10 Şubat 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27137

YÖNETMELİK

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

ZİRAİ KARANTİNA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, ülkemizi bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmalardan korumak amacıyla, bu organizmalar yönünden bitkiler, bitkisel ürünler ve diğer maddelerin ithali ve transit geçişi, serbest bölgelere yurt dışından getirilen, buralardan ülkemize ithal edilen veya transit geçişlere konu edilen bitki ve bitkisel ürünler ile ithale mani teşkil eden zararlı organizmalarla ilgili hususları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Ahşap ambalaj materyali: Belli bir ürüne veya eşyaya bağlı olmaksızın, bir malın desteklenmesi, korunması veya taşınmasında kullanılan; palet, sandık, tahta kasa, kablo makarası, silindir kasa, ambar rafı, yükleme tahtası gibi odundan mamul, kalınlığı 6 mm’nin üzerindeki ambalaj veya ambalaj destek malzemelerini,

             b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

             c) Bitki: Her türlü dikim amaçlı bitki ile bunların ürünleri, tohum, fide, fidan, çelik, aşı kalemi, yumru, kök, soğan, meyve, çiçek, yaprak, doku ve diğer her türlü parçalarını,

             ç) Bitki Sağlık Sertifikası: Bir örneği Ek-6’ da yer alan ve 1951 Roma Uluslararası Bitki Koruma Anlaşmasında kabul edilen standart forma göre veya IPPC (International Plant Protection Convention - Uluslararası Bitki Koruma Birliği) sertifika örneğine göre hazırlanmış  (FAO, 1990),  ihraç bitki ve bitkisel ürünleri için düzenlenen belgeyi,

             d) Bitkisel ürün: Tane dâhil bitkisel orijinli işlenmemiş materyal ve işlendiği halde doğası ve işleme şekli nedeniyle zararlı organizmaların girişi ve yayılması açısından risk taşıyan işlenmiş ürünü,

             e) Dikim amaçlı bitki: Dikili olarak veya dikilmek üzere getirilen bitkileri,

             f) Doku kültürü: Bitkinin herhangi bir dokusundan alınan canlı bir parçasının, kapalı ve şeffaf bir kapta bulunan sıvı veya katı steril ortamda yetiştirilmesini,

             g) Endüstriyel odun: Tomruk, tel direği, maden direği ve sırık ile yuvarlak ya da yarılmış haldeki sanayi odunu, lif-yonga odunu ve kâğıtlık odunu,

             ğ) Faydalı organizma: Biyolojik evresinin herhangi bir dönemini zararlı organizma üzerinde geçiren ve bu organizmanın populasyonunu sınırlayabilen parazitoit, parazit, predatör ve antogonist organizmaları,

             h) Fümigasyon: Zararlı organizmaları imha etmek amacıyla, belirli sıcaklıktaki kapalı bir ortama, gaz halinde etki eden bir fumigantı belirli miktarda verme ve belirli bir süre ortamda tutma işlemini,

             ı) Isıl işlem (HT): Ahşap malzemenin öz (iç) sıcaklığının 56 derecede 30 dakika süreyle ısıtılması işlemini,

             i) İnspektör: İthal, ihraç ve transit geçişi yapılan, serbest bölgelere getirilen, bu bölgelerden çıkartılan; bitki, bitkisel ürün ve orman ürünleri ile ahşap ambalaj malzemelerinin zirai karantina amaçlı her türlü kontrollerle denetimlerini yaparak gerekli belgeleri düzenlemek ve yurt içinde yetiştirilen bitkilerde bitki sağlığı denetimlerini, resmi sürvey programlarını gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş teknik personeli,

             j) İthalat: Geri gelen eşya dâhil gümrük mevzuatı hükümlerine göre serbest dolaşımda olmayan ürünün gümrük mevzuatının serbest dolaşıma giriş, antrepo, geçici ithalat, dâhilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tabi tutulmasını,

             k) İthal permisi: Bir örneği Ek–8’ de yer alan, dış ülkelerden ekim, dikim ve çoğaltmada kullanılmak üzere bitki ithal edeceklerin, ithalattan önce Bakanlıktan veya yetkilendirilmiş Müdürlüklerden alacağı izin belgesini,

             l) Kereste: Odunların biçilmesi, kesilmesi veya yontulması suretiyle elde edilen kalınlığı 6 mm’ yi geçen parçayı,

             m) Lif-yonga odunu: Lif, levha ve yonga levha üretiminde kullanılan odunu,

             n) Müdürlük: Zirai Karantina Müdürlüğünü, bu Müdürlüğün olmadığı yerlerde Bakanlık İl Müdürlüğünü,

             o) Odun: Endüstriyel odun ve yakacak odun dâhil kabuklu ve kabuksuz tüm odunları,

             ö) Rizom: Kısmen veya tamamen toprak altında gelişen ve üst kısmında sürgün, alt kısmında kök oluşturan yatay, genellikle kalınlaşmış köke benzeyen toprak altı gövdeyi,

             p) Soğan: Uygun olmayan iklim koşulları süresince bitkisel özelliğini koruyan, altında kökleri olan, tabakalar halinde üst üste dizilmiş kalın, etli yapraklara sahip olan toprak altı bitki parçasını,

             r) Tohum: Üretim amacı taşımayan tohumlar hariç, etrafı çimlenmesi için gerekli besin dokusuyla kaplı olgunlaşmış embriyoya sahip üretim amaçlı generatif bitki parçasını,

             s) Toprak: Yeryüzünün hava ile teması sonucu değişikliğe uğrayan, içerisinde bitkilerin yetişebildiği mineral ve organik maddeler ile bitkisel materyal içeren en üst tabakasını,

             ş) Torf: Yosunların ve bazı bitkilerin su içerisinde kısmen çürüyerek ayrışması sonucunda meydana gelen, bir ölçüde kömürleşmiş bitkisel dokuların oluşturduğu, yerine göre gübre ya da yetiştirme ortamı olarak yararlanılan organik kökenli maddeleri,

             t) Transit: Yabancı bir ülkeden Türkiye gümrük bölgesine getirilen bitki, bitkisel ürünler ve diğer maddelerin gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine taşınarak ülke dışına çıkarılmasını,

             u) Yakacak odun: Boyut ve görünüş özellikleri itibariyle endüstriyel odun standartlarında aranan özellikleri taşımayan ve ısınma ya da başka şekilde enerji üretimi amacıyla kullanılan yuvarlak ve yarılmış haldeki odunu,

             ü) Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası: Bir örneği Ek–7’ de yer alan; uluslararası kabul edilmiş forma göre orijin ülkeden ithal edilen bitki ve bitkisel ürünleri tekrar ihraç eden ülke tarafından düzenlenen Bitki Sağlık Sertifikasını,

             v) Yetiştirme ortamı: İçinde kısmen toprak, bitki parçaları gibi katı organik maddeler, turba veya ağaç kabuğu içeren humus ya da herhangi bir katı inorganik madde bulunan, bitkilerin canlılığını sürdürmelerini sağlayan ortamı,

             y) Yonga: Farklı yöntemlerle odundan küçük parçacıklar haline getirilmiş ürünleri,

             z) Yumru: Üzerinde uygun şartlarda yeni bitkiler meydana getirebilme yeteneği olan, dikim amaçlı toprak altı bitki parçasını,

             aa) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanların tür, streyn veya biyotiplerini,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İthali Yasak ve Şarta Bağlı Bitkiler ile İlk Defa İthal Edilecek Bitkiler

             İthali yasak bitkiler ve maddeler

             MADDE 4 – (1) Ek–3’te yer alan bitki ve bitkisel ürünlerin ülkeye girmesi veya transit olarak geçmesi yasaktır.

             İthali şarta bağlı bitki ve bitkisel ürünler

             MADDE 5 – (1) İthal edilmek istenen bitki ve bitkisel ürünler;  Ek–1’de ve Ek–2’de yer alan zararlı organizmalardan arî olmak ve Ek–4’ te belirtilen şartlara uygun olmak zorundadır. Ancak, Ek–1 ve Ek–2’de yer almayan ve ülkemizde varlığı bilinmeyen bir zararlı organizmanın tespiti halinde Bakanlıkça gerekli tedbirler alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Araştırma Amaçlı İthalat

             Bitki ithalatı

             MADDE 6 – (1) Araştırma, deneme ve çeşit ıslahı amacıyla yapılacak bitki ve bitkisel ürünlerin ithalatı Bakanlığın belirleyeceği esaslar dâhilinde yapılır.

             Faydalı organizma ithalatı

             MADDE 7 – (1) Araştırma amacıyla ithal edilecek faydalı organizmaların canlı olarak ithalatı Bakanlığın belirleyeceği esaslar dâhilinde yapılır.

             Zararlı organizma ithalatı

             MADDE 8 – (1) Yasak olmasına rağmen, araştırma amacıyla mukayese materyali olarak kullanılmasına ihtiyaç duyulan zararlı organizmaların ithalatı Bakanlığın iznine tabidir.

             (2) Zararlı organizma ve kültürleri taşınma esnasında parçalanmayacak, açılmayacak tarzda sağlam ve özel hazırlanmış ambalaj içerisinde, ambalaj üzerine organizmanın bilimsel ismi yazılı olarak ve araştırma kuruluşunun sorumlu personeli tarafından bitki ve bitkisel ürün ithalatına yetkili ithal kapılarında teslim alınarak organizmanın ithaline ilişkin işlemler tekemmül ettirilir.

             (3) Zararlı organizma ve kültürleri araziye çıkarılmaz, yalnızca kontrol edilebilen kapalı ortamlarda kullanılır.

             (4) Bakanlık, araştırma amaçlı zararlı organizma ithalatında gerektiği hallerde ilave şartlar getirebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Transit Geçiş

             Transit olarak geçecek bitkiler ve bitkisel ürünler

             MADDE 9 – (1)Yurt dışından gelerek Türkiye toprakları üzerinden yurt dışına gidecek bitki ve bitkisel ürünlerin gümrük kapılarında aktarılması, karaya çıkarılması, bir süre kalması, serbest bölgelere getirilmesi veya bu bölgelerden çıkarılması transit işlemine tabidir.

             (2) Bitkiler ve bitkisel ürünler, zararlı organizmaların dışarıya bulaşmasını önleyecek şekilde gerekli tedbirler alınmış ve nakil vasıtalarının kapısı mühürlenmiş olmak kaydıyla, Müdürlüğün izni ile transit geçer.

             Kontrol ve muayene

             MADDE 10 – (1) İnspektörler, gerektiği hallerde transit geçen nakil vasıtalarını gümrük görevlileri ile birlikte açarak kontrol ve muayene ederler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bitki Sağlık Sertifikası

             Bitki sağlık sertifikası ve yeniden ihracat bitki sağlık sertifikası

             MADDE 11 – (1) Bitki ve bitkisel ürün ithalinde orijin ülkenin resmi bitki koruma servisince verilen ve bir örneği Ek-6’da yer alan Bitki Sağlık Sertifikası veya bu sertifikada yer alan bilgileri kapsayan başka formatta düzenlenmiş Bitki Sağlık Sertifikası Türkçe, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biriyle yazılmış olmalıdır. Diğer dillerden biriyle yazılmış olan Bitki Sağlık Sertifikalarına, Yeminli Tercüman onaylı Türkçe tercümesi eklenir.

             (2) Bitki Sağlık Sertifikaları, ihracatçı ülkenin ilgili servisinin mührü ile yetkilinin adı, soyadı ve imzasını içerir.

             (3) Bitki ve bitkisel ürünlerin ithalinde Ek–4’te yer alan ve Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmesi istenen özel şartlar, Bitki Sağlık Sertifikasının ilgili bölümüne ek bildirim şeklinde açık olarak yazılır veya ilgili madde ve fıkralara atıfta bulunulur.

             (4) Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde herhangi bir silinti ve kazıntı bulunamaz, bir düzeltme yapılması durumunda ilgili resmi karantina servisince onaylanır.

             (5) Bitki Sağlık Sertifikası sevkiyat tarihinden en fazla on dört gün önce düzenlenir.

             (6) Bitki Sağlık Sertifikasının aslı olmadan getirilen bitki ve bitkisel ürünlerin ithalatına izin verilmez, ürünler ilgili ülkeye iade edilir veya imha edilir.

             (7) İthal edilecek ürün ihracatı yapan ülkede üretilmemiş üretim materyali veya yetiştirilme devreleri ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyulan bitkisel ürün ise, ürün beraberinde Re-Export (yeniden ihracat) Bitki Sağlık Sertifikası ile orijin ülkece verilmiş bitki sağlık sertifikasının aslı veya tasdikli bir sureti de bulunur.

             (8) Beraberinde Bitki Sağlık Sertifikası taşıması gerekli bitki ve bitkisel ürünlerin listesi Bakanlıkça düzenlenerek yayınlanır. Gerekli görüldüğü hallerde değişiklikler yapılır.

             Bitki sağlık sertifikasının aranmayacağı durumlar

             MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda;

             a) Yolcu beraberinde tüketim amacıyla getirilen ve üç kilogramı geçmeyecek miktardaki taze ve kuru meyve ve sebzelerden,

             b) Ticari amaç dışında gelen çiçek buketleri ile çelenklerden,

             c) Türkiye sınırları dışında arazisi olup da özel izinle gidip gelenlerin beraberinde getirecekleri tüketim amaçlı bitkiler ve bitkisel ürünlerin yurda girişinde,

             ç) Gümrük kapılarına veya postahanelere ekim, dikim veya çoğaltmada kullanılmamak üzere gelen en çok bir kilo ağırlığındaki bitki ve bitkisel ürünlerden,

             d) Yurt dışından ülkeye gelen taşıtlarda yolcu ve mürettebatın yiyeceği için bulundurulan bitki ve bitkisel ürünlerden,

             e) Mülteci ve göçmenlerin beraberinde getirdikleri bitki ve bitkisel ürünlerden,

             f) Yabancı memleketlerdeki gerçek ve tüzel kişiler tarafından resmi daire ve kurumlara veya hayır kurumlarına tüketim amacıyla bağış olarak gönderildiği Bakanlıkça kabul edilen bitki ve bitkisel ürünlerden,

             Bitki Sağlık Sertifikası aranmadan giriş kapılarında bitki sağlığı kontrolüne tabi tutularak temiz olanların girişine izin verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

             Bitki ithal kapıları

             MADDE 13 – (1) Bitki ve bitkisel ürünler, Ek–5’te belirtilen giriş gümrüklerinden ithal edilir, ihtiyaç duyulduğunda yeni ithal kapıları açılır.

             Posta veya kargo ile ithalat

             MADDE 14 – (1) Posta veya kargo ile gelen bitki ve bitkisel ürünler, bu Yönetmelik hükümlerine göre kontrol edilerek ithal edilir.

             (2) İçerisinde bitki ve bitkisel ürünler bulunan kolilerin üzerine koyu ve büyük harflerle Türkçe’ye ilave olarak İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biriyle de “BİTKİ” kelimesi yazılır.

             Bitki ithal permisi için başvuru

             MADDE 15 – (1) İthali yapılacak üretim amaçlı bitkiler için bir örneği Ek–9’da yer alan “Bitki İthal Permisi Başvuru Formu” ile başvurularak, Bakanlıktan veya ilgili Müdürlükten Ek–8’de verilen örneğe uygun “Bitki İthal Permisi ” alınır.

             Giriş ve ithal kapısında kontrol

             MADDE 16 – (1) Giriş kapısında inspektörlerce yapılacak ön zirai karantina kontrolleri sonunda ithal kapısına kadar yurda girişine izin verilen bitki ve bitkisel ürünlerin fiili ithalatın yapılacağı ithal kapısında, Ek–1 ve Ek–2’ de yer alan zararlı organizmaları taşımaması, Ek–4’te yer alan ve Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmesi istenen özel şartların da Bitki Sağlık Sertifikasında bulunması durumunda ithaline izin verilir. Gerekli görüldüğünde laboratuvar testleri de yapılır.

             (2) İthal materyalinin laboratuvar testleri, özelliklerine göre Zirai Karantina Müdürlükleri, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri, Bakanlık İl Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri veya Bakanlıkça görevlendirilmiş diğer araştırma enstitülerince yapılır.

             (3) Yapılan kontroller sonucunda ithal edilmek istenen bitki ve bitkisel ürünler bu Yönetmelik hükümlerine uygun değilse imha edilir veya gönderici ülkeye iade edilir. İade ve/veya imhaya karar verilmesinden itibaren iki gün içinde gönderici ülkenin resmi bitki sağlık servisi, Bakanlıkça Ek–10’da yer alan iade formu ile bilgilendirilir.

             Serbest bölgelerle ilgili hükümler

             MADDE 17 – (1) Serbest bölgelere yurt dışından getirilen, buralardan Türkiye’ye ithal edilen veya transit geçişlere konu edilen bitki ve bitkisel ürünler bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

             Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

             MADDE 18 – (1) 6/7/2003 tarihli ve 25160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Karantina Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Zirai Karantina Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-3’ün bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay uygulanmasına devam edilir.

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek–4’ünde yer alan 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 numaralı şartlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra; 60 numaralı şart, yayımı ile birlikte; diğer şartlar yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer. Bu süre içerisinde Zirai Karantina Yönetmeliğinin Ek–3’ ünde yer alan özel şartlar uygulanır.

             (2) 11 inci maddenin beşinci fıkrası yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

             Yürürlük

             MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

EK –1

İTHALE MANİ TEŞKİL EDEN ZARARLI ORGANİZMALAR

A-TÜRKİYE’DE VARLIĞI BİLİNMEYEN VE İTHALE MANİ TEŞKİL EDEN ZARARLI ORGANİZMALAR

Böcekler

Acleris gloverana

Acleris variana

Aeolesthes sarta

Aleurocanthus spiniferus

Aleurocanthus woglumi

Aleurolobus marlatti

Amauromyza maculosa

Anastrepha fraterculus

Anastrepha ludens

Anastrepha obliqua

Anastrepha suspensa

Anoplophora chinensis

Anoplophora glabripennis

Anoplophora malasiaca

Anthonomus bisignifer

Anthonomus grandis

Anthonomus quadrigibbus

Anthonomus signatus

Arrhenodes minutus

Bactrocera cucumis

Bactrocera cucurbitae

Bactrocera minax

Bactrocera dorsalis

Bactrocera tryoni

Bactrocera tsuneonis

Blitopertha orientalis

Cacyreus marshalli

1Carneocephala fulgida

Carposina niponensis

Ceratitis rosa

Choristoneura spp.

Conotrachelus nenuphar

Cydia inopinata

Cydia packardi

Cydia prunivora

Dacus ciliatus

Dacus zonatus

Dendroctonus adjunctus

Dendroctonus brevicomis

Dendroctonus frontalis

Dendroctonus ponderosae

Dendroctonus pseudotsugae

Dendroctonus rufipennis

Dendrolimus sibiricus

Diabrotica balteata

Diabrotica barberi

Diabrotica speciosa

Diabrotica trivittata

Diabrotica undecimpunctata

Diabrotica virgifera

2Diaphorina citri

Diaprepes abbreviatus

1Draeculacephala minerva

Dryocoetes confusus

Epichoristodes acerbella

Epitrix cucumeris

Epitrix tuberis

Epochra canadensis

Erythroneura comes

Euphranta japonica

Gnathotrichus sulcatus

Gonipterus gibberus

Gonipterus scutellatus

1Graphocephala atropunctata

Helicoverpa zea

Heteronychus arator

Hylurgopinus rufipes

Ips calligraphus

Ips cembrae

Ips confusus

Ips dublicatus

Ips grandicollis

Ips lecontei

Ips paraconfusus

Ips plastographus

Ips pini

Iridomyrmex humilis

Jacobiasca lybica

Limonius californicus

Liriomyza sativae

Listronotus bonariensis

Maconellicoccus hirsitus

Malacosoma americanum

Malacosoma disstria

Margarodes prieskaensis

Margarodes vitis

Margarodes vredendalensis

Matsucoccus feytaudi

Melanotus communis

3Monochamus spp.

Myndus crudus

Naupactus leucoloma

Nipaecoccus vastator

Numonia pyrivorella

Opogona sacchari

Orgyia pseudotsugata

Parasaissetia nigra

Pardalaspis cyanescens

Pardalaspis quinaria

Paysandisia archon

Pissodes nemorensis

Pissodes strobi

Pissodes terminalis

Popillia japonica

Premnotrypes spp.

Pristiphora abictina

4Pseudopityophthorus minutissimus

4Pseudopityophthorus pruinosus

Rhagoletis cingulata

Rhagoletis completa

Rhagoletis fausta

Rhagoletis indifferens

Rhagoletis mendax

Rhagoletis pomonella

Rhagoletis suavis

Rhagoletis ribicola

Rhizoecus hibisci

5Scaphoideus luteolus

6Scaphoideus titanus

7Scaphytopius acutus delongi

Scirtothrips aurantii

Scirtothrips citri

Scirtothrips dorsalis

Scolytus morawitzi

Spodoptera eridania

Spodoptera frugiperda

Spodoptera litura

Sternochetus mangiferae

Tecia solanivora

Tetropium gracilicorne

Thrips palmi

8Toxoptera citricida

Trioza erythreae

Unaspis citri

Unaspis yanonensis

Xylotrechus altaicus

Akarlar

Aculops fuchsiae

Oligonychus perditus

Nematodlar

Bursaphelenchus xylophilus

Heterodera glycines

Hirschmanniella spp.

Longidorus spp.

Nacobbus aberrans

Xiphinema americanum

Xiphinema bricolense

Xiphinema californicum

Xiphinema rivesi

Prokaryotlar (bakteri ve fitoplazmalar)

Apple proliferation phytoplasma

Elm phloem necrosis phytoplasma

Peach rosette phytoplasma

Peach X- disease phytoplasma

Peach yellows phytoplasma

Pear decline phytoplasma

Strawberry witches’ broom phytoplasma

Xylella fastidiosa

Funguslar

Alternaria mali

Anisogramma anomala

Apiosporina morbosa

Ceratocystis fagacearum

Ceratocystis fimbriata f.sp. platini

Cronartium spp.

Endocronartium harknessii

Glomerella gossypii

Guignardia citricarpa

Hypoxylon mammatum

Monilinia fructicola

Phellinus weirii

Phoma andigena

Phoma exiqua var. foveata

Phyllosticta solitaria

Phymatotrichopsis omnivora

Phytophthora fragariae

Septoria lycopersici var. malagutii

Thecaphora solani

Tilletia indica

Venturia nashicola

Virüsler, Virüs Benzeri Organizmalar ve Viroidler

American plum line pattern ilarvirus

Andean potato latent tymovirus

Andean potato mottle comovirus

Arracacha B nepovirus

Barley stripe mosaic hordeivirus

Bean golden mosaic begomovirus

Blueberry leaf mottle nepovirus

Cherry necrotic rusty mottle disease

Cherry rasp leaf nepovirus

Cowpea mild mottle carlavirus

Euphorbia mosaic begomovirus

Impatiens necrotic spot tospovirus

Lettuce infectious yellows crinivirus

Peach latent mosaic pelamoviroid

Peach mosaic trichovirus

Peach rosette mosaic nepovirus

Pepino mosaic potexvirus

Pepper mild tigré begomovirus

Potato black ringspot nepovirus

Potato spindle tuber pospiviroid

Potato T trichovirus

Potato V potyvirus (Avrupa kökenli olmayan izolatları)

Potato yellow dwarf nuchleorhabdovirus

Potato yellow vein crinivirus

Potato yellowing alfamovirus

Raspberry leaf curl luteovirus

Squash leaf curl begomovirus

Strawberry latent C rhabdovirus

Strawberry vein banding caulimovirus

Tobacco ringspot nepovirus

Tomato mottle begomovirus

Watermelon silver mottle tospovirus

Cydonia Mill. (ayva), Malus Mill (elma), Fragaria L. (çilek), sert çekirdekli meyveler, Pyrus L.(armut), Ribes L.(frenk üzümü), Rubus L. (ahududu) ve Vitis L. (asma)'in Avrupa kökenli olmayan virüsleri ve virüs benzeri organizmaları."

 

Yabancı otlar

Arceuthobium spp.

Eichhornia crassipes

1Xylella fastidiosa’nın vektörü

2Aynı zamanda Liberobacter africanum and L. asiaticum (Citrus greening bacterium)'’un vektörü

3Bursaphelenchus xylophilus’un vektörü

4Aynı zamanda Ceratocystis fagacearum fungusunu taşır.

5Elm Phloem necrosis’in vektörü

6Grapevine flavescence doree’nin vektörü

7Virüs ve virüs benzerleri ve fitoplazma vektörü

8Aynı zamanda virüs vektörü

 

 

B-TÜRKİYE’DE SINIRLI OLARAK BULUNAN VE İTHALE MANİ TEŞKİL EDEN ZARARLI ORGANİZMALAR

Böcekler

Bemicia tabaci

Cacoecimorpha pronubana

Chrysomphalus aonidum

Dendroctonus micans

Frankliniella occidentalis

Helicoverpa armigera

Ips acuminatus

Ips curvidens

Ips sexdentatus

Ips typographus

Liriomyza bryoniae

Liriomyza huidobrensis

Liriomyza trifolii

Lopholeucaspis japonica

Lymantria monacha

Pissodes castaneus

Pammene fasciana

Quadraspidiotus perniciosus

Spodoptera littoralis

 

Akarlar

Eutetranychus orientalis

Phytonemus pallidus

Nematodlar

Aphelenchoides besseyi

Aphelenchoides fragariae

Globodera pallida

Globodera rostochiensis

Meloidogyne spp.

Heterodera fici

Prokaryotlar (bakteri ve fitoplazmalar)

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

Ralstonia solanacearum

Funguslar

Cryphonectria parasitica

Discula spp.

Elsinoe spp.

Gymnosporangium spp.

Phoma tracheiphila

Synchytrium endobioticum

Virüsler, Virüs Benzeri Organizmalar ve Viroidler

Apple mosaic ilarvirus

Beet necrotic yellow vein benyvirus

Citrus ringspot virus

Tomato ringspot nepovirus

 

 

EK - 2

BAZI BİTKİ VEYA BİTKİSEL ÜRÜNLERDE BULUNMASI HALİNDE İTHALE MANİ TEŞKİL EDEN ZARARLI ORGANİZMALAR

A-TÜRKİYE’ DE VARLIĞI BİLİNMEYEN ZARARLI ORGANİZMALAR

Böcekler

ZARARLI ORGANİZMALAR

BULAŞMA MATERYALİ

Rhopalomyia chrysanthemi

Tohumları hariç, Chrysanthemum spp. dikim materyali ve kesme çiçekleri

Nematodlar

ZARARLI ORGANİZMALAR

BULAŞMA MATERYALİ

Radopholus citrophilus

Tohum ve meyveleri hariç, köklü veya kültür ortamıyla bulaşık veya birlikte bulunan, Araceae, Citrus (turunçgil), Fortunella, Maranthaceae, Musaceae, Persea americana, Poncirus ve Strelitziaceae bitkileri

Radopholus similis

Köklü veya kültür ortamıyla bulaşık veya birlikte bulunan Araceae, Maranthaceae, Musaceae, Strelitziaceae bitkileri

Prokaryotlar (bakteri ve fitoplazmalar)

ZARARLI ORGANİZMALAR

BULAŞMA MATERYALİ

Burkholderia caryophylli

Tohumları hariç, dikim materyali Dianthus (karanfil) bitkileri

Citrus variegated chlorosis

Meyve ve tohumları hariç, Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf cinsine dahil bitki türleri ve bunların melezleri

Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus

Medicago sativa L.(yonca) tohumları

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens

Phaseolus spp. (fasulye) ve Dolichos tohumları

Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola

Tohumları hariç, dikim materyali Dianthus (karanfil) bitkileri

Grapevine flavescense dorée phytoplasma

Meyve ve tohumları hariç, Vitis L. (asma) bitkileri

Liberobacter africanum ve L. asiaticum

Meyve ve tohumları hariç, Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf cinsine dahil bitki türleri ve bunların melezleri

Palm lethal yellowing phytoplasma

Tohumları hariç, Palmae (palmiye) bitkileri

Pantoea stewartii subsp. stewartii

Zea mays (mısır) tohumları

Pseudomonas syringae pv. persicae

Tohumları hariç, Prunus persica (şeftali) ve Prunus persica var. nectarina (nektarin) bitkileri

Pseudomonas syringae pv. pisi

Pisum sativum (bezelye) ve P. sativum var. arvense tohumları

Witches’ broom phytoplasma

Meyve ve tohumları hariç, Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf cinsine dahil bitki türleri ve bunların melezleri

Xanthomonas arboricola pv. pruni

Tohumları hariç, dikim materyali Prunus spp.(şeftali, erik, badem, kiraz kayısı), P. salicina, P. davidiana, P. laurocerasus ve P. japonica bitkileri

Xanthomonas axonopodis pv. citri

Tohumları hariç, Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf cinsine dahil bitki türleri ve bunların melezleri

Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae

Dikim materyali Anthurium spp., Dieffenbachia maculata, Philodendron scandens, Syngonium podophyllum bitkileri

Xanthomonas fragaria

Tohumları hariç, dikim materyali Fragaria (çilek) bitkileri

Xanthomonas oryzae pv. oryzae

Oryza spp. (çeltik) tohumları

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola

Oryza spp. (çeltik) tohumları

Xylophilus ampelinus

Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali Vitis L. (asma) bitkileri

Funguslar

ZARARLI ORGANİZMALAR

BULAŞMA MATERYALİ

Ciborinia camelliae

Tohumları hariç, dikim amaçlı Camellia L. (kamelya) bitkileri

Claviceps africana

Sorghum tohumları

Didymella ligulicola

Tohumları hariç, dikim amaçlı Chrysanthemum bitkileri

Diplodia macrospora ve Diplodia zea (=maydis)

Zea mays (mısır) tohumları

Phialophora cinerescens

Tohumları hariç, dikim amaçlı Dianthus (karanfil) bitkileri

Phialophora gregata

Ekim materyali Glycine max (L.) Merr. (soya fasulyesi) tohumları

Puccinia pitteriana

Meyve ve tohumları hariç, Solanum tuberosum L.(patates) yumruları dahil Solanaceae bitkileri

Virüsler, Virüs Benzeri Organizmalar ve Viroidler

ZARARLI ORGANİZMALAR

BULAŞMA MATERYALİ

Banana bunchy top nanovirus

Tohumları hariç, üretim materyali Musa spp. (muz) bitkileri

Beet curly top curtovirus

Tohumları hariç, dikim materyali Beta vulgaris L.(pancar) bitkileri

Black raspberry latent ilarvirus

Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu) bitkileri

Chrysanthemum stunt pospiviroid

Tohumları hariç, dikim materyali Chrysanthemum bitkileri

Citrus blight disease

Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf türleri ve melezleri

Citrus leprosis nucleorhabdovirus

Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf türleri ve melezleri

Citrus mosaic badnavirus

Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf türleri ve melezleri

Citrus tatter leaf capillovirus

Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf. türleri ve melezleri

Coconut cadang cadang cocadviroid

Tohumları hariç, üretim materyali Palmae (palmiye) (Avrupa orjinli olmayan) bitkileri

Little cherry closterovirus

Tohumları hariç, üretim materyali Prunus avium L. (kiraz), Prunus cerasus L (vişne), Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch, Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum bitkileri ve melezleri

Potato mop top pomovirus

Tohumları hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L (patates) bitkileri

Strawberry crinkle cytorhabdovirus

Tohumları hariç, üretim materyali Fragaria L. (çilek) bitkileri

Strawberry mild yellow edge potexvirus

Tohumları hariç, üretim materyali Fragaria L. (çilek) bitkileri

Tobacco rattle tobravirus

Tohumları hariç, üretim materyali Solanum tuberosum L. (patates) ve Nicotiana spp. (tütün) bitkileri

Tobacco streak ilarvirus

Tohumları hariç, üretim materyali Nicotiana tabacum (tütün) bitkileri ve Phaseolus vulgaris (fasulye) tohumları

B-TÜRKİYE’DE SINIRLI OLARAK BULUNAN ZARARLI ORGANİZMALAR

Böcekler

ZARARLI ORGANİZMALAR

BULAŞMA MATERYALİ

Balaninus glandium

Quercus (meşe) meyveleri

Merodon equestris

Soğanlı süs bitkileri ve çiçek soğanları

Pectinophora gossypiella

Gossypium spp. (pamuk) tohumları

Phthorimaea operculella

Tohumluk ve yemeklik Solanum tuberosum (patates) yumruları

Rhynchophorus ferrugineus

Palmae (Arecaceae) familyasına ait;

Areca catechu (Malabar palmiyesi),

Arenga pinnata,

Borassus flabellifer,

Calamus merillii,

Caryota maxima (Cevizli palmiye),

C. cumingii,

Cocos nucifera (Hindistan cevizi),

Corypha gebang, (Syn.:C. elata, C. utan),

Elaeis guineensis (Afrika yağ  palmiyesi),

Livistona decipiens (Syn.:Livistona decora) (Şemsiye palmiye),

Metroxylon sagu,

Oreodoxa regia (Syn:Roystonea regia) (Kral palmiye),
Phoenix canariensis (Kanarya adaları phonixi),
P. dactylifera (Hurma ağacı),

P. sylvestris (Yabani hurma),

Sabal umbraculifera (Syn.:Sabal palmetto, Cabbage palmetto),

Trachycarpus fortunei (Syn.:Chamaerops excelsa) (Kendir palmiye),

Washingtonia spp.,

Chamaerops humilis,

Phoenix theophrasti,

Agave americana;

Bitkilerinin meyve ve tohumları hariç, taban gövde çapı 5 cm üzerinde olan dikim amaçlı bitkileri

Virachola isocrates

Punica granatum (nar) meyveleri

Viteus vitifolii

Tohumları hariç, Vitis (asma) dikim materyali

Nematodlar

ZARARLI ORGANİZMALAR

BULAŞMA MATERYALİ

Ditylenchus destructor

Çiçek soğanları ve Solanum tuberosum (patates) yumruları

Ditylenchus dipsaci

Dikim materyali Allium spp. bitkileri ve tohumları, çiçek soğanları, Medicago sativa L. (yonca) tohumları ve Solanum tuberosum (patates) yumruları

Rotylenchulus reniformis

Tohum ve meyveleri hariç, dikim materyali yumuşak çekirdekli meyve türleri ve Prunus (sert çekirdekliler) bitkileri

Prokaryotlar (bakteri ve fitoplazmalar)

ZARARLI ORGANİZMALAR

BULAŞMA MATERYALİ

Acidovorax avenae subsp. citrulli

Citrullus lanatus (karpuz) meyve ve tohumları

Agrobacterim vitis

Meyve ve tohumları hariç, Vitis (asma) bitkileri

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis

Dikim materyali Lycopersicon esculentum Mill.  (domates) ve Capsicum (biber) bitkileri

Erwinia amylovora

Tohumları hariç, Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. ve Stranvaesia Lindl. türlerine ait dikim materyali

Phytoplasma prunorum

Tohum hariç dikim materyali Prunus L. bitkileri

Phytoplasma pyri

Tohum hariç dikim materyali Cydonia Mill. ve Pyrus L. bitkileri

Potato stolbur phytoplasma

Tohumları hariç, dikim materyali Solanaceae familyası bitkileri

Spiroplasma citri

Meyve ve tohumları hariç, Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf. cinsine dahil bitki türleri ve bunların melezleri

Xanthomonas arboricola pv. corylina

Meyve ve tohum dahil, Corylus avellana (fındık) ve C. colurna, C. maxima, C. pontica bitkileri

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli

Phaseolus L. (fasulye) tohumları

Xanthomonas translucens pv. translucens

Ekim materyali Triticum spp.(buğday), Hordeum vulgare (arpa), Secale cereale (çavdar) ve Triticum x Secale (triticale) tohumları

Xanthomonas vesicatoria

Dikim materyali Lycopersicon esculentum Mill.  (domates) ve Capsicum spp. (biber) bitkileri

Funguslar

ZARARLI ORGANİZMALAR

BULAŞMA MATERYALİ

Plasmopara halstedii

Helianthus annuus (ayçiçeği) tohumları

Puccinia horiana

Tohumları hariç, dikim amaçlı Chrysanthemum bitkileri ve kesme çiçekleri

Sclerotium cepivorum

Allium spp. (Allium cepa – yemeklik soğan dahil) bitki ve arpacıkları

Verticillium albo-atrum

Tohumları hariç, dikim amaçlı Humulus lupulus L. (şerbetçiotu) bitkileri, Medicago sativa L. (yonca) tohumları

Verticillium dahliae

Tohumları hariç, dikim amaçlı Humulus lupulus L. (şerbetçiotu) bitkileri, Medicago sativa L. (yonca) tohumları

Virüsler

ZARARLI ORGANİZMALAR

BULAŞMA MATERYALİ

Arabis mosaic nepovirus

Tohumları hariç, üretim materyali Fragaria L. (çilek), Rubus L. (ahududu) ve Vitis L. (asma) bitkileri

Beet leaf curl nucleorhabdovirus

Tohumları hariç, dikim materyali Beta vulgaris L.(pancar) bitkileri

Cherry leaf roll nepovirus

Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu), Olea spp. (zeytin), Prunus L. (sert çekirdekliler) ve Ulmus L. (karaağaç) bitkileri

Citrus tristeza closterovirus

Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf. türleri ve bunların melezleri

Citrus vein enation virus

Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali Citrus L. (turunçgil)., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. türleri ve bunların melezleri

Grapevine fanleaf nepovirus

Tohumları hariç, üretim materyali Vitis L. (asma) bitkileri

Grapevine leafroll associated closterovirus

Tohumları hariç, üretim materyali Vitis L. (asma) bitkileri

Plum pox potyvirus

Tohumları hariç, dikim amaçlı Prunus L. (sert çekirdekliler) bitkileri

Potato A potyvirus

Tohumları hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) bitkileri

Potato leafroll polerovirus

Tohumları hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) bitkileri

Potato M carlavirus

Tohumları hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) bitkileri

Potato X potexvirus

Tohumları hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) bitkileri

Potato Y potyvirus (Yo, Yn, ve Yc dahil)

Tohumları hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) bitkileri

Prune dwarf ilarvirus

Dikim amaçlı Prunus L. (sert çekirdekliler) bitkileri

Prunus necrotic ringspot ilarvirus

Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu), Prunus L. (sert çekirdekliler) ve Rosa spp. (gül) bitkileri

Raspberry ringspot nepovirus

Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu) ve Fragaria L. (çilek) bitkileri

Satsuma dwarf nepovirus

Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf türleri ve melezleri

Strawberry latent ringspot nepovirus

Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu) ve Fragaria L. (çilek) bitkileri

Tomato black ring nepovirus

Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu), Fragaria (çilek) ve Vitis (asma) bitkileri

Tomato spotted wilt tospovirus

Tohumları hariç, üretim materyali Apium graveolens L. (kereviz), Capsicum annuum L. (biber), Cucumis melo L. (kavun), Dendranthema (DC.) Des Moul., Impatiens, Lactuca sativa L. (marul), Lycopersicon esculentum Mill., (domates), Nicotiana tabacum L. (tütün), Solanum melongena L. (patlıcan) ve Solanum tuberosum L. (patates) bitkileri

Tomato yellow leaf curl begomovirus

Tohumları hariç, üretim materyali Lycopersicon esculentum Mill. (domates) bitkileri

 

EK - 3

İTHALİ VE TRANSİT GEÇİŞİ YASAK BİTKİ, BİTKİSEL ÜRÜNLER VE YETİŞTİRME ORTAMLARI

Ek–4’te yer alan “Özel Şartlar” bölümünde belirtilen topraklı bitki ve yetiştirme ortamı torf hariç olmak üzere;

Tarımsal amaçlı:

 

BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLER

MENŞEİ ÜLKELER

Toprak

Tüm ülkeler

Ot

Tüm ülkeler

Tabii gübre

Tüm ülkeler

Yaprak

Tüm ülkeler

Sap ve saman

Tüm ülkeler

Kütlü pamuk

Tüm ülkeler

Coniferales odunları ( Yakacak amaçlı )

Tüm ülkeler

Palmae (Arecaceae) familyasına ait;

Areca catechu (Malabar palmiyesi),

Arenga pinnata,

Borassus flabellifer,

Calamus merillii,

Caryota maxima (Cevizli palmiye),

C. cumingii,

Cocos nucifera (Hindistan cevizi),

Corypha gebang, (Syn.:C. elata, C. utan),

Elaeis guineensis (Afrika yağ  palmiyesi),

Livistona decipiens (Syn.:Livistona decora) (Şemsiye palmiye),

Metroxylon sagu,

Oreodoxa regia (Syn:Roystonea regia) (Kral palmiye),
Phoenix canariensis (Kanarya adaları phonixi),
P. dactylifera (Hurma ağacı),

P. sylvestris (Yabani hurma),

Sabal umbraculifera (Syn.:Sabal palmetto, Cabbage palmetto),

Trachycarpus fortunei (Syn.:Chamaerops excelsa) (Kendir palmiye),

Washingtonia spp.,

Chamaerops humilis,

Phoenix theophrasti,

Agave americana;

Bitkilerinin meyve ve tohumları hariç, taban gövde çapı 5 cm üzerinde olan dikim amaçlı bitkileri

Mısır, İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Bahreyn, Bangladeş, Kamboçya, Çin, Hindistan, Endonezya, İran, Irak, İsrail, Japonya, Ürdün, Kuveyt, Laos, Malezya, Mynmar, Umman, Pakistan, Filipinler, Katar, S.Arabistan, Singapur, Sirilanka, Suriye, Tayvan, Tayland, B.A.Emirlikleri, Vietnam, Avustralya, Papua Yenigine, Samua, Somon Adaları, ülkeleri

 

 

EK -4

BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLERİN İTHALATINDA İSTENEN ÖZEL ŞARTLAR

 

1) Açık tohumlular (iğne yapraklılar) (Coniferales)

 

 

 

1.1)              Odun

(Lif-yonga odunu hariç)

 

 

 

 

 

a)                   Endüstriyel odun, kütük ve kökler kabuğu soyulmuş olmalı,

ve

b)                   Üzerinde, Monochamus spp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalıdır.

1.2)              Odun

(Lif-yonga odunu hariç)

Bursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen;

Kanada, Çin, Japonya, Kore, Meksika, Tayvan, ABD, Portekiz orijinli olanlar

 

 

a)                   Endüstriyel odun, kütük ve kökler kabuğu soyulmuş olmalı,

ve

b)                   Üzerinde, Monochamus spp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalı,

ve

c)                    Bitki Sağlık Sertifikasında “Bursaphelenchus xylophilus’tan arî olduğu bilinen alanlardan elde edildiği” ifadesi yer almalı,

ve

d)                   Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kurutulmalı, odunların fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalı veya fümigasyon yapılmalı veya öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutulmalı ve ısıl işlemden geçtiği “HT” işareti ile işaretlenmiş olmalıdır.

1.3)              Lif-yonga odunu*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                   Kabuğu soyulmuş veya fümige edilmiş olmalıdır.

Kabuğu soyulmamış ise, Bitki Sağlık Sertifikası’ nda fümige edildiği belirtilen lif-yonga odunları, çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek ve gerektiğinde tekrar fümigasyona imkan sağlayacak şekilde mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı, konteynır vb.)’ da taşınmalıdır ve

b)                   Üzerinde, Monochamus spp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalı,

ve

c)                    Üretim alanının Monochamus spp.’ den arî olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

1.4)              Lif-yonga odunu*

Bursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen;

Kanada, Çin, Japonya, Kore, Meksika, Tayvan, ABD, Portekiz orijinli olanlar

 

 

 

a)                   Fümige edilmiş olmalı ve kabuğu soyulmamış olanlar çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek ve gerektiğinde tekrar fümigasyona imkan sağlayacak şekilde mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı, konteynır vb.)’ da taşınmalı,

ve

b)                   Üzerinde, Monochamus spp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalı,

ve

c)                    Bitki Sağlık Sertifikasında “Bursaphelenchus xylophilus’tan arî olduğu bilinen alanlardan elde edildiği” ifadesi yer almalıdır.

1.5)              Kereste

 

 

a)                   Kabuk parçası taşımamalı,

ve

b)                   Üzerinde, Monochamus spp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalıdır.

1.6)              Kereste

Bursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen;

Kanada, Çin, Japonya, Kore, Meksika, Tayvan, ABD, Portekiz orijinli olanlar

 

 

 

 

 

a)                   Kabuk parçası taşımamalı,

ve

b)                   Üzerinde, Monochamus spp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalı,

ve

c)                    Bitki Sağlık Sertifikasında “Bursaphelenchus xylophilus’tan arî olduğu bilinen alanlardan elde edildiği” ifadesi yer almalı,

ve

d)                   Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kurutulmalı, kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalı veya fümigasyon yapılmalı veya öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutulmalı ve ısıl işlemden geçtiği “HT” işareti ile işaretlenmiş olmalıdır.

1.7)              Yonga

a)                  Kabuğu soyulmuş odunlardan elde edilmiş olmalı veya fümigasyona tabi tutulmuş olmalı veya kuru madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş olmalıdır.

b)                  Üretim alanının Monochamus spp.’ den arî olduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

c)                  Çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı, konteynır vb.)’ da taşınmalıdır.

1.8)              Yonga

Bursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen;

Kanada, Çin, Japonya, Kore, Meksika, Tayvan, ABD, Portekiz orijinli olanlar

 

a)                   Fümigasyona tabi tutulmuş olmalı veya  öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutulmalı,

ve

b)                   Çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı, konteynır vb.)’ da taşınmalıdır.

 

* : Lif-yonga odunu, Türkiye’de kapasite kullanımı olan ve Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak Kapasite ( İhtiyaç ) Belgesinin Müdürlüğe ibrazı ile ithal edilir.

2                     Kapalı tohumlular (yaprağını döken ve dökmeyen geniş yapraklılar)

 

 

2.1)              Odun

 

 

a)                   Endüstriyel odun, lif-yonga odunu, kütük ve kökler fümige edilmiş veya kabuğu soyulmuş olmalıdır.

b)                   Hastalık ve zararlılardan arî olduğu

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

2.2)              Kereste

Kanada, ABD orijinli,

Quercus (Meşe), Castenea (Kestane), Acer saccharum (Şeker Akçaağacı), Platanus (Çınar)’dan elde edilenler hariç

 

a)                     Kabuk parçası taşımamalı ve tüm zararlı organizmalardan ari olmalıdır.

b)                     Hastalık ve zararlılardan arî olduğu

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

2.3)              Kereste

Kanada, ABD orijinli,

Quercus (Meşe)’dan elde edilenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                   Yuvarlak yüzeyi tamamen alınmış köşeli hale getirilmiş olmalı,

veya

b)                   Kabuk parçası taşımamalı ve kuru madde üzerinden nemi % 20’den az olmalı,

veya

c)                   Kabuk parçası taşımamalı ve uygun bir sıcak hava veya sıcak su muamelesiyle dezenfekte edilmeli,

veya

d)                   Eğer biçilmişse üzerinde kabuk kalmış olsun olmasın, kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kurutulmalı, kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır.

2.4)              Kereste

Amerika Kıtası orijinli

Populus (Kavak)’dan elde edilenler

 

 

 

 

a)                   Kabuk parçası taşımamalı,

veya

b)                   Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kurutulmalı, kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır.

2.5)              Kereste

ABD orijinli

Platanus (Çınar)’dan elde edilenler

 

 

a)                   Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kurutulmalı, kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır.

2.6)              Kereste

Kuzey Amerika Kıtası orijinli

Acer saccharum (Şeker Akçaağacı)’dan elde edilenler

 

a)                    Kabuk parçası taşımamalı,

veya

b)                    Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kurutulmalı, kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır.

2.7)              Yonga

ABD orijinli Quercus (Meşe)’dan elde edilenler hariç

 

 

 

a)                   Kabuğu soyulmuş odunlardan elde edilmiş olmalı veya fümigasyona tabi tutulmuş olmalı veya kuru madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş olmalıdır.

b)                   Çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı,  konteynır vb.)’ da taşınmalıdır.

2.8)              Yonga

ABD orijinli Quercus (Meşe)’dan elde edilenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                   Fümigasyona tabi tutulmuş olmalı veya kuru madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş olmalı veya öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutulmalıdır.

b)                   Çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı, konteynır vb.)’ da taşınmalıdır.

2.9)              Yakacak odun ile benzeri ürünler

 

 

a)                   Kabuğu soyulmuş veya fümige edilmiş olmalıdır.

b)                   Ayrıca hastalık ve zararlılardan arî olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

3)                   Tropik ve Diğer Tropik Ürünler

(Odun, Kereste ve Yonga )

Bitki Sağlık Sertifikası taşımalıdır

4)                   Ahşap ambalaj materyali

a)                   Kabuğu soyulmuş odunlardan elde edilmiş olmalıdır.

b)                   ISPM-15 standartlarına ve Ahşap Ambalaj Materyalinin İşaretlenmesine dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işaretlenmiş olmalıdır.

5)                   Tohum hariç dikim materyali;

Populus spp. (kavak) ve Salix spp.(söğüt) bitkileri

 

Quadraspidiotus perniciosus’un bulunmadığı bölgelerden gelmiş olmalı veya yetiştiği yer ve çevresinde son iki vejetasyon dönemi süresince bu zararlı ile hiçbir bulaşma görülmediği ve bu zararlı organizmayı yok edecek bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

6)                   Tohum hariç dikim materyali;
Tilia
spp. (ıhlamur),
Fagus
spp. (kayın),
Ulmus
spp.(karaağaç),
Populus spp. (kavak),
Euonymus
spp.(taflan),
Amalanchier
spp. (kaya armudu),
Cercidiphyllum
spp,
Chaenomoles
spp.,
Cornus
spp.,
Cotaneaster
spp.,
Crataegus
spp.,
Cydonia
spp.
Juglans
spp.,
Ligustrum
spp.,
Lonicera
spp.,
Malus
spp.
Mespilus
spp.,
Olea
spp,
Pistacia
spp.,
Prunus
spp.,
Ptelea
spp.,
Pyracantha
spp.,
Pyrus
spp.,
Rosa
spp,
Spiraea
spp.,
Symphoricorpus
spp.,
Syringae
spp. bitkileri

 

Quadraspidiotus perniciosus’un bulunmadığı bölgelerden gelmiş olmalı veya yetiştiği yer ve çevresinde son iki vejetasyon dönemi süresince bu zararlı ile hiçbir bulaşma görülmediği ve bu zararlı organizmayı yok edecek bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

7)                   Tohum hariç dikim materyali; Castaneae Mill (kestane) ve Quercus L. (meşe) bitkileri

 

a) Üretim alanı ve yakın çevresinde son vejetasyon dönemi boyunca Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.’dan kaynaklanan hastalık belirtisi görülmediği,
veya
b) Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. ve Ceratocystis fagacearum (Bertz) Hunt’den ari olduğu bilinen bölgeler orijinli olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

8)                   Tohum hariç dikim materyali; Crataegus L.(alıç),

Cydonia Mill. (ayva),

Malus Mill. (elma),

Pyrus L. (armut),

Eriobotrya Lindl. (yeni dünya)

Prunus L. (sert çekirdekliler) bitkileri

Monilinia fructicola (Winter) Honey’dan arî olduğu bilinen ülke veya bölge orijinli olmalı veya son vejetasyon dönemi süresince üretim yerinde bu zararlı organizmanın neden olduğu hiçbir hastalık belirtisi görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

9) Prunus L. (sert çekirdekliler) meyveleri

a) Monilinia fructicola (Winter) Honey‘dan ari olduğu bilinen ülke ya da bölge orijinli olduğu,
veya

b) Monilinia spp. ile hasat öncesi mücadele işlemlerinin gerçekleştiği ve/veya bu hastalıktan ari olarak ihraç edildiği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

10) Citrus L.,

Fortunella Swingle,

Poncirus Raf.

türleri ve bunların melezlerinin meyveleri

a) Orijin ülkedeki bu meyvelerin Xanthomonas campestris’ in turunçgillerde patojen tüm türlerinden arî olduğu,
veya
b) Son vejetasyon peryodunda yapılan gözlemlerde turunçgillerde patojen tüm Xanthomonas campestris türlerinin hiç bir belirtisinin görülmediği ve hasat edilmiş meyvelerde Xanthomonas campestris’ in (turunçgillerde patojen tüm türleri) her hangi bir belirtisi görülmüşse; bu meyvelerin Sodium orthophenyl-phenate ile muameleye tabi tutulduğu ve bu meyvelerin paketleme merkezinde kurallara göre paketlenip kayıt edildiği ve gönderildiği veya bir sertifikasyon sistemince veya eşdeğerince onaylandığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

11) Citrus L.,

Fortunella Swingle,

Poncirus Raf.

türleri ve bunların melezlerinin meyveleri

a) Meyvelerin Cercospora angolensis ‘den arî olduğu bilinen ülke veya bölge orjinli olduğu,
veya
b) Son vejetasyon dönemi süresince üretim yerinde ve hasat edilen meyvelerde hastalık belirtisinin olmadığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

12) Citrus aurantium L.(Turunç) meyveleri dışında;

Citrus L.,

Fortunella Swingle.,

Poncirus Raf.

türleri ve bunların melezlerinin meyveleri

 

a) Meyvelerin Guignardia citricarpa’ dan ari olduğu bilinen ülke veya bölge orijinli olduğu,
veya
b) Son vejetasyon dönemi süresince üretim yerinde ve hasat edilen meyvelerde hastalık belirtisinin olmadığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

13) Tohum hariç dikim materyali; Chaenomeles,

Cotoneaster,

Crataegus,

Cydonia,

Malus,

Mespilus,

Pyracantha,

Pyrus bitkileri

a) Bitkilerin Erwinia amylovora’ dan ari ülkeler orijinli olduğu,
veya,
b) Erwinia amylovora’ nın bulunduğu ülkelerde üretim alanında ve yakın çevresinde adı geçen hastalık etmeninden kaynaklanan hastalık belirtileri görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 

14) Tohum ve meyveleri hariç;

Citrus L.,

Fortunella Swingle,

Poncirus Raf. bitkileri ve bunların hibritleri ile köklü veya kültür ortamı ile birlikte bulunan

Araceae,

Maranthaceae,

Musaceae,

Persea spp.,

Strelitziaceae bitkileri

a) Radopholus citrophilus ve R. similis’in bulunmadığı ülkeler orijinli olduğu,
veya
b) Son vejetasyon dönemi başından itibaren üretim alanını temsil edecek kadar toprak ve kök örnekleri bu iki organizma ile ilgili olarak resmi bir nematolojik teste tabi tutulmuş ve adı geçen organizmalardan temiz olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

15) Phyllosticta solitaria’ nın varlığı bilinen ülkeler orijinli tohum hariç dikim materyali Crataegus L. bitkileri

Son vejetasyon döneminin başından itibaren üretim alanında Phyllosticta solitaria’ nın hiçbir belirtisinin gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

16) Varlığı bilinen ülkeler orijinli
Cydonia Mill. (ayva),

Fragaria L. (çilek), 
Malus Mill. (elma),

Prunus L.(sert çekirdekliler),
Pyrus L. (armut),

Ribes L. (frenk üzümü),
Rubus L. (ahududu), tohum hariç dikim materyalinin üretim alanında; aşağıda belirtilen ilgili zararlı organizmaların;

Fragaria L. için:
Xanthomonas fragaria
Phytophtora fragariae var. fragariae
Arabis mosaic nepovirus
Raspberry ringspot nepovirus
Strawberry crinkle cytorhabdovirus
Strawberry latent ringspot nepovirus
Strawberry mild yellow edge
Tomato black ring nepovirus

Malus Mill. için:
Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.

Prunus L. için:
Xanthomonas arboricola pv. pruni
Apricot chlorotic leafroll phytoplasma

Prunus persica (L.) Batsch için:
Pseudomonas syringae pv. persicae

Pyrus L. için:
Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.

Rubus L. için:
Arabis mosaic nepovirus
Raspberry ringspot nepovirus
Strawberry latent ringspot nepovirus
Tomato black ring nepovirus

Tüm türler için;
Avrupa kökenli olmayan virus ve virus benzeri organizmalar

Son vejetasyon dönemi başından itibaren üretim alanında bu zararlı organizmaların sebep olduğu hastalık belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlığı Sertifikasında belirtilmelidir.

17) Pear Decline Phytoplasma’ nın bulunduğu ülkeler orijinli tohum hariç dikim materyali Cydonia Mill. (ayva) ve Pyrus L. (armut) bitkileri

Üretim alanında ve yakın çevresinde Pear decline phytoplasma’ dan kaynaklanan hastalık belirtilerine benzer belirti gösteren bitkilerin son üç vejetasyon boyunca üretim alanından uzaklaştırılmış olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

18) Aşağıdaki zararlı organizmaların varlığı bilinen ülkeler orijinli Fragaria L. (çilek)’ nin tohum hariç dikim materyalinin üretim alanında;
Strawberry witches broom phytoplasma
Strawberry latent C rhabdovirus
Strawberry vein banding caulimovirus

a) Zorunlu bir sertifika sistemi dahilinde kabul edilmiş indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu organizmalardan ari bulunduğu,
veya

b) Son üç vejetasyon periyodunda kabul edilmiş şartlarda tutulmuş materyalden direkt elde edilmek kaydıyla en az bir kere ilgili zararlılar yönünden, kabul edilebilir indikatörler veya eşdeğer metodlar kullanmak suretiyle resmi bir test yapıldığı ve bu teste göre söz konusu organizmalardan ari olduğu,
veya

c) Üretim alanında ve yakın çevresindeki hassas bitkilerde son vejetasyon dönemi boyunca bu organizmaların neden olduğu hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

19) Meyve ve tohumları hariç,

Vitis L. (asma) bitkileri

Son iki vejetasyon döneminin başlangıcından itibaren üretim alanındaki damızlık bitkilerde Grapevine flavescence doree phytoplasma ve Xylophilus ampelinus’un belirtilerine rastlanmadığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

20) Aphelenchoides besseyi, A. fragariae, Ditylenchus dipsaci’nin bulunduğu bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim amaçlı Fragaria L.(çilek) bitkileri

 

a) Son vejetasyon peryodunun tamamında başından itibaren üretim yerindeki bitkilerde ilgili nematodların hiçbir belirtisinin görülmediği,
veya
b) Doku kültürü sözkonusu olduğunda, bu kültürün, (a) maddesindeki şartları havi bitkilerden elde edildiği ve uygun resmi nematolojik testlere tabi tutularak ilgili organizmalardan ari bulunduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 

21) Tohumları hariç, dikim mateyali
Fragaria spp. (çilek) bitkileri

Üretim alanının Anthonomus signatus ve A. bissignifer’den arî olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

22) Aşağıdaki zararlı organizmaların varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim materyali Malus Mill. bitkileri:


Cherry rasp leaf nepovirus
Tomato ringspot nepovirus

 

a) Zorunlu bir sertifika sistemi dâhilinde kabul edilmiş indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu organizmalardan arî bulunduğu,
veya

b) Son üç vejetasyon periyodunda kabul edilmiş şartlarda tutulmuş materyalden direkt elde edilmek kaydıyla en az bir kere ilgili zararlılar yönünden, kabul edilebilir indikatörler veya eşdeğer metodlar kullanmak suretiyle resmi bir test yapıldığı ve bu teste göre söz konusu organizmalardan ari olduğu,
üretim alanında ve yakın çevresindeki hassas bitkilerde son vejetasyon dönemi boyunca bu organizmaların neden olduğu hiçbir hastalık belirtisi görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

23) Apple Proliferation Phytoplasma’ nın varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim materyali Malus Mill. bitkileri

a) Bitkilerin Apple Proliferation Phytoplasma’ dan ari olduğu bilinen bölgeler orijinli olduğu,
veya
b) Çöğürler hariç bitkilerin:

- Zorunlu bir sertifika sistemi dahilinde kabul edilmiş indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu organizmalardan ari bulunduğu,
veya,
- Direkt materyalden çoğaltılan bitkilerin son altı vejetasyon periyodunda en az bir kere ilgili zararlılar yönünden, kabul edilebilir indikatörler veya eşdeğer metodlar kullanmak suretiyle resmi bir teste tabi tutulduğu ve bu teste göre söz konusu organizmalardan ari olduğu,
veya,
c) Üretim alanında Apple Proliferation Phytoplasma’ dan kaynaklanan hiçbir belirti görülmemiş olduğu veya yakın çevresindeki hassas bitkilerde son üç vejetasyon dönemi boyunca bu organizmaların neden olduğu hiçbir hastalık belirtisi görülmemiş olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

24) Plum pox potyvirus ’un varlığı bilinen ülkeler orjinli Prunus L. (sert çekirdekliler) türlerinin tohumları hariç, dikim amaçlı bitkileri:
P. amygdalus Batsch,

P. armeniaca L.,
P. blireiana Andre,

P. brigantina Vill,
P. cerasifera Ehrh.,

P. cistena Hansen,
P. curdica Fenzl and Fritsch,
P. domestica ssp. domestica L.,
P. domestica ssp. institia (L.)
P. domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,
P. glandulosa Thunb.,

P. holosericea Batal.,
P. hortulana Bailey,

P. japonica Thunb.,
P. mandshurica(Maxiur.) Koehne,
P. maritima Marsh.,

P. mume Sieb and Zucc.,
P. nigra Ait.,

P. persica (L.) Batsch,
P. salicina L.,

P. sibirica L.,

P. simonii Carr.,
P. spinosa L.,

P. tomentosa Thunb,
P. tribola Lindl,

Prunus L.’nin Plum pox potyvirus’una hassas diğer türleri

 

a) Tohumdan yetiştirilen bitkiler hariç:
- Resmi olarak sertifikalı, uygun şartlar altındaki materyalden doğrudan elde etmek şartıyla Plum pox potyvirus’una karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmadan ari bulunduğu,
veya
- Uygun şartlar altındaki materyalden doğrudan elde edilenlerin ise; son üç vejetasyon periyodunca Plum Pox potyvirus’una karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmadan ari bulunduğu,
b) Üretim alanı ve yakın çevresindeki hassas bitkilerde son üç vejetasyon dönemi boyunca adı geçen organizma tarafından meydana getirilen hiçbir hastalık belirtisi görülmemiş olduğu,
c) Üretim alanında diğer virüs ve virüs benzeri patojenlerin neden olduğu belirtileri gösteren bitkilerin tamamen ayıklandığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 

25) Dikim amaçlı tüm Prunus L. (sert çekirdekliler) bitkileri:

a) ilgili zararlı organizmaların Prunus L.'de varlığı bilinen ülkeler orjinli olanları

b) Tohumları hariç, ilgili zararlı organizmaların varlığı bilinen ülkeler orjinli olardan

c) Tohumları hariç, ilgili zararlı organizmaların varlığı bilinen Avrupa ülkesi olmayan orjinli olardan

İlgili zararlı organizmalar:

Paragraf (a) için:

Tomato ringspoi nepovirus

Paragraf (b) için:

Cherry rasp leaf nepovirus

Peach mosaic nepovirus

American plum linepattern ilarvirus

Peach rosette phytoplasma

Peach phony rickettsia

Peach yellows phytoplasma

Peach X-disease phytoplasma

Paragraf (c) için:

Little cherry closterovirus

a) Tohumdan yetiştirilen bitkiler hariç:

- Resmi olarak sertifikalı, uygun şartlar altındaki materyalden doğrudan elde etmek şartıyla ilgili zararlı organizmalara karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmalardan ari bulunduğu,

veya

- Uygun şartlar altındaki materyalden doğrudan elde edilenlerin ise son üç vejetasyon periyodunca ilgili zararlı organizmalara karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmadan ari bulunduğu,

b) Üretim alanı ve yakın çevresindeki hassas bitkilerde son üç vejetasyon dönemi boyunca ilgili zararlı organizmalar tarafından meydana getirilen hiçbir hastalık belirtisi görülmemiş olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

26)     Dikim amaçlı;

Rubus L. (ahududu) bitkileri:

a) İlgili zararlı organizmaların Rubus L.'de varlığı bilinen ülkeler orjinli olanları

b) Tohumlan hariç, ilgili zararlı organizmaların varlığı bilinen ülke orjinli olanları

İlgili zararlı organizmalar:

Paragraf (a) için:

Tomato ringspot nepovirus

Black raspberry latent ilarvirus

Cherry leafroll nepovirus

Prunus necrotic ringspot ilarvirus

Paragraf (b) için:

Raspberry leafcurl luteovirus

Cherry rasp leaf nepovirus

a) Yumurtaları dahil yaprak bitlerinden ari olduğu,

b) Bitkiler:

- Resmi olarak sertifikalı uygun şartlar altındaki materyalden doğrudan elde etmek şartıyla, ilgili zararlı organizmalara karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmalardan ari bulunduğu,

veya

- uygun şartlar altındaki materyalden doğrudan elde edilenlerin ise son üç vejetasyon periyodunca ilgili zararlı organizmalara karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmadan ari bulunduğu,

c) Üretim alanı ve yakın çevresindeki hassas bitkilerde son vejetasyon dönemi boyunca ilgili zararlı organizmalar tarafından meydana getirilen hiçbir hastalık belirtisi görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

27)      Synchytrium endobioticum' un varlığı bilinen ülkeler orijinli Solanum tuberosum L. (patates) yumruları

Synchytrium endobioticum'un tüm

ırklarından arî olduğu bilinen alanlar orijinli

olduğu ve yeterli bir peryot başından

itibaren üretim yerinde ve yakın çevresinde

S. endobioticum,\m. hiçbir belirtisinin

görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

28)      Solanum tuberosum L. (patates) yumruları

a) Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus'un bulunmadığı ülkeler orijinli olduğu,

veya

b) 28 Eylül 2002 tarih ve 24890 sayılı resmi gazetede yayınlanan Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus 'un mücadelesi tebliği uyarınca veya buna eşdeğer bir sistem altında üretilmiş ülke orijinli olduğu,

ve

Synchytrium endobioticum'ua tüm ırklarından ari olduğu bilinen alanlar orijinli olduğu ve yeterli bir peryot başından itibaren üretim yerinde ve yakın çevresinde S. endobioticum'vaı hiçbir belirtisinin görülmediği, ve

Globodera rostochiensis, G, pallida, Ditylenchus dipsaci ve D. destructor yönünden temiz yerlerde üretilmiş olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir

29)     Potato spindle tuber pospiviroitf'm varlığı bilinen ülkeler orjinli Solanum tuberosum L. (patates) yumruları

Üretim yerinde son vejetasyon periyodu boyunca Potato spindle tuber pospiviroid'ûsR. kaynaklanan hiçbir belirtinin görülmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

30)     Dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) yumruları

a) Yumruların önceden seleksiyona tabi tutulmuş, kabul edilebilir şartlarda muhafaza edilmiş direkt materyalden elde edildiği,

b) Yumruların:

- Kabul edilebilir metotlara göre resmi karantina testlerine tabi tutularak Synchytrium endobioticum ve Phoma exigua vaı.foveata'dm ari olduğu,

ve

- Globodera rostochiensis, G. pallida, Ditylenchus dipsaci ve D. destructor yönünden temiz yerlerde üretilmiş olduğu, ve

- Ralstonia solanacearum' dan ari olduğu bilinen ülke orijinli olduğu,

veya

Varlığı bilinen bölgeler için yumruların R solanacearum 'dan ari olduğu,

veya

R. solanacearum 'un yok edilmesi için uygun yöntemin uygulandığı ve orada

olmadığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

31)      Potato Stolbur Phytoplasma' mn varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumlan hariç, dikim amaçlı

Solanaceae bitkileri

Son vejetasyon döneminin başından itibaren üretim alanındaki bitkilerde Potato Stolbur Phytoplasma' mn belirtilerinin görülmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

32)                Ralstonia solanacearum’ un varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim amaçlı

Solanum melongena L. (patlıcan),

Nicotiana L.(tütün),

Musa L. (muz),

Lycopersicon esculentum Mill. (domates),

Capsicum annuum L.(biber) ve

Pelargonium spp. (sardunya) bitkileri

a) Bitkilerin Ralstonia solanacearum’ dan ari alanlar orijinli olduğu,
b) Son vejetasyon peryodunun başından itibaren üretim yerindeki bitkilerde R. solanacearum’ un hiçbir belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

33)                Tohumları hariç, dikim materyali Humulus lupulus (şerbetçiotu) bitkileri

Üretim alanında son vejetasyon dönemi boyunca Verticillium albo-atrum ve V. dahliae etmenlerinin neden olduğu hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

34)                Tohumları hariç, dikim materyali
Dendranthema
spp.,
Dianthus
spp. (karanfil) ve
Pelargonium
spp. (sardunya) bitkileri

a) Üretim alanında son vejetasyon dönemi boyunca Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerballa, Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis, ve S. litura görülmediği,
veya
b) Bu zararlı organizmalara karşı uygun bir mücadele uygulandığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

35)                Tohumları hariç, dikim materyali Dendranthema spp. bitkileri

a) Virolojik testlere göre en fazla üç generasyonluk stoklardan alınan materyalin Chrysanthemum stunt pospiviroid’den ari olduğu veya çiçeklenme döneminde yapılan resmi incelemelerde en az %10’unun Chrysanthemum stunt pospiviroid’den ari bulunan materyalden direkt olarak alındığı,
b) Bitkiler veya çelikler:
-ihraç edilmeden önceki üç aylık süre içerisinde en az ayda bir defa resmi şekilde muayene edildiği ve bu süre içinde Puccinia horiana ’nın hiçbir belirtisinin görülmediği alanlar orijinli olduğu ve ithalattan önceki üç aylık süre içerisinde yakın çevrede Puccinia horiana’nın hiçbir belirtisinin görülmediği,
veya,
- bu organizmaya karşı uygun bir muameleye tabii tutulduğu,
ve
c) Köksüz çeliklerde, çelikler veya çeliklerin alındığı bitkiler, köklü çeliklerde ise, çeliklerde veya köklendirme yerinde (tohum yatağı) Didymella ligulicola’ nın hiçbir belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

36)                Tohumları hariç, dikim materyali Dianthus L. (karanfil) bitkileri

a) Ana bitkiden doğrudan elde edilen bitkilerin son iki yılda en az bir kez yapılan testlerle Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola, Burkholderia caryophylli, Phialophora cinerescens’ den arî olduğu,
b) Bitkilerde yukarıdaki zararlı organizmaların belirtilerinin gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

37)                Tohumları hariç, dikim materyali Rosa spp. (gül) bitkileri

Üretim alanında vejetasyon dönemi süresince

a) Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerballa'nın görülmediği,
veya
b) bu zararlı organizmalara karşı etkili bir mücadele uygulandığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

38)                Tohumları hariç, dikim materyali Tulipa (lale) ve Narcissus (nergis) soğanları

Üretim yerinde vejetasyon devresinin başından itibaren Ditylenchus dipsaci’ nin hiçbir belirtisi görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

39)                Tomato ringspot nepovirus’un varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim materyali Pelargonium L. (sardunya) bitkileri:

a) Xiphinema americanum Cobb sensulato (Avrupa dışı populasyonları) ve Tomato ringspot nepovirus’ un diğer vektörlerinin yer almadığı bilinen yerlerde

b) Xiphinema americanum Cobb sensulato (Avrupa dışı populasyonları) ve Tomato ringspot nepovirus’un diğer vektörlerinin yer aldığı bilinen yerlerde

a) Resmi olarak bitkilerin, Tomato ringspot nepovirus’den arî olduğu bilinen üretim yerlerinden direkt olarak alındığı,

ve

Resmi olarak onaylanmış bir virolojik teste göre Tomato ringspot nepovirus’den ari olduğu bulunan en fazla 4.generasyondan olan bir ebeveyn bitkiden alındığı,

b)Resmi olarak bitkilerin, hem toprak hem de bitkilerin Tomato ringspot nepovirus’den ari olduğu bilinen üretim yerlerinden direkt olarak alındığı,

ve
Resmi olarak onaylanmış bir virolojik teste göre Tomato ringspot nepovirus’den ari olduğu bulunan en fazla 2. generasyondan olan bir ebeveyn bitkiden alındığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

40)                Allium spp. bitkileri

Üretim yerinde vejetasyon devresinin başından itibaren, Ditylenchus dipsaci ve Sclerotium cepivorum' dan kaynaklanan hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

41)                Gossypium spp. (pamuk)

a) Tohumları,

b) Elyaf ve yağlık çiğit

c) Telef

a) Tohumun temizlenerek asitle delinte edilmiş olduğu ve son vejetasyon döneminin tamamı boyunca (başından itibaren) üretim alanında Glomerella gossypii‘nin hiçbir belirtisinin görülmediği ve temsil edici bir tohum miktarının testlendiği ve bu testler sırasında G. gossypii’den arî bulunduğu,

b) Elyaf ve yağlık çiğitin, bitki artıkları içermediği,

c) Telefin, fümige edildiği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

42)                Varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim materyali

Apium graveolens L.,
Aster
spp.,

Brassica spp.,
Capsicum annuum
L.,

Cucumis spp.,
Dendranthema
spp.,

Dianthus spp. ve hibritleri,

Gerbera Cass.,

Gypsophila L.,
Lactuca
spp.,

Lupinus spp.,
Lycopersicon
esculentum Mill.,

Solanum melongena L.,

Tanacetum L. ve
Verbena
L. bitkileri.

- Amauromyza maculosa
- Liriomyza bryoniae
- L. huidobrensis

- L. trifolii

a) İhracattan önceki üç ay içinde ve ayda en az bir kez olmak üzere yapılan resmi kontrollerde zararlı organizmalardan kaynaklanan hiçbir belirti görülmediği,
veya,

b) İhracattan hemen önce yapılan kontrollerde bu zararlı organizmalara rastlanmamış olduğu ve bu zararlı organizmaların eradikasyonu için standartlara uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

43)                Açık alanda üretilmiş, dikilmiş veya dikim amaçlı köklü bitkiler

Üretim alanının Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, Globodera rostochiensis, G. pallida ve Synchytrium endobioticum’ dan ari olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

44)                Bitkilerin canlılığını sürdürmeleri amacıyla; içinde kısmen ya da tamamen toprak, bitki parçaları gibi katı organik maddeler, turba veya ağaç kabuğu içeren humus ya da herhangi bir katı inorganik madde bulunan ve bitkilerle birlikte olan bitki yetiştirme ortamı ve toprak

a) Dikim anındaki yetiştirme ortamı;
Toprak ve organik maddelerden ari olmalı,

veya
Böcekler ve zararlı nematodlardan ari bulunduğu ve diğer zararlı organizmalardan ari olmasını sağlamak için uygun bir incelemeye veya ısı muamelesine veya fümigasyon işlemine tabi tutulduğu,
veya
Zararlı organizmalardan ari olmasını sağlamak için uygun bir ısı muamelesine veya fümigasyon işlemine tabi tutulduğu,
b) Dikimden itibaren;
Yetiştirme ortamının zararlı organizmalardan ari olmasını sağlamak için gereken uygun önlemlerin alındığı,
veya
Sevkiyattan önceki iki haftalık süre içerisinde bitkilerin taşımaları süresince canlılıklarını sürdürebilmeleri için gerekli olan en az miktarda yetiştirme ortamı kalacak şekilde silkelendiği ve eğer bu bitkiler tekrar dikilmiş ise, bu amaç için kullanılan yetiştirme ortamının (a) bendinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirdiği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

45)                Yetiştirme ortamı olarak kullanılacak torf ve benzeri ürünler

Ekim veya dikimde kullanılacak olan yetiştirme ortamı toprak içermemeli ve bu ortamın zararlı organizmalardan arındırılması için, fumigasyon veya ısıl işleme tabi tutulmuş olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

46)                Tohumları hariç, dikim amaçlı Beta vulgaris L. (şeker pancarı) bitkileri

Üretim yerinde son vejetasyon dönemi süresince Beet curly top curtovirus’un neden olduğu hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

47)                Beet leaf curl nucleorhabdovirus’un varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim amaçlı Beta vulgaris L. (şeker pancarı) bitkileri

a) Beet leaf curl nucleorhabdovirus ’un üretim yerinde mevcut olduğunun bilinmediği,
ve
b) Üretim yerinde ve yakın çevresinde son vejetasyon periyodu süresince Beet leaf curl nucleorhabdovirus’un neden olduğu hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

48)                Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki üçüncü ülke orijinli, tohumları ve doku kültürü bitkileri hariç, dikim amaçlı ağaç ve çalılar

a) Temiz (bitki artıklarından ari) olduğu ve çiçek ve meyvelerden ari olduğu,
b) Fidanlıklarda yetiştirildiği,
c) İhracattan önce uygun zamanlarda incelendiği ve zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmaların belirtisinden ari bulunduğu ve ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve fungusların belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi zararlı organizmaları elimine etmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki sağlık sertifikasında belirtilmelidir.

49)                Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki ülkeler orijinli,

Gramineae familyasının
Bambusoideae
, Panicoideae alt familyasının ve

Buchloe,

Bouteloua Lag.,
Calamagrostis
,

Cortaderia Stapf.,
Glyceria
R.Br.,

Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix,

Molinia,

Phalaris L,
Shibataea
,

Spartina Schreb.,

Stipa L. ve Uniola L. cinslerinin tohumları hariç, üretim amaçlı bitkileri

a) Fidanlıklarda yetiştirildiği,
b) Bitki artıkları, çiçek ve meyvelerden ari olduğu,
c) İhracattan önce incelenerek zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmaların belirtisinden ari bulunduğu, ve ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve fungusların belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi zaralı organizmaları elimine etmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

50)                Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim amaçlı Gramineae hariç tek ve iki yıllık bitkiler

a) Fidanlıklarda yetiştirildiği,
b) İhracattan önce uygun zamanlarda incelendiği,
c) Zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmaların belirtisinden ari bulunduğu ve ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve fungusların belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi zararlı organizmaları elimine etmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

51)                Palmae (Arecaceae) familyasına ait;

Areca catechu (Malabar palmiyesi),

Arenga pinnata,

Borassus flabellifer,

Calamus merillii,

Caryota maxima (Cevizli palmiye),

C. cumingii,

Cocos nucifera (Hindistan cevizi),

Corypha gebang, (Syn.:C. elata, C. utan),

Elaeis guineensis (Afrika yağ  palmiyesi),

Livistona decipiens (Syn.:Livistona decora) (Şemsiye palmiye),

Metroxylon sagu,

Oreodoxa regia (Syn:Roystonea regia) (Kral palmiye),
Phoenix canariensis (Kanarya adaları phonixi),
P. dactylifera (Hurma ağacı),

P. sylvestris (Yabani hurma),

Sabal umbraculifera (Syn.:Sabal palmetto, Cabbage palmetto),

Trachycarpus fortunei (Syn.:Chamaerops excelsa) (Kendir palmiye),

Washingtonia spp.,

Chamaerops humilis,

Phoenix theophrasti,

Agave americana;

Bitkilerinin meyve ve tohumları hariç, taban gövde çapı 5 cm üzerinde olan dikim amaçlı bitkileri

a) Üretim alanının, ulusal bitki sağlığı organizasyonunca kayıt altına alındığı ve denetlendiği,

ve

b) Üretim alanının, son bir yıl içerisinde her üç ayda bir ve ihracattan hemen önce resmi olarak kontrol edildiği, Rhynchophorus ferrugineus’ a ilişkin herhangi bir belirtiye rastlanmadığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.  

52) Palmae (Arecaceae) familyasına ait;

Butia yatay

B.capitata

Brahea armata

B.edulis

Chamaerops humilis

Livistona chinensis

Livistona sp.

Phoenix canariensis

P.dactylifera

P.reclinata

P.roebelenii

P.sylvestris

Sabal sp.

Sabal mexicana

S.minor

S.palmetto

Syagrus romanzoffıana

Trachycarpus fortunei

T.wagnerianus

Trithrinax campestris

Washingtonia filifera

W.robusta

Bitkilerinin meyve ve tohumları hariç, dikim amaçlı bitkileri;

a) Üretim alanının, ulusal bitki sağlığı organizasyonunca kayıt altına alındığı ve denetlendiği,

ve

b) Üretim alanının, son bir yıl içerisinde her üç ayda bir ve ihracattan hemen önce resmi olarak kontrol edildiği, Paysandisia archon’a ait herhangi bir belirtiye rastlanmadığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.  

53) Avrupa orijinli olmayan tohumları hariç, dikim materyali Palmae (palmiye) bitkileri

a) Palm lethal yellowing pytoplasma ve Coconut cadang cadang cocadviroid’ den ari olduğu bilinen bölgelerden olduğu ve üretim yeri ve yakın çevresinde son vejetasyon periyodu süresince ilgili zararlı organizmaların hiçbir belirtisinin görülmediği ve ilgili zararlı organizmalara karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmadan ari bulunduğu, veya

b) Palm lethal yellowing pytoplasma ve Coconut cadang cadang cocadviroid’in bitkilerde son vejetasyon periyodu süresince hiçbir belirtisinin görülmediği ve üretim yerinde ilgili organizmalar ile bulaşık olduğu düşünülen bitkilerin üretim yerinden uzaklaştırıldığı ve uygun bir muameleye tabi tutularak yok edildiği ve ilgili zararlı organizmalara karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmadan ari bulunduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

54) Tohumları hariç, dikim materyali Camellia L.(kamelya) bitkileri

Ciborinia camelliae Kohn’ dan ari olduğu bilinen alanlar orijinli olduğu veya üretim yerindeki çiçekli bitkiler üzerinde son vejetasyon döneminin tamamında (başından itibaren) C. camelliae’ nın hiçbir belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

55) Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki üçüncü ülkeler orijinli,
Caryophyllaceae
(Dianthus L. hariç),
Compositae
(Dendranthema hariç),
Crucifera
,

Leguminosae ve
Rosaceae
(Fragaria L. hariç)
familyalarının, tohumları hariç, üretim amaçlı çok yıllık otsu bitkileri

a) Fidanlıklarda yetiştirildiği,
b) Bitki artıkları, çiçek ve meyvelerden ari olduğu,
c) İhracattan önce incelenerek zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmaların belirtisinden ari bulunduğu, ve ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve fungusların belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi zararlı organizmaları elimine etmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,
d) İhracattan önceki üç ay içinde ve ayda en az bir kez olmak üzere yapılan resmi kontrollerde Liriomyza bryoniae, L. huidobrensis, L. sativae, L.trifolii ve Amauromyza maculosa ile bulaşık olmadığı veya ihracattan hemen önce yapılan kontrollerde bu zararlı organizmalara rastlanmamış olduğu ve bu zararlı organizmaların eradikasyonu için standartlara uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

56)                Bemisia tabaci Genn.’nin varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim materyali Euphorbia spp. (sütleğen) bitkileri

a) Bitkilerin Bemisia tabaci Genn.’den temiz olduğu bilinen alanlarda üretildiği,
b) İhracattan önceki üç aylık dönemde yapılan aylık kontrollerde B. tabaci Genn.’den kaynaklanan bir belirti görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

57)                Tomato yellow leaf curl begomovirus’un yer aldığı bilinen orijinli ülkelerde, tohumları hariç, dikim amaçlı Lycopersicon esculentum Mill. (domates) bitkileri;


a) Bemisia tabaci Genn.’nin varlığı bilinmeyen yerlerde




b) Bemisia tabaci Genn.’nin varlığı bilinen yerlerde

a) Bemisia tabaci Genn.’nin varlığı bilinmeyen yerlerdeki bitkiler üzerinde;

Tomato yellow leaf curl begomovirus’unun hiçbir belirtisinin görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

a) B. tabaci Genn. ‘nin varlığı bilinen yerlerdeki bitkiler üzerinde;

- Tomato yellow leaf curl begomovirus’unun hiçbir belirtisinin görülmediği ve bitkilerin B. tabaci Genn.’den ari olduğu bilinen bölgeler orjinli olduğu,
veya
- İhracattan 3 ay önce en az aylık olarak yapılan resmi incelemeler sonucunda B. tabaci Genn.’den ari olduğu bulunmuş olan üretim yerlerinden alındığı,

veya
b) Üretim yerlerinde Tomato yellow leaf curl begomovirus’unun hiçbir belirtisinin görülmediği ve üretim yerlerinin B. tabaci Genn.’den ari hale getirmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

58)                Aşağıda belirtilen ilgili zararlı organizmaların yer aldığı ülkeler orijinli, tohum, yumru, soğan, rizomları hariç, dikim amaçlı bitkilerin ilgili zararlı organizmalar:


Bean golden mosaic begomovirus
Cowpea mild mottle carlavirus
Lettuce infectious yellow begomovirus
Pepper mild tigre begomovirus
Squash leaf curl begomovirus
Bemisia tabaci
Genn. ile taşınan diğer virüsler

 

a) Bemisia tabaci Genn. (Avrupa kökenli olmayan populasyonları) ve ilgili zararlı organizmaların diğer vektörlerinin varlığı bilinmeyen bölgelerde

b) Bemisia tabaci Genn. (Avrupa kökenli olmayan populasyonları) ve ilgili zararlı organizmaların diğer vektörlerinin varlığı bilinen bölgelerde

Tam bir vejetasyon periyodu boyunca bitkiler üzerinde ilgili zararlı organizmaların hiçbir belirtisinin görülmediği,
Uygun bir vejetasyon periyodu boyunca bitkiler üzerinde ilgili zararlı organizmaların hiçbir belirtisinin görülmediği ve

a) Bitkilerin, B. tabaci Genn. ve ilgili zararlı organizmaların diğer vektörlerinin ari olduğu bilinen bölgeler orijinli olduğu
veya
b) Uygun zamanlarda yapılan resmi incelemelerde, üretim yerlerinin B. tabaci Genn. ve ilgili zararlı organizmaların diğer vektörlerinden ari bulunduğu,
veya
c) B. tabaci Genn.’ nin eradikasyonu için, bitkilerin uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

59)                Helianthus annuus (ayçiçeği) tohumları

a) Plasmopara halstedii’den arî olduğu bilinen yerler orijinli olduğu,

veya

b) P. halstedii’nin tüm ırklarına dayanıklı olduğu bilinenlerin dışındaki çeşitlerden elde edilen tohumların, bu zararlı organizmaya karşı uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

60)                Lycopersicon esculentum Mill. (domates) tohumları

Uygun bir asit ekstraksiyon yöntemiyle veya uluslar arası alanda eşdeğer olduğu onaylanmış bir diğer yöntemle elde edilmiş olduğu, ve

a) Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Xanthomonas vesicatoria ve Potato spindle tuber pospiviroid’ den ari olduğu bilinen alanlardan alındığı
veya
b) Son vejetasyon peryodu boyunca üretim alanında adı geçen zararlı organizmaların neden olduğu hastalık belirtilerinin görülmediği
veya
c) Tohumların adı geçen zararlı organizmalar yönünden resmi bir teste tabi tutulduğu ve bu testin kabul edilebilir metotlar kullanılarak, temsil edecek kadar bir örnek üzerinde yapıldığı ve bu teste göre bu organizmalardan temiz olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

61)                Medicago sativa L.(yonca) tohumları

a) Üretim alanında son vejetasyon periyodunun tamamında başından itibaren Ditylenchus dipsaci’nin hiçbir belirtisinin görülmemiş olduğu ve temsili numune üzerinde yapılan laboratuvar testlerine göre D. dipsaci’den arî olduğu,
veya
b) İhracattan önce fümigasyon yapıldığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

62)                Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus’ un olduğu bilinen ülkeler orijinli Medicago sativa L. (yonca) tohumları

a) Son on yıldır üretim yerinde veya yakınında Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus‘ un olmadığı,
b) Bitkilerin;

- Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus‘ a yüksek dayanıklı çeşitlere ait olduğu,
veya
- Tohumun hasat edildiğinde tohumun ekim döneminden itibaren bitkinin dördüncü vejetasyona henüz başlamamış olduğu ve tohum hasadından önce başka bir tohum alınmadığı,
veya
- Yonca tohumu içerisinde cansız madde oranının ağırlığın %0.1’ i geçmediği,
c) Üretim alanında Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus‘ un belirtilerinin gözlenmediği veya son vejetasyon dönemi boyunca yakın çevresindeki yoncalarda da belirtilerin görülmediği,

veya
d) Ekimden önceki son üç yıl boyunca o alanda yonca yetiştirilmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

63)                Oryza sativa L. (çeltik) tohumları

 

 

a) Uygun bir nematolojik test sonucunda tohumların Aphelenchoides besseyi Christie’ den arî bulunduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

64)                Oryza sativa L. (çeltik)’nın sofralık kavuzlu çeltik taneleri

 

a) Uygun bir nematolojik test sonucunda tohumların Aphelenchoides besseyi Christie’ den arî bulunduğu,

veya
b) A. besseyi Christie’ye karşı uygun bir sıcak su muamelesine ya da diğer uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

65)                Phaseolus L. (fasulye) tohumları

a) Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli’ den ari bölgeler orijinli olduğu,
veya
b) Yeterli miktarda tohum örneğinin test edilerek test sonucunda Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli’ den arî olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

66)                Zea mays L. (mısır) tohumları

a) Pantoea stewartii’ den ari bölgeler orijinli olduğu,

veya
b) Yeterli miktarda tohum örneğinin test edilerek test sonucunda P. stewartii’ den ari olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

67)                Tilletia indica’ nın varlığı bilinen Afganistan, Hindistan, Irak, Meksika, Nepal, Pakistan, İran, G.Afrika, Brezilya ve A.B.D. orijinli Triticum, Secale ve Triticum x Secale tohumları

Tilletia indica’ nın varlığı bilinmeyen bölgelerde üretildiği ve üretim bölgesinin adı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

68)                Tilletia indica’ nın varlığı bilinen Afganistan, Hindistan, Irak, Meksika, Nepal, Pakistan; İran, G.Afrika, Brezilya ve A.B.D. orijinli Triticum, Secale ve Triticum x Secale taneleri

a) Tanelerin Tilletia indica’ nın varlığı bilinmeyen bölgelerde üretildiği ve üretim bölgesinin adı,
veya
b) Son vejetasyon peryodu boyunca T. indica’ dan kaynaklanan hiçbir belirtinin görülmediği ve hasat ve yüklemeden önce alınan numunelerin test edilerek T. indica’dan ari bulunduğu ve “test edilmiş ve T. indica’ dan ari bulunmuştur” ifadesi,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 

EK-5

6968 SAYILI ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA TAYİN VE İLAN EDİLEN BİTKİSEL ÜRÜN İTHAL KAPILARI

BAĞLI OLDUĞU İL

KAPININ ADI

1- *ADANA

: Adana, Yumurtalık Serbest Bölge

2-  AĞRI

: Doğu Beyazıt

3- *ANKARA

: Ankara Tır, Ankara Posta, Esenboğa

4- *ANTALYA

: Antalya, Antalya Havalimanı, Antalya Serbest Bölge

5-  BALIKESİR

: Bandırma

6-  BARTIN

: Bartın

7-  *BURSA

: Bursa, Gemlik, Mudanya

8-  ÇANAKKALE

: Çanakkale

9-  *EDİRNE

: Kapıkule TIR, Kapıkule Gar, Kapıkule Yolcu Salonu,   

  İpsala, Hamzabeyli

10-  ERZURUM

: Erzurum

11-  ESKİŞEHİR

: Eskişehir

12-  GAZİANTEP

: Gaziantep, Islahiye

13-  GİRESUN

: Giresun

14-  ARTVİN

: Hopa, Sarp

15- *İSTANBUL

 

: İstanbul Posta, Karaköy Yolcu Salonu, Ambarlı, Haydarpaşa, Halkalı,  Erenköy, Atatürk Havalimanı, Atatürk Havalimanı Serbest Bölge, İstanbul Deri Serbest Bölge, Trakya Serbest Bölge

16- *İZMİR

: İzmir, Adnan Menderes, İzmir TIR, Ege Serbest Bölge, Aliağa, Dikili

17- *HATAY

: Antakya, İskenderun, Isdemir, Yayladağı Kapı, Cilvegözü

18- KAHRAMANMARAŞ

 

: Kahramanmaraş

19- KASTAMONU

: İnebolu

20- KAYSERİ

: Kayseri

21- KİLİS

: Öncüpınar

22- KOCAELİ

: İzmit, Derince, Gebze

23- KONYA

: Konya

24- MALATYA

: Malatya

25- MARDİN

: Mardin, Nusaybin

26- *MERSİN

: Mersin, Yolcu Salonu, Taşucu, Mersin Serbest Bölge

27- MUĞLA

: Dalaman Havalimanı

28- ORDU

: Ordu, Ünye

29- RİZE

: Rize

30- SAKARYA

: Sakarya

31- *SAMSUN

: Samsun

32- SİNOP

: Sinop

33- SİVAS

: Sivas

34- TEKİRDAĞ

: Tekirdağ, Çorlu Havalimanı, Çerkezköy

35- *TRABZON

: Trabzon

36- UŞAK

: Uşak

37- *YALOVA

: Yalova

38- ZONGULDAK

: Zonguldak, Karadeniz Ereğli

* Üretim ve çoğaltım materyali ithaline yetkili iller


 

EK -6

APPENDIX-6

TARIMVE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL AFFAIRS

 

1.İhracatcının adı ve adresi
1.Name and address of exporter

2.BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI
2.PHYTOSANITARY CERTIFICATE
   No : EEC/TR

3.Alıcının beyan edilen adı ve adresi
3.Declared name and address of consignee

4.Türkiye Bitki Koruma Teşkilatı
................................Bitki Koruma Teşkilatına
4.Plant Protection Organization of Turkey to Plant Protection Organization (s) of

6.Beyan edilen taşıma aracı
6.Declared means of conveyance

5.Menşei (Yer)
5.Place of origin

7.Beyan edilen giriş yeri
7.Declared point of entry

           

Kayıt No.
Reg.No.

Ürün Kodu
Prod.code

 

 

8.Ayırt edici işaretler, Ambalaj adedi ve şekli
8.Distinguishing marks: Number and description of packages:
Ürünün adı: Name of the product
Bitkinin botanik adı : Botanical name of plants

  

9.Beyan edilen miktar
9.Ouantity declared

10.Bu sertifika yukarıda nitelikleri belirtilen bitki ve ürünlerinin;
-Uygun prosedürlere göre muayene edildiğini,
-Karantina zararlılarından arî, diğer hastalık ve zararlılardan pratikte arî olduğunu ve ithalatı yapan ülkenin cari Bitki Sağlık Yönetmeliklerine uygun olduğunu tasdik eder.
10.This is to certify that the plants or plant products described above
-Have been inspected according to the appropriate procedures and
-Are considered to be free from quarantine pests and practically free from other harmful organism; and that they
-Are considered to conform with the current phytosanitary regulations of the importing country

11.Açıklama
11.Additional declaration

 

DEZENFESTASYON ve/veya DEZENFEKSİYON UYGULAMASI
DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT

18.Sertifikanın verildiği yer
18.Place of issue

Tarih
Date

Yetkili memurun                Teşkilatın Mühürü
Adı, Soyadı imzası


Name and signature           Stamp of the Organization

of the   Authorized

officer

12.Mücadele şekli
12.Treatment

13.Kullanılan ilaç
13.Chemical
(active ingredient)

14.Süre ve ısı
14.Duration and temperature

15.Doz
15.Concentration
 

16.Tarih

16.Date
 

17.İlave Bilgi
17.Additional information

 

 

 

Back page of Appendıx VI

1. Name und Adresse de Absenders:

Nom et adresse de 1’expediteur:

2. PFLANZENGESUNDHEITSZEUGNIS

CERTIFICATE PHYTOSANITAIRE

3. Name und adresse des vorgesehenen Empflangers:

Nom et adresse declares du destinaire

4. PFLANZENSCHUTZDIENST IN DER TURKEI

an Pflanzenschutzorganisation von:

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX DE TURQUIE

a I’Organisation de la Protection de vegetaux de:

5. Ursprung:

Lieu d’origine:

6. Vorgesehenes Transportmittel:

Moyen de transport declare

7. Vorgeschener Grenzübertrittsort:

Point dentree declare

8. Unterscheidungsmerkmale,Zahl und Beschreibung der Stücke,Name des Erzeugnisses,Botanischer Name der Pflanzen.Marques et numeros des colis,nombre et nature des colis,nature des produits,nom botanique des plantes:

9. Angegebene Menge:

Ouantite declarcee:

10. Es wird hiermit bescheinigt,daB die oben beschriebenen Pflanzen oder Pflanenerzeugnisse:

- Nach geeigneten Verfahren untersucht worden sind.

- als frei von Ouarantane Schadorganismen und praktsch frei von anderen gefahrliichen Schadorganismen befunden werden, und

- als den bestehenden Pflanzenschutzvorschriften des Einfuhrlandes entsprechend angesehen werden.

II es certifie que les vegetaux, parties de vegetaux ou produits vegetaux decrits ci-dessus:

- ont ete inspectes suivant des procedures adaptees.

- sont estimas indemnes d’ennemis vises par la reglementation phytosanitaire et pratiquement indemnes dautres ennemis dangereux, et qu’ils.

-sont juges conformes a la reglementation phytosanitaire en vigueur.

11. Zusatzliche Erklarung:

Declaration supplementaire:

ENTSEUCHUNG UND/ODER DESINFIZIERUNG

TRAITEMENT DE DESIFEST ATOIN ET/OU DESINFECTION

12. Behandlung:

Traitement:

13. Chemikalie (aktiver Wirkstoff):

Produit chimique (matıere active):

14. Dauer und Temperatur:

Duree et temperature:

15. Konzetration:

Concentration:

16. Datum:

Date:

17. Sonstige Angaben:

Renseignements complementaires:

18. Ausstellungsort:

Datum:

Name und Unterschrift des amtlichen Beuaftragten.

Dienstsiegel:

Lieu du delivrance:

Date:

Nom et signature du fonctionnaire autrerise:

Cachet de I’organisation:

 

 

EK-7

APPENDIX–7

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL AFFAIRS

1.İhracatcının adı ve adresi
1.Name and address of exporter

2.YENİDEN İHRACAT İÇİN BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI
2.PHYTOSANITARY CERTIFICATE
FOR RE-EXPORT
EEC/TR

3.Alıcının beyan edilen adı ve adresi

3.Declared name and address of consignee

4.Türkiye Bitki Koruma Teşkilatı
.................................Bitki Koruma Teşkilatına

4.Plant Protection Organization of Turkey
to Plant Protection Organization (s) of

6.Beyan edilen taşıma aracı
6.Declared means of conveyance

5.Menşei (Yer)
5.Place of origin

7.Beyan edilen giriş yeri
7.Declared point of entry

 

Kayıt No
Reg.No

Ürün Kodu
Prod.code

 

 

8.Ayırt edici işaretler, ambalaj adedi ve şekli
8.Distinguishing marks:Number and description of packages:
Ürünün adı : Name of the product
Bitkinin botanik adı :Botanical name of plants

9.Beyan edilen miktar
9.Quantity declared

10.Bu Belge ile:...... (menşe ülke)’den Türkiye’ye (yeniden ihracat ülkesi) ithal edilen ve yukarıda belirtilen bitki ürünlerinin (............) sayılı bitki sağlığı sertifikasının kapsamına girdiği ve bu sertifikanın:

*zir_kar Orijinalinin zir_karTasdikli Aslına Uygun Sureti’nin İlişikte olduğu
*zir_kar Ambalajlı   zir_karTekrar Ambalajlanmış  zir_karOrijinal  zir_karYeni Konteynerlerde
*zir_kar Orijinal Bitki Sağlık Sertifikasına ve  zir_kar İlave kontrollere Dayanılarak İthal Ülkesinin Yürürlükteki Yönetmeliğine Uygun olduğu ve Türkiye’de (
yeniden ihracat ülkesi) depolama sırasında konsinyasyon enfestasyon veya enfeksiyon riskine maruz kalmadığı onaylanır.
*Uygun Olanları İşaretleyin.
10.This is to certify; that the plants or plant products described above were imported into Turkey (country of re-export) from ....................(country of origin) covered by Phytosanitary Certificate no..........................
*zir_kar original  zir_karcertified true copy of which is attached to this Certificate,
- that they are,
*zir_kar packed   zir_karrepacked in  zir_karoriginal  zir_karnew containers
- that based on the
*zir_kar Original Phytosanitary Certificate and  zir_karadditional inspection, they are considered to conform with current regulations of the importing country and
- that during storage in Turkey (country of re-export) the consignment has not been subjected to the risk of infestation or infection.
*Insert tick in the appropriate boxes.

11.Açıklama
11.Additional declaration

DEZENFESTASYON VE/VEYA
DEZENFEKSİYON UYGULAMASI
DESINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT

18.Sertifikanın verildiği yer
18.Place of ıssue


Tarih
Date

Yetkili memurun           Kurum Mühürü
Adı, Soyadı İmzası

Name and signature       Stamp of the Organization

of the authorized

officer       

12.Mücadele şekli
12.Treatment

13.Kullanılan İlaç
13.Chemical
(Active Ingredient)

14.Süre ve ısı
14.Duration and
temperature

15. Doz

15. Concentration

16.Tarih
16.Date

17.İlave Bilgi
17.Additional Information

 

Back page of Appendix 7

1. Name und Adresse des Absenders:

Nom et adresse de I’expeditur:

2. PFLANZENGESUNDHEITSZEUGNIS FÜR DIE WIEDERAUSFUHR

CERTIFICATE PHYTOSANITAIRE POUR LA REEXPORTATION

3. Name und Adresse des vorgesehenen Empfangers:

Nom et adresse declares du destinaire:

4. PFLANZENSCHUTZDIENST IN DER TURKEI

an Pflanzenschutzorganisation von:

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX DE TURQUIE

a I’Organisation de la Protection de Vegetaux de:

5. Ursprung:

Lieu d’origine:

6. Vorgesehenes Transportmittel:

Moyen de transport declare:

7. Vorgesehener Grenzübertrittsort:

Point dentree declare:

8. Unterscheidungsmerkmale,Zahl und Beschreibung der Stücke, Name des Erzeugnisses,

Botanischer Name:

Marques et numeros des colis, nombre et nature des colis,nature des produits,nom botanique:

9. Angegebene Menge:

Quantite declaree:

10. Es wird hiermit bescheinigt, daB die oben beschriebenen Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse:

- aus.................(Ursprungland) nach ..................(weiterversende land) eingeführt worden sind und daB ihnen des Pflanzengesundheitszeugnis Nr.................., dessen Original zir_karoder beglaubigte Kopie zir_karin der Anlage vorliegt beigefügt war.

- in ihrer ursprünglichen Verpackung zir_kar, in einer neunen Verpackung zir_karbefördert werden.

- auf grund den ursprünglichen Pflanzengesundheitszeugnisses zir_karund einer zusatzliche Untersuchung zir_karals den geltenden Pflanzenshutzvorschriften des Bestimmungslandes entsprechend angesehen werden und

- die Sendung wahrend ihrer Lagerung in .........(weiterversende land) keiner Gefahr eines Befalls oder einer Infizierung ausgesetzt war.

II est certifie:

- Que les vegetaux ou produits vegetaux decrits ci-dessus ont ete importes en.......(pays de reexportation) en provance de ...........(pays dorigine) et ont fait l’object du Certificat phytosanitaire no ........... dont zir_karI’original zir_karla copie authentifice est annexe(e) au present certificat.

- Que’ils sont zir_karemballes zir_karreemballes zir_kardans les emballeges initiaux zir_kardans de nouveaux emballeges.

- que dapres zir_karle certificat phytosanitaire original et zir_karune inspection supplementaire,I’envio est estime conforme a la reglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importatuer et.

- qu’au cours de I’emmagasinage dans.........(pays de reexportation) il n’a ete expose au risque d’infestation ou d’infection.

11. Zusatzliche Erklarung:

Declaration supplementaire:

ENTSEUCHUNG UND/ODER DESINFIZIERUNG

TRAITEMENT DE DESIFESTATOIN ET/OU DESINFECTION

12. Behandlung:

Traitement:

13. Chemikalie (aktiver Wirkstoff):

Produit chimique (matiere active):

14. Dauer und Temperatur:

Duree et temperature:

15.Konzentration:

Concentration:

16. Datum:

Date:

17. Sonstige Angaben:

Renseignements complementaires:

18. Ausstellungsort:

Datum:

Name und Unterschrift des amtlichen Beauftragten:

Dienstsiegel:

Licu du delivrance:

Date:

Nom et signature du fonctionnaire autorise:

Cachet de I’organisation

 

 

EK -8

İTHAL PERMİSİ ÖRNEĞİ

 

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

                                                                                                          Permi No     :

                                                                                                          Permi Tarihi :

 

Bu ithal permisi ile aşağıda nitelikleri yazılı materyalin parçalarının veya bunları temsil eden numunelerinin Zirai Karantina Yönetmeliği hükümlerine uymak kaydıyla, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 6 ncı maddesi gereğince Türkiye’ye getirilmesine izin verilmiştir.

Gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

 

BAKAN ADINA                                                                                  (İmza ve Mühür)

 

 

GETİRİLECEK BİTKİYE AİT BİLGİLER

 

 

Gönderenin Adı ve Adresi

:..............................................................

 

Alacak olanın Adı ve Adresi

:..............................................................

 

Materyalin Cins ve Türü

:..............................................................

 

(botanik adları ile)

:..............................................................

 

Miktarı

:..............................................................

 

Ambalaj Adedi ve Şekilleri

:..............................................................

 

Markası

:..............................................................

 

Menşei (Ülke ve Bölgesi)

:..............................................................

 

Hangi Taşıtla Getirileceği

:..............................................................

 

Giriş Gümrüğü

:..............................................................

 

Bağlı Olduğu Özel Şartlar

:..............................................................

 


 

EK-9

İTHAL PERMİSİ BAŞVURU FORMU

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

                                                  ANKARA

 

 

Türkiye’ye getirmek istediğim aşağıda nitelikleri yazılı materyaller için Zira Karantina Yönetmeliği hükümlerine uymak kaydıyla gerekli İthal Permisi’nin verilmesini arz ederim.

 

 

 

Adı ve Adresi:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   (İmza ve Kaşe)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

GETİRİLECEK MATERYALE AİT BİLGİLER

 

-Gönderenin Adı ve Adresi

:..............................................................

-Alacak Olanın Adı ve Adresi

:..............................................................

-Materyalin; Cinsi ve Çeşidi

:..............................................................

(botanik adları ile)

:..............................................................

-Miktarı

:..............................................................

-Ambalaj Adedi ve Şekilleri

:..............................................................

-Markası

:..............................................................

-Menşei (Ülke ve Bölgesi)

:..............................................................

-Hangi Amaçla Getirileceği

:..............................................................

-Hangi Taşıtla Getirileceği

:..............................................................

-Giriş Gümrüğü

:..............................................................

 


 

EK -10

APPENDIX –10

 

NOTIFICATION OF INTERCEPTION OF A CONSIGNMENT OR HARMFUL ORGANISM

(ZARARLI ORGANİZMA VEYA BİTKİ, BİTKİSEL ÜRÜNÜN İADE FORMU)

1.CONSIGNOR (Gönderici)

a.Name (İsim):
b.Address (Adres) :
c.Country (Ülke) :

2.INTERCEPTION FILE (İade Dosyası)

a.Reference number (Referans no):
Requests for message to be sent to (dağıtım yapılacak kuruluşlar

b.Member States (Üye ülkeler):               c.EPPO:

3.CONSIGNEE (Alıcı)
a.Name (İsim) :
b.Address (Adres) :
c.Country (Ülke) :
d.Country +e.Place of destination
(Ülke ve malın dağıtım yeri) :

4.a.Plant Protection Organization of
(Bitki Koruma Teşkilatı):
b.to (gideceği Bitki Koruma Teşkilatı)

5.a.Country (ülke) + b. Place of export (İhraç edilen yer):

6.a.Country (Ülke) + b. Place of origin ( Malın orijini) :

7.TRANSPORT
a.Mode of transport (Taşıma şekli) :
b.Mean(s) of transport (Taşıma araçları) :
c.Identification(s)

9. IDENTIFICATION OF THE CONSIGNMENT (Malın tanımı)
a.Type of document (Belgenin tipi) :
b.Document number (Belge no) :
c.Country (Ülke) + Place of issue (Hazırlandığı yer):
d.Date of issue (Hazırlanma tarihi) :

8. Point of entry (Giriş yeri) :

10.DESCRIPTION OF THE INTERCEPTED PART OF THE CONSIGMENT
(Malın iade edilecek bölümünün tanımı)

a.Type of package(s)/container(s) :
(Ambalajın/taşıyıcının çeşidi)
b.Distinguishing mark(s) of package(s)/container(s) :
(Ambalaj/taşıyıcının ayırıcı işaretleri)
c. Number(s) of package(s)/container(s) :
(Ambalaj/taşıyıcının sayısı)
d. Plant, plant product or other objects:
(Bitki, bitkisel ürün veya diğer maddeler)
e. Class of commodity :
(Malın çeşidi)

11.a.Net mass/volume/number of units in the consignment :
(Sevkiyat içindeki malın net ağırlık / hacim/sayısı)
b.Unit of measure :
(Ölçü birimi)

12. a. Net mass/volume/number of units of the intercepted part:
(İade edilen malın ağırlık/hacim/sayısı)

b. Unit of measure :
(Ölçü birimi)

13.a.Net mass/volume/number of units of the contaminated part:
(Bulaşık partinin ağırlık/hacim/sayısı)
b.Unit of measure :
(Ölçü birimi)

14. REASON(S) FOR INTERCEPTION (İade nedeni)
a. Reason(s) (Sebep) :
b.Scientific name of the harmful organism :
(Zararlı organizmanın bilimsel adı)
c.Extent of the contamination :
(Bulaşmanın derecesi)

15. MEASURES TAKEN (Alınan önlemler)

a. Measures (Önlemler) :
b. Extent of the measures (Önlemin boyutu) :
QUARANTINE IMPOSED (Karantina süresi)
c. Begin date : (Başlangıç tarihi)

d. Anticipated end date :

(Tahmini bitiş tarihi)

e. End date:
f.Country (Ülke) + g. Place of quarantine (Karantina yeri) :

16. FREE TEXT (İlave bilgi)

17. INFORMATION ON THE INTERCEPTION
(İade hakkında bilgi)
a. Place/check point (Kontrol noktası) :
b. Official service (Resmi servis) :
c. Date (Tarih) :

18. SENDER OF THE MESSAGE (Mesajı gönderen)
a. Official service + b. Official stamp :
(Resmi servis + resmi mühür)
c. Person responsible for the file :
(Yazıdan sorumlu kişi)
d. Date (Tarih) :

 

 

EK -11

6968 SAYILI ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA TAYİN VE İLAN EDİLEN BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜN İHRAÇ KAPILARI

 

İLİ

İHRAÇ KAPISININ ADI

1-

ADANA

: Adana, Yumurtalık Serbest Bölge

2-

AFYONKARAHİSAR

: Afyon

3-

AĞRI

: Doğu Beyazıt

4-

AKSARAY

: Aksaray

5-

ANKARA

: Ankara Tır, Ankara Posta, Esenboğa,

6-

ANTALYA

: Antalya, Antalya Havalimanı, Antalya Serbest Bölge, Alanya,   Kaş, Finike

7-

ARDAHAN

: Türkgözü

8-

ARTVİN

: Hopa, Sarp

9-

AYDIN

: Aydın, Kuşadası

10-

BALIKESİR

: Bandırma, Ayvalık

11-

BARTIN

: Bartın

12-

BATMAN

: Batman

13-

BURSA

: Bursa, Mudanya, Gemlik

14-

ÇANAKKALE

: Çanakkale

15-

ÇORUM

: Çorum

16-

DENİZLİ

: Denizli

17-

DİYARBAKIR

: Diyarbakır

18-

EDİRNE

: Kapıkule Tır, Kapıkule Gar, Kapıkule Yolcu Salonu, İpsala, Uzunköprü, Pazarkule

19-

ESKİŞEHİR

: Eskişehir

20-

ERZURUM

: Erzurum

21-

GAZİANTEP

: Gaziantep, İslahiye, Karkamış

22-

GİRESUN

: Giresun

23-

HAKKARİ

: Esendere

24-

HATAY

: Antakya, İskenderun, Cilvegözü, İsdemir, Yayladağı Kapı

25-

IĞDIR

: Dilucu

26-

ISPARTA

: Isparta

27-

İSTANBUL

: Atatürk Havalimanı, Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu, Atatürk Havalimanı Serbest Bölge, Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Posta, Karaköy Yolcu Salonu, Ambarlı, Haydarpaşa, Halkalı, Erenköy, Trakya Serbest Bölge, İstanbul Deri Serbest Bölge

28-

İZMİR

: İzmir, İzmir Tır, İzmir Yolcu Salonu, Adnan Menderes, Aliağa, Çeşme, Dikili, Ege Serbest Bölge

29-

KAHRAMANMARAŞ

: Kahramanmaraş

30-

KARABÜK

: Karabük

31-

KARAMAN

: Karaman

32-

KASTAMONU

: İnebolu

33-

KAYSERİ

: Kayseri

34-

KIRKLARELİ

: Dereköy

35-

KİLİS

: Öncüpınar

36-

KOCAELİ

: İzmit, Derince, Gebze

37-

KONYA

: Konya

38-

MALATYA

: Malatya

39-

MARDİN

: Mardin, Nusaybin

40-

MANİSA

: Manisa, Alaşehir

41-

MERSİN

: Mersin, Yolcu Salonu, Mersin Serbest Bölge, Taşucu

42-

MUĞLA

: Dalaman Havalimanı, Fethiye, Marmaris, Bodrum

43-

NEVŞEHİR

: Ürgüp

44-

ORDU

: Ordu

45-

RİZE

: Rize

46-

SAMSUN

: Samsun

47-

SAKARYA

: Sakarya

48-

SİNOP

: Sinop

49-

SİVAS

: Sivas

50-

ŞANLIURFA

: Şanlıurfa, Akçakale

51-

ŞIRNAK

: İpekyolu

52-

TEKİRDAĞ

: Tekirdağ, Çerkezköy, Çorlu Havalimanı

53-

TOKAT

: Tokat

54-

TRABZON

: Trabzon

55-

UŞAK

: Uşak

56-

VAN

: Van, Kapıköy

57-

YALOVA

: Yalova

58-

ZONGULDAK

: Zonguldak, Karadeniz Ereğlisi