28 Şubat 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27155

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/6)

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

             Soruşturma

             MADDE 1 – (1) 26/7/2006 tarih ve 26240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/20 Sayılı Tebliğ" ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli, 8415.10.90 gümrük tarife pozisyonlu (GTP) "Yalnız duvar tipi split klimalar", 8415.81 GTP’li "Yalnız duvar tipi split klimaların dış ünitesi (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)" ile 8415.82 GTP’li "Yalnız duvar tipi split klimaların iç ünitesi" madde tanımlı eşya için CIF bedelinin % 25’i oranında dampinge karşı vergi şeklinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

             (2) Yerli üretici Arçelik – LG Klima San. ve Tic. A.Ş., 2006/20 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan dampinge karşı vergi uygulanmasının akabinde, ÇHC menşeli klimaların söz konusu önlemi etkisiz kılacak şekilde menşe yanıltması yapılarak Malezya üzerinden ülkemize ihraç edildiği iddiası ile Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Müsteşarlık) başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuru Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından da desteklenmiştir.

             (3) Malezya’da mukim işbirliğinde bulunan firmalarda yapılan yerinde doğrulama soruşturmasını müteakip 14/6/2008 tarih ve 26906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/20 sayılı Tebliğ ile soruşturma konusu madde ithalatında geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.

             (4) Bu maddenin ikinci paragrafında belirtilen başvuru üzerine 12/1/2008 tarihli ve 26754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/3 sayılı Tebliğ ile Malezya menşeli/çıkışlı başvuru konusu madde için başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma tamamlanmıştır.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanunla Değişik 3577 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 99/13482 sayılı Karar  (Karar) ve 30.10.1999 tarihli  ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında  Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin soruşturmanın sonuçlarını içermektedir. 

             Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

             MADDE 3 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla söz konusu maddenin bilinen yerli üreticileri  Arçelik – LG Klima San. ve Tic. A.Ş. ve Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne, soruşturma konusu ülke temsilciliğine, soruşturma konusu eşyayı ithal eden ticaret unvanları ve iletişim adresleri Müsteşarlıkça bilinen 15 ithalatçı firma ile soruşturma konusu eşyayı Türkiye’ye ihraç eden ticaret unvanları ve iletişim adresleri Müsteşarlıkça bilinen 14 ihracatçı firmaya soru formları gönderilmiştir.

             (2) İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dahil 37 günlük süre verilmiştir.  Sonraki aşamada Müsteşarlığa vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek olumlu karşılanmış ve ilgili taraflara ek süre verilmiştir.

             (3) Bu süre içerisinde 9 ihracatçı firma, 14 ithalatçı firma ve şikayetçi firma konumundaki Arçelik – LG Klima San. ve Tic. A.Ş. soru formlarına cevap vermiştir.

             (4) İhracatçı firmalardan gelen cevapların incelenmesi sonrasında tespit edilen, soruşturmanın gidişatını etkileyecek ciddi eksikliklerin tamamlanması istenmiştir.

             (5) Soruşturma kapsamında yerli üretici Arçelik – LG Klima San. ve Tic. A.Ş.’nin Gebze’de yerleşik idari merkezi ve üretim tesislerinde; işbirliğinde bulunan ihracatçı firmalar Panasonic HA Air Conditioning (M) Sdn. Bhd.; O.Y.L. Manufacturing Company Sdn. Bhd. ve Hitachi Air Conditioning Products (M) Sdn. Bhd. ticari unvanlı üretici/ihracatçı firmaların Malezya’da yerleşik idari merkezleri ve üretim tesislerinde; Ram Pacific Ltd. ticari unvanlı firmanın idari ve operasyon merkezlerinde ve Airfel (Akfel) A.Ş., Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş., Baymak Mak. San. ve Tic. A.Ş., Contek Klima San. ve Tic. A.Ş., Kervancı Klima Ltd. Şti., Rubenis Klima San. ve Tic. Ltd. Şti., Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş. ve Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. ticari unvanlı ithalatçı firmaların idari merkezleri, varsa şubeleri ve depolarında yerinde doğrulama soruşturmaları gerçekleştirilmiştir.

             (6) Bu süreç sonrasında 3 üretici/ihracatçı firma (Panasonic HA Air Conditioning (M) Sdn. Bhd., O.Y.L. Manufacturing Company Sdn. Bhd. ve Hitachi Air Conditioning Products (M) Sdn. Bhd.); 2 ihracatçı firma (Lipacom D.O.O. ve Ram Pacific Ltd.) ile 14 ithalatçı firmanın (Airfel (Akfel) A.Ş., Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş., Alternatif Klima Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti, Baymak Mak. San. ve Tic. A.Ş., Contek Klima San. ve Tic.A., Isısan Isıtma ve Klima San. A.Ş., İpi İç ve Dış Tic.Pazarlama Ltd.Şti., Kervancı Klima Ltd. Şti., Panatek Teknik Klima San. ve Tic. A.Ş., Pantek Isıtma Soğutma ve Havalandırma Sis.Tic. Ltd. Şti., Rubenis Klima San. ve Tic. Ltd. Şti., Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş., Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. ve Daikin Klima Pazarlama Ltd. Şti.) Müsteşarlık ile işbirliğinde bulunduğu kabul edilmiştir.

             İlgili tarafların bilgilendirilmesi

             MADDE 4- (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu eşyanın bilinen tüm ihracatçıları ile Malezya’da yerleşik ilgili taraflara iletilmek üzere, anılan ülkenin Ankara’daki Temsilciliğine soruşturma açılış Tebliği ile, soruşturmaya ilişkin başvurunun gizli olmayan özeti gönderilmiştir.

             (2) Karara esas teşkil edecek bilgi ve bulguları içeren nihai bildirim soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki Temsilciliği de dahil olmak üzere tüm ilgili taraflara gönderilmiş ve nihai bildirimin gizli olmayan kısmı Müsteşarlık internet sayfasında yayımlanmıştır.

             (3) Tüm taraflara, soruşturma sürecinin her aşamasında soruşturma ile ilgili görüşlerini ve bu görüşlerle alâkalı bilgi ve belgeleri sunma imkanı verilmiştir.

             Soruşturma dönemi

             MADDE 5 – (1) Soruşturma dönemi olarak, dampinge karşı önlemin öncesi ve sonrasını kapsayan ticaretin gerçekleştirilme şeklindeki değişikliği incelemeye olanak verecek şekilde, 1/1/2005-29/2/2008 dönemi esas alınmıştır.

İKİNCİ KISIM

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

             Genel

             MADDE 6 – (1) Mezkur önlemin etkisiz kılındığına ilişkin iddia İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

             (2) Yapılan incelemelerde;  iç pazarda yaşanan hızlı büyüme ile birlikte bahse konu ürünün genel ithalatında miktar bazında azalış görülürken, değer bazında  hızlı bir artışın olduğu, bununla birlikte anılan ticaret politikası önlemi sonrası ÇHC’den yapılan ithalatta bir düşüş eğilimi ile birlikte üçüncü ülkelerden (özellikle Malezya’dan) ithalatta ciddi bir artış olduğu belirlenmiştir.

             (3) Soruşturma kapsamında mevcut önlemin etkisiz kılındığına ilişkin şüphelerin giderilebilmesi için ilgili taraflara yeterli imkân verilmiştir. Toplam 14 ihracatçı firmadan üretici niteliğini haiz Panasonic HA Air Conditioning (M) Sdn. Bhd., O.Y.L. Manufacturing Company Sdn. Bhd., Hitachi Air Conditioning Products (M) Sdn. Bhd. ve tüccar niteliğini haiz ihracatçı Lipacom D.O.O. ile Ram Pacific Ltd. ticaret unvanlı firmalar istenilen bilgi ve belgeleri iletmiştir.

             (4) Soruşturma konusu eşyayı ithal eden ve kendilerine soru formu gönderilen 15 ithalatçı firmadan “Samaş Elektronik-Mahmut Berk” ticari unvanlı firma dışında kalan diğer ithalatçı firmalar istenilen bilgi ve belgeleri iletmiştir. 

             (5) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmaların işbirliğinde bulunmadığı kabul edilmiştir.

             Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi

             MADDE 7 – (1) İlgili GTP’larında yer alan eşyanın genel ithalatı 2007 itibariyle 2006’ya göre miktar bazında   % 11 azalarak 982.353 adete düşerken, değer bazında % 16 artarak 332.153.973 ABD Doları seviyesine yükselmiştir. Bu dönemde ortalama ithal birim fiyatı 259 ABD Doları/adetten 338 ABD Doları /adet seviyesine yükselmiştir. ÇHC’nin 2006’da Türkiye’ye ihracatı 57.010 adet ve 12.822.145 ABD Doları iken 2007’de miktar bazında  % 86 azalış göstererek  8.091 adete ve değer bazında da % 68 azalış göstererek 4.045.848 ABD Dolarına gerilemiştir.

             (2) Soruşturma konusu ülke menşeli/çıkışlı ithalat 2007’de miktar bazında 2006’ya göre % 1.703,4 artış ile 268.873 adet seviyesine (genel ithalat içerisindeki payı % 27,37); değer bazında da benzer ithalat artışıyla % 1.493,5 artış ile 68.666.244 ABD Doları seviyesine yükselmiş ve mezkur ülke en büyük tedarikçi ülke konumuna gelmiştir. 2008 yılı Ocak ayı ithalat verileri de Malezya’dan ithalattaki artışın devam etmekte olduğunu göstermiştir.

             (3) ÇHC’nin dış ticaret verilerine göre  soruşturma konusu üründe ÇHC’nin Malezya’ya düşük birim fiyatlı ihracatında miktar bazında önemli artış dikkat çekicidir. 2007/8 aylık dönemde 2006’ya göre ÇHC’nin Malezya’ya yapmış olduğu ihracat miktar bazında % 95 artış göstererek 6.569 adetten 12.788 adete; değer bazında ise % 37 artış göstererek 3.105.532 ABD Doları seviyesinden 4.268.368 ABD Dolarına yükselmiştir.

             (4) Mevcut bilgiler ışığında, Malezya ile Türkiye arasında ticaretin şeklinde ani ve önemli ölçüde değişme olduğu anlaşılmıştır.

             Önlemin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler

             MADDE 8 – (1) Soruşturma çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda, Malezya’da mukim üretici/ihracatçı Panasonic HA Air Conditioning (M) Sdn. Bhd., O.Y.L. Manufacturing Company Sdn. Bhd. ve Hitachi Air Conditioning Products (M) Sdn. Bhd.  unvanlı firmaların üretici niteliğini haiz olduğu, soruşturma konusu eşyanın üretim sürecinde esaslı işlem gerçekleştirdiği, Malezya’da yerleşik üretim tesislerinde üretmiş oldukları soruşturma konusu eşyayı Türkiye’ye ihraç ettiği ve bu  bağlamda mevcut önlemi etkisiz kılmadığı gerek sunulan bilgi ve belgelerden gerekse yerinde doğrulama soruşturması sırasında elde edilen bilgi ve belgelerden tespit edilmiştir.

             (2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen üretici/ihracatçı firmalar dışında kalan Malezya’da mukim ihracatçı firmalar ile bu firmalarca üretilmiş olduğu beyan edilen soruşturma konusu klimaları Türkiye’ye ihraç eden diğer ihracatçı firmaların, soruşturma sürecinde temin edilen bilgiler ve belgeler ile ulaşılan tespitler ışığında, soruşturma konusu eşyada sadece basit işlem ve işçilik kapsamında değerlendirilen işlem yapmak  ve/veya  hiçbir şekilde işlem  yapmaksızın önlem konusu eşyayı doğrudan Malezya üzerinden Türkiye’ye aktarmak suretiyle menşe yanıltması yaptıkları ve mevcut önlemi etkisiz kıldıkları tespit edilmiştir.

             (3) Malezya’da mukim MIM Resources Sdn. Bhd., Pensonic Industries Sdn. Bhd., Fujiaire (Malaysia) Sdn. Bhd. ve A-Team Resources Sdn. Bhd firmalarından ithalat yapan Airfel (Akfel) A.Ş., Alarko Carrier A.Ş., Baymak Mak. San. ve Tic. A.Ş., Contek Klima San. ve Tic. A.Ş., Kervancı Klima Ltd. A.Ş., Rubenis Klima San. ve Tic. Ltd. Şti., Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş. ve Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. firmalarıyla Hong Kong’da mukim Ram Pacific Ltd., firmalarından soru formuna alınan cevaplar ve bu firmalarda gerçekleştirilen yerinde doğrulama soruşturmalarında elde edilen bilgi ve belgelerle mezkur ithalatçı firmaların iş bu paragrafta belirtilen Malezyalı firmalardan ithal veya ithalatına aracılık ettikleri soruşturma konusu ürünlerin esas itibariyle ÇHC’de mukim soruşturma konusu eşya üreticisi firmalar tarafından üretilmiş ÇHC menşeli önlem konusu klimalar olduğu tespit edilmiştir.

             (4) Samaş Elektronik-Mahmut Berk ticari unvanlı firma tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde mukim Tetco Off Shore unvanlı firmadan gerçekleştirilen soruşturma konusu ürün ithalatında, adı geçen firmaların oluşan şüpheyi gidermek üzere soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunmaması ve Müsteşarlığa hiçbir bilgi ve belge  sunmamış olması ve kendilerine duyurulan nihai bildirime cevap vermeyerek mevcut değerlendirmelere hiçbir şekilde itiraz etmemesi nedeniyle önlemleri etkisiz kıldıkları sonucuna ulaşılmıştır.

             (5) 3 üncü paragrafta adı geçen ithalatçı firmaların Malezya’da mukim MIM Resources Sdn. Bhd., Pensonic Sdn. Bhd., Fujiaire (M) Sdn. Bhd. ve A-Team Resources Sdn. Bhd. firmalarından doğrudan; Hong Kong’da mukim Ram Pacific Ltd. veya Türkiye serbest bölgelerinde mukim kendi ilişkili firmaları vasıtasıyla ithal ettikleri ürünlerin, esas itibariyle ÇHC’nde mukim soruşturma konusu eşya üreticisi firmalar tarafından üretilmiş önlem konusu klima cihazları olduğunu bildiklerine veya bilecek durumda olduklarına dair gerekli ve yeterli delillere ulaşılmıştır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Sonuç ve Karar

             Sonuç

             MADDE 9  – (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı yürütülen soruşturma sürecinde, Malezya menşeli/çıkışlı olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşyayı ülkemize ihraç ettiği tespit edilebilen firmalardan: Panasonic HA Air Conditioning (M) Sdn. Bhd.; O.Y.L. Manufacturing Company Sdn. Bhd. ve Hitachi Air Conditioning Products (M) Sdn. Bhd. unvanlı firmaların soruşturma döneminde Malezya’da yerleşik üretim tesislerinde esaslı işçilik yoluyla imal ettikleri soruşturma konusu klimaları Türkiye’ye ihraç ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.

             (2) Soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunmayan ihracatçı firmalar tarafından yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, Türkiye ile Malezya arasında soruşturmaya konu ürün ticaretinin gerçekleştirilme şeklinde bir değişiklik meydana getirilmek suretiyle İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/20 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe konulan dampinge karşı önlem etkisiz kılınmıştır.

             (3) Müsteşarlıkla işbirliğinde bulunmuş olduğu kabul edilmekle birlikte soruşturma konusu eşyayı ülkemize ihraç eden Hong Kong’da mukim Ram Pacific Ltd. ticari unvanlı firma yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, Türkiye ile Malezya arasında soruşturmaya konu ürün ticaretinin gerçekleştirilme şeklinde bir değişiklik meydana getirmek suretiyle İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/20 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe konulan dampinge karşı önlemi etkisiz kılmıştır.

             (4) İthalatçı Airfel (Akfel) A.Ş., Alarko Carrier A.Ş., Baymak Mak. San. ve Tic. A.Ş., Contek Klima San. ve Tic. A.Ş., Kervancı Klima Ltd. A.Ş., Rubenis Klima San. ve Tic. Ltd. Şti., Samaş Elektronik-Mahmut Berk, Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş. ve Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. ticari unvanlı firmalar yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda Türkiye ile Malezya arasında soruşturmaya konu ürün ticaretinin gerçekleştirilme şeklinde bir değişiklik meydana getirmek suretiyle İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/20 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe konulan dampinge karşı önlemi etkisiz kılmıştır.

             Karar

             MADDE 10 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Malezya menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, 26/7/2006 tarih ve 26240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/20 sayılı Tebliğ kapsamı eşya için uygulamaya konulan dampinge karşı önlem ile aynı oranda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına,

             (2) Aşağıdaki tabloda ticari unvanları bulunan 3 firma tarafından Malezya’da üretilmiş olan soruşturma konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi çerçevesinde ithalinin dampinge karşı önlemden muaf tutulmasına,

 

 

G.T.P

 

Madde İsmi

 

Menşe/Çıkış

Ülkesi

Üretici Firma

Dampinge Karşı Önlem

(CIF % )

8415.10.90;

 

 

8415.81;

 

 

 

 

 

 

8415.82

Yalnız duvar tipi split klimalar

 

Yalnız duvar tipi split klimaların dış ünitesi (Değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)

 

 

Yalnız duvar tipi split klimaların iç ünitesi

Malezya

Panasonic HA Air

Conditioning (M) Sdn.

Bhd.

 

% 0

 

O.Y.L. Manufacturing

Company Sdn. Bhd.

 

% 0

Hitachi Air Conditioning

Products (M) Sdn. Bhd.

% 0

Diğerleri

% 25

 

             (3) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile 14/6/2008 tarihli ve 26906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/20 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe konulan geçici önlemlerin kesin önleme dönüştürülerek tahsil edilmesine ve önlemleri etkisiz kılmayı amaçlayan işlemleri bildikleri tespit edilen Airfel (Akfel) A.Ş., Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş., Baymak Mak. San. ve Tic. A.Ş., Samaş Elektronik- Mahmut Berk,  Contek Klima San. ve Tic. A.Ş., Kervancı Klima Ltd. Şti., Rubenis Klima San. ve Tic. Ltd. Şti., Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş. ve Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. ticari unvanlı ithalatçı firmalar için kesin önlemin, geçici önlemin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün süre ile geriye dönük uygulanmasına

             karar verilmiştir.

             Uygulama

             MADDE 11 – (1) Gümrük İdareleri, iş bu Tebliğin “Karar” matlaplı 10 uncu  maddesinde yer alan tabloda gümrük tarife pozisyonları, tanımı, menşe/çıkış ülkesi ve üretici/ihracatçıları belirtilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında  karşısında gösterilen oranda dampinge karşı önlemi uygular.

             (2) Gümrük idareleri, karar maddesinde belirtilen geçici önlemleri kesin önleme dönüştürerek tahsil eder.

             (3) Gümrük idareleri, Airfel (Akfel) A.Ş., Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş., Baymak Mak. San. ve Tic. A.Ş., Samaş Elektronik- Mahmut Berk,  Contek Klima San. ve Tic. A.Ş., Kervancı Klima Ltd. Şti., Rubenis Klima San. ve Tic. Ltd. Şti., Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş. ve Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. ticari unvanlı firmalar için söz konusu kesin önlemi, geçici önlemin yürürlüğe girdiği tarihten (14/6/2008) itibaren 90 gün süre ile geriye dönük uygular.

             (4) İş bu Tebliğin “Karar” matlaplı 10 uncu  maddesinde yer alan tablodaki Panasonic HA Air Conditioning (M) Sdn Bhd., O.Y.L. Manufacturing Company Sdn. Bhd. ve Hitachi Air Conditioning Products (M) Sdn. Bhd. ticari unvanlı firmalar tarafından üretilen Malezya menşeli soruşturma konusu eşya, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında, ithalatçı tarafından 12/2/2002 tarihli ve 24669 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/1 sayılı Tebliğ eki "Üretici Belgesi" beyanının gümrük idarelerine ibraz edilmesi halinde söz konusu dampinge karşı vergiden muaf olarak ithal edilir.

             (5) Mezkur “Üretici Belgesinin” ilgili gümrük idaresine ibraz edilememesi halinde, soruşturma konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi çerçevesinde ithalinde iş bu Tebliğin “Karar” matlaplı 10 uncu  maddesindeki tabloda yer alan “Diğerleri” kapsamında belirlenen dampinge karşı vergi oranı tatbik edilir.

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

             Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.