28 Şubat 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27155 (Mükerrer)

KANUN

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI  TEŞKİLATI KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

             Kanun No. 5839                                                                                                Kabul Tarihi: 19/2/2009

             MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 55 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi ile aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             “f) Ankara ve kalkınmada öncelikli yöreler öncelikli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından birlikte tespit edilecek illerdeki eğitim bilimleri enstitülerinden,”

             “İkinci fıkranın (f) bendinde belirtilen eğitim bilimleri enstitüleri, kampüslerinde uluslararası yüksek kalite ve standartlara sahip eğitim merkezi olmak amacıyla kurulabilecek 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa tâbi ilk ve ortaöğretim okullarını laboratuvar okulları olarak kullanır. Kampüslerde açılacak ortaöğretim kurumları fen lisesi statüsünde eğitim verirler. Ankara’daki laboratuvar okulu ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin fakülteleri, enstitüleri ve diğer birimlerinin öğrencileri ve öğretmenleri müşterek akademik ve sosyal çalışmalarda bulunur.

             Laboratuvar okullardaki öğretmenler, kampüslerindeki eğitim bilimleri enstitüsünde yükseklisans veya doktora öğrencisi olabileceği gibi, eğitim bilimleri enstitüsü öğretim elemanları da  laboratuvar okullarında öğretmenlik yapabilir.

             Laboratuvar okullarında onuncu sınıftan onbirinci sınıfa geçişte, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenecek ve Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilerek onaylanacak uluslararası sınavlarda başarılı olma şartı aranır. Bu liselerden mezun olabilmek için uluslararası bakalorya diploması alınması da gereklidir.

             TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin eğitim bilimleri enstitülerine bağlı olarak kurulacak kampüslerdeki laboratuvar okullarında öğrenim gören öğrencilerin en az yüzde yetmişinin burslu olması zorunludur. Bu kampüslerde eğitim ve araştırma bilimleri ile sağlık merkezi, lojmanlar, misafirhaneler gibi her türlü tesisin kurulması ve işletilmesiyle ilgili ücretler dâhil her türlü giderler ile okullarda burslu okuyacak öğrencilere sağlanacak burslar;

             a) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Üniversitenin kampüslerinde bulunan okulların tüm personelinin ücretlerinden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren yirmibeş yıl süre ile kesilecek gelir vergisi tutarının özel bir hesaba aktarılmasıyla oluşan kaynaktan,

             b) Burssuz öğrencilerden alınacak eğitim ücretlerinden,

             c) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin temin veya kabul edeceği diğer gelir kaynakları ile bağışlardan,

             karşılanır. (a)  bendinde  belirtilen  özel hesabın oluşturulması, kullanımı ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, Maliye ve Milli Eğitim bakanlıkları ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesince birlikte hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.”

             MADDE 2 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

             “Zirve Üniversitesi

             EK MADDE 109 – Gaziantep’te İpek Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Zirve Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

             a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

             b) Mühendislik Fakültesinden,

             c) Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden,

             ç) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

             d) İletişim Fakültesinden,

             e) Hukuk Fakültesinden,

             f) Eğitim Fakültesinden,

             g) Meslek Yüksekokulundan,

             ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

             h) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

             oluşur.

             Yeni Yüzyıl Üniversitesi

             EK MADDE 110 – İstanbul’da Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Yeni Yüzyıl Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

             a) Tıp Fakültesinden,

             b) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

             c) Diş Hekimliği Fakültesinden,

             ç) Eczacılık Fakültesinden,

             d) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

             e) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,

             f) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

             g) İletişim Fakültesinden,

             ğ) Güzel Sanatlar Fakültesinden,

             h) Hukuk Fakültesinden,

             ı) İşletmecilik Meslek Yüksekokulundan,

             i) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

             j) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

             k) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

             l) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

             m) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsünden,

             oluşur

             MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

28/2/2009