13 Mart 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27168

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/11/1992 tarihli ve 21417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinin; 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir ilkokul, bir ortaokul veya ilköğretim okulu ve bir orta dereceli okul” ibaresi “bir ilköğretim okulu ve bir lise ve dengi okul” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 3418 sayılı Kanunla sağlanan ek kaynaktan” ibaresi ve 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve Gümrük” ibaresi madde metinlerinden çıkarılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.