28 Şubat 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27155

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14668

             Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin stoklarında bulunan kabuklu fındıkları satın almakla görevlendirilmesine ilişkin 31/10/2007 tarihli ve 2007/12757 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 26/1/2009 tarihli ve 3435 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/2/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                  H. YAZICI                                      N. EKREN                         M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                       K. TÜZMEN                                N. ÇUBUKÇU                     M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                          E. BAĞIŞ                                    M. A. ŞAHİN                    M. V. GÖNÜL

        Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı               Millî Savunma Bakanı

        B. ATALAY                            A. BABACAN                                  N. EKREN                          H. ÇELİK

        İçişleri Bakanı                           Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı V.              Millî Eğitim Bakanı

         F. N. ÖZAK                               R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM                     M. M. EKER

Bayındırlık ve İskân Bakanı               Sağlık Bakanı                                Ulaştırma Bakanı        Tarım ve Köyişleri Bakanı

                          F. ÇELİK                               M. Z. ÇAĞLAYAN                               M. H. GÜLER

           Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                 E. GÜNAY                                                    V. EROĞLU

                                       Kültür ve Turizm Bakanı                                Çevre ve Orman Bakanı

 

15/2/2009 TARİHLİ VE 2009/14668 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

             MADDE 1 – 31/10/2007 tarihli ve 2007/12757 sayılı Kararnamenin eki Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“TMO, stoklarındaki fındıkları kabuklu, iç, işlenmiş, mamul, yağlık veya yağ olarak yurt içinde ve yurt dışında satış yoluyla değerlendirebilir.”

             MADDE 2 – Bu Karar, 13/11/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı ile Tarım ve Köyişleri Bakanı müştereken yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/11/2007

26699