14 Mart 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27169

YÖNETMELİK

Devlet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığından:

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ile altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Tanılamada; bireyin özürlü sağlık kurulu raporu ile zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal gelişim özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri, eğitim performansı, ihtiyacı, eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi ve bireysel gelişim raporu dikkate alınır.”

             “(6) Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerine ilişkin bilgi işlem hizmetleri, Bakanlıkça geliştirilen RAM Modülü üzerinden yapılır.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(4) Her tür ve derecedeki resmî veya özel okul/kurumlara devam eden öğrencilerin eğitim planı her yıl BEP geliştirme birimi tarafından yenilenir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

             “(3) Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca; destek eğitim alması uygun görülen bireyler için gerektiğinde bir yıllık sürenin altında da destek eğitime yönlendirme kararı alınabilir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             “Bu kurul, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunun yönlendirme raporu ve velinin isteği doğrultusunda özel okullarda öğrenimlerini sürdüren öğrencinin, bulunduğu okulda kaynaştırma yoluyla eğitime devam etmesi için de karar alabilir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen “85 inci” ibaresi “84 üncü” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu” ibaresi “8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile aynı bendin (1) numaralı alt bendinde yer alan “orta düzeyde” ibaresi “hafif düzeyde”; (b) bendinde yer alan “ağır düzeyde” ibaresi “orta ve ağır düzeyde” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

             “f) Bu kurumlarda sınıf mevcutları en fazla 4 öğrenciden oluşur.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe 59 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

             “Mesleki çalışmalar

             MADDE 59/A – (1) Özel eğitim okul ve kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyonla ilgili bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler kazandırmak, eğitim-öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programlar hazırlamak ve uygulamak amacıyla ders kesiminden itibaren Temmuz ayının ilk iş gününe, Eylül ayının ilk iş gününden ders yılı başlangıcına kadar; yıl içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde mesleki çalışmalara katılırlar.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “70 iş günü” ibaresi “toplam 70 iş günü” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(3) Karneler ve bireysel gelişim raporları, sınıf öğretmenleri ve devam ettikleri derslerin alan öğretmenleri tarafından birlikte doldurulur.”

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 47 ve 48 inci maddeleri ile 78 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 14 – Bu Yönetmeliğin;

             a) Eğitsel değerlendirme, tanılama ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ile ilgili hükümlerini, Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Millî Eğitim Bakanı birlikte,

             b) Eğitsel değerlendirme, tanılama ile Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ile ilgili hükümleri dışındaki hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.