o işin diğer ortak veya ortaklarınca da sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilinir.

             (3) Herhangi bir ortak şahsın ölümü veya ortak şirketin herhangi bir sebeple iflası veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.  

             Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

             MADDE 46 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar Kuruma gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

             İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

             MADDE 47 – (1) Sözleşme imzalandıktan sonra;

             a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi durumunda ihale dokümanında belirlenen oranda ayrıca gecikme cezası uygulanmak şartıyla, idarenin en az yirmi gün süreli ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

             b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 48 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi

             hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatları gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar

             Yasak fiil ve davranışlar

             MADDE 48 – (1) Sözleşmenin uygulanması sırasında;

             a) Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

             b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,

             c) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek,

             ç) Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak,

             d) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek,

             e) 43 üncü maddede yer alan hükümlere aykırı olarak sözleşmeyi devretmek veya devralmak,

             f) İhalede isteklileri tereddüde düşürecek veya rekabeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmayı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak

             yasaktır.

             İsteklinin ceza sorumluluğu

             MADDE 49 – (1) Taahhüt tamamlandıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 48 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu durumda olanlardan haklarında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılmasına karar verilenlere yargılama sonuna kadar hiçbir surette iş verilmez.

             Görevlilerin ceza sorumluluğu

             MADDE 50 – (1) İhale Komisyonlarının başkan ve üyeleri ve ihale sürecinde her aşamada görev alan diğer ilgililerin, görevlerini kanunî gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır.

             (2) Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir.

             (3) Bu Yönetmeliğe aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen Kurum görevlileri, bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

             MADDE 51 – (1) 28/10/1982 tarihli ve 17852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Satınalma, Satma ve Yaptırılacak Bilumum İşlere Ait İhale, Muayene ve Tesellüm Yönetmeliği, 13/12/1995 tarihli ve 22492 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağ-Kur Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği ile 31/10/2000 tarihli ve 24216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Alım Satım İşlemleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 53 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.