28 Şubat 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27155

YÖNETMELİK

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden:

SPOR MÜSABAKALARINA DAYALI SABİT İHTİMALLİ VE MÜŞTEREK

BAHİS OYUNLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca düzenlenen spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynatılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, spor müsabakalarına dayalı olarak düzenlenecek sabit ihtimalli ve müşterek bahislerin oynatılmasını, oyun çeşitlerini, bu oyunlara ait kupon kabul ve değerlendirme işlemlerini, dağıtılacak ikramiye ile sabit, gezici ve sanal ortam bayilerine ilişkin esaslar ile uygulama şekil ve şartlarını kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi ile 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Abone: Sanal ortam bayileri aracılığı ile sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynayan iştirakçiyi,

             b) Abonelik sözleşmesi: Sanal ortam bayisi ile abone arasında yapılan sözleşmeyi,

             c) Bahis terminali: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynandığı merkezi bahis sistemine bağlı cihazı,

             ç) Banka: Sabit bayilerin oyunlara ilişkin olarak yatırması gereken hasılat için yetkilendirilmiş ve Teşkilat ile sözleşme yapmış bankaları,

             d) Başbayi: 21/2/2008 tarihli ve 5738 sayılı Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında  Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen iş ve hizmetleri yapmak üzere Teşkilat ile sözleşme imzalayan yükleniciyi,

             e) Bilet: Kuponun terminal tarafından işleme tabi tutulmasından sonra terminalden alınan ve oynanan müsabakalara ilişkin isim ve kodlar ile diğer hususların yer aldığı çıktıyı,

             f) Elektronik bilet: Abonelerin işaretledikleri elektronik kupon karşılığında abonelere gönderilen ve oynanan elektronik kuponun onayı olarak saklanması gereken numarayı da ihtiva eden elektronik bilgiyi,

             g) Elektronik kupon: Teşkilat tarafından oynatılan sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının sanal ortam bayi alt yapısı üzerinden oynanabilmesi için abonelere sunulan elektronik bilgiyi,

             ğ) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

             h) Gezici bayi: Mobil bahis terminali ile sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını herhangi bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak oynatmak üzere gezici bayilik ruhsatı verilen gerçek veya tüzel kişileri,

             ı) Hasılat: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynatılması karşılığında iştirakçilerden tahsil edilen tutarı,

             i) İkramiye: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarında oyun planları ile talihlilere dağıtılması taahhüt edilen nakit değerleri,

             j) İştirakçi: Sabit, gezici veya sanal ortam bayileri aracılığı ile sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynayan kişileri,

             k) Kolon: İştirakçiye oyuna bir katılma hakkı veren her bir sütunu,

             l) Kupon: Üzerine müsabaka kod numaralarının işlenebileceği sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ait basılı kağıdı,

             m) Merkezi bahis sistemi: Ana sistem ve kurtarma sistemi olmak üzere iki bölümden meydana gelen, tüm bayilerden gelen bilgilerin toplandığı, işlendiği ve depolandığı, yüksek kapasite ve işlem gücüne sahip yedekleme özelliği bulunan donanımların bütününün oluşturduğu sistemi,

             n) Mobil bahis terminali: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynandığı merkezi bahis sistemine bağlı kişinin üzerinde taşıyabileceği büyüklükteki cihazı,

             o) Muhasebe dönemi: Tüm bayilerin borç/alacak bakiye raporlarının oluştuğu ve bitiminde ödeme yaptığı Teşkilat tarafından belirlenen dönemi,

             ö) Müşterek bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların tahmin edilmesi üzerine oynatılan, hâsılatın önceden belirlenen ikramiye yüzdesinin, doğru sonucu tahmin eden iştirakçiler arasında paylaştırıldığı bahis oyunlarını,

             p) Oyun dönemi: Teşkilat tarafından belirlenmiş ve her bir oyun için farklılık gösterme özelliği olan sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynatıldığı dönemi,

             r) Oyun planı: Her bir sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyununun oynanmasına ilişkin usul ve esaslar ile ikramiye bilgileri ve belirleyici diğer hususları içeren planı,

             s) Oyun programı: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynanabildiği spor müsabakalarını, müsabakaların tarih ve saatlerini, başlangıç bahis oranlarını, ilgili bahis talimatlarını, belli bir program için geçerli olabilecek özel koşulları ve müsabakalara ilişkin diğer bilgileri içeren programı,

             ş) Ruhsat: Bayilik faaliyetlerini yürütmek üzere, ilgililere Teşkilat tarafından izin ve yetki verildiğini belirten belgeyi,

             t) Sabit bayi: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını adına kayıtlı bir işyerinde oynatmak üzere Teşkilat tarafından bayilik ruhsatı verilen gerçek veya tüzel kişileri,

             u) Sabit ihtimalli bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların veya etkinliklerin tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere, önceden belirlenen bahis oranlarıyla ikramiye kazandıran oyunları,

             ü) Sanal ortam: Abonelerin internet, telefon, interaktif televizyon ve benzeri platformlar üzerinden sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına iştirak edebildikleri elektronik ortamı,  

             v) Sanal ortam bayi: Sanal ortam alt yapısı üzerinden sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynatmak üzere bayilik ruhsatı verilen tüzel kişileri,

             y) Sanal ortam bayi altyapısı: Sanal ortam bayilerinde, farklı sanal ortam kanallarını kullanan abonelerden gelen elektronik kuponların toplandığı, değerlendirilmek üzere merkezi bahis sistemine gönderildiği, abonelerin tüm bilgilerinin muhafaza edildiği altyapı platformunu,

             z) Sistem: İştirakçiye bir kupon üzerinde değişik kombinasyonlar yaparak birden çok kolon yaratma imkanı sağlayan oynama şeklini,

             aa) Spor müsabakası: Yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurum ve kuruluşlarca tertiplenen resmi, özel, temsili, ulusal veya uluslar arası spor karşılaşmalarını,

             bb) Teşkilat: Spor Toto Teşkilat Başkanlığını,

             cc) Yönetim kurulu: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Oyun Planları

             Oyun planları

             MADDE 5 – (1)  Teşkilat tarafından düzenlenen her bir sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunu için oyun planı hazırlanır. Oyun planı yönetim kurulunca onaylanıp Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.

             (2) Her bir sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyununda dağıtılacak ikramiye oranları 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde oyun planları ile önceden oran olarak belirlenir.

             (3) Teşkilat tarafından düzenlenen spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları için bir takvim yılı içerisinde ödenen ikramiyelerin toplamı, aynı dönemdeki hasılatın %40’ından az ve %59’undan fazla olamaz.

             (4) Teşkilat, yıllık ikramiye ortalaması 3 üncü fıkrada belirtilen sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, düzenlediği her bir oyun için farklı ikramiye oranı belirleyebilir.

             (5) Oyun Planında;

             a) Teşkilat tarafından düzenlenen spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının adı, nasıl oynanacağına ilişkin esaslar, kupon kabulünün hangi zamanda sona ereceği,

             b) Müşterek bahis oyunlarında, doğru tahmin edilen derecelere ödenecek toplam ikramiyenin derecelere hangi oranlarda paylaştırılacağı, oynanması gereken tarihlerde yapılmayan veya yarıda kalan müsabakaların sonuçlarının nasıl belirleneceği, ikramiye devri ve oyunlara ilişkin diğer hususlar,

             c) Sabit ihtimalli bahis oyunlarında, programda yer alan müsabakalarla ilgili olarak   oynanabilecek sabit ihtimalli bahis oyunlarının türleri, bu oyunların oynanma kuralları, iptal edilen veya ertelenen müsabakalarla ilgili olarak yapılacak işlemlerin esasları,

             ç) İkramiyenin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile dağıtılması planlanan toplam ikramiyenin hasılata oranı,

             d) Oyunlara ilişkin diğer esaslar

             yer alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Bahis

Terminalleri Aracılığı ile Oynatılması

             Oyun programlarının oluşturulması ve duyurulması

             MADDE 6 – (1) Teşkilat tarafından her bir oyun dönemi için oluşturulan oyun programları Başbayi tarafından merkezi bahis sistemi ve diğer gerekli ortamlara yüklenir.

             (2) Oyun programlarında yer alan müsabakalara ilişkin bilgilerin yer aldığı basılı oyun bültenleri Başbayi tarafından bayilere gönderilir. Oyun programında yer alan müsabakalara ilişkin olarak programda yer alması gereken veri veya bilginin bulunmaması veya bu hususlarda hatalar olması veya programın dağıtımının gecikmesi durumunda programda yer alan hususlar mümkün olan diğer  yollarla bayilere bildirilir.

             (3) Oyun programlarında yer alan herhangi bir etkinliğe ilişkin katsayıların değiştirilmesi veya etkinliğin oyuna kapatılması durumunda, ileriye yönelik olarak hüküm ifade etmek üzere, söz konusu işlemlerin iştirakçilere duyurulması ile oyun programlarında yer alan müsabakalarla ilgili güncellenmesi gereken tarih ve saat değişiklikleri, erteleme ve benzeri bilgilerin iştirakçilere duyurulması amacıyla Başbayi tarafından bayilere terminal mesajı gönderilir.  

             (4) Oyun programlarında yer alan tüm etkinliklerin kesin sonuçları merkezi bahis sistemine yüklenir ve bu bilgiler terminal mesajıyla bayilere gönderilir.

             Oyunların oynatılması

             MADDE 7 – (1) Müşterek bahis; Teşkilat tarafından belirlenen sayıda müsabaka numarası ya da müsabaka ismi içeren kuponların, iştirakçi tarafından usulüne uygun olarak işaretlenerek, bayi tarafından terminalde işleme tabi tutulmasından sonra terminalden alınan ve kupon üzerindeki bilgileri içeren biletlerin iştirakçiye verilmesi suretiyle oynatılır.

             (2) Sabit ihtimalli bahis; oyun programında yer alan spor müsabakalarından asgari bahis sayısı kadar müsabaka numarası ya da müsabaka ismi içeren kuponların, iştirakçi tarafından usulüne uygun olarak işaretlenerek, bayi tarafından terminalde işleme tabi tutulmasından sonra terminalden alınan ve kupon üzerindeki bilgileri içeren biletlerin iştirakçiye verilmesi suretiyle oynatılır.

             Kupon ve biletlerde bulunması gereken hususlar

             MADDE 8 – (1) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları, Teşkilatın onayını almak kaydıyla Başbayi tarafından basılıp sabit ve gezici bayilere dağıtılan kuponlarla oynanır.

             (2) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ait kupon ve biletlerde asgari olarak aşağıda belirtilen hususların bulunması zorunludur:

             a) Kuponların ön yüzünde oyun programında yer alan müsabakalar için oyun oynayabilmek için gerekli biletin üretilebilmesine ihtiyaç duyulan tüm bilgilerin işlenebileceği sütunlar, kutular; arka yüzünde ise oyunun oynanmasına ve ikramiye ödenmesine ilişkin olarak Teşkilatça belirlenen temel hususlar yer alır.

             b) Müşterek bahis oyunlarına ilişkin biletlerin ön yüzünde müsabaka sıra numaraları, her bir kolonda birinci derece sayısı kadar tahmin, tarih, sabit ve gezici bayi numarası, bilet bedeli, barkod ve bilet güvenlik numarası, arka yüzünde ise Teşkilat tarafından gerekli görülen açıklamalar yer alır.

             c) Sabit ihtimalli bahis oyunlarına ilişkin biletlerin ön yüzünde oyun programında yer alan müsabakanın kodu, bilet bedeli, bahis oranları, toplam bahis oranı, tarih, sabit veya gezici bayi numarası, barkod ve bilet güvenlik numarası, arka yüzünde ise Teşkilat tarafından gerekli görülen açıklamalar yer alır.

             (3) Kuponlar takım isimli ya da isimsiz, sistemli ya da sistemsiz ve misli olarak oynanabilecek şekilde düzenlenir.

             (4) Teşkilat, günün gelişen şartlarına göre bilet ve kuponların üzerinde yer alması gereken bilgileri yeniden belirleyebilir.

             (5) Sanal ortam üzerinden oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarında elektronik biletlerde yer alması gereken bilgiler Teşkilat tarafından belirlenir. 

             Hasılatın Teşkilata ödenmesi

             MADDE 9 – (1) Bayiler, her muhasebe döneminin sonunda dönem boyunca tahsil ettikleri hasılattan, sözleşme ile belirlenen orandaki komisyonlarını, ikramiye ödeme primlerini ve ödedikleri ikramiye miktarını ayırarak, kalan meblağı sözleşmede belirtilen süre içerisinde Teşkilat lehine otomatik ödeme talimatı verdikleri kendi adlarına açılmış Banka hesaplarına yatırırlar.

             Bankalarca yapılacak işlemler

             MADDE 10 – (1) Bankalar, Teşkilat tarafından belirlenen son ödeme günü çalışma saati bitiminden sonra tüm bayi hesaplarını tarayarak, bakiyesi uygun olan hesaplardan Teşkilat tarafından bildirilen meblağları otomatik olarak tahsil ederek Teşkilatın hesabına alacak kaydederler.

             Değerlendirme

             MADDE 11 – (1) Sabit veya gezici bayi terminallerinde işlem görerek merkezi bahis sistemine ulaştırılan biletlere ait veriler, müsabaka sonuçları sisteme girildikten sonra sistem tarafından değerlendirilir.

             İkramiye ödemeleri

             MADDE 12 – (1) İkramiyeler Teşkilat tarafından ödenir. Teşkilat ikramiye ödemeleri için sabit ve gezici bayiler ile bankaları yetkilendirebilir. Sabit ve gezici bayiler, Teşkilatın belirleyeceği bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeleri, ikramiyeli biletleri ibraz edenlere, kimlik tespiti yaparak öder. Sabit veya gezici bayinin ödeme limitinin üzerindeki ikramiyeler ise bankalarca kimlik tespiti yapılarak bilet ibrazına istinaden ödenir. İkramiye ödenmesi konusunda yetkilendirilen sabit ve gezici bayiler ile bankalar, ikramiye ödemelerini zamanında, eksiksiz ve doğru olarak gerçekleştirmekle yükümlü olup, ikramiye ödemeleri oyun planları çerçevesinde gerçekleştirilir.

             (2) Bayi ve bankaların ikramiye ödeme limitleri Teşkilat yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ikramiye ödemeleri bu limitler çerçevesinde gerçekleştirilir.

             (3) İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, tertip tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler Teşkilata gelir kaydedilir. İkramiye son başvuru tarihinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir. İkramiyesi ödenen biletler on iki ay süreyle muhafaza edilir. Açılmış davalarla ilgili biletler dava sonuçlanıncaya kadar muhafaza edilir.

             (4) On sekiz yaşından küçüklere ikramiye ödemesi yapılamaz.

             (5) Sanal ortam üzerinden oynatılan sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ilişkin biletler hariç olmak üzere, sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ilişkin biletler hamiline ait olup, ikramiye ödenmesi için biletin ibrazı şarttır. Değerlendirmeden önce veya sonra zayi olduğu bildirilen biletlerin sahiplerine bilet ibraz edilmedikçe ikramiye ödenmez. İkramiye ödemesi ancak bir yargı kararına istinaden durdurulabilir. Sanal ortam üzerinden oyunlara iştirak edenlerin ikramiyeleri elektronik biletlerine istinaden sanal bayi tarafından ödenir ve ikramiyeler abonelerin hesaplarına talepleri beklenmeksizin otomatik olarak yatırılır.

             (6) İkramiye ödenmesi konusunda yetkilendirilen sabit ve gezici bayiler ile bankalar tarafından ikramiye ödemeleri sırasında talihlilerden ilgili mevzuatta belirtilenlerin dışında masraf, komisyon, hizmet karşılığı ve benzeri adlarla hiçbir kesinti yapılamaz.

             (7) Yetkilendirilen bankalar, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ikramiye ödemelerinde kimlik tespiti yapmakla ve ikramiyelerin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması amacıyla kullanımının önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

             (8) Sahte, tahrif edilmiş veya yırtılmış biletlere ikramiye ödenmez. Yetkilendirilen sabit ve gezici bayiler ile bankalar, ikramiye ödemeleri sırasında sahte veya tahrif edilmiş biletleri tespit etmeleri halinde bileti ibraz eden kişi hakkında ilgili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmak zorundadır. Bu hüküm, ikramiyesi ödenmekle birlikte, ikramiyeli biletlerin sonradan yapılan kontrolü sırasında tespit edilen sahte veya tahrifatlı biletler hakkında da uygulanır.

             (9) Kupon bilet yerine geçmez.

             (10) İkramiye ödenebilmesi için biletlerde bu Yönetmelikte öngörülen özelliklerin mevcut olması zorunlu olup, usulsüz veya hatalı olarak yapılan ikramiye ödemelerinden ödemeyi yapanlar haksız ödeme yapılanlar ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

             Bilet iptali ve teslimi

             MADDE 13 – (1) Kuponun oynandığı andan itibaren en fazla beş dakika içinde ve ancak iştirakçinin onayı ile bilet iptal edilebilir.

             (2) Bayiler iptal ettikleri biletleri on iki ay süresince saklamak ve talep halinde en geç on beş gün içerisinde Teşkilata teslim etmek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sabit Bayilerle İlgili Esaslar

             Bayilik ruhsatı

             MADDE 14 – (1) Sabit bayilik faaliyetinin yapılabilmesi için Teşkilattan ruhsat alınması zorunlu olup, bayilik faaliyetinde bulunması uygun görülenlere bayilik ruhsatı verilir. Ruhsat verildiği tarihten itibaren Teşkilatça iptal edildiği tarihe kadar başka bir işleme gerek olmaksızın geçerlidir. Ancak, Teşkilat tarafından gerekli görülen hallerde ruhsat yenilenebilir veya vize edilebilir.

             Sabit bayilik sözleşmesi

             MADDE 15 – (1) Sabit bayilik ruhsatı verilen gerçek veya tüzel kişiler ile Teşkilat arasında süresi 10 yılı geçmemek üzere süreli sabit bayilik sözleşmesi yapılır.

             (2) Sabit bayilik sözleşmesi ruhsatın geçerli olduğu sürece yürürlükte kalır, ruhsatın iptali halinde başkaca bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden feshedilmiş sayılır.

             (3) Teşkilatça gerekli görülen durumlarda sabit bayilik sözleşmesi yenilenebilir.

             (4) Sabit bayilik ruhsatı vermeye ve bu bayiler ile sözleşme yapmaya Teşkilat Başkanı yetkilidir. Teşkilat Başkanı bu yetkisini alt birimlere devredebilir.

             (5) Sabit bayilikler tüzel kişilere birden fazla olarak ve 16 ncı maddede belirtilen kriterler dahilinde verilebilir. Bu durumda verilen bayiliklerin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu bu tüzel kişiye aittir.

             Sabit bayilik ruhsatı verilmesi şartları             

             MADDE 16 – (1) Teşkilatça sabit bayilik ruhsatı verilenlerin aşağıdaki şartları taşımaları zorunludur:

             a) Gerçek kişilerin;

             1) Türk vatandaşı olması,

             2) Fiil ehliyetine sahip olması,

             3) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması,

             4) Akıl hastalığı nedeni ile özürlü bulunmaması, vesayet veya hacir altına alınmamış olması,

             5)Vergi dairesine kayıtlı olması,

             6) Sabit ikametgahı olması,

             7) Sabit bayiye ait en az birer adet sabit telefon numarası, GSM telefon numarası, elektronik posta adresi bulunması, 

             8) Kendisine, eşine veya birinci derece kan hısımlarına sabit bayilik verilmişse, bu bayiliğin Teşkilat tarafından iptal edilmemiş olması,

             b) Tüzel kişilerin;

             1) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olması ve ticaret sicil kaydına işlenmiş olması,

             2) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilan etmemiş olması veya hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmemiş olması,

             3) Şahıs şirketlerinde tüm ortakların, sermaye şirketlerinde ise doğrudan yüzde on veya daha fazla hisseye sahip ortaklar ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, genel müdür, genel müdür yardımcısı ile benzeri üst yönetim kademelerinde tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili personelinin bu maddenin (a) bendinin üç numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan mahkum olmaması,

             4) Vergi dairesine kayıtlı olması,

             5) Sabit bayilik faaliyetini yürütmeye yetkili, her türlü yasal sorumluluğu ve ücreti bayiye ait olmak üzere en az bir çalışanı olması,

             6) Sabit bayiye ait en az birer adet sabit telefon numarası, GSM telefon numarası, elektronik posta adresi bulunması.

             Bayilerin işyerlerinde aranılacak asgari nitelikler

             MADDE 17 – (1) Sabit bayilik verilecek kişilerin işyerlerinin asgari aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

             a) İşyerinin; iş ve insan yoğunluğunun olduğu, tercihan cadde üzerinde veya işlek bir sokakta ya da alışveriş merkezlerinde bulunması,

             b) İşyeri içerisinde oyun alanı ve oyun reklam alanının oluşturulması,

             c) Esas faaliyeti spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynatmak olan münhasır bayilerin yukarıda belirtilen şartlar yanında; iş yerinin asgari 25 metrekare kullanım alanı olması, iş yerinde plazma veya LCD TV ve bilgisayara bağlı olarak maç sonuçlarının canlı olarak izlenebildiği ekranların bulunması, internet/ADSL bağlantısı ve aktif elektronik posta kullanımının bulunması, bilgisayara sahip olunması, spor müsabakalarının izlenebilmesi için gerekli şifreli veya şifresiz yayınlara ulaşımın sağlanmış olması, iştirakçiler için gerekli banko ve masa düzenlerinin sağlanmış olması, posterlik ve program sergileme ünitelerinin bulunması, iştirakçileri karşılama bankosu olması,

             ç) Teşkilat tarafından münhasır ve diğer sabit bayiler için ayrı ayrı olarak belirlenen renk ve dekorasyon şekillerine uygun iç ve dış mekan dekorasyonunun ve tefrişatının tamamlanmış olması.

             Sabit bayiliklerin verilmesinde izlenecek yöntem

             MADDE 18 – (1) Teşkilata yapılan bayilik talep başvurusu ile birlikte yönetim kurulunca belirlenen bayilik başvuru bedelinin Teşkilat hesabına yatırılması zorunludur. Başvuru bedeli yatırılmamış başvurular hiçbir şekilde işleme konulmaz.

             (2) Başvuru sahibinin bu Yönetmelikte öngörülen ve Teşkilatça belirlenecek diğer şartlara uyup uymadığı hususunda bir rapor düzenlenir. Başvuru sahibinin bu Yönetmelikte öngörülen şartları taşıyıp taşımadığı konusunda Teşkilat Başbayiden rapor alabilir. Başvurunun uygun bulunup bulunmaması ya da raporun olumlu veya olumsuz olması hiçbir şekilde yatırılan bayilik başvuru bedelinin iadesini gerektirmez.

             (3) Bu Yönetmelikte öngörülen koşulları taşıyan başvuru sahipleri arasından kur’a ile sabit bayilik verilecek kişiler belirlenir ve söz konusu kişiler ile Teşkilat arasında bayilik sözleşmesi imzalanır.

             (4) Kur’a çekilişine ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulunca belirlenerek Teşkilatın web adresinde duyurulur.

             (5) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanlar ile en az üç ay faal olarak gezici bayilik yapmakta olanlara, bu Yönetmelikte öngörülen koşulları taşımaları kaydıyla, kur’a çekilişine tabi tutulmaksızın sabit bayilik verilmesinde öncelik tanınabilir.

             Sabit bayilik teminatı

             MADDE 19 – (1) Sabit bayilik ruhsatı verilmeden önce bayi, Teşkilat tarafından belirlenen miktarda teminatı vermek zorundadır. Tedavüldeki Türk parası, T.C. Merkez Bankasınca konvertibl olarak kabul edilen yabancı paralar ile bankalar tarafından verilen teminat mektupları teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu verilmesi halinde bu mektubun kapsam ve şeklinin sabit bayilik sözleşmesinde belirtilen esaslara uygun olması gerekir.

             (2) Teşkilat hiçbir gerekçe göstermeden sabit bayilik teminatını değişik miktarlarda tespit edebilir veya teminat miktarlarını günün şartlarına göre artırabilir. Teminat miktarlarının artırılması halinde sabit bayilerin Teşkilatça belirlenen süre içerisinde teminatlarını yeni belirlenen tutara çıkarması zorunludur.

             (3) Ruhsat geçerli olduğu sürece teminat sabit bayiye iade edilmez, sabit bayinin üçüncü kişilere olan borçlarına mahsup edilemez, üçüncü şahıslar açısından teminat üzerine haciz ve ihtiyati tedbir konulamaz.

             (4) Ruhsatın iptali halinde varsa Teşkilata olan borçları öncelikle teminattan mahsup edilir, kalanı en geç üç ay içinde sabit bayiye iade edilir.

             Sabit bayi komisyonu ve ikramiye ödeme primi oranı

             MADDE 20 – (1) Sabit bayilere kendilerince gerçekleştirilen haftalık hasılat üzerinden sabit veya kademeli olarak Teşkilatça belirlenen oranda bayi komisyonu ödenir.

             (2) Bu Yönetmelikte münhasır bayiler için öngörülen şartları sağlayan bayilerin, yılbaşından itibaren dörder aylık periyotlardaki asgari haftalık satış hasılatının ortalamasının Teşkilat Yönetim Kurulunca her yıl için belirlenecek limitin üzerinde olması halinde kendilerine münhasır bayiler için öngörülen oran üzerinden bayilik komisyonu ödenebilir.

             (3) Ayrıca bayilere iştirakçilere yaptıkları ikramiye ödemeleri üzerinden Teşkilatça belirlenen oranda ikramiye ödeme primi ödenir.

             Sabit bayinin adres değişikliği

             MADDE 21 – (1) Ruhsat sahibinin işyerini başka bir yere nakletmesi Teşkilat tarafından belirlenen adres değişikliği bedelinin Teşkilat hesabına yatırılması ve Teşkilatça verilecek yazılı izin ile mümkündür. Bu durumda sabit bayilik ruhsatı yeni işyerine göre düzenlenir.

             Sabit bayiliğin devredilmesi

             MADDE 22 – (1) Ruhsat sahibinin bayiliğini devretmesi, Teşkilat tarafından belirlenen devir bedelinin Teşkilat hesabına yatırılması ve verilecek yazılı izin ile mümkündür.

             (2) Sabit bayilik ruhsatı alındıktan sonraki ilk iki yıl içinde devir yapılamaz. Devirle alınan sabit bayilik ise devralındığı tarihten itibaren bir yıl geçmeden devredilemez.

             Sabit bayilik faaliyetinin sürekliliği ve yürütülmesi

             MADDE 23 – (1) Sabit bayi, ruhsatının geçerli olduğu süre içinde bayilik faaliyetini aralıksız sürdürmek zorundadır. Ancak; hastalık, silah altına alınma gibi zorunlu hallerde sabit bayi, bu durumunu belgelemek ve Teşkilattan yazılı izin almak kaydıyla izin süresinin bitimine kadar sabit bayilik faaliyetine ara verebilir.

             (2) Sabit bayi, bayilik faaliyetini bizzat veya Teşkilata isim ve kimlik bilgilerini bildirdiği ve Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini ödediği kişiler aracılığı ile yapmak zorundadır.

             Sabit bayilik ruhsatının iptali

             MADDE 24 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde bayilik ruhsatı, Teşkilat tarafından tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirim süresine uyulmaksızın iptal edilir:

             a) Gerçek kişi bayinin ölmesi halinde mirasçılarından altmış gün içinde bayilik ruhsatı talebinde bulunulmaması,

             b) Bayilik ruhsatını haiz olan şirketin iflas etmesi,

             c) İzinli süreler ve mücbir sebepler dışında, her ne sebeple olursa olsun bayinin bir takvim yılı içerisinde, izinsiz toplam on beş gün oyun oynatmaması,

             ç) Teşkilatın izni olmaksızın, işyerinde Teşkilata ait olmayan oyunlar oynatması,

             d) Teşkilat tarafından her bayi için belirlenen haftalık hasılat limitinin üzerinde oyun oynatılması,

             e) Oyun bedellerinin kayıt dışı olarak bayinin kendi nam ve hesabına tahsil edilmesi,

             f) Yetkisi dahilindeki ikramiye ödeme taleplerini geri çevirmesi, 

             g) Bayi olabilme şartlarından herhangi birini kaybetmesi veya ruhsat verildikten sonra bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığının anlaşılması,

             ğ) Teşkilatın itibarını zedeleyecek veya Teşkilata olan güvenin sarsılmasına neden olacak davranış, yayın veya faaliyetlerde bulunulması, Teşkilat tarafından verilen talimat ve kurallara riayet edilmemesi,

             h) Teşkilatın veya Başbayinin yetkili personellerine fiili saldırı, hakaret ve tehditte bulunulması,

             ı) Teşkilat veya Başbayinin mallarına kasıtlı zarar verilmesi,

             i) 18 yaşından küçüklere oyun oynatılması veya ikramiye ödenmesi,

             j) Yılbaşından itibaren dörder aylık periyotlardaki asgari haftalık satış hasılatı ortalamasının Yönetim Kurulunca belirlenen limitin altında olması,

             k) Teşkilattan yazılı izin almadan adresini değiştirmesi veya bayiliği devretmesi,

             l) Teşkilata ait olan oyun hasılatlarının işlemiş yasal faiziyle birlikte veya gecikme cezalarının tamamının yatırma tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde ödenmemesi, 

             m) Teşkilata ait olan oyun hasılatının bir takvim yılı içerisinde beş kez geç ödenmesi,

             n) Güncellenen teminat miktarının süresinde tamamlanmaması,

             o) Süreli teminat mektuplarının süresi dolmadan en geç on gün önce yenilenmemesi,

             ö) Yasa dışı bahis oynatılması, oynatılmasına aracılık edilmesi, bunlara yer veya imkan sağlanması veya bunların reklam ve tanıtımın yapılması,

             p) Haklı bir gerekçe olmadan bilet iptal edilmesi, iptal edilen biletlerin bir yıl süresince saklanmaması veya iptal edilen biletlerin talep tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde Teşkilata teslim edilmemesi,

             r) Oyunları, Teşkilat tarafından belirlenen değerinden fazla bedelle oynatması,

             s) Borç mukabili veya kredi kartıyla ya da kredili hesaptan oyun bedelini tahsil etmek suretiyle oyun oynatılması,

             (2) Teşkilat tarafından bayilik ruhsatı iptal edilenlere yeniden bayilik ruhsatı verilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Gezici Bayilerle İlgili Esaslar

             Gezici bayiler

             MADDE 25 – (1) Usul ve esasları Teşkilat ile Başbayi arasında yapılacak sözleşme ile belirlenmek üzere; Teşkilat gezici bayilik faaliyetini yürütme yetkisini kısmen veya tamamen Başbayiye verebilir.

             (2) Gezici bayilik faaliyetinin Başbayiye verilmesi durumunda;

             a) Başbayi gezici bayilik faaliyetini bizzat kendisi yapabileceği gibi Teşkilata karşı bayilik sorumluluğu kendisinde kalmak üzere, ilgili kişiler ile Başbayi arasında yapılacak sözleşmelerle alt gezici bayilikler de tesis edebilir.

             b) Gezici bayiler için Başbayinin kendi alt bayilerine yetki vermesi halinde, gezici alt bayilerin de bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması zorunludur.

             c) Alt bayilerin kimlik bilgileri ile faaliyet gösterdikleri coğrafi alana ilişkin bilgiler alt bayilik verildiğinde derhal,  bu konuda meydana gelen değişiklikler ise bir ay içinde başbayi tarafından Teşkilata bildirilir.

             ç) Gezici bayilerin satış tutarlarının toplamı üzerinden sabit veya kademeli oranda bayilik komisyonu ve ikramiye ödeme pirimi Başbayiye ödenir.

             d) Gezici bayiler için İptal işlemi bizzat Başbayi tarafından veya Teşkilatın talebi üzerine Başbayi tarafından yapılır.

             (3) Gezici bayiler için asgari haftalık hasılat limitinin usul ve esasları ile miktarı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

             (4) Sabit bayiliğin iptaline ilişkin olarak 24 üncü maddede yer alan iptal sebepleri niteliğine uygun olmak kaydıyla gezici bayilere de uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının

Sanal Ortamda Oynatılması

             Sanal ortam bayilik ruhsatı verilmesi şartları

             MADDE 26 – (1) Sanal ortam bayilik faaliyetinin yapılabilmesi için Teşkilattan ruhsat alınması zorunlu olup, bayilik faaliyetinde bulunması uygun görülen tüzel kişilere bayilik ruhsatı verilir. Ruhsat verildiği tarihten itibaren Teşkilatça iptal edildiği tarihe kadar başka bir işleme gerek olmaksızın geçerlidir.

             (2) Teşkilat tarafından gerekli görülen hallerde sanal ortam bayilik ruhsatı yenilenebilir veya vize edilebilir.

             (3) Sanal ortam bayiliği verilecek tüzel kişiliğin;

             a) 6762 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş anonim şirket olması, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

             b) Doğrudan yüzde on veya daha fazla hisseye sahip ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, genel müdür, genel müdür yardımcısı ile benzeri üst yönetim kademelerinde tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili personelinin;

             1) 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

             2) 29/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması veya faaliyette bulunduğu ülkelerin mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olmaması,

             3) Sözleşme tarihinden önceki son beş yıl içinde sözleşme konusu faaliyetlerinin yasaklanmış veya kısıtlanmış olmaması ya da yasaklanmış veya kısıtlanmış kuruluşlarda yüzde on veya daha fazla paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması ya da bu kuruluşlarda yönetim kurulu başkan ve üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve benzeri üst yönetim kademelerinde tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili olarak görev yapmamış olması, çalışan olarak sözleşmeye konu faaliyetlerinin yasaklanması veya kısıtlanmasına neden olan işlemlerde sorumluluklarının tespit edilmemiş olması,

             c) Ödenmiş sermayesinin yönetim kurulunca belirlenecek tutardan az olmaması,

             ç) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması,

             d) Türkiye’de veya yurt dışında sözleşme tarihinden önceki son beş yıl içinde sözleşmeye konu spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları faaliyetlerinin yasaklanmamış veya kısıtlanmamış olması,

             e) Sanal ortam alt yapı platformu üzerinden sabit ihtimalli ve müşterek bahis oynatılmasında ve ikramiye ödemesinde bulunulacak sistemin yeterli teknik alt yapıya ve donanıma sahip olması, kullanılan sanal ortam yazılımının merkezi bahis sistemiyle uyumlu olması hususlarının, sözleşmenin imzalanmasından sonra ve sözleşmede belirtilen süre içerisinde konusunda uzman bağımsız denetim şirketlerinden veya Başbayiden alınacak rapor ile belgelendirilmesi,

             f) Sistemi Türk Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir internet servis sağlayıcı üzerinden çalıştıracağını taahhüt etmesi ve bu hususu internet servis sağlayıcısından alacağı belge ile kanıtlaması,

             g) Teşkilat tarafından belirlenen bir banka ile bilet bedelinin tahsili ve ikramiye ödeme işlemlerinin sanal ortam üzerinden gerçekleştirileceğine dair sözleşme yapmış olması,

             ğ) Ana sözleşmesinin sanal ortam bayilik sözleşmesinde belirlenen faaliyetlerle sınırlı olması,

             h) Teşkilatın etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısı ve organizasyon şemasına sahip olması

             şarttır.

             4) Sanal bayilik verilmesinde izlenecek yöntem yönetim kurulunca belirlenir.

             Sanal ortam bayilik sözleşmesi

             MADDE 27 – (1) Sanal ortam bayilik ruhsatının verildiği tüzel kişiler ile Teşkilat arasında süresi 10 yılı geçmemek üzere süreli sanal ortam bayilik sözleşmesi düzenlenir ve bir örneği bayiye verilir.

             (2) Sanal ortam bayilik sözleşmesi ruhsatın geçerli olduğu sürece yürürlükte kalır, ruhsatın iptali halinde başkaca bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden feshedilmiş sayılır. Ancak, Teşkilat tarafından gerekli görülen hallerde ruhsat yenilenebilir veya vize edilebilir.

             (3) Sanal bayilik ruhsatı vermeye ve bunlar ile sözleşme yapmaya Teşkilat Başkanı yetkilidir. Teşkilat Başkanı bu yetkisini alt kademelere devredebilir.

             Sanal ortam bayilik teminatı ve sözleşme bedeli

             MADDE 28 – (1) Sanal ortam bayilik ruhsatı verilmeden önce bayi, Teşkilat tarafından belirlenen miktarda teminatı vermek zorundadır. Teminat olarak bu Yönetmelikte öngörülen değerlerin verilmesi zorunludur.

             (2) Teşkilat hiçbir gerekçe göstermeden bayilik teminatını artırmaya ve eksiltmeye yetkilidir. Teminat miktarlarının artırılması halinde bayilerin en geç otuz gün içinde teminatlarını yeni belirlenen tutara çıkarması zorunludur.

             (3) Bayilik ruhsatı geçerli olduğu sürece teminat bayiye iade edilmez, bayinin üçüncü kişilere olan borçlarına mahsup edilemez, üçüncü şahıslar açısından teminat üzerine haciz ve ihtiyati tedbir konulamaz.

             (4) Bayilik ruhsatının iptali halinde, bayinin talep tarihinden itibaren, Teşkilatla olan hesap mutabakatının sağlanmasını müteakip en geç üç ay içerisinde teminatı bayiye iade edilir. Teminat iade edilmeden önce varsa Teşkilata olan borçları öncelikle bayilik teminatından mahsup edilir.

             (5) Sanal ortam bayileri Teşkilat tarafından belirlenen miktarda bayilik sözleşmesi bedelini vermek zorundadır. Sözleşme bedeli hiçbir şekilde bayiye iade edilmez.

             Sanal ortamda oyun

             MADDE 29 – (1) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları sanal ortamda aşağıdaki şekilde oynanır:

             a) Aboneler tarafından usulüne uygun olarak oynanan elektronik kupon, sanal ortam bayi merkezi sisteminde işleme tabi tutulur.

             b) Sanal ortam bayi merkezi sisteminde onaylanan elektronik kupon için daha sonra merkezi bahis sisteminden onay alınarak abone hesabına elektronik bilet kaydedilir.

             c) Abonenin ikramiye kazanması durumunda kazanılan ikramiye abone tarafından ilave bir işleme gerek kalmaksızın en geç yirmi dört saat içinde sanal ortam bayi       tarafından abonenin hesabına yatırılır.

             (2) Merkezi bahis sistemine ulaştırılan elektronik biletlere ait veriler, müsabaka sonuçları belli olduktan sonra değerlendirilir.

             Sanal ortam bayi komisyonu, ikramiyelerin ödenmesi ve hasılatın teslimi

             MADDE 30 – (1) Sanal ortam bayilerine Yönetim Kurulunca belirlenen oranda sabit veya kademeli bayilik komisyonu ödenir.

             (2) İkramiye miktarının hasılatın altında olması durumunda sanal ortam bayii ikramiyeyi abonelerine öder ve ödediği ikramiye miktarı ile bayi komisyonunu düştükten sonra kalan tutarı her muhasebe döneminin bitimini izleyen iş günü Teşkilatın hesabına yatırır. İkramiye miktarının hasılatın üzerinde olması durumunda Teşkilat, muhasebe döneminin bitimini izleyen iş günü bakiye ikramiye tutarını sanal ortam bayisinin banka hesabına transfer eder ve sanal ortam bayisi abonelerin hesaplarına ikramiye aktarımını gerçekleştirir.

             Sanal ortam bayilerinin yükümlülükleri

             MADDE 31 – (1) Sanal ortam bayileri;

             a) Teşkilatın yazılı izni olmadan bayiliği kısmen veya tamamen devir veya temlik edemez.

             b) 18 yaşını doldurmamış abonelerine oyun oynatamaz ve ikramiye ödemesinde bulunamaz.

             c) Abonelerine oyun oynamaları için kredi veremez, kredi kartı ve benzeri kredi hesaplarından doğrudan tahsilat yapamaz.

             ç) Abonelerine oyun oynatma ve ikramiye ödemesiyle ilgili tüm işlemlere ilişkin kayıtları veri tabanında en az iki yıl süreyle tutmak ve Teşkilatça talep edildiğinde sanal ortam bayilik sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde Teşkilata vermek zorundadır.

             d) Sanal ortam alt yapısı üzerinden gerçekleştirdiği oyun oynatma ve ikramiye ödeme işlemlerindeki kasıt, ihmal, hata veya tedbirsizlik nedeniyle abonelerin ve Teşkilatın uğrayabileceği tüm zararlardan sorumludur.

             e) Teşkilat tarafından oynatılan sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının hasılatını artırabilmek için, 18 yaşından küçükleri oyun oynatmaya teşvik amacı taşımaması, toplumun manevi değerlerini zedelememesi ve Teşkilatın da bilgilendirilmesi şartı ile teşvik amaçlı promosyon dağıtıp, reklam yapabilir.

             f) Sanal ortam üzerinden yasa dışı sabit ihtimalli ve müşterek oyunları oynatamaz, yasa dışı oyunların oynatılması veya oynanması için yer ve imkân sağlayamaz, reklâm ve tanıtımını yapamaz, bu tür oyunların bedelinin tahsiline veya kazanılan ikramiyelerin ödenmesine aracılık edemez.

             g) Sanal ortam bayisi, sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynanmasını teşvik etmek amacıyla aboneleri dışındaki kişilere telefon çağrısı ve kısa mesaj, faks, mektup, elektronik posta ve benzeri iletiler gönderemez.

             ğ) Sanal ortam bayisi muhasebe dönemi bazında; hasılata, ikramiye ödemelerine, kazanılan komisyona ve hesaplanan borç/alacak tutarına ilişkin verileri Teşkilata raporlamakla yükümlüdür. Gerçeğe aykırı veya hatalı bilgi verilmesinden dolayı doğacak zararlardan sanal bayi sorumludur.

             h) Sanal ortam platformlarında Teşkilatın belirlediği oyunların oynatılması ile ilgili tüm giderler sanal ortam bayisine aittir.

             (2) Teşkilat, sanal ortam bayisinin, bayilik faaliyetlerine başlamasından önce veya bayilik faaliyetleri sırasında her türlü bağlantı ve performans testini yapma veya yaptırma, Teşkilatı ilgilendiren işlemlerini denetleme veya denetlettirme yetkisini haizdir. Bu testler veya denetimlerde oyun oynatma veya ikramiye ödemesine yönelik herhangi bir hata, eksiklik veya benzeri problemlerin tespit edilmesi durumunda Teşkilat, bayilik faaliyetine başlamasına izin vermez, faaliyetlerinin devamı sırasında bu hususların tespiti halinde ise bayilik faaliyetlerini geçici olarak durdurur. Bağımsız denetim şirketlerine veya Başbayiye yaptırılacak performans testi ve denetime ilişkin her türlü gider sanal ortam bayisi tarafından karşılanır. Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar sanal ortam bayilik sözleşmesi ile belirlenir.

             (3) Sanal ortam bayisinin bu Yönetmelikte ve sanal ortam bayilik sözleşmesinde öngörülen hükümlere aykırı hareket etmesi durumunda ruhsatı iptal edilir ve sözleşmesi kendiliğinden feshedilerek teminatı iade edilir.

             Sanal ortam bayiliğinin iptali

             MADDE 32 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde sanal ortam bayilik ruhsatı, Teşkilat tarafından tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirim süresine uyulmaksızın iptal edilir:

             a) Sanal ortam bayisinin devamlı veya aralıklı olarak bir takvim yılı içinde onbeş günden fazla oyun oynatmaması,

             b) Sanal ortam bayiliği ruhsatını haiz olan şirketin iflas etmesi,

             c) Oyunların Teşkilat tarafından belirlenen değerinin üstünde veya altında bedelle oynatılması,

             ç) Oyun bedellerinin kayıt dışı olarak bayinin kendi nam ve hesabına tahsil edilmesi veya hasılatın gizlenmesi,

             d) Abonelerin kazanmış oldukları ikramiyeleri bayilik sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde ödememesi veya eksik ödemesi,  

             e) Sanal bayi olabilme şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi veya ruhsat verildikten sonra bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığının anlaşılması,

             f) Teşkilatın itibarını zedeleyecek veya Teşkilata duyulan güvenin sarsılmasına neden olacak davranış ve faaliyetlerde bulunulması ya da Teşkilat tarafından verilen talimat ve kurallara riayet edilmemesi,

             g) 18 yaşından küçüklere oyun oynatılması veya ikramiye ödenmesi,

             ğ) Teşkilata ait olan oyun hasılatlarını veya gecikme cezalarının tamamını, yatırma tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmemesi veya bir takvim yılı içerisinde üç kez geç ödenmesi,

             h) Teşkilat tarafından güncellenen teminat miktarının süresinde tamamlanmaması,

             ı) Yasa dışı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oynatılması, bu oyunların oynatılmasına aracılık edilmesi, bunlara yer veya imkan sağlanması, yasa dışı oyunların reklam ve tanıtımının yapılması suretiyle özendirilip teşvik edilmesi, 

             i) Süreli teminat mektuplarının süresi dolmadan en geç on gün önce yenilenmemesi,

             j) Teşkilatın yazılı izni olmadan bayiliğin kısmen veya tamamen devir veya temlik edilmesi,

             k) Bayilik faaliyeti ile ilgili olarak Teşkilat personeline fiili saldırıda bulunulması, hakaret veya tehdit edilmesi,

             l) Hileli işlem yapılması, hileli oyun sistemleri, yazılım, donanım veya usuller kullanılması,

             m) Abonelere borç para vermek suretiyle veya kredi kartıyla ya da kredili hesaptan oyun bedelini tahsil etmek suretiyle oyun oynatılması,

             n) Teşkilat tarafından istenen bilgi ve belgelerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verilmesi veya hiç bilgi verilmemesi hâllerinde,  Teşkilatın onbeş gün içinde bilgi veya belgelerin tam ve doğru olarak verilmesi yönündeki yazılı ihtarına rağmen aykırı durumun devam etmesi,

             o) Teşkilatın denetimle görevlendirdiği personeli veya yetkilendirdiği kişilere yerinde inceleme ve denetleme imkânı sağlanmaması, inceleme ve denetimin engellenmesi,

             ö) Ana sözleşme kapsamı dışında faaliyetlerde bulunulması veya Teşkilatın onayı alınmadan ana sözleşmenin değiştirilmesi.

YEDİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

             Kolon ücreti

             MADDE 33 – (1) İştirakçilerin her tahmin sütunu için ödeyeceği bedel yönetim kurulunca belirlenir.

             Sonuçlanmış müsabakalar

             MADDE 34 – (1) Sonuçlanmış bir müsabakanın sonradan iptal edilmesi veya tekrarlanması, sonucunun kararla değiştirilmesi veya kurayla belirlenmesi değerlendirmeyi etkilemez.

             Bayinin kurallara uyma zorunluluğu

             MADDE 35 – (1) Sabit, gezici ve sanal ortam bayileri, bu Yönetmelik hükümlerine ve Teşkilat tarafından yürürlüğe konulacak diğer yönetmelik, genelge, talimat ve düzenlemelere uymak zorundadır.

             Talihli isimlerinin açıklanmaması

             MADDE 36 – (1) Talihlilerin açık ve yazılı izinleri olmaksızın kimlikleri açıklanamaz, haber olarak kullanılamaz, ses veya görüntüleri yayımlanamaz, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılamaz.

             Tebligat

             MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik gereğince yapılacak tebligatlar hakkında, 11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 38- (1) 14/8/2002 tarihli ve 24846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçiş hükümleri

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Teşkilata yapılan bayilik başvurularının ilgililerince bu Yönetmelikte belirtilen yönteme göre yenilenmesi zorunlu olup, bu şekilde yenilenmeyen başvurular hakkında herhangi bir işlem yapılmaz.

             Mevcut sabit bayiler

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Teşkilattan bayilik ruhsatı alarak bayilik faaliyetine başlayanlar bu Yönetmelikte ve bu Yönetmeliğin verdiği yetkiye dayanarak Teşkilat tarafından alınacak haftalık asgari satış limiti, sabit bayilik komisyonu ile ikramiye ödemesi primi oranları kararlarına ve alınacak diğer kararlara uymak suretiyle bayilik faaliyetini devam ettirebilirler.

             (2) Mevcut bayilerin tümünün bu Yönetmelikte düzenlenen şartlara göre durumları Başbayi tarafından 6 aylık bir program dahilinde her bir bayi için düzenlenecek raporla tespit edilerek Teşkilata bildirilir. Söz konusu raporda eksikliği belirlenen bayilerin eksikliklerini üç ay içinde giderilmesi Teşkilat tarafından istenir. Belirlenen sürede eksiklikler giderilmediğinde bayilik ruhsatı iptal edilir.

             (3) Sabit ve münhasır bayilikler için Teşkilat Yönetim Kurulunca belirlenecek standartlara göre işyerinin tefrişatının verilen süreden sonraki altı ay içinde giderilmesi zorunlu olup, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda bayilik ruhsatı iptal edilir.

             (4) 2 nci fıkrada anılan raporla bayinin bu Yönetmelikte öngörülen ve giderilmesi mümkün olmayan şartları taşımadığı belirlendiğinde bayilik ruhsatı iptal edilir.

             (5) Mevcut münhasır bayiler bu Yönetmelikte belirlenen münhasır bayi şartlarına göre yeniden değerlendirilir. Bu şartlara uygun olmayan münhasır bayiler, münhasır bayiler için belirlenen bayi komisyon oranından yararlanamaz.

             (6) Bayiliğin devredilmesi, adres değişikliği, iptali, münhasır bayilik statüsü ve yeniden bayilik verilmesine ilişkin olarak bu Yönetmelikte yer alan düzenlemeler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce bayilik ruhsatı alanlar için de bağlayıcıdır.

             (7) Bu Yönetmeliğin yayımından önce bayilik faaliyetinde bulunanların bu Yönetmelikle belirlenen şartları da içeren yeni sabit bayilik sözleşmesini, kendilerine yapılacak tebligattan sonraki otuz gün içinde imzalamaları zorunludur. Bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin bayilik ruhsatları başkaca bir tebligata gerek olmaksızın iptal edilir.

             Mevcut sanal ortam bayileri

             GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Mevcut sanal ortam bayileri bu Yönetmelikte düzenlenen esaslara göre en geç otuz gün içinde Teşkilata başvurmak ve bu Yönetmelikte düzenlenen esaslara göre sanal ortam bayilik sözleşmesi imzalamak zorundadır. Bu bayilerden sözleşme bedeli alınmaz. Yeni sanal ortam bayilik sözleşmesi imzalanması halinde takip eden altı ay içinde bu Yönetmelikte ve imzalayacağı sözleşmedeki şartları yerine getirmek suretiyle sanal ortam bayilik ruhsatı alarak faaliyetlerine devam edebilirler. Bu sürelerde başvuru yapılmaması veya yeni esaslara göre sanal ortam bayilik ruhsatı alınmaması durumunda önceki ruhsatları iptal edilir.

             Yürürlük

             MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 1/3/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.