13 Şubat 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27140

TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

TEKERLEKLİ ARAÇLAR VE BU ARAÇLARA TAKILAN VE/VEYA ARAÇLARDA KULLANILAN

AKSAM VE PARÇALAR İLE İLGİLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AVRUPA EKONOMİK

KOMİSYONU TEKNİK DÜZENLEMELERİNİN UYGULAMAYA KONULMASINA

VE BAZI TEBLİĞLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM-2009/1)

 

             MADDE 1– (1) Bu Tebliğ, 5/1/1997 tarihli ve 22868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) İç Ulaşım Komitesince hazırlanan, “Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Andlaşma”ya uygulamada işlerlik kazandırılması ve bu Andlaşma çerçevesinde yayımlanmış bulunan BM/AEK Teknik Düzenlemelerinin (Regülasyonlar) Türk mevzuatına kazandırılması amacıyla, 11/1/1997 tarihli ve 22874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ ile yürürlüğe konulan ve EK-1’deki Listede karşılarında numaraları bulunan Teknik Düzenlemeler, Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonunda yürürlükte olan en son metni esas alınarak uygulanır.

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ uyarınca Ek-1’deki Listede yer alan Teknik Düzenlemeye göre “E” Tip Onayı almak için Onay Kuruluşu olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığına (Bakanlık) müracaat edecek üretici firmaların; yukarıda belirtilen Andlaşma, Yönetmelik, Teknik Düzenleme ve bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamına ilişkin uygulamalarda, teknik servis olarak, TS EN ISO/IEC 17025 ve/veya TS EN ISO/IEC 17020 veya eşdeğer ulusal veya uluslararası standartları sağlayan, deney ve analizleri yapabilecek laboratuarı ve/veya teknik imkanları bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, yapılacak protokolle belirlenecek şartlar çerçevesinde Bakanlıkça görevlendirilebilir. Teknik servisler, Onay Kuruluşu olan Bakanlığın izni ile deneyleri kendi laboratuarları dışında aynı özelliklere sahip laboratuarlarda yaptırabilir. Görevlendirilen teknik servisler Bakanlığın internet adresinde yayımlanır.

             MADDE 5 – (1)  Bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan Teknik Düzenlemelerin hükümlerine ilişkin orijinal ve Türkçe metinler Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) temin edilebilir.

             MADDE 6 – (1) Andlaşma hükümlerine göre Ek-1’deki Listede yer alan Teknik Düzenlemeye/Teknik Düzenlemelere taraf olan ülkelerin onay kuruluşları tarafından verilen Tip Onay Belgeleri aynen kabul edilir. Uygulamada Andlaşma hükümleri geçerlidir. İhtilâf vukuunda, Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından yayımlanan orijinal metinler esas alınır.

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin Ek-2’sinde yer alan Listede karşılarında Resmî Gazete tarih ve sayıları bulunan tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 8 – (1)  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

EK -1

 

 

TEKERLEKLİ ARAÇLAR VE BU ARAÇLARA TAKILAN VE/VEYA ARAÇLARDA KULLANILAN

AKSAM VE PARÇALAR  İLE  İLGİLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AVRUPA EKONOMİK

KOMİSYONU (BM/AEK) TEKNİK DÜZENLEMELERİ (REGÜLASYONLAR)

LİSTESİ 

 

 

Regülasyon No

TEKNİK DÜZENLEME (REGÜLASYON) ADI

 

R-1

Motorlu araçların asimetrik uzun huzme ve/veya kısa huzme yayan ve R2 ve/veya HS1 kategorilerindeki filaman ampuller ile donatılmış farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-3

Motorlu araçlar ve bunların römorklarının  reflektörlerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-4

Motorlu araçlar ve bunların römorklarının  arka plakalarını aydınlatan cihazların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-5

Motorlu araçların  Avrupa tip asimetrik uzun huzme veya kısa huzme veya her ikisini yayan atom farlarının  onayı ile ilgili teknik düzenleme 

 

R-6

Motorlu araçlar ve bunların römorklarının sinyal lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-7

Motorlu araçlar ve bunların römorklarının ön ve arka konum (yan)   lambaları, stop lambaları ve uç hat işaret lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-8

Motorlu araçların asimetrik uzun huzme veya kısa huzme veya ikisini de yayan halojen filamanlı farlarının  onayı ile ilgili teknik düzenleme (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 ve/veya H11)

 

R-9

L2, L4 ve L5 kategorisi araçların gürültü hususunda onayı ile ilgili teknik düzenleme 

 

R-10

Elektromanyetik uyumluluk hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-11

Araçların, kapı kilitleri ve kapı bağlantı elemanları hususunda onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-12

Çarpışma durumunda direksiyon tertibatına karşı sürücünün korunması hususunda araçların  onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-13

M,N ve O kategorisi araçların frenleri hususunda onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

        R-13 H

Binek araçlarının frenleri hususunda onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-14

Emniyet kemeri bağlantıları, İSOFİKS bağlantıları ve İSOFİKS üst bağlantısı hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-16

I . Motorlu araçlardaki kişiler için emniyet kemerleri, bağlanma sistemleri, çocuk bağlama sistemleri ve İSOFİKS çocuk bağlama sistemleri,

II. Emniyet kemeri, emniyet kemeri uyarı sistemi,bağlanma sistemleri, çocuk bağlama sistemleri ve İSOFİKS çocuk bağlama sistemleri ile donanmış araçların

onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-17

Koltuklar, bağlantıları ve koltuk başlıkları hususunda  araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-18

İzinsiz kullanmaya karşı önlem hususunda motorlu araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-19

Motorlu araçların  ön sis lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-20

Asimetrik kısa huzme ya da uzun huzme veya ikisini de yayan ve halojen filamanlı ampullerle (H4) donatılmış olan, motorlu araç farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-21

İç donanım hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-22

Motosiklet ve moped sürücüleri ve yolcuları için koruyucu başlıklar ve gözlüklerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-23

Motorlu araçların ve römorklarının  geri vites lambalarının onayı  ile ilgili  teknik düzenleme

 

R-24

I.  Görülebilir kirleticilerin emisyonu hususunda sıkıştırma ateşlemeli motorların onayı;

II. Onaylanmış bir tip sıkıştırma ateşlemeli  motorlarının yerleştirilmesi hususunda motorlu araçların onayı;

III.  Görülebilir kirleticilerin motor tarafından emisyonu hususunda sıkıştırma ateşlemeli motorları ile donatılmış motorlu araçların onayı;

IV. Sıkıştırma ateşlemeli motorun gücünün ölçülmesi

ile ilgili teknik düzenleme

 

R-25

Motorlu araçların  koltuğa entegre olsun olmasın koltuk başlıklarının onayı ile ilgili  teknik düzenleme

 

R-26

  Dış çıkıntıları hususunda araçların onayı ilgili  teknik düzenleme

 

R-27

Önceden  ikaz üçgeni (reflektörlerin)  onayı ile ilgili  teknik düzenleme

 

R-28

Sesli ikaz cihazlarının  ve sesli ikaz hususunda motorlu araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-29

Ticari araçlarda kabin içindeki kişilerin  korunması hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-30

Motorlu araçlar ve römorklarının havalı lâstiklerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-31

Asimetrik kısa huzme ya da uzun huzme veya ikisini de yayan  halojen atom farlarının onayı ile ilgili  teknik düzenleme

 

R-32

Arkadan çarpmada, darbe alan aracın yapısının davranışı hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-33

Önden çarpmada, darbe alan aracın yapısının davranışı hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R–34

Yangın tehlikelerinin önlenmesi hususunda araçların  onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-35

Ayak kumandalarının yerleşimi hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R–36

Genel yapısı hususunda büyük yolcu araçlarının  onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-37

Motorlu araçlar ve römorklarının onaylı lambalarında kullanılan filamanlı ampullerin onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-38

Motorlu araçlar ve römorklarının arka sis lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

 

R-39

Hız ölçer donanımı ve yerleştirilmesi  hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R–40

Motordan kaynaklanan gaz halindeki kirleticilerin emisyonu hususunda pozitif ateşlemeli motorla donatılan motosikletlerin onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-41

Gürültü hususunda motosikletlerin onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R–42

Ön ve arka koruma parçaları (tamponlar vb.) hususunda araçlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-43

Güvenlik camlarının ve bunların  araçlara takılmasının  onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R–44

Motorlu araçlarda çocukların  bağlanma tertibatlarının  onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-45

Far silicilerinin ve far siliciler hususunda motorlu araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-46

Dolaylı görüş cihazları ve bu cihazların yerleştirilmesi hususunda motorlu araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R–47

Motordan kaynaklanan gaz halindeki  kirleticilerin emisyonu hususunda pozitif ateşlemeli motorla donatılan mopedlerin onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-48

Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-49

Araçlarda kullanılan, sıkıştırma ateşlemeli motorlardan yayılan gaz halindeki ve parçacık kirleticileri ve yakıt olarak doğal gaz (NG) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) kullanan pozitif ateşlemeli motorlardan  yayılan gaz halindeki kirleticiler e karşı alınacak önlemler  ile ilgili teknik düzenleme

 

R-50

L kategorisi araçların ön konum lambaları, arka konum lambaları, stop lambaları, sinyal lambaları ve arka plaka aydınlatma cihazının onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-51

Gürültü emisyonu hususunda en az dört tekerleği olan motorlu araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-52

Genel yapısı hususunda M2 ve M3 kategorisi küçük kapasiteli araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-53

Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi hususunda L3 kategorisi araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R- 54

Ticarî araçların ve römorklarının havalı lastiklerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-55

Araç katarlarının mekanik kavrama aksamlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-56

Moped ve aynı şekilde işlem gören araçların farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-57

Motosiklet ve aynı şekilde işlem gören araçların farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-58

I.    Araç arka koruma donanımlarının,

II. Onaylanmış bir tip araç arka koruma donanımının takılması hususunda    araçların,

III.  Arkadan araç altına girmeye karşı koruma hususunda araçların

 onayı  ile ilgili teknik düzenleme

 

R-59

Yedek parça susturucu sistemleri onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R–60

Kumandaların ikazlar ve göstergelerin tanıtımını kapsayan sürücü tarafından çalıştırılan kumandalar hususunda iki tekerlekli motosikletlerin ve mopedlerin onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-61

Kabinin arka  duvarından itibaren  ön taraftaki  dış çıkıntıları hususunda ticari araçların  onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-62

İzinsiz kullanmaya karşı önlem hususunda gidonlu motorlu araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-63

Gürültü  hususunda iki tekerlekli mopedlerin onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-64

Geçici kullanımlı yedek tekerlekler/lastikler ile donatılmış araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-65

Motorlu araçların özel ikaz lambalarının  onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-66

Üst yapısının dayanıklılığı hususunda büyük yolcu araçlarının  onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-67

I.  Yanma sistemlerinde sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan motorlu araçların özel donanımlarının onayı;

II. Bu tür donanımların yerleştirilmesi hususunda yanma sistemlerinde sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan özel donanım takılı bir aracın onayı

ile ilgili teknik düzenleme

 

R-68

 Sırf elektrikle çalışan araçlar dahil olmak üzere, azami hızlarının ölçülmesi hususunda motorlu araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-69

Düşük hızlı araçların (yapısı itibarı ile) arka işaret levhalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-70

Ağır ve uzun araçların arka işaret levhalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-71

Sürücünün görüş alanı hususunda tarım veya orman traktörlerinin onayı  ile ilgili teknik düzenleme

 

R-72

Asimetrik kısa huzme ve uzun huzme yayan halojen (HS1)ampullü motosiklet farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-73

Yan koruma hususunda yük araçlarının, römorkların ve yarı-römorkların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-74

Aydınlatma ve sinyal cihazlarının yerleşimi hususunda L1 kategorisi araçların  onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-75

Motosikletler ve mopedler için havalı  lastiklerin onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-76

Mopedler için kısa ve uzun huzme yayan farların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-77

Motorlu araçların park lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-78

Frenleme düzeni hususunda L1, L2, L3, L4  ve L5 kategorisi araçlarda onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-79

 Direksiyon  (yönlendirme)  tertibatı hususunda araçların onayı  ile  ilgili  teknik düzenleme

 

R–80

Büyük yolcu araçlarının koltukları ve bu araçların, koltuklarının ve bağlantılarının dayanımı hususunda onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-81

Sepetli olsun olmasın iki tekerlekli motorlu araçların dikiz aynalarının ,  dikiz aynalarının gidona takılması hususunda onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-82

Mopedlerin halojen (HS2) filamanlı ampullu farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-83

Motor yakıtı özelliklerine göre kirletici maddelerin emisyonunu hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R–84

Yakıt tüketiminin ölçülmesi hususunda içten yanmalı motorla donatılmış binek otomobillerin onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-85

Net gücün ve elektrikli tahrik tertibatı için 30 dakikalık azami gücünün ölçümü hususunda M ve N sınıfı motorlu araçların itici gücü için tasarımlanmış içten yanmalı motorların veya elektrikli tahrik tertibatının onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-86

Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi hususunda tarım veya orman traktörlerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R–87

Motorlu araçlar için gündüz sürüş  lambaların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-88

İki tekerlekli araçlar için  yansıtıcılı  lastiklerinin  onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-89

I.   Azami hızının sınırlanması hususunda araçların;

II.  Onaylı hız sınırlayıcı cihazların yerleştirilmesi hususunda araçların;

III. Hız sınırlayıcı cihazların

 onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-90

Motorlu araçların ve römorklarının yedek parça fren balata komplelerinin ve kampanalı fren  balatalarının  onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-91

Motorlu araçların ve römorklarının yan işaret lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-92

Motosiklet, moped ve üç tekerlekli araçlar için orijinal olmayan yedek parça egzoz susturucu sistemlerinin  onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R–93

  I.    Önden alta girişe karşı koruma tertibatı ;

 II.  Onaylanmış bir önden alta girişe karşı koruma tertibatı tipinin yerleştirilmesi hususunda araçların;

III.  Önden alta girişe karşı korumaları hususunda araçların

 onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

 

 

R–94

Önden çarpma durumunda sürücü ve yolcuların korunması hususunda araçların  onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-95

Yandan çarpmaya karşı sürücü ve yolcuların korunması  hususunda motorlu  araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-96

Motordan kaynaklanan kirleticilerin emisyonları hususunda tarım ve orman traktörlerine yerleştirilecek sıkıştırma ateşlemeli motorların  onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-97

Alarm sistemlerinin ve alarm sistemleri hususunda motorlu araçların  onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-98

Gaz boşalmalı (deşarjlı) ışık kaynakları ile donatılan motorlu araç farlarının  onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-99

Motorlu araçların onaylanmış gaz boşalmalı (deşarjlı) lamba birimlerinde kullanılacak olan gaz boşalmalı ışık kaynaklarının onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-100

Yapısı, işlevsel emniyeti ve hidrojen emisyonu ile ilgili özel şartlar hususunda bataryalı elektrikli araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-101

Sadece içten yanmalı motorlarla teçhiz edilmiş veya bir hibrid elektrik güç kaynağı ile techiz edilmiş binek araçların karbondioksit ve yakıt tüketimi ve/veya elektrik enerjisi tüketimi ve menzil ölçümü hususunda, ayrıca  sadece bir elektrik güç kaynağı ile teçhiz edilmiş n1 ve m1 kategorisi araçların elektrik enerjisi tüketimi ve menzil ölçümü hususunda onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-102

I.  Kısa çeki düzeneği;

II. Onaylı bir kısa çeki düzeneği takılması hususunda araçların

onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-103

Motorlu araçlar için değiştirilebilir katalitik konvektörlerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme      

 

R-104

 

M, N ve O kategorisi araçlar için geri yansıtıcı işaretlerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-105

Özel yapısal nitelikleri hususunda tehlikeli maddelerin taşınması amaçlanan araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-106

Tarım araçları ve römorkları için havalı (pnömatik) lastiklerin onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R–107

Genel yapısı hususunda M2 ve M3 kategorisi araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-108

Motorlu araçlar ve römorkları için kaplanmış havalı (pnömatik) lastiklerin imalatının onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-109

Ticari araçlar ve römorkları için kaplanmış havalı (pnömatik) lastiklerin imalatının onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-110

I.   Tahrik sistemlerinde sıkıştırılmış doğal gaz kullanan motorlu araçların özel parçalarının ;

II.  Tahrik sistemlerinde sıkıştırılmış doğal gazın kullanımı için onaylanmış tipteki özel parçalarının yerleştirilmesi hususunda araçların

 onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-111

Devrilme kararlılığı hususunda N ve O kategorisi tankerlerin onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R–112

Asimetrik kısa hüzme ya da uzun hüzme veya ikisini de yayan ve filamanlı ampullerle donatılmış, motorlu araç farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R–113

Simetrik kısa huzme ya da uzun huzme veya ikisini de yayan ve filamanlı ampullerle donatılmış, motorlu araç farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R–114

I.   Değiştirilebilen hava yastığı sistemi için hava yastığı modülünün;

II. Onaylanmış tip hava yastığı modülü ile donatılmış değiştirilebilen direksiyon simidinin;

III. Direksiyon simidine yerleştirilenin haricinde değiştirilebilen hava yastığı sisteminin

 onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R–115

I. Tahrik sistemlerinde LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) kullanılması amacıyla motorlu araçlara yerleştirilecek sonradan takılan özel LPG sistemlerinin;

II. Tahrik sistemlerinde CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) kullanılması amacıyla motorlu araçlara yerleştirilecek sonradan takılan özel CNG sistemlerinin

onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-116

İzinsiz kullanıma karşı motorlu araçların korunması ile ilgili teknik düzenleme

 

R-117

Yuvarlanma ses emisyonları ve ıslak yüzeyde tutunma bakımından lâstiklerin onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-118      

Bazı motorlu araç kategorilerinin iç yapısında kullanılan malzemelerin yanma davranışı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-119

Motorlu araçların köşe  lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-120       

Net güç, net moment ve özgül yakıt tüketimi ölçümü hususunda tarım ve orman traktörleri ile karayolu dışında çalışan makinelere yerleştirilecek içten yanmalı motorların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-121

El kumandaları ikaz ve göstergelerinin yerleşimi ve tanımlanması hususunda motorlu araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-122

Isıtma sistemleri hususunda M, N ve O kategorisi araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-123

Motorlu araçların uyarlayıcı (adaptif) ön aydınlatma sistemlerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-124

Binek araçların ve römorklarının tekerleklerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-125

Motorlu araç sürücüsünün ön görüş alanı hususunda motorlu araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

R-126

Orijinal olmayan araç donanımı olarak tedarik  edilen yer değiştirebilir bagaja karşı yolcuların korunması için bölme sistemlerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme

 

 

 

EK-2

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER

LİSTESİ

 

Sıra No

Resmi Gazete Tarih ve No

TEKNİK DÜZENLEME (REGÜLASYON) ADI

 

1

9/8/2000  - 24135

Motorlu Taşıtların Asimetrik Uzun Huzme ve/veya Kısa Huzme Yayan ve  R2  ve/veya HS1 Kategorilerindeki Filaman Lambaları İle Donatılmış Farlarının Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-1) İlişkin Tebliğ (No: SGM- 2000/64)

 

2

8/3/2000 - 23987

Motorlu Taşıtların Reflektörlerinin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-3) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/2)

 

3

8/3/2000-23987

Motorlu Taşıtların Arka Plaka Lambalarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-4) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/3)

 

4

9/8/2000  - 24135

Motorlu Taşıtların Avrupa Tip Asimetrik Uzun Huzme veya Kısa Huzme veya Her İkisini Yayan  (SB) Atom Farlarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-5) İlişkin Tebliğ (No: SGM- 2000/65)

 

5

8/3/2000 - 23987

Motorlu Taşıtların Sinyal Lambalarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-6) İlişkin Tebliğ   (Tebliğ No: SGM- 2000/4)

 

6

8/3/2000 - 23987

Motorlu Taşıtların Lambalarının (Yan, Arka, Stop) Onayı lie İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-7) İlişkin Tebliğ Onayı(Tebliğ No: SGM- 2000/5)

 

7

8/3/2000 - 23987

Motorlu Taşıtların Halojen Filamanlı Farlarının  Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-8) İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: SGM- 2000/6)

 

8

8/3/2000 - 23987

Üç Tekerlekli Motorlu Taşıtlarda Gürültü Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-9) İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: SGM- 2000/7)

 

9

7/10/2000-24193

Elektromanyetik Uyumluluk Konusunda Motorlu Taşıtların Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-10) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM – 2000/66)

 

10

25/9/1999 -23827

 Motorlu Taşıtların Kapı Kilitleri ve Kapı Tutma Elemanlarının Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R-11) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 99/11)

 

11

7/10/2000-24193

Çarpışma Durumunda Direksiyon Tertibatına Karşı Sürücünün Korunması Konusunda Motorlu Taşıtların Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-12) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM – 2000/67)

 

12

8/3/2000 – 23987

Motorlu Taşıtların Frenlerinin Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-13) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/8)

 

13

7/10/2000–24193

Emniyet Kemeri Bağlantıları Konusunda Motorlu Taşıtların Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-14) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM – 2000/68)

 

14

18/11/1998 -23527

Motorlu Taşıtların Yetişkin Yolcuları İçin Emniyet Kemerlerinin ve Bağlama Sistemlerinin onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-16) İlişkin Tebliğ (ÖSG-R 16-98/95-96)

 

15

7/10/2000-24193

Koltuklar, Bağlantıları ve Koltuk Başlıkları Konusunda Motorlu Taşıtların Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-17) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM – 2000/69)

 

16

8/3/2000 - 23987

Motorlu Taşıtların İzinsiz Kullanmaya Karşı Önlem Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-18) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/9)

 

17

8/3/2000 - 23987

Motorlu Taşıtların  Ön Sis Lambalarının Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-19) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/10)

 

18

11/5/1998 - 23339

Asimetrik Kısa Huzme Ya Da Uzun Huzme veya İkisini De Yayan ve Halojen Filamanlı Lambalarla (H4 Lambalar) Donatılmış Olan, Motorlu Taşıt Farlarının Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R-20) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 99/11)

 

19

7.10.2000-24193

İç Donanım Konusunda Motorlu Taşıtların Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-21) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM – 2000/70)

 

20

8/3/2000 - 23987

İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Taşıtlarda Koruyucu Başlıkların  Onayı İle İlgili  Teknik Düzenlemeye(R-22) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/11)

 

21

8/3/2000 - 23987

Motorlu Taşıtların  Geri Vites Lambalarının Onayı  İle İlgili  Teknik Düzenlemeye (R-23) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/12)

 

22

26/4/2000- 24031

Motorlu Taşıtlarda; Görülebilir Kirleticilerin Yayılması Konusunda Sıkıştırma Ateşlemeli (C.I.) Motorların Onayı, Onaylanmış Bir Tipin C.İ. Motorlarının Yerleştirilmesi Konusunda Motorlu Taşıtların Onayı,  Motor Tarafından Görülebilir Kirleticilerin Yayılması Konusunda (C.I.) Motorları İle Donatılmış Motorlu Taşıtların Onayı,  C.İ. Motorun Gücünün Ölçülmesi (Tebliğ No: SGM- 2000/58)

 

23

9/3/2000 - 23988

Motorlu Taşıtların  Koltuk Başlıklarının Onayı İle İlgili  Teknik Düzenlemeye (R-25) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/13)

 

24

9/3/2000 - 23988

Motorlu Taşıtların  Dış Çıkıntıları Onayı İlgili  Teknik Düzenlemeye (R-26) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/14)

 

25

9/3/2000 - 23988

Motorlu Taşıtların  Reflektörlerinin  Onayı İle İlgili  Teknik Düzenlemeye (R-27) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/15)

 

26

10/3/1999  -23635

Motorlu taşıtların Sesli İkaz Cihazları ve Sesli Sinyallerinin  onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-28) İlişkin Tebliğ (SGM-99/4)

 

27

9/3/2000 - 23988

Kabin İçindeki Yolcuların  Korunması Konusunda Motorlu Ticari Taşıtların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-29) İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: SGM- 2000/16)

 

28

19/6/1998 -23377

Motorlu taşıtlar ve römorklarının havalı lâstiklerinin onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-30) İlişkin Tebliğ (ÖSG- R 30-98/36-37)

 

29

28/3/2002- 24709

Simetrik olmayan geçiş hüzmesi ve/veya sürüş hüzmesi yayan motorlu araç halojen atom farlarının onayı ile ilgili teknik düzenlemeye (R-31) ilişkin Tebliğ (SGM-2002/1)

 

30

9/3/2000 - 23988

Motorlu Taşıtların  Arka Darbelerde Otomobil Yapısının Davranışı Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-32) İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: SGM- 2000/17)

 

31

9/3/2000 - 23988

Motorlu Taşıtların  Ön Darbelerde Otomobil Yapısı Nın Davranışı Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-33) İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: SGM- 2000/18)

 

32

3/1/2003- 24982

Yangın Tehlikelerinin Önlenmesi Konusunda Taşıtların Onayı ile ilgili Teknik Düzenlemeye (R–34) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM – 2002/16)

 

33

9/3/2000 - 23988

Motorlu Taşıtların  Pedal Konumları Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-35) İlişkin Tebliğ   (Tebliğ No: SGM- 2000/19)

 

34

3/1/2003- 24982

Genel Yapısı Bakımından Büyük Yolcu Taşıtlarının Onayı ile ilgili Teknik Düzenlemeye (R–36) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM – 2002/17)

 

35

9/3/2000 - 23988

Motorlu Taşıtların  Ampullerinin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-37) İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: SGM- 2000/20)

 

36

9/3/2000 - 23988

Motorlu Taşıtların  Arka Sis Lambalarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-38) İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: SGM- 2000/21)

 

37

7/10/2000-24193

Hız Ölçer Donanımı ve Yerleştirilmesi Konusunda Motorlu Taşıtların Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-39) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM – 2000/71)

 

38

3/1/2003- 24982

Motordan Kaynaklanan Kirleticilerin Emisyonu Konusunda Pozitif Ateşlemeli Motorla Donatılan Motosikletlerin Onayı ile ilgili Teknik Düzenlemeye (R–40) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM – 2002/13)

 

39

9/3/2000 - 23988

Motosikletlerin Gürültü Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-41) İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: SGM- 2000/22)

 

40

3/1/2003- 24982

Karayolu Taşıtlarının Ön ve Arka Koruma Parçalarının (Tamponlar vb.) Onayı ile ilgili Teknik Düzenlemeye (R–42) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM – 2002/18)

 

41

9/3/2000 - 23988

Motorlu Taşıtların  Güvenlik Camı Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-43) İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: SGM- 2000/23)

 

42

3/1/2003- 24982

Güç Tahrikli Taşıtlarda Çocuk Oturakları İçin Bağlama Tertibatının Onayı ile ilgili Teknik Düzenlemeye (R–44) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM – 2002/21)

 

43

9/3/2000 - 23988

Motorlu Taşıtların  Far Silicilerinin ve Far Silicili Taşıtların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-45) İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: SGM- 2000/24)

 

44

9/3/2000 - 23988

Dikiz Aynaları  ve Dikiz Aynalarının Takılması Konusunda Motorlu Taşıtların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-46) İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: SGM- 2000/25)

 

45

3/1/2003- 24982

Motordan Kaynaklanan Gaz Kirleticilerin Emisyonu Konusunda Pozitif Ateşlemeli Motorla Donatılan Mopedlerin Onayı ile ilgili Teknik Düzenlemeye (R–47) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM – 2002/14)

 

46

20/07/2000-24115

 Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Yerleştirilmesi Konusunda Motorlu Taşıtların Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R-48) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2000/62)

 

47

28/03/2002- 24709

Sıkıştırma ateşlemeli ve doğal gazlı motorlar ile likit petrol gazıyla çalışan pozitif ateşlemeli motorların ve bu motorlarla teçhiz edilmiş araçların motorundan yayılan kirleticiler hakkında onaya dair eşit hükümler ile ilgili Teknik Düzenlemeye (R-49) ilişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2002/2)

 

48

9/3/2000 - 23988

Motosikletlerin ve Mopedlerin  Aydınlatma Sistemlerinin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-50) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/26)

 

49

9/3/2000 - 23988

Motorlu Taşıtlarda Gürültü  Emisyonu Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-51) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/27)

 

50

9/3/2000 - 23988

8-16 Kişilik Motorlu Taşıtların  Yapılarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-52) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/28)

 

51

9/3/2000 - 23988

Motosikletlerin Sinyal Düzenleri Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-53) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/29)

 

52

9/3/2000 - 23988

Ticarî Motorlu Taşıtların Lastiklerinin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-54) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2000/30)

 

53

9/3/2000 - 23988

Motorlu Araçların Mekanik Kavramaları Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-55) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/31)

 

54

9/3/2000 - 23988

Moped Farlarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-56) İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: SGM- 2000/32)

 

55

9/3/2000 - 23988

Motosiklet Farlarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-57) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/33)

 

56

7/10/1999 - 23839

Taşıt Arka Koruma Donanımlarının (Rupds),  Onaylanmış Bir Tip Rupd’ın Takılması  Konusunda Taşıtların  ve  Arkadan Taşıt Altına Girişe Karşı Koruma (Rup) Konusunda Taşıtların Onayı  ile İlgili Teknik Düzenleme (R-58)'e İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 99/12)

 

57

3/4/2000-24009

Motorlu Taşıtların Yedek Parça Susturucu Sistemleri Konusunda  Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-59) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/53)

 

58

3/1/2003- 24982

Kumandalar, İkazlar ve Göstergelerin Tanıtımını Kapsayan Sürücü Tarafından Çalıştırılan Kumandalar Konusunda İki Tekerlekli Motorlu Taşıtların ve Mopedlerin Onayı ile ilgili Teknik Düzenlemeye (R–60) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM – 2002/15)

 

59

9/3/2000 - 23988

Ticari Motorlu Taşıtların Kabin Dış Çıkıntıları  Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-61) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/34)

 

60

9/3/2000 - 23988

Yetkisiz Kullanmaya Karşı Gidonlu Motorlu Taşıtların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-62) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/35)

 

61

9/3/2000 - 23988

İki Tekerlekli Mopedlerde Gürültü Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-63) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/36)

 

62

9/3/2000 - 23988

Motorlu Taşıtların Özel İkaz Lambalarının  Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-65) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/37)

 

63

7/10/2000-24193

Üst Yapısının Dayanıklılığı Konusunda Büyük Yolcu Taşıtlarının  Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-66) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM – 2000/72)

 

64

 

9/3/2000 – 23988

LPG Kullanan Motorlu Taşıtların Özel Ekipmanlarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-67) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2001/8)

 

65

28/3/2002- 24709

Elektrikli araçlar dahil olmak üzere, araç maksimum hızlarının ölçülmesinin onayı ile ilgili Teknik Düzenlemeye (R-68) ilişkin Tebliğ (Tebliğ No:SGM-2002/3)

 

66

9/3/2000 - 23988

Hızı 30 Km/Saatten Düşük Hızlı Araçların Arka İşaret Levhalarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-69) İlişkin Tebliğ. (Tebliğ No: SGM-2000/39

 

67

26/9/1998 -23475

Ağır ve Uzun  Araçların Arka İşaret Levhalarının Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R-70) İlişkin Tebliğ (No: ÖSG-R 70-98/90-91)

 

68

24/5/2000 - 24058

Sürücünün Görüş Alanı Konusunda Tarım veya Orman Traktörlerinin Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R-71) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/59)

 

69

9/3/2000 - 23988

Motosiklet Halojen Farlarının Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R-72) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/41)

 

70

7/10/2000-24193

Yan Koruma Konusunda Yük Taşıtlarının, Römorkların ve Yarı-Römorkların Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-73) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM – 2000/73)

 

71

9/3/2000 - 23988

Mopedlerin Aydınlatma ve Sinyal Cihazlarının Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R-74) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/42)

 

72

25/6/1998 - 23383

Motosikletler ve Mopetler için Havalı  Lastiklerin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-75) İlişkin Tebliğ (No: ÖSG-R 75-98/40-41)

 

73

9/3/2000 - 23988

Mopedlerin Sürüş ve Geçiş Huzmeli Farlarının Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R-76) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/43)

 

74

9/3/2000 - 23988

Motorlu Taşıtların Park Lambalarının Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R-77) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/44)

 

75

9/3/2000 - 23988

L Sınıfı Taşıtlarda Frenleme Düzeni Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R-78) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/45)

 

76

13/10/1999 23845

 Direksiyon  (Yönlendirme)  Tertibatı Konusunda Taşıtların Onayı  İle  İlgili  Teknik Düzenlemeye (R-79) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 99/13)

 

77

3/1/2003- 24982

Büyük Yolcu Taşıtlarının Koltukları ve Bu Taşıtların Koltuklarının ve Bağlantılarının Dayanımı Onayı ile ilgili Teknik Düzenlemeye (R–80) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM – 2002/22)

 

78

9/3/2000 - 23988

İki Tekerlekli Taşıtların Dikiz Aynalarının Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R-81) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/46)

 

79

9/3/2000 - 23988

Mopedlerin Halojen  Farlarının Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R-82) İlişkin Tebliğ Tebliğ No: SGM- 2000/47)

 

80

28/3/2002- 24709

Motor yakıtı özelliklerine göre kirletici maddelerin emisyonunun onayı ile ilgili Teknik Düzenlemeye (R-83) ilişkin Tebliğ.(SGM-2002/4)

 

81

3/1/2003- 24982

Yakıt Tüketiminin Ölçülmesi Konusunda İçten Yanmalı Motorla Donatılmış Binek Otomobillerin Onayı ile ilgili Teknik Düzenlemeye (R–84) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM – 2002/24)

 

82

26/4/2000- 24031

Net Gücün ve Elektrikli Tahrik Tertibatının 30 Dakikalık Maksimum Gücünün Ölçümü Konusunda M ve N Sınıfı Motorlu Taşıtların İtici Gücü İçin Tasarımlanmış İçten Yanmalı Motorların veya Elektrikli Tahrik Tertibatının Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R-85) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/54)

 

83

24/5/2000 - 24058

Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Montajı Konusunda Tarım veya Orman Traktörlerinin Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R-86) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/60)

 

84

3/1/2003- 24982

Motorlu Taşıtlar İçin Gündüz Yakılan Lambaların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R–87) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM – 2002/9)

 

85

9/3/2000 - 23988

İki Tekerlekli Taşıtların  Yansıtıcılı  Lastiklerinin  Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R-88 İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/49)

 

86

9/3/2000 - 23988

Motorlu Taşıtlarda  Hız Sınırlayıcılarının Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R-89) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/49)

 

87

9/3/2000 - 23988

Motorlu Taşıtlarda Fren Balatalarının  Değiştirilmesi Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R-90) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/50)

 

88

20/7/2000-24115

Motorlu Taşıtların ve Römorklarının Yan İşaret Lambalarının Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R-91) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/63)

 

89

9/3/2000 - 23988

İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Taşıtlarda Egzost Susturucu Sistemlerinin Değiştirilmesi Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R-92 ) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/51)

 

90

3/1/2003- 24982

1-Önden Alta Girişe Karşı Koruma Tertibatı (FUPDs), 2-  Onaylanmış Bir FUPD Tipinin Taşıta Takılması, 3- Önden Alta Girişe Karşı Koruma (FUP) Konusunda Taşıtların  Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R–93) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM – 2002/19)

 

 

 

91

3/1/2003- 24982

Önden Çarpma Durumunda Yolcuların Korunması Konusunda Taşıtların  Onayı ile ilgili Teknik Düzenlemeye (R–94) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM – 2002/23)

 

92

9/3/2000 - 23988

Yandan Çarpmaya Karşı Yolcuların Korunması  Konusunda Motorlu  Taşıtların Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R-95) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/52)

 

93

24/5/2000 - 24058

Motordan Kaynaklanan Kirleticilerin Emisyonları Konusunda Tarım ve Orman Traktörlerine Takılan Sıkıştırma Ateşlemeli (C.I) Motorların  Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R-96) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/61)

 

94

7/10/2000-24193

Alarm Sistemlerinin ve Alarm Sistemleri Konusunda Motorlu Taşıtların  Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye  (R-97) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM – 2000/74)

 

95

26/4/2000- 24031

Gaz Boşalmalı Işık Kaynakları İle Donatılan Motorlu Taşıt Farlarının  Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R-98) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/55)

 

96

26/4/2000- 24031

Güç Tahrikli Taşıtların Onaylanmış Gaz Boşalmalı Lamba Birimlerinde Kullanılacak Olan Gaz Boşalmalı Işık Kaynaklarının Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R-99) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2000/56)

 

97

1/2/2006-26067

Elektrik Bataryalı Araçların Yapı, İşlevsel Emniyet ve Hidrojen Emisyonu İle İlgili Özel Şartlar Konusunda Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R–100) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:SGM-2006/2)

 

98

 

28/03/2002- 24709

İçten yanmalı motorlarla teçhiz edilmiş binek araçların CO2 ve yakıt tüketimi ölçümü ve bir elektrik güç kaynağı ile teçhiz edilmiş N1 ve M1 sınıfı araçların elektrik enerjisi tüketimi ve menzil ölçümünün onayı ile ilgili Teknik Düzenlemeye (R-101) ilişkin Tebliğ.(SGM-2002/5)

 

99

1/2/2006-26067

Çeki Düzeni ve Onaylanmış Tipte Çeki Düzeni İle Teçhiz Edilmiş Taşıtların Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R–102) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2006/3)

 

100

1/2/2006-26067

Güç Tahrikli Araçların Değiştirilebilir Katalitik Konvektörlerinin Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R–103) İlişkin Tebliğ (Tebliğ  No: SGM-2006/4) 

 

101

29/08.2001 -24508

Ağır ve Uzun Araçlarda Geri Yansıtıcı İşaretlerinin Onayı ile ilgili Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2001/9)

 

102

1/2/2006-26067

Tehlikeli Maddelerin Taşınması İçin Tasarlanan Taşıtların Özel Yapısal Nitelikleri Konusunda Teknik Düzenlemeye (R–105) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2006/5)

 

103

1/2/2006-26067

Tarım Araçları ve Römorkları İçin Havalı (Pnömatik) Lastiklerin Onayıile İlgili Teknik Düzenlemeye (R–106) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2006/6)

 

104

3/1/2003- 24982

Çift Katlı  Büyük Yolcu Taşıtlarının Genel Yapısı Bakımından Onayı ile ilgili Teknik Düzenlemeye (R–107) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM – 2002/20)

 

105

1/2/2006-26067

Motorlu Araçlar ve Römorkları İçin Kaplanmış Havalı (Pnömatik)Lastiklerin İmalatının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R–108) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2006/7)

 

106

1/2/2006-26067

Ticari Taşıtlar ve Römorkları İçin Kaplanmış Havalı (Pnömatik)Lastiklerin İmalatının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R–109) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2006/8)

 

107

28/03/2002- 24709

Tahrik sistemlerinde sıkıştırılmış doğal gaz kullanan motorlu araçların belli parçalarının ve bu araçların tahrik sistemlerinde sıkıştırılmış doğal gazın kullanımı için onaylanmış tipteki belli parçalarının montaj onayı ile ilgili Teknik Düzenlemeye (R-110) ilişkin Tebliği.(SGM-2002/6)

 

108

1/2/2006-26067

Devrilme Kararlılığı Konusunda N ve O Kategorisi Tankerlerin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R–111) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2006/9)

 

109

3/1/2003- 24982

Asimetrik Kısa Hüzme ya da Uzun Hüzme veya İkisini de Yayan ve Filamanlı Lambalarla Donatılmış, Motorlu Taşıt Farlarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R–112) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM – 2002/10)

 

110

3/1/2003- 24982

Simetrik Kısa Huzme ya da Uzun Huzme veya İkisini de Yayan ve Filamanlı Lambalarla Donatılmış, Motorlu Taşıt Farlarının Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R–113) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM – 2002/11)

 

111

1/2/2006-26067

Değiştirilebilen Hava Yastığı Sistemi İçin Hava Yastığı Modülünün,Onaylanmış Tip Hava Yastığı Modülü ile Donatılmış Değiştirilebilen Direksiyon Simidinin ve Direksiyon Simidine Yerleştirilenin Haricinde Değiştirilebilen Hava Yastığı Sisteminin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R–114) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2006/10)

 

112

1/2/2006-26067

Tahrik Sistemlerinde LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) Kullanılması Amacıyla Motorlu Taşıtlara Monte Edilecek Sonradan Takılan Özel LPG Sistemlerinin ve Tahrik Sistemlerinde CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) Kullanılması Amacıyla Motorlu Taşıtlara Monte Edilecek Sonradan Takılan Özel CNG Sistemlerinin Onayı ile İlgili Teknik  Düzenlemeye (R–115) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2006/11)

 

113

1/2/2006-26067

İzinsiz Kullanıma Karşı Motorlu Araçların Korunması ile İlgili Teknik Talimatların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R–116) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2006/12)

 

114

1/2/2006-26067

Yuvarlanma Ses Emisyonları Bakımından Lâstiklerin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R–117) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2006/13)

 

115

1/2/2006-26067

Bazı Motorlu Araç Kategorilerinin İç Yapısında Kullanılan Malzemelerin Yanma Davranışı ile İlgili Teknik Talimatların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R–118) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2006/14)

 

116

1/2/2006-26067

Motorlu Araçların Köşe Lambalarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R–119) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2006/15)

 

117

1/2/2006-26067

Tarım ve Orman Traktörleri ile Karayolu Dışında Çalışan Makinelere Takılacak İçten Yanmalı Motorların Net Güç, Net Tork ve Özel Yakıt Tüketimi Ölçümü Konusunda Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R–120) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2006/16)