13 Mart 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27168

YÖNETMELİK

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 31/10/2003 tarihli ve 25275 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ekindeki cetvelde yer alan “Araştırma-Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı”, “Eğitim Dairesi Başkanlığı” ile “Sivil Savunma Uzmanlığı” bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “Genel Müdürlük” bölümünde yer alan “Genel Müdüre bağlı diğer personel” ibaresinden önce gelmek üzere “Müşavir ve” ibaresi ile “Teftiş Kurulu Başkanlığı” bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki “İç Denetim Birimi Başkanlığı” bölümü eklenmiştir.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.

“

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı

Genel Müdür

Bakan

Şube Müdürü Bilgi İşlem Müdürü, Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Genel Müdür

Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli

Bilgi İşlem Müdürü

Daire Başkanı

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

”

“

EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Tapu ve Kadastro Kurs Müdürü, Şube Müdürü, Tabip

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Tapu ve Kadastro Kurs Müdürlüğü personeli

Tapu ve Kadastro Kurs Müdürü

Daire Başkanı

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

”

“

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

Sivil Savunma Uzmanı

Genel Müdür

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürü

Diğer Personel

Sivil Savunma Uzmanı

Genel Müdür

”

“

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İç Denetim Birimi Başkanı

Genel Müdür

 

İç Denetçi

Genel Müdür

 

Şube Müdürü

İç Denetim Birimi Başkanı

Genel Müdür

Diğer Personel

Şube Müdürü

İç Denetim Birimi Başkanı

”