13 Mart 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27168

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2009/14697

             Ekli “Yeni Uydu Temini Amacıyla Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketine Yetki Verilmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığının 12/2/2009 tarihli ve 3082 sayılı yazısı üzerine, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 33 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/2/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                              CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                                     H. YAZICI                                                   N. EKREN                                                     N. ÇUBUKÇU

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                      Devlet Bakanı V.

 

         M. BAŞESGİOĞLU                                                         K. TÜZMEN                                              N. ÇUBUKÇU                                                    M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                                                             Devlet Bakanı                                             Devlet Bakanı                                                  Devlet  Bakanı

 

         M. S. YAZICIOĞLU                                                           E. BAĞIŞ                                                  M. A. ŞAHİN                                                    M. V. GÖNÜL

               Devlet Bakanı                                                             Devlet Bakanı                                             Adalet Bakanı                                           Millî Savunma Bakanı

 

                 B. ATALAY                                                              A. BABACAN                                               N. EKREN                                                          H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                                                           Dışişleri Bakanı                                        Maliye Bakanı V.                                           Millî Eğitim Bakanı

 

                  F. N. ÖZAK                                                                  R. AKDAĞ                                                B. YILDIRIM                                                      R. AKDAĞ

  Bayındırlık ve İskân Bakanı                                                Sağlık Bakanı                                          Ulaştırma Bakanı                                  Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

 

                                                                  F. ÇELİK                                                  M. Z. ÇAĞLAYAN                                        M. H. GÜLER

                                                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                           Sanayi ve Ticaret Bakanı                 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                                                          E. GÜNAY                                                 V. EROĞLU

                                                                                              Kültür ve Turizm Bakanı                           Çevre ve Orman Bakanı

 

YENİ UYDU TEMİNİ AMACIYLA TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİNE YETKİ VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

             Uydu temini

             MADDE 1 – (1) Uydu hizmetlerindeki mevcut ve gelecekteki pazar ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve Türkiye Cumhuriyeti adına kayıtlı yörüngelerde işletmek amacıyla yeni uyduların temini ve bunlara ilişkin gerekli tüm işlemlerin ifası hususlarında Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi yetkili kılınmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer

             Yürütme

             MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.