12 Mart 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27167

YÖNETMELİK

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

ISLAH AMAÇLI YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI VE

HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Bir birliğin kurulabilmesi için aynı tür, ırk veya hattan hayvanlarla çalışan, ana sözleşmede belirlenen üyelik şartlarına haiz yedi yetiştiricinin bağlı bulundukları İl Müdürlüğüne yazılı olarak başvurmaları gerekir. Kuruluş izni alan Birlik ana sözleşme özetini Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlatır ve üç ay içinde en az 25 üye ile Genel Kurul toplantısını yapar. Genel Kurul Toplantısı yapmayan birliğe bir kereye mahsus olmak üzere üç ay daha ek süre verilir. İkinci üç ay içerisinde genel kurulunu yapamayan birlik, fesih edilmiş sayılır. Genel kurulunu yapan birlik bu Yönetmelikle belirlenen amaçlar doğrultusunda faaliyetine başlar.”

             “ Birlik üyeleri şunlardır:

             a) Asıl Üye: Merkez Birliğin belirlediği asgari sayıda aynı ırktan hayvan varlığına sahip ve soy kütüğü sistemine dahil işletmeler,

             b) Aday Üye: Merkez Birliğin belirlediği asgari sayıda aynı ırktan hayvan varlığına sahip olmayan ön soy kütüğüne kayıtlı işletmeler,

             c) Geçici Üye: Merkez Birliğin belirlediği asgari sayıda farklı ırktan hayvana sahip ve soy kütüğüne dahil olmak isteyen işletmelerdir. 

             Geçici ve aday üye işletmelerin temsilcilerinin seçimlerde oy hakkı yoktur.”    

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “o) Merkez Birliği Genel Kuruluna, iki üyeden az olmamak üzere ve üye sayısının 1/25’i ile 1/100’ü arası oranda temsilci seçmek.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 16 – Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun daveti ile Nisan ayının sonuna kadar dört yılda bir, en az asıl üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. Genel Kurulda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, kurucu sayısından az olmamak üzere çoğunluk aranmaksızın, en geç iki ay içerisinde toplantı yapılır.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Yönetim Kurulu o yıla ait Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihten bir ay önce toplantı ilanını da içeren bir yazı ile birlikte gündemi taahhütlü mektup ile üyelerine gönderir veya imza karşılığı elden ulaştırır. Ayrıca Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihten 15 gün önce ortakların en kolay ve en emin şekilde haber almalarını sağlamak üzere gazete ile toplantı çağrısı ve ilanını yapar. İlanda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının tarihi de belirlenir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Birlik Yönetim Kurulu, dört yıl için Genel Kurul tarafından asıl üyeler arasından seçilen, yedi asıl üye ile beş yedek üyeden oluşur.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

             “Birlik Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasında; bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir muhasip üye ile sekretaryayı yürütecek bir üye seçer. Başkan ve bir Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere en az iki kişi, Birliği Ticaret Siciline tescil ettirmek üzere temsile yetkili kılınır. Aynı toplantıda Yönetim Kurulunun yapacağı toplantı tarihi ve yeri belirlenir. Bu toplantıda, ayrıca, gerektiğinde zorunlu olabilecek olağan dışı toplantılara ilişkin karar alınır.”

             “Birlik Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu başkanının katılımı ile toplanır. Başkanın mazeret bildirdiği toplantılar başkan yardımcısının başkanlığında gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu değişikliği ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin yapacağı yazılı müracaatlar yönetim kurulu başkanı tarafından bir ay içinde yerine getirilir.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Birlik Denetleme Kurulu dört yıl için Genel Kurulca birlik asıl üyelerinden seçilen beş asıl üye ile üç yedek üyeden teşekkül eder, bu üyelerde de Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar aranır.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiş ve mevcut beşinci fıkra altıncı fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

             “Teknik İşler Şube Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Şube Müdürlüğüne atanacak personelin Ziraat Fakültesi veya Veteriner Fakültesi mezunu olması şartı aranır.” 

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 46 – Merkez Birliği Genel Kurullarında birliği temsil etmek üzere birlik Genel Kurulunca üye tam sayısının 1/25’i ile 1/100’ü arası oranda delege seçilir.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 53 – Genel Kurul dört yılda bir, birlik asıl üyelerinden seçilen delegelerin tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile olağan olarak toplanır. Ayrıca gerektiğinde Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya delege tam sayısının en az 1/5'inin imzaladıkları ortak dilekçe ile dilekçe tarihinden itibaren iki ay içerisinde olağanüstü toplanır. Bu şekilde çoğunluk sağlanamaz ise takip eden iki ay içerisinde kurucu üye sayısından aşağı olmamak üzere tekrar toplanır. Bu toplantıda çoğunluk şartı aranmaz.”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Merkez Birliği Yönetim Kurulu, dört yıl için Merkez Birliği Genel Kurulunca kendi üyeleri arasından seçilen yedi asıl, beş yedek üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna bir ilden en fazla bir üye girer.”

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 55 – Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından bir başkan bir başkan yardımcısı, bir muhasip üye ve bir sekreter üye seçer.”

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Kanun ve yönetmelikler ile Ana Sözleşmede belirtilen görevleri yürütür ve bu amaçla her ay mutat toplantı yapar.”

             “h) Merkez Birliği üyesi olan tüm birlikleri denetler gerektiğinde Bakanlıktan veya bağımsız denetim kurumlarından denetim ister.”

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 57 – Genel Sekreter; Ziraat Fakültesi veya Veteriner Fakültesi mezunu ve Birliğin faaliyet yürüttüğü konuda tecrübeli kişiler arasından Merkez Birliği Yönetim Kurulunca sözleşmeli olarak istihdam edilir. Genel Sekreterin İngilizce bilmesi tercih edilir. 

             Genel Sekreter aynı zamanda Yönetim Kurulunun tabii üyesidir ve Yönetim Kurulu kararlarını uygular. Genel Sekreterin oy hakkı yoktur.”

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 58 – Denetleme Kurulu, dört yıl süre için Genel Kurulca seçilen beş asil ve üç yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar aranır.”

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci, 12 nci maddesinin birinci, 18 inci maddesinin dördüncü, 19 uncu maddesinin ikinci, 20 nci maddesinin birinci, 22 nci maddesinin birinci, 26 ncı maddesinin iki ve beşinci, 32 nci maddesinin birinci ve 33 üncü maddesinin iki ile üçüncü fıkralarında yer alan “asil” ibaresi “asıl” olarak değiştirilmiştir.

             GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, üç yıl için seçilmiş olan Merkez ve İl Birlikleri Genel Kurul süreleri bir yıl uzar.

             GEÇİCİ MADDE 2 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Merkez Birliği şeklinde örgütlenmesini tamamlamamış birliklerin kuruluş işlemleri İl Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

             MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.