2 Mart 2009 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27157

YÖNETMELİK

             Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK HABERLEŞME GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 20/7/2008 tarihli ve 26942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 4 üncü maddesinin birici fıkrasının (l) bendi ve 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (j) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “g) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

             ğ) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.”

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/7/2008

26942