14 Mart 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27169

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2009/14756

             Ekli “Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 25/2/2009 tarihli ve 110 sayılı yazısı üzerine, 3285 sayılı Havyan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 58 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                               H. YAZICI                                                         N. EKREN                                                               M. AYDIN

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                  Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                              Devlet Bakanı

 

         M. BAŞESGİOĞLU                                                   K. TÜZMEN                                                    N. ÇUBUKÇU                                                          M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                                                       Devlet Bakanı                                                   Devlet Bakanı                                                        Devlet  Bakanı

 

         M. S. YAZICIOĞLU                                                     E. BAĞIŞ                                                        M. A. ŞAHİN                                                          M. V. GÖNÜL

               Devlet Bakanı                                                       Devlet Bakanı                                                   Adalet Bakanı                                                 Millî Savunma Bakanı

 

                 B. ATALAY                                                   M. S. YAZICIOĞLU                                                N. EKREN                                                                H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                                                   Dışişleri Bakanı V.                                           Maliye Bakanı V.                                                 Millî Eğitim Bakanı

 

                  F. N. ÖZAK                                                            R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM                                                           M. M. EKER

  Bayındırlık ve İskân Bakanı                                          Sağlık Bakanı                                                Ulaştırma Bakanı                                         Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

                                                                  F. ÇELİK                                            M. Z. ÇAĞLAYAN                                              M. H. GÜLER

                                                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                     Sanayi ve Ticaret Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                                                    E. GÜNAY                                                 V. EROĞLU

                                                                                        Kültür ve Turizm Bakanı                           Çevre ve Orman Bakanı

 

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 22/2/1989 tarihli ve 89/13838 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinin 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 110 – Bakanlık, sığır tüberkülozu hastalığı ile ilgili olarak hazırlık, hastalıktan korunma, hastalıkla mücadele ile hastalığın erken tespiti ve izlenmesi için her türlü tedbiri alır.

             Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 114 – Bakanlık, sığır brusellozu hastalığı ile ilgili olarak hazırlık, hastalıktan korunma, hastalıkla mücadele ile hastalığın erken tespiti ve izlenmesi için her türlü tedbiri alır.

             Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 115 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

             "MADDE 115 – Bakanlık, koyun ve keçi brusellozu hastalığı ile ilgili olarak hazırlık, hastalıktan korunma, hastalıkla mücadele ile hastalığın erken tespiti ve izlenmesi için her türlü tedbiri alır.

             Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir."

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.