14 Mart 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27169

YÖNETMELİK

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden:

SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI İSİM HAKLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve Kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca düzenlenen spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında ismi yer alan spor kulüplerine, spor takımlarına ve ferdi sporculara ödenecek isim hakkının tahakkuk ve ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Ferdi spor: Takım sporu dışında kalan ve sporcuların ferdi olarak katıldıkları spor müsabakalarını,

             b) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

             c) Hasılat: Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynatılması karşılığında iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi ve Şans Oyunları Vergisi ile çıkabilecek sair vergiler düşüldükten sonra kalan tutarı,

             ç) İsim hakkı: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında yer alan spor kulüplerine, spor takımlarına ve ferdi sporculara ödenen nakdi değeri,

             d) Müşterek bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların tahmin edilmesi üzerine oynatılan, hâsılatın önceden belirlenen ikramiye yüzdesinin, doğru sonucu tahmin eden iştirakçiler arasında paylaştırıldığı bahis oyunlarını,

             e) Oyun programı: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynandığı spor müsabakalarını, müsabakaların tarih ve saatlerini, başlangıç bahis oranlarını, ilgili bahis talimatlarını, belli bir program için geçerli olabilecek özel koşulları ve müsabakalara ilişkin diğer bilgileri içeren programı,

             f) Sabit ihtimalli bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların veya etkinliklerin tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere, önceden belirlenen bahis oranlarıyla ikramiye kazandıran oyunları,

             g) Spor Kulübü: Genel Müdürlüğe bağlı spor federasyonları, özerk spor federasyonları ile Türkiye Futbol Federasyonunun faaliyetlerine katılan tescilli spor kulüplerini,

             ğ) Spor müsabakası: Yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurum ve kuruluşlarca tertiplenen resmi, özel, temsili, ulusal veya uluslar arası spor karşılaşmalarını,

             h) Takım Sporu: Birden fazla sporcunun aynı anda karşılıklı olarak takım halinde yapmış olduğu müsabaka ile müsabaka ferdi olarak yapılmakla birlikte sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan müsabakaları,

             ı) Teşkilat: Spor Toto Teşkilat Başkanlığını,

             i) Yönetim Kurulu: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Yönetim Kurulunu,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İsim Hakkı ve Ödemeye İlişkin Esaslar

             İsim hakkı şartları

             MADDE 4 – (1) İsim hakkına hak kazanabilmek için ilgili spor müsabakasının veya etkinliğin programda yer alması, müsabakanın veya etkinliğin tamamlanmış olması ve müsabaka veya etkinliğin sonucunun ilgili olduğu federasyonca tescil edilmesi şarttır.

             (2) Programda yer alıp mücbir sebeplerle müsabaka tarihinde hakem veya ilgili federasyon kararıyla oynanmayan veya yarıda kalan müsabakalar nedeniyle isim hakkı ödenmez. Ancak, söz konusu müsabakanın tekrar edilmesi veya tamamlanması halinde yeniden programda yer alması durumunda isim hakkı ödenir.

             (3) Mücbir sebepler konusunda ilgili federasyon kararı esas alınır.

             (4) Programda takım ismi ile birlikte ferdi sporcu isminin bulunması ve etkinliğin tek olarak kabul edilmesi durumunda isim hakkı ferdi sporcuya ödenir.

             (5) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında ismi yer almayan spor kulüplerine, takımlara ve sporculara isim hakkı ödenmez. 

             İsim hakkı miktarı

             MADDE 5 – (1) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında yer alan spor kulüplerine, spor takımlarına ve ferdi sporculara hasılattan ödenecek isim hakkının miktar ve oranı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

             (2) İsim hakkı maktu veya oran olarak belirlenir. 

             Ödeme yapılması için gerekli evraklar

             MADDE 6 – (1) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında yer alan spor kulüplerine isim hakkının ödenebilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin aslının Teşkilat Başkanlığına ibraz edilmesi gerekir:

             a) Banka hesap numarasını içeren talep yazısı,

             b) Kulüp adına düzenlenmiş fatura, makbuz ve benzeri,

             c) Noter onaylı yetki belgesi,

             ç) Yönetim Kurulu karar defterinin noter onaylı ilgili sayfası,

             d) Noter onaylı imza sirküleri,

             (2) Spor takımlarına ödeme yapılması için; spor takımı olduklarına dair ilgili federasyondan alınan belge, talep yazısı, bağlı bulundukları vergi dairesi, vergi numarası ve takımı oluşturan sporcuların lisans ve nüfus cüzdan suretlerinin ibrazı gereklidir.

             (3) Ferdi sporculara ödeme yapılması için ilgilinin talep yazısı, bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi numarası ile birlikte lisans ve nüfus cüzdan suretinin ibrazı gereklidir.

             (4) Teşkilat Başkanlığı isim hakkı ödemesini yapmadan önce ilgili ulusal veya uluslar arası federasyonlardan ve gerekli gördüğü kurum ve kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi isteme hakkına sahiptir.

             Ödeme zamanı ve şekli

             MADDE 7 – (1) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında yer alan spor kulüplerine, spor takımlarına ve ferdi sporculara yapılacak ödemelerin zamanı ve şekli Teşkilat Başkanlığınca belirlenir. 

             (2) Ödeme, kulüp, takım veya ferdi sporcu adına açılmış banka hesabına bir kerede veya taksitle yapılır.

             Şike ve doping 

             MADDE 8 – (1) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında yer alan spor müsabakalarının sonucunu çıkar karşılığı anlaşarak etkilemek veya doğal olmayan, sporcunun sağlığı için zararlı madde ve yöntemlerin kullanılması veya performanslarını artırabilecek madde ve yöntemlerin kullanımı/kullandırılması veya doping analizi için numune verme sürecinin ihlal edilmesi iddialarıyla haklarında ilgili federasyonca inceleme veya soruşturma açılan spor kulübü, spor takımı ve sporculara inceleme veya soruşturmanın kesin olarak sonuçlanmasına kadar isim hakkı ödenmez. Şike ve doping yapanlara ödenen isim hakları yasal faizi ile birlikte geri alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Düzenleme yetkisi

             MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

             Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

             MADDE 10 – (1) 30/9/1987 tarihli ve 19590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Futbolda Müşterek Bahis Oyunları İsim Hakları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.