10 Mart 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27165

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı :2009/14764

             Ekli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 24/2/2009 tarihli ve 8078 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                          CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                         H. YAZICI                                                               N. EKREN                                                         M. AYDIN

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                        Devlet Bakanı

 

         M. BAŞESGİOĞLU                                             K. TÜZMEN                                                          N. ÇUBUKÇU                                                    M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                                                 Devlet Bakanı                                                         Devlet Bakanı                                                  Devlet  Bakanı

 

         M. S. YAZICIOĞLU                                               E. BAĞIŞ                                                              M. A. ŞAHİN                                                    M. V. GÖNÜL

               Devlet Bakanı                                                 Devlet Bakanı                                                         Adalet Bakanı                                           Millî Savunma Bakanı

 

                 B. ATALAY                                             M.S. YAZICIOĞLU                                                      N. EKREN                                                          H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                                             Dışişleri Bakanı V.                                                 Maliye Bakanı V.                                           Millî Eğitim Bakanı

 

                  F. N. ÖZAK                                                      R. AKDAĞ                                                            B. YILDIRIM                                                     M. M. EKER

  Bayındırlık ve İskân Bakanı                                    Sağlık Bakanı                                                      Ulaştırma Bakanı                                     Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

                                                            F. ÇELİK                                            M. Z. ÇAĞLAYAN                                                    M. H. GÜLER

                                          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                     Sanayi ve Ticaret Bakanı                             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                                              E. GÜNAY                                                       V. EROĞLU

                                                                                  Kültür ve Turizm Bakanı                                 Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI

KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

MADDE 1- 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Kararnamenin eki Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) Bu Karar kapsamındaki dövize ilişkin işlemler Merkez Bankası, bankalar ve Bakanlıkça uygun görülecek diğer kuruluşlar tarafından yapılır. Merkez Bankası kendi işlemlerinde kullanacağı konvertibl dövizleri belirler."

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-  Bu Kararı Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

                                                                  Tarihi                                                                 Sayısı                                           

                                                                11/8/1989                                                               20249                                           

 

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararnamelerin

Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

                                                              Tarihi                                                                         Sayısı                                       

                                                            25/2/1990                                                                       20444                                       

                                                            20/6/1991                                                                       20907                                       

                                                            21/3/1993                                                                       21531                                       

                                                           21/12/1994                                                                      22148                                       

                                                            10/6/1997                                                                       23015                                       

                                                           31/12/1998                                                                      23570                                       

                                                            (mükerrer)                                                                                                                        

                                                            19/8/1999                                                                       23791                                       

                                                            28/8/2001                                                                       24507                                       

                                                             2/7/2003                                                                        25156                                       

                                                            27/8/2004                                                                       25566                                       

                                                           31/12/2004                                                                      25678                                       

                                                            28/3/2006                                                                       26122                                       

                                                           30/12/2006                                                                      26392                                       

                                                             8/2/2008                                                                        26781