14 Mart 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27169

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2009/14673

             8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 2/1/2009 tarihli ve 10 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/1/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                               H. YAZICI                                                         N. EKREN                                                   M. AYDIN

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                  Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                  Devlet Bakanı

 

         M. BAŞESGİOĞLU                                                   K. TÜZMEN                                                    N. ÇUBUKÇU                                              M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                                                       Devlet Bakanı                                                   Devlet Bakanı                                            Devlet  Bakanı

 

         M. S. YAZICIOĞLU                                                     E. BAĞIŞ                                                        M. A. ŞAHİN                                              M. V. GÖNÜL

               Devlet Bakanı                                                       Devlet Bakanı                                                   Adalet Bakanı                                     Millî Savunma Bakanı

 

                 B. ATALAY                                                        A. BABACAN                                                 K. UNAKITAN                                               H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                                                     Dışişleri Bakanı                                                Maliye Bakanı                                       Millî Eğitim Bakanı

 

                  F. N. ÖZAK                                                            R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM                                        M. Z. ÇAĞLAYAN

  Bayındırlık ve İskân Bakanı                                          Sağlık Bakanı                                                Ulaştırma Bakanı                            Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

 

                                                                        F. ÇELİK                                      M. Z. ÇAĞLAYAN                                          E. GÜNAY

                                                      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı               Sanayi ve Ticaret Bakanı              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

 

                                                                                                          E. GÜNAY                                     V. EROĞLU

                                                                                              Kültür ve Turizm Bakanı               Çevre ve Orman Bakanı

 

26/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14673 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

             MADDE 1 – 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 41 inci madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

             “MADDE 41 – Sahil Güvenlik Komutanlığı; T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından sunulan liman işletmeciliğine münhasır hizmetlerden yararlanmada, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinden muaftır.”

             MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.